Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

2022 ESG highlights

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  2022 ESG highlights
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που θα περιλαμβάνει ανάπτυξη και ευημερία για όλους. Καταρτίζουμε λεπτομερές σχέδιο δράσης για να εναρμονίσουμε τις δραστηριότητες, το χαρτοφυλάκιο και τις επενδύσεις μας, έτσι ώστε να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

   Οι διαστάσεις που προάγουν τη Στρατηγική ESG του Ομίλου

   Ολιστική Στρατηγική ESG Ομίλου

   Υλοποιούμε τις στρατηγικές επιχειρησιακής επίδρασης και επίδρασης χρηματοδοτήσεων Ομίλου

   Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων

   Η Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας θα εξελιχθεί με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:

   1. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Στόχοι χαρτοφυλακίου και κλαδικοί στόχοι, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης των πελατών της Τράπεζας.
   2. Εναρμόνιση χαρτοφυλακίων: Τρόποι μετάβασης των εταιρικών πελατών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε συμφωνία με την κλιματική μετάβαση.
   3. Στρατηγική μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα: Στόχοι απανθρακοποίησης ανά κλάδο, που καλύπτουν τα χαρτοφυλάκια δανείων της Τράπεζας με σταδιακό καθορισμό στόχων έως το 2050.

   Στόχοι χαρτοφυλακίου

   • €2 δισ. σε εκταμιεύσεις νέων πράσινων δανείων προς επιχειρήσεις έως το 2025.
   • Ταξινόμηση του 20% των ετήσιων νέων εταιρικών εκταμιεύσεων ως πράσινων / περιβαλλοντικά βιώσιμων.
   • Διπλασιασμός των πράσινων μικτών εκταμιεύσεων λιανικής εντός του 2023 σε σύγκριση με το 2022.
   • 20% απόθεμα πράσινων ανοιγμάτων (stock of green exposures) έως το 2027 για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο (11% αύξηση σε σχέση με το 2022).
   • €2,25 δισ. η συνολική πράσινη συμβολή στην ελληνική οικονομία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έως το 2026.

   Στόχοι ανά κλάδο

   • 35% των νέων εκταμιεύσεων στον τομέα της ενέργειας θα αφορούν χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ.
   • 80% των εκταμιεύσεων για την κατασκευή νέων κτιρίων θα αφορούν πράσινα κτίρια.

   Επόμενα ορόσημα

   • Στόχος για κατάρτιση σχεδίου δράσης για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα (με εφαρμογή της μεθοδολογίας PCAF) έως το α΄ τρίμηνο του 2024.
   • Το σχέδιο δράσης για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα θα περιλαμβάνει στόχους εναρμόνισης του χαρτοφυλακίου και στόχους απανθρακοποίησης ανά κλάδο, με σταδιακό καθορισμό στόχων έως το 2050 για το εταιρικό μας χαρτοφυλάκιο.

   Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης

   Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

   Περιβαλλοντική επίδραση
   • Επίτευξη Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα στις δραστηριότητές μας τα επόμενα 10 χρόνια (έως το 2033).
   • Επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα τραπεζικό δίκτυο χωρίς φυσικά έγγραφα έως το 2028.
   • Επέκταση πρακτικών κυκλικής οικονομίας έως το 2025.
   Επίδραση εργοδότη
   • Υιοθέτηση περιβάλλοντος διαφορετικότητας και συμπερίληψης έως το 2030.
   • Υιοθέτηση κουλτούρας ευημερίας έως το 2026.
   • Δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας έως το 2024.
   Κοινωνική και επιχειρηματική επίδραση
   • Εντατικοποίηση των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης προμηθειών έως το 2024.
   • Εξορθολογισμός της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης έως το 2028.
   • Ενδυνάμωση της διαφάνειας και δεξιοτήτων ESG έως το 2025.

