Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προέρχονται από την καταβολή του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 3401/2005 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προέρχονται από την καταβολή του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007 υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») σχετικώς με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσού 19.250.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 7.000.000 νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007, η οποία αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 2007, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο μιας νέας μετοχικής αντίληψης που στόχο έχει να ισχυροποιήσει τη σχέση της με τους μετόχους της, αποφάσισε να παράσχει στους δικαιούχους του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2007) και συγκεκριμένα τους μετόχους της Τράπεζας που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») της 29ης Νοεμβρίου 2007, τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από 23.11.2007 έως και 7.12.2007, να λάβουν το προσωρινό τους μέρισμα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας αντί σε μετρητά, είτε εν όλω είτε εν μέρει, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ίση με 22,90 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματεύτηκε χωρίς δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα (δηλαδή κατά τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες του διαστήματος από 30.11.07 έως 5.12.07), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%. Όλες οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, 6.594 μέτοχοι επέλεξαν τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, είτε εν όλω είτε εν μέρει, και άσκησαν το σχετικό δικαίωμά τους μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2007, το δε ποσό του τελικώς επενδυθέντος μερίσματος ανήλθε σε 14.875.954,50 ευρώ. Οι μέτοχοι που δεν άσκησαν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, λαμβάνουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του προσωρινού μερίσματος, δηλαδή από την 10η Δεκεμβρίου 2007, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα. Επίσης, υπόλοιπα ποσά προσωρινού μερίσματος μετόχων, που οδηγούσαν σε κλάσμα μετοχής, καταβάλλονται στους μετόχους σε μετρητά από την ίδια ημέρα.
Λόγω της ανωτέρω μερικής επανεπένδυσης του μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 10.12.2007 απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό 1.786.413,75 ευρώ με την έκδοση 649.605 νέων μετοχών, και ανήλθε σε 1.438.519.007,75 ευρώ, διαιρούμενο σε 523.097.821 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους 13.089.540,75 ευρώ ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις 12.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμ. Κ2-17009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας λόγω της συντελεσθείσης, με επανεπένδυση ισόποσου μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007, αύξησης.
Οι ως άνω 649.605 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των μετόχων που άσκησαν κατά τα ανωτέρω το δικαίωμά τους για λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών, η δε Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής τους στο Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:
  1. Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής  Εταιρικής Διακυβέρνησης,
  2. Ευφροσύνη Κουλοχέρη, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.:210 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.