Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Βιώσιμη ανάπτυξη στην Eurobank

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Βιώσιμη ανάπτυξη στην Eurobank
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Η στρατηγική ESG της Eurobank σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα προϊόντα της, το εσωτερικό περιβάλλον, και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της έχει αναπτυχθεί με βάση δύο κεντρικούς πυλώνες: επιχειρησιακή επίδραση και επίδραση χρηματοδοτήσεων. Αυτοί συνδυάζονται για την επίτευξη του στόχου της Τράπεζας για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Έχει επίσης υιοθετήσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης ESG και ένα λειτουργικό μοντέλο που υποστηρίζουν τη στρατηγική ESG της και ενσωματώνουν τυχόν σχετικούς κινδύνους, ενώ συμμορφώνεται με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

   Γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη έχει σημασία για την Eurobank

   Η Eurobank δίνει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ στη βιωσιμότητα. Έχει εκφράσει την πλευρά των δραστηριοτήτων της που αφορά το ESG μέσα από το πρίσμα της δημιουργίας επίδρασης. Συνδέει την προσέγγισή της για τη βιωσιμότητα με το φιλόδοξο όραμα της εκ νέου επινόησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της προς ένα μέλλον με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον, μια πολύμορφη, συμπεριληπτική και ισότιμη κοινωνία, και ένα περιβάλλον διακυβέρνησης που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην αγορά.

   Διαβάστε περισσότερα

   Ο πιο συνήθης ορισμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτός που είχε δοθεί από την Επιτροπή Brundtland των Ηνωμένων Εθνών: «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» – αλλά συχνά δεν καλύπτει την ανάγκη έκφρασης της επιχειρηματικής πλευράς της βιωσιμότητας. Επί πολλές δεκαετίες, η βιωσιμότητα έχει κατευθύνει παγκόσμιες αποφάσεις σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται συχνά ως εταιρική τάση που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματικότητα.

   Επομένως, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν το πως η βιωσιμότητα σχετίζεται με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, και να τη συνδέσουν κατάλληλα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που προσδιορίζουν τις αξίες και τη λειτουργική ουσία κάθε εταιρείας. Μόνο όταν η βιωσιμότητα έχει πραγματικά ενσωματωθεί ως δομικό συστατικό στοιχείο της εταιρείας, αποκτάει και νόημα σε επιχειρηματικό επίπεδο.

   Η Eurobank έχει διατυπώσει τον εταιρικό της Σκοπό ως «Η Ευημερία χρειάζεται Πρωτοπόρους». Μέσω αυτού του σκοπού, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα μέλλον που περιλαμβάνει ανάπτυξη και ευημερία για όλους. Η Ευημερία επιλέχθηκε επειδή αποτελεί έναν ισχυρό όρο, που εμπεριέχει την οικονομική ευμάρεια και την κοινωνική ανάπτυξη στο παρόν και το μέλλον. Οι Πρωτοπόροι επιλέχθηκαν καθώς η Τράπεζα βλέπει τους πελάτες της ως τους Πρωτοπόρους, που φέρνουν την ευημερία στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Θεωρεί ότι ο σκοπός της να στηρίζει τους πρωτοπόρους πελάτες της, ώστε να φέρουν την ευημερία για το μακροπρόθεσμο κοινό καλό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα θεμέλια της βιωσιμότητας ως έννοιας, για την άνθιση των κοινωνιών εντός ενός προστατευμένου φυσικού περιβάλλοντος.

   Η Eurobank έχει εκφράσει την πλευρά των δραστηριοτήτων της που αφορά το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) μέσα από το πρίσμα της δημιουργίας Επίδρασης. Η Στρατηγική ESG ορίστηκε με ολιστική προσέγγιση, με βάση δύο πυλώνες δημιουργίας επίδρασης: την επιχειρησιακή επίδραση που προέρχεται από τη λειτουργία της και την επίδραση χρηματοδοτήσεων που προέρχεται από τις δανειοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας σε συγκεκριμένους τομείς και πελάτες. Οι δύο αυτοί πυλώνες επίδρασης έχουν ως στόχο την αποτύπωση της ουσίας των επιχειρηματικών επιδράσεων της Τράπεζας στο κλίμα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση ευρύτερα κοινωνικών προκλήσεων, την ευημερία των ανθρώπων της, τη συμβολή της στην αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας των αγορών όπου δραστηριοποιείται, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες που ενισχύουν και διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών της. Το χρονικό σημείο αυτής της επίδρασης αποκτά κρίσιμη σημασία, καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει ταχέως από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των διαδοχικών υγειονομικών, χρηματοοικονομικών, ενεργειακών και γεωστρατηγικών κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας, σε μια διαρκή προσπάθεια να καταστούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες πιο βιώσιμες, συμπεριληπτικές, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

   Η Eurobank δίνει τώρα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ στη βιωσιμότητα. Η προσέγγιση της Τράπεζας για τη βιωσιμότητα συνδέεται με το φιλόδοξο όραμα της εκ νέου επινόησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της σε ένα ταξίδι μετασχηματισμού προς την επόμενη δεκαετία και προς ένα μέλλον με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον που ενισχύει τις δυνατότητες των πελατών της, μια ποικιλόμορφη, συμπεριληπτική και ισότιμη κοινωνία, και ένα περιβάλλον διακυβέρνησης που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην αγορά. Η φιλοδοξία της Τράπεζας ως προς τη βιωσιμότητα εκφράζεται μέσω ποσοτικοποιημένων στόχων, όπως το αναλυτικό σχέδιο δράσης για την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων, του χαρτοφυλακίου και των επενδύσεων ώστε να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