   Επιδόσεις ESG 2022

   Επιδόσεις στην επίδραση χρηματοδοτήσεων

   Επίτευξη των ετήσιων στόχων βιώσιμης χρηματοδότησης

   Πάνω από 20% των συνολικών εκταμιεύσεων στο χαρτοφυλάκιο τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων αφορούσαν εκταμιεύσεις που ευθυγραμμίζονται με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης, με το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο πράσινων ανοιγμάτων στις 31.12.2022 να ξεπερνάει τα €1,5 δισ.

   • Πάνω από €900 εκατ. κατευθύνθηκαν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
   • Πάνω από €1,1 δισ. κατανεμήθηκαν σε χρηματοδοτήσεις ειδικού σκοπού ενώ €400 εκατ. κατανεμήθηκαν σε δάνεια με ρήτρες βιωσιμότητας.
   • Πάνω από €0,45 δισ. πράσινα ομόλογα και ομόλογα με ρήτρες βιωσιμότητας στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας.
   Εφαρμογή του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης

   Τέθηκε σε λειτουργία το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης ως μέρος της διαδικασίας χορήγησης δανείων για το χαρτοφυλάκιο τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων και αναπτύχθηκαν εργαλεία που στηρίζουν τη διαδικασία.

   Χρηματοδοτούμενες εκπομπές

   Εκτιμήσαμε και γνωστοποιήσαμε τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές μας σύμφωνα με τη μεθοδολογία PCAF.

   Επιδόσεις στην επιχειρησιακή επίδραση

   Βιώσιμες δραστηριότητες
   • 48,3% μείωση του δείκτη ενεργειακής έντασης της Τράπεζας σε σχέση με το 2021.
   • 52,3% μείωση του δείκτη έντασης εκπομπών άνθρακα της Τράπεζας σε σχέση με το 2021.
   • 11,1% μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) της Τράπεζας σε σχέση με το 2021.
   • 97,9% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από την Τράπεζα προήλθε από ΑΠΕ.
   • 7,4% μείωση της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης της Τράπεζας σε σχέση με το 2021.
   • 17 εγκαταστάσεις της Τράπεζας έχουν λάβει πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων.
   Αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) ESG

   3.982 ώρες εκπαίδευσης για αναβάθμιση δεξιοτήτων ESG κατά τη διάρκεια του 2022.

   Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα

   20.000 ελαιόδενδρα και 15.000 επιλεγμένα δέντρα φυτεύτηκαν προς αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

   Δημιουργία και ενίσχυση ενός περιβάλλοντος καινοτομίας

   €43,4 εκατ. equity funding (επενδύσεις από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια) σε 65 εταιρείες του egg.

   Παροχή περιβάλλοντος διαφορετικότητας και συμπερίληψης
   • 50% όλων των διοικητικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες
   • 65% γυναίκες εργαζόμενες στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού
   • 21% γυναικεία αντιπροσώπευση στα πλάνα διαδοχής

   Αξιολογήσεις και βραβεία ESG

   Αξιολογήσεις και δείκτες ESG
   • Top-Industry distinction - Διεθνής διάκριση ESG Industry top rated distinction από τη Sustainalytics.
   • Διατήρηση της συμμετοχής σε έγκριτους δείκτες αξιολόγησης ESG και βελτίωση βαθμολογίας σε 5.
   Βασικές αξιολογήσεις ESG

   SUSTAINALYTICS ▲
   MSCI
   S&P GLOBAL ▲
   MOODY’S (πρώην VIGEO EIRIS) ▲

   Άλλες αξιολογήσεις ESG

   ATHEX ESG INDEX
   CDP
   BLOOMBERG GENDER- EQUALITY INDEX
   FTSE4GOOD
   Refinitiv ▲
   ISS ESG ▲

   Διακρίσεις και βραβεία 2022
   • Bank of the Year - The Banker
   • Best Bank in Greece - Global Finance
   • Best Bank in Greece – Euromoney
   ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Η Eurobank με μια ματιά