Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση - Έναρξη Διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Ανακοίνωση – Η Eurobank ξεκινάει διαδικασία αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 2 δισ. ευρώ (περίπου)

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank»), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης κεφαλαίου. Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονομία.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»).

Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας μέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής.

Η Eurobank είναι ένας τραπεζικός όμιλος με συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό €82 δισ. pro forma, μετά τις πρόσφατες εξαγορές του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Α.Τ.Ε. και της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε., προσφέρει δε πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών σε οκτώ χώρες, κυρίως στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

*****************

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινητές αξίες δεν δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνευ καταχώρησης ή χωρίς τη λήψη εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με τη U.S. Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η Eurobank δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να διενεργήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρούσα ανακοίνωση και η προσφορά, όταν λάβει χώρα, απευθύνονται και κατευθύνονται, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο αυτών το "σχετικό κράτος μέλος"), προς πρόσωπα που αποτελούν "ειδικούς επενδυτές", κατά την έννοια του ¶ρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και δυνάμει των εφαρμοστικών κανόνων και κανονισμών που υιοθετήθηκαν από κάθε σχετικό κράτος μέλος ("Ειδικοί Επενδυτές"). Κάθε πρόσωπο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αποκτά αρχικώς κινητές αξίες ή προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί οποιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, επιβεβαιώσει και συμφωνήσει ότι είναι Ειδικός Επενδυτής.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δημοσιεύεται, διανέμεται ή δημοσιοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην επικράτεια της οποίας μια τέτοια ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης δύναται να τελεί υπό νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οποιοδήποτε έγγραφο ή λαμβάνουν γνώση άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερωθούν και τηρήσουν οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό. Η μη τήρηση αυτών των περιορισμών δύναται να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται και απευθύνεται μόνο σε "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του ¶ρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο (2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/73/ΕΕ) ("ειδικοί επενδυτές") οι οποίοι είναι επίσης: (i) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία στις επενδύσεις οι οποίες εμπίπτουν στο ¶ρθρο 19(5) της Financial Services and Markets Act 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση/Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε, (η “Order”), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο ¶ρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order, ή (iii) πρόσωπα προς τα οποία θα μπορούσε άλλως να γνωστοποιηθεί νόμιμα (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα θα καλούνται από κοινού τα "σχετικά πρόσωπα"). Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σχετικά πρόσωπα δύναται να ενεργήσουν σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση ή να βασιστούν σε αυτήν και κανένα άλλο πρόσωπο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται αποκλειστικά για λόγους γενικής αναφοράς και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες. Ουδείς δύναται ούτε θα πρέπει να βασιστεί για οποιονδήποτε λόγο στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ούτε στην πληρότητα, στην ακρίβεια ή στο δίκαιο αυτών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι δεκτικές αλλαγών.

Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch και J.P. Morgan Securities plc, η κάθε μία από τις οποίες κατέχει άδεια από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority και την Prudential Regulation Authority, ενεργούν αποκλειστικά για την Eurobank και κανέναν άλλο σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. Δεν θα θεωρήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως τον αντίστοιχο πελάτη τους σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα ευθύνονται έναντι ουδενός πλην της Eurobank για την παροχή της προστασίας που παρέχουν προς τους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλής σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή, το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή με οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, ρύθμιση ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα.

Η παρούσα συντάχθηκε από την Eurobank και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της. Καμία από τις Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London branch, J.P. Morgan, Lazard Frères ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματούχους, εργαζομένους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ούτε προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε παρέχουν οποιαδήποτε διαβεβαίωση, ρητή ή υποδηλούμενη, σχετικά με την αλήθεια, ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή για το εάν παραλείπονται οποιεσδήποτε πληροφορίες από την παρούσα ανακοίνωση) ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορώσα στην Eurobank, στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες της, είτε γραπτή ή προφορική είτε σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή και ανεξάρτητα του τρόπου μετάδοσης ή διάχυσής της, ούτε για οποιαδήποτε ζημία προέλθει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως απορρέουσα σχετικώς με αυτήν και το περιεχόμενό της.