   Στρατηγική ESG

   Η Τράπεζα στηρίζει τη βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας και θεωρεί τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή ως ευκαιρία. Ένας βασικός στρατηγικός στόχος της είναι να προσαρμόσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της με τρόπο που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, να μεριμνά για τις κοινωνικές ανάγκες εντός του τραπεζικού μοντέλου λειτουργίας της, και να διαφυλάσσει την ορθή διακυβέρνηση για την ίδια και για τους αντισυμβαλλόμενούς της, σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες των εποπτικών αρχών, και με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

   Προς τον σκοπό αυτό, η Eurobank σχεδίασε και ενέκρινε τη Στρατηγική ESG που αφορά τη χρηματοδότηση και τα προϊόντα της, το εσωτερικό της περιβάλλον, και τον τρόπο που οργανώνεται και λειτουργεί. Η Στρατηγική ESG περιλαμβάνει στόχους και δεσμεύσεις γύρω από δύο βασικούς πυλώνες:

   A. Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης

   Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις που αντιμετωπίζουν την επίδραση που προκύπτει από τη λειτουργία και το αποτύπωμα της Eurobank. Η Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης της Τράπεζας εστιάζει σε τρείς κύριους άξονες:

   B. Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων

   H Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας ορίζει τους στόχους και τις δεσμεύσεις που αντιμετωπίζουν την επίδραση που προκύπτει από τη δανειοδοτική και επενδυτική της δραστηριότητα σε συγκεκριμένους κλάδους και πελάτες, και εστιάζει σε:

   Μέσα από ένα σύνολο δράσεων με μετρήσιμους στόχους, η Στρατηγική ESG αντανακλά το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όραμα της Τράπεζας σε σχέση με το περιβάλλον, το κοινωνικό της αποτύπωμα με έμφαση στους ανθρώπους της, και την επίδραση ESG στην αγορά και το χαρτοφυλάκιό της.

   Το 2022, σε συμφωνία με τις καλές πρακτικές που αναγνωρίστηκαν από την ΕΚΤ, η Τράπεζα κατάρτισε τη Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων, εστιάζοντας σε βιώσιμους χρηματοδοτικούς στόχους και δεσμεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα εντόπισε τους συνολικούς στόχους χαρτοφυλακίου και τους κλαδικούς στόχους, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης των πελατών της.

   Προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι το επιχειρηματικό της περιβάλλον, έτσι ώστε να επικαιροποιήσει την επιχειρησιακή της στρατηγική και τις διαδικασίες της, η Τράπεζα σχεδιάζει να εφαρμόσει τις εξής πρωτοβουλίες:

   Καθώς σημειώνει πρόοδο σε αυτούς τους πυλώνες, η Τράπεζα στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμβολής της στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

   ATHEX A-G3

   Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης, δεσμεύσεις και στόχοι

   Η Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης της Τράπεζας βασίζεται σε τρεις πυλώνες, ο καθένας από τους οποίους υποστηρίζεται από έναν συγκεκριμένο σκοπό, δεσμεύσεις και στόχους.
   Δεσμεύσεις και στόχοι
   Περιβαλλοντική επίδραση Επίδραση εργοδότη Κοινωνική και επιχειρηματική επίδραση
   Ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης σε όλη την αλυσίδα αξίας για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις τους σε ένα περιβάλλον συμπερίληψης, που προάγει τη δεοντολογία και την ακεραιότητα. Προώθηση της θετικής αλλαγής για τους επιχειρηματίες και τις κοινωνικές ομάδες, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

   1. Επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2033

   • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων
   • Εφαρμογή σχεδίου αυτοπαραγωγής ενέργειας
   • Αύξηση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ
   • Εφαρμογή πρωτοβουλίας «Journey to Cloud» για εφαρμογές ΙΤ (στόχος μετασχηματισμού)
   • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών ταξιδιών

   Υιοθέτηση περιβάλλοντος διαφορετικότητας και συμπερίληψης έως το 2030

   • Διατήρηση ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων
   • Λήψη επιπλέον πρωτοβουλιών για την προαγωγή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης
   • Ενίσχυση της διαφορετικότητας ως προς το φύλο στην ανώτατη διοίκηση
   • Μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών

    

   7. Εντατικοποίηση των βιώσιμων πρακτικών προμηθειών έως το 2024

   • Εντατικοποίηση των βιώσιμων πρακτικών προμηθειών έως το 2024
   • Ενσωμάτωση επιπρόσθετων κριτηρίων ESG στους διαγωνισμούς προμηθειών
   • Θέσπιση ενός Βιώσιμου Πλαισίου Προμηθειών
   • Υιοθέτηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης των προμηθευτών για ζητήματα ESG

   2. Επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα τραπεζικό δίκτυο χωρίς φυσικά έγγραφα έως το 2028

   • Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού
   • Αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού

   5. Υιοθέτηση μιας κουλτούρας ευημερίας έως το 2026

   • Εφαρμογή δράσεων για τη μέτρηση και τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων
   • Προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από στοχευμένες δράσεις

   8. Εξορθολογισμός των κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων έως το 2028

   • Μέτρηση της επίδρασης των πρωτοβουλιών κοινωνικόοικονομικών επιδράσεων
   • Ενίσχυση χρηματοοικονομικής συμπερίληψης μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες
   • Υποστήριξη της εθνικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης μέσω προγραμμάτων ΕΚΕ και εθελοντισμού

   3. Επέκταση των πρακτικών κυκλικής οικονομίας έως το 2025

   • Εφαρμογή σχεδίου δράσης μηδενικών αποβλήτων
   • Αποφυγή πλαστικών μίας χρήσης και ελαχιστοποίηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων
   • Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών και μεταλλικών απορριμμάτων και επίτευξη διαχωρισμού απορριμμάτων στην πηγή

   6. Ενίσχυση ενός καινοτόμου περιβάλλοντος έως το 2024

   • Επέκταση δράσεων που προάγουν και στηρίζουν μια κουλτούρα καινοτομίας
   • Αύξηση της ψηφιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών

    

   9. Προώθηση της διαφάνειας και των δεξιοτήτων ESG έως το 2025

   • Ενίσχυση της επίγνωσης του κώδικα δεοντολογίας
   • Βελτίωση των γνώσεων για τα κριτήρια ESG, τόσο εσωτερικά όσο και σε επίπεδο πελατών, μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
   • Ενίσχυση των υπεύθυνων τραπεζικών πρακτικών
   • Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και σύνδεσή της με τα κριτήρια ESG
   Ως προς την πρόοδο και τις επιδόσεις σχετικά με βραχυπρόθεσμους επιχειρησιακούς στόχους, δείτε την ενότητα «Βιώσιμη λειτουργία».

   Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων, δεσμεύσεις και στόχοι

   Η Τράπεζα κατανοεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό μοχλό για την ευημερία. Έτσι, η δέσμευσή της να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία προσφέροντας χρηματοδοτικές λύσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της Στρατηγικής Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων.

   Δεδομένου ότι έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking, PRB), η Τράπεζα εργάζεται για την ανάπτυξη στόχων που θα της επιτρέψουν να μετριάσει τις αρνητικές και να ενισχύσει τις θετικές επιδράσεις που προκύπτουν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητές της.

   Αξιοποιώντας εργαλεία και καταλύτες, όπως οι ασκήσεις αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων και το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης, η στρατηγική προσέγγιση της Τράπεζας είναι να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων ως προς το κλίμα και το περιβάλλον, μέσω της παροχής χρηματοδοτικών και συμβουλευτικών λύσεων, καθώς και λύσεων αντλήσεως κεφαλαίων προς υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες.

   Η Τράπεζας ορίζει και βελτιστοποιεί τους στόχους της, και βρίσκεται στη διαδικασία θέσπισης συνολικών μηχανισμών διαχείρισης, δεικτών ΚPI και οροσήμων, για την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση τους. Η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση της ΕΕ (EU Sustainable Finance Action Plan) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ παίζει σημαντικό ρόλο στον ορισμό των στόχων αυτών.

   Η Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας θα εξελιχθεί με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:

   1. Βιώσιμη χρηματοδότηση
    Στόχοι χαρτοφυλακίου και κλαδικοί στόχοι, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης των πελατών της Τράπεζας.
   2. Εναρμόνιση χαρτοφυλακίου
    Τρόποι μετάβασης των εταιρικών πελατών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε συμφωνία με την κλιματική μετάβαση (1,5oC / 2oC).
   3. Στρατηγική μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα
    Στόχοι απανθρακοποίησης ανά κλάδο, που καλύπτουν τα χαρτοφυλάκια δανείων της Τράπεζας με σταδιακό καθορισμό στόχων έως το 2050.

   Ειδικά για τον πυλώνα της «Βιώσιμης χρηματοδότησης», η Τράπεζα είχε ορίσει τους ακόλουθους στόχους για το 2022:

   1. Θέση σε λειτουργία του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης όσον αφορά πολιτικές, διαδικασίες και διεργασίες.
   2. Επέκταση των δυνατοτήτων συλλογής δεδομένων για δεδομένα που σχετίζονται με τον κλιματικό κίνδυνο.
   3. Αύξηση της διείσδυσης των προϊόντων ESG.
   4. Ταξινόμηση τουλάχιστον του 20% των νέων ετήσιων εκταμιεύσεων προς μεγάλες εταιρείες ως πράσινες/βιώσιμες για το περιβάλλον.

   H Τράπεζα έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους για τις εκταμιεύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης μέσα στα επόμενα χρόνια:

   Στόχοι χαρτοφυλακίου

   Νέες εκταμιεύσεις

   • € 2 δισ. σε νέες πράσινες εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις έως το 2025.
   • 20% των ετήσιων νέων εκταμιεύσεων προς μεγάλες εταιρίες να ταξινομούνται ως πράσινες/περιβαλλοντικά βιώσιμες.

   Λιανική τραπεζική

   • Διπλασιασμός των πράσινων εκταμιεύσεων προς πελάτες λιανικής τραπεζικής σε σχέση με το 2022 μέσα στο 2023.

   Εξέλιξη πράσινου αποθέματος/ανοιγμάτων

   • 20% απόθεμα πράσινων ανοιγμάτων έως το 2027 για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο (11% αύξηση σε σχέση με το 2022).

   Μηχανικός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF)

   • Κινητοποίηση € 2,25 δισ. συνολικών πράσινων κεφαλαίων του RRF στην ελληνική οικονομία έως το 2026.

   Κλαδικοί στόχοι

   Ανανεώσιμη ενέργεια

   • 35% των νέων εκταμιεύσεων στον τομέα της ενέργειας να κατευθύνονται προς τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

   Πράσινα κτίρια

   • 80% των εκταμιεύσεων που σχετίζονται με την κατασκευή νέων κτιρίων να κατευθύνονται προς πράσινα κτίρια.

   Η Τράπεζα σκοπεύει να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τη Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένης προσέγγισης ως προς τους στρατηγικούς πυλώνες της «Εναρμόνισης χαρτοφυλακίου» και του «Μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα». Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

   Επόμενα ορόσημα για τους στρατηγικούς πυλώνες της «Εναρμόνισης χαρτοφυλακίου» και του «Μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα»
   • Εναρμόνιση δανειακού χαρτοφυλακίου και επενδύσεων με αποτύπωμα μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050, μέσα από την ανάπτυξη ισχυρού σχεδίου δράσης και οδικού χάρτη έως το α’ τρίμηνο του 2024.
   • Ενεργή στήριξη της κλιματικής μετάβασης των πελατών με φιλοδοξία περαιτέρω αύξησης της βιώσιμης χρηματοδότησης στο μέλλον.
   • Περαιτέρω ενσωμάτωση των κανονιστικών απαιτήσεων για τον κλιματικό κίνδυνο στην επιχειρηματικής της στρατηγική και στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, με αξιοποίηση βασικών πρωτοβουλιών:
    • Πλαίσιο διακυβέρνησης, πολιτικών και ελέγχου.
    • Μοντελοποίηση και διαχείριση δεδομένων κλιματικού κινδύνου.
    • Εμπορικές στρατηγικές/κλαδικές πολιτικές.
   • Εναρμόνιση με την Ομάδα Εργασίας για τις συστάσεις ως προς τις Χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) εντός του 2023, και δημοσιοποίηση εξειδικευμένης Έκθεσης Κλιματικού Κινδύνου μαζί με τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
   • Ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη δημιουργία ενός αποθετηρίου δεδομένων ESG, για την υποστήριξη της βιώσιμης χρηματοδότησης, σε συμφωνία με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

   Η αναλυτική προσέγγιση της Τράπεζας προς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα παρουσιάζεται στην Έκθεση για το Κλίμα 2022.

   Διακυβέρνηση ESG και λειτουργικό μοντέλο

   Τον τελευταίο χρόνο, η Τράπεζα έκανε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του μοντέλου διακυβέρνησης ESG, και την υποστήριξη της επίσημης εφαρμογής της Στρατηγικής ESG και της ενσωμάτωσης των κινδύνων ESG, και των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησης και των επιτροπών, και την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και στις 3 γραμμές άμυνας, σύμφωνα με ένα αναβαθμισμένο μοντέλο λειτουργίας.

   GRI 2-12 GRI 2-13 GRI 2-14

   Διακυβέρνηση ESG

   Η βιωσιμότητα στη Eurobank αναπτύσσεται σε μια δομή διακυβέρνησης ESG που ανταποκρίνεται τόσο στις κανονιστικές απαιτήσεις όσο και στις εθελοντικές δεσμεύσεις. Η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη στρατηγική ESG πραγματοποιείται με την ένταξη θεμάτων ESG στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.

   Ο Όμιλος επικαιροποίησε τη δομή διακυβέρνησης εισάγοντας και ορίζοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητες σε σχέση με το ESG και τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών και τις πρακτικές της αγοράς.

   Ο Όμιλος εφαρμόζει τα στοιχεία του μοντέλου των τριών γραμμών άμυνας (3LoD) για τη συνολική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Το μοντέλο των τριών γραμμών άμυνας ενισχύει τη διαχείριση και τον έλεγχο του κινδύνου, αποσαφηνίζοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητες εντός του οργανισμού.

   Το μοντέλο διακυβέρνησης ESG της Eurobank διασφαλίζει επίσης ότι η διαχείριση των σχετικών κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων ενσωματώνεται στις τρεις γραμμές άμυνας της Τράπεζας.

   Η επικαιροποιημένη δομή διακυβέρνησης στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικής εποπτείας των ζητημάτων ESG σε επίπεδο Διοίκησης / ΔΣ

   .

   Τον τελευταίο χρόνο, η Τράπεζα έκανε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του μοντέλου διακυβέρνησης ESG, και την υποστήριξη της επίσημης εφαρμογής της στρατηγικής ESG και της ενσωμάτωσης των κινδύνων ESG και των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον.

   Ενίσχυση της δομής διακυβέρνησης και των επιτροπών

   • Επίβλεψη των κλιματικών κινδύνων σε επίπεδο Διοίκησης μέσω της ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο ΔΣ και τις επιτροπές που συστήνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
   • Ένα Μέλος ΔΣ είναι υπεύθυνο για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον.
   • Θέσπιση δύο Επιτροπών που συμπληρώνουν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης στον τομέα ESG/κλιματικών κινδύνων· δηλαδή, τη Διοικητική Επιτροπή ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) και την Επιτροπή Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Κλιματικό Κίνδυνο.

   Ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και στις τρεις γραμμές άμυνας

   • Ειδικές ομάδες εντός του CIB και της Λιανικής Τραπεζικής (Retail Βanking), για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων ESG και βιώσιμης χρηματοδότησης.
   • Θέσπιση αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση των βιώσιμων ευκαιριών.
   • Η Διεύθυνση ESG είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της Στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης και την εποπτεία της συνολικής απόδοσης ESG της Τράπεζας.
   • Η Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, το γραφείο διαχείρισης έργων για την εφαρμογή του οδικού χάρτη που αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την προετοιμασία και υποβολή προς έγκριση της Στρατηγικής Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων, μαζί με τις Επιχειρηματικές Μονάδες και τις Μονάδες Κινδύνων.
   • Εντατική εκπαίδευση του προσωπικού της Τράπεζας σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης και κλιματικού κινδύνου.

   Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των βασικών οργάνων διακυβέρνησης, επιτροπών και διευθύνσεων έχουν ως εξής:

   Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

   Ενεργεί βάσει του οράματος, των αρχών και των προτύπων του Ομίλου, προσδιορίζει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους και τους διαχειρίζεται με σύνεση και αποτελεσματικότητα, διασφαλίζει τη θέσπιση ικανών διαδικασιών για την παρακολούθηση της οργανωτικής συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη στρατηγική και διάθεση ανάληψης κινδύνου, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Τα ΔΣ της Eurobank Holdings / Eurobank έχουν διορίσει ένα εκτελεστικό μέλος ως Μέλος ΔΣ υπεύθυνο για τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, το αρμόδιο Μέλος ΔΣ ενημερώνει τα ΔΣ της Eurobank Holdings και της Τράπεζας σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

   Επιτροπή Κινδύνων

   Εποπτεύει την εφαρμογή και τήρηση των πολιτικών κινδύνου της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, προκειμένου να αξιολογήσει την επάρκειά τους έναντι της εγκεκριμένης διάθεσης ανάληψης κινδύνου και στρατηγικής, καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον σε ολόκληρη την Τράπεζα και τον Όμιλο, όσον αφορά τον εντοπισμό, την επιμέτρηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον μετριασμό των κινδύνων· εγκρίνει τις αρχές που αφορούν τους κινδύνους, καθώς και τις πολιτικές, διαδικασίες και μεθοδολογίες τις σχετικές με τους κινδύνους. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει θεσπίσει δύο Επιτροπές που συμπληρώνουν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης στον τομέα ESG/Κλιματικός κίνδυνος.

   Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΕΔΚ)

   Εποπτεύει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων διευκολύνει την υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Κινδύνων, για όλο το φάσμα των σχετικών με τον κίνδυνο θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Η ΕΕΔΚ διασφαλίζει ότι οι σημαντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται και τίθενται γρήγορα υπόψη της Επιτροπής Κινδύνων, καθώς και ότι θεσπίζονται οι αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες για τη συνετή διαχείριση των κινδύνων και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

   Διοικητική Επιτροπή ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) - ESG ManCo

   Παρέχει στρατηγική κατεύθυνση σχετικά με τις πρωτοβουλίες ESG, ελέγχει τη Στρατηγική ESG πριν από την έγκρισή της, διασφαλίζει την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων της Στρατηγικής ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις λειτουργίες της Τράπεζας, μετρά και αναλύει σε τακτά διαστήματα την πρόοδο ως προς τους στόχους ESG και τους στόχους επίδοσης, διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με το ESG, ελέγχει και εγκρίνει τις εκθέσεις που σχετίζονται με το ESG και διασφαλίζει ότι βρίσκονται σε συμφωνία με τα σχετικά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες. Πρόεδρός της είναι το Μέλος ΔΣ που έχει οριστεί αρμόδιο για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον.

   Επιτροπή Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Κλιματικό Κίνδυνο (CRSTC)

   Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του Προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον κλιματικό κίνδυνο (CRST) του Ομίλου, συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τον κλιματικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των κινδύνων, του σχεδιασμού σεναρίων και της εκτέλεσης της προσομοίωσης, εξετάζει και ελέγχει το αποτέλεσμα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, προτού το προωθήσει στη Διοικητική Επιτροπή.

   Στο μέλλον, η Τράπεζα σκοπεύει να ενισχύσει τις εποπτικές αρμοδιότητες της Διοίκησης όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, εισάγοντας ζητήματα που σχετίζονται με τον κλιματικό κίνδυνο στα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική διαβούλευση με την ΕΚΤ. Επιπλέον, η Τράπεζα σκοπεύει να παράσχει εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον στα μέλη της Διοίκησης, και να επικαιροποιήσει περαιτέρω τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ και των Επιτροπών που συνίστανται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έτσι ώστε να ενσωματωθούν και να αποδοθούν περισσότερες αρμοδιότητες για την επίβλεψη των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον.

   Διεύθυνση ESG

   Η Διεύθυνση ESG δρα ως θεματοφύλακας των Αρχών και της Κουλτούρας ESG για την ενίσχυση της επίδρασης της Τράπεζας, και ως διατομεακός συντονιστής ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση σε ζητήματα και αλληλοεξαρτήσεις ESG, καθώς και για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς υφιστάμενους και επικείμενους κανονισμούς που αφορούν την επιχειρησιακή επίδραση. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση ESG είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό/ επισκόπηση της Στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της. Παρέχει υποστήριξη σε επιλεγμένους τομείς και υποστήριξη στις θυγατρικές εξωτερικού. Επιπλέον, η Διεύθυνση ESG συντονίζει και καταρτίζει εκθέσεις που σχετίζονται με την επιχειρησιακή επίδραση ESG σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Μονάδες, ενώ είναι επίσης υπεύθυνη για την εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI. Ως υπεύθυνη για την εποπτεία της συνολικής επιχειρησιακής επίδοσης ESG της Τράπεζας, στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η κεντρική διαχείριση των αξιολογήσεων ESG, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των σχετικών επιδόσεων. Η Διεύθυνση ESG επίσης διαχειρίζεται τα Συστήματα Διαχείρισης ISO, με βάση τις σχετικές προβλέψεις των αντίστοιχων πολιτικών και της Στρατηγικής Επιχειρησιακής Επίδρασης. Η Διεύθυνση ESG συλλέγει, υπολογίζει και ελέγχει δεδομένα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή επίδραση, σύμφωνα με τα σχετικά πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, ενώ επίσης διασφαλίζει την εφαρμογή των αντίστοιχων πρωτοβουλιών (π.χ. μετάβαση σε μηδενικό επιχειρησιακό ισοζύγιο άνθρακα, αυτοπαραγωγή ενέργειας, παρακολούθηση ενέργειας και εκπομπών, πιστοποίηση πράσινων κτιρίων, διαχείριση ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας).

   Επιχειρηματικές Μονάδες

   Οι Επιχειρηματικές Μονάδες, ιδίως το Corporate & Investment Banking (CIB) και η Λιανική Τραπεζική (Retail Banking) ασχολούνται κυρίως με την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων ESG που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Στρατηγικής Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων. Οι κύριες αρμοδιότητες ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

   1. Στρατηγική ESG
    Εκτέλεση και παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων και ειδικών λειτουργικών στόχων ESG και των στόχων επίδοσης.
   2. Βιώσιμη χρηματοδότηση και Επενδύσεις
    Εντοπισμός ευκαιριών βιώσιμης χρηματοδότησης και σχεδιασμός αντίστοιχων λύσεων και προϊόντων ESG.
    Πραγματοποίηση αξιολογήσεων βιώσιμη χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης.
    Εφαρμογή και παρακολούθηση του Πλαισίου Βιώσιμων Επενδύσεων και του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων.
   3. ESG και Διαχείριση Κλιματικού Κινδύνου
    Εκτέλεση της Αξιολόγησης Κινδύνου ESG.
    Αναγνώριση και εφαρμογή σχεδίων δράσης μετριασμού των κινδύνων ESG και των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

   Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG και τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το 2023 εγκαινιάζεται μια ειδική λειτουργία, ένα Κέντρο Αριστείας Βιωσιμότητας. Στο μεταξύ, ο συντονιστής ESG της Διεύθυνσης CIB είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των δραστηριοτήτων ESG και βιώσιμης χρηματοδότησης. Όσον αφορά τη Λιανική Τραπεζική, η Τράπεζα έχει ορίσει δύο συντονιστές ESG, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG.

   Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου

   Η Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου έχει τη γενική ευθύνη της εποπτείας, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Κλιματικού Κινδύνου Ομίλου λειτουργεί ως γραφείο έργων, υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον (Programme Field), με συντονιστικό και εποπτικό ρόλο σε όλες τις σχετικές ροές έργων, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική της Τράπεζας και τις προσδοκίες των κανονιστικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου διασφαλίζει την εφαρμογή των αντίστοιχων πρωτοβουλιών για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (πλαίσια, πολιτικές, διαδικασίες και προϊόντα), και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς υφιστάμενους και επερχόμενους κανονισμούς, βάσει ενός συνεχιζόμενου προγράμματος σε όλα τα επίπεδα της Τράπεζας, που ακολουθεί τον συμφωνημένο εποπτικό οδικό χάρτη και επιταχύνεται όπου είναι εφικτό. Η Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου είναι επίσης υπεύθυνη για τον συντονισμό με τις Επιχειρηματικές Μονάδες και τις Μονάδες Κινδύνου, την προετοιμασία και υποβολή προς έγκριση της Στρατηγικής Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της. Επιπλέον, η Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου ηγείται της 2ης γραμμής άμυνας για την ανεξάρτητη διαδικασία επαναξιολόγησης των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance Framework, SFF), η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών βιωσιμότητας των νέων δανείων και προϊόντων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης. Στο μέλλον, ο ρόλος της Διεύθυνσης Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου πρόκειται να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει και τη διαχείριση των κινδύνων ESG.

   Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου

   Η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα που σχετίζονται με το ESG και το κλίμα. Οι βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

   Κανονιστική συμμόρφωση

   • Παρακολουθεί το κανονιστικό περιβάλλον και τις αναδυόμενες τάσεις σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ενημερώνει την 1η και τη 2η γραμμή άμυνας, και προτείνει τυχόν αλλαγές/ενισχύσεις των σχετικών πολιτικών και εγγράφων που αφορούν τις προσφερόμενες βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.
   • Εκδίδει ενημερωτικό έντυπο το οποίο αναφέρεται στις κανονιστικές εξελίξεις και τις επιδράσεις τους στη λειτουργία της Τράπεζας όσον αφορά τους κινδύνους ESG.
   • Συμπληρώνει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και παρακολουθεί την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, καθώς και τα ισχύοντα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών απαιτήσεων ως προς τα κριτήρια ESG.

   Αξιολόγηση των κινδύνων συμμόρφωσης

   • Αξιολογεί τον κίνδυνο επαγγελματικής συμπεριφοράς (conduct risk) σε σχέση με το ESG.
   • Εκτελεί ελέγχους συμμόρφωσης όσον αφορά τους κινδύνους επαγγελματικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με το ESG.

   Επικαιροποίηση πολιτικών

   • Ενημερώνει τις πολιτικές της Τράπεζας που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά (π.χ. καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - AML και κυρώσεις, καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ESG.

   Παρακολούθηση προσφερόμενων προϊόντων

   • Μέσω της συμμετοχής στην Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών και τη διαδικασία, παρέχει συμβουλές και ελέγχει τα προσφερόμενα προϊόντα ESG της Τράπεζας, και διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι προωθητικές δηλώσεις που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες δεν είναι παραπλανητικές για τους πελάτες.

   Τομέας Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου

   Ο Τομέας Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, καθώς και για την εποπτεία της εφαρμογής του από όλο τον Όμιλο και όλες τις γραμμές άμυνας, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα πρότυπα, τις καλές πρακτικές, τις Εσωτερικές Πολιτικές, τους Κανονισμούς Εσωτερικής Διακυβέρνησης, καθώς και με τους επιχειρηματικούς στόχους και τις αξίες του Ομίλου.

   Για να ενισχύσει περαιτέρω το υφιστάμενο Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου σύμφωνα με τις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το ΔΣ αναγνώρισε ότι η διαχείριση των Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων καθίσταται ολοένα και πιο κρίσιμη για τον Όμιλο και αποφάσισε να τους αντιμετωπίσει ολιστικά. Οι Μη Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι περιλαμβάνουν τους λειτουργικούς κινδύνους καθώς και κάποιες πτυχές των κινδύνων ESG, των στρατηγικών κινδύνων και των κινδύνων φήμης, και σταδιακά ενσωματώνονται στο Πλαίσιο Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.

   Έτσι, η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που προκύπτει από τα κριτήρια ESG πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Πολιτική Διαχείρισης Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων καθώς και σε άλλες σχετικές πολιτικές διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων.

   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΓΔΕΕ) Ομίλου

   Τα τελευταία χρόνια, η ΓΔΕΕ έχει αναγνωρίσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal controls) και διαχείρισης κινδύνων γύρω από την περιοχή της βιωσιμότητας - ESG ως προτεραιότητα και έχει αναλάβει μια σειρά σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της. Στόχος τους είναι η διασφάλιση επαρκούς κάλυψης της αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου γύρω από τις διεργασίες που αφορούν στην βιωσιμότητα - ESG, σε συμφωνία με τη στρατηγική της Τράπεζας, καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

   • Μεθοδολογία / Υποδομές – Η διαχείριση των κινδύνων ESG και των πρωτοβουλιών της Τράπεζας αναγνωρίζονται ως διακριτή περιοχή ελέγχου εντός του συνόλου των περιοχών ελέγχου (audit universe), που υπόκειται σε αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment). Επιπλέον, ο κλιματικός κίνδυνος αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως  ξεχωριστή κατηγορία κινδύνου, που αξιολογείται σε όλες τις σχετικές γραμμές/περιοχές του audit universe, σε συμφωνία με την ταξινόμηση των κινδύνων από την Τράπεζας. Η κατηγορία αυτή πρόκειται να επεκταθεί για να συμπεριλάβει ολόκληρο το φάσμα των κινδύνων ESG, σύμφωνα με την αντίστοιχη εξέλιξη των ορισμών της Τράπεζας για τους κινδύνους. Ο ορισμός της Τράπεζας για τους κλιματικούς κινδύνους αυτήν τη στιγμή καλύπτει τόσο την επίδραση από φυσικούς παράγοντες όσο και από παράγοντες που αφορούν στη μετάβαση του εποπτικού πλαισίου σχετικά με τον κλιματικό και περιβαλλοντικό κίνδυνο στοχεύοντας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η ΓΔΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής της παραπάνω αλλαγής και της αποτύπωσής της στις αξιολογήσεις κινδύνων, τον σχεδιασμό των ελέγχων και την ενσωμάτωση στις εκθέσεις ελέγχου της. Η ΓΔΕΕ στοχεύει σε επαρκή ελεγκτική κάλυψη της περιοχής της βιωσιμότητας ESG, προκειμένου να υποβοηθήσει στον κατάλληλο σχεδιασμό διαχείρισης και παρακολούθησης των κινδύνων αυτών στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της πιο εστιασμένης παρακολούθησης των σχετικών θεμάτων από την πλευρά του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας. Λόγω χρονικών περιορισμών, η αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον ανά περιοχή ελέγχου θα αποτυπωθεί στην αξιολόγηση κινδύνων του 2023, που θα χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση του Πλάνου ελέγχων για το 2024, που θα προταθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου.
   • Πόροι – Η ΓΔΕΕ συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), διασφαλίζοντας έτσι, μεταξύ άλλων, την «καταλληλότητα και την επάρκεια» των πόρων της. Η «καταλληλότητα και η επάρκεια» των πόρων που εμπλέκονται σε όλους τους ελέγχους της είναι πολύ σημαντικές για τη ΓΔΕΕ. Η καταλληλότητα αναφέρεται στο σωστό μείγμα γνώσεων, δεξιοτήτων και άλλων προσόντων, ενώ η επάρκεια αναφέρεται στην ποσότητα των πόρων που απαιτούνται για να καλύπτει η ΓΔΕΕ τις απαιτήσεις του ρόλου της με τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Παραδοσιακά, η πλειονότητα του προσωπικού της ΓΔΕΕ είναι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων και πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς, όπως είναι οι ICAEW, ACCA, CIA και CISA. Η ΓΔΕΕ έχει διευρύνει τη δεξαμενή των επαγγελματικών τίτλων και πιστοποιήσεών της στον τομέα ESG, καθώς ένα μέλος του προσωπικού πιστοποιήθηκε στη Βιωσιμότητα και τους Κλιματικούς Κινδύνους του επαγγελματικού φορέα GARP (Sustainability and Climate Risk (SCR®) Certificate), ενώ και άλλοι ελεγκτές πρόκειται να ξεκινήσουν αντίστοιχες διαδικασίες πιστοποίησης από το 2023 και μετά. Η ΓΔΕΕ σχεδιάζει να πειραματιστεί με τις διαθέσιμες προσφερόμενες επιλογές από τους επαγγελματικούς φορείς του χώρου, όπως είναι η προαναφερθείσα πιστοποίηση Βιωσιμότητας και Κλιματικών Κινδύνων του φορέα GARP (Sustainability and Climate Risk (SCR®) Certificate), η πιστοποίηση στις Επενδύσεις ESG του ινστιτούτου CFA (Certificate in ESG Investing), το Πιστοποιητικό Βιωσιμότητας του ινστιτούτου ICAEW (Sustainability Certificate) κ.λπ. Οι σχετικές ενέργειες θα εξελίσσονται παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. εσωτερικές εκπαιδεύσεις, Moody’s, webinars), την πρακτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων (on-the-job upskilling) καθώς και την περαιτέρω ενημέρωση (π.χ. θέσπιση του ESG Focus Group της ΓΔΕΕ, ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με πρακτικές ESG και κανονιστικές εξελίξεις, στοχευμένη παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου). Σε αυτό το στάδιο, η ΓΔΕΕ επέλεξε να ενσωματώσει το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων και γνώσεων στην υφιστάμενη οργανωτική δομή της, με δεδομένη την πολύπλευρη φύση των κινδύνων ESG που επηρεάζουν όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της Τράπεζας, με στόχο την ολιστική εξέταση των κινδύνων ESG που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Η προσέγγιση αυτή θα επανεξεταστεί στο μέλλον.
   • ESG / Κάλυψη Περιοχών Ελέγχου (Audit Universe) και Πλάνα Ελέγχου – Με βάση τα βήματα υποδομής που περιγράφηκαν παραπάνω, από το 2021 η ΓΔΕΕ έχει υλοποιήσει μια σειρά έργων σχετικών με τα κριτήρια ESG, παράλληλα με την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών της Τράπεζας σε αυτόν τον τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου του 2021 περιλάμβανε τη συμμετοχή στο ESG Programme Field της Τράπεζας, καθώς και ένα συμβουλευτικό έργο σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ESG. Το Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου του 2022 περιλάμβανε ένα συμβουλευτικό έργο σχετικά με την Προσομοίωση Ακραίων Καταστάσεων για τον Κλιματικό Κίνδυνο 2022, και την έναρξη ελέγχων της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου γύρω από τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων σε στοχευμένες περιοχές και εργασίες της Τράπεζας (π.χ. έργο μετασχηματισμού, επενδυτική δραστηριότητα). Παρόμοια προσέγγιση υλοποιείται στο Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου του 2023, με έμφαση σε θέματα ESG μέσω στοχευμένων ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ του 2022 με θέμα τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον (π.χ. Διαχείριση Κινδύνων και Διακυβέρνηση). Το Ετήσιο Πλάνο του 2023, συμπεριέλαβε επίσης και ένα συμβουλευτικό έργο σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις ESG του Πυλώνα 3, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 1ο εξάμηνο του 2023. Τέλος, η ΓΔΕΕ θα λάβει υπόψη της τις εποπτικές απαιτήσεις και ιδίως την έκθεση της ΕΚΤ με θέμα τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον για να αναπτύξει το τριετές πλάνο ελέγχων της σχετικά με τους κινδύνους ESG, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κινδύνων και του σχεδιασμού των ελέγχων για το έτος 2024, προκειμένου να εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου έως το τέλος της χρονιάς (ενδεικτικοί τομείς εστίασης είναι η διακυβέρνηση, η κανονιστική συμμόρφωση, η διαχείριση των κινδύνων και οι γνωστοποιήσεις). Βασικοί τομείς έμφασης είναι η διαδικασία της αξιολόγηση της σημαντικότητας του κινδύνου κλίματος και περιβάλλοντος, η διακυβέρνηση και η στρατηγική το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου και η ενσωμάτωσή του στο πλαίσιο σχεδιασμού και προσφοράς προϊόντων, οι γνωστοποιήσεις/δημοσιεύσεις κ.λπ. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνουν την υφιστάμενη ελεγκτική κάλυψη από την ΓΔΕΕ περιοχών σχετικά με το ESG, όπως είναι η εξέταση πτυχών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τη χορήγηση νέων δανείων (διακυβέρνηση πρακτικές κοινωνικής χρηματοδότησης), ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας ή τους κώδικες πρακτικής της αγοράς (πρακτικές διακυβέρνησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης), καθώς και οι σχετικές ελεγκτικές εργασίες των ειδικών και μη επαναλαμβανόμενων ελέγχων(non-recurring ή forensic audits). Το αποτέλεσμα των εργασιών της ΓΔΕΕ αποτυπώνεται στις εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διανέμονται στη Διοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Η ΓΔΕΕ πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με την Ανώτερη Διοίκηση προκειμένου να συζητηθούν τα ευρήματα των ελέγχων και η πρόοδος που έχει σημειωθεί για την επίλυσή τους. Επίσης υποβάλλει σχετικές τριμηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή Ελέγχου.

   Η ΓΔΕΕ έχει επίσης αναλάβει την υποχρέωση να εντάξει πρακτικές φιλικές προς το ESG στις λειτουργίες της, αυξάνοντας την ενημέρωση του προσωπικού, και λαμβάνοντας μέτρα για να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, να έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον και να συνεισφέρει στην κοινωνία (π.χ. φιλανθρωπικό έργο ή/και δωρεές), παράλληλα με την εφαρμογή ορθών πρακτικών διακυβέρνησης και διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου. Συνοπτικά, η ΓΔΕΕ δίνει μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση επαρκούς κάλυψης στον τομέα των κινδύνων ESG, καθώς και ότι οι λειτουργίες της ενσωματώνουν πρακτικές ESG με θετική επίδραση. Συνολικά, η ΓΔΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να επιτύχει την αλλαγή νοοτροπίας που επιβάλλεται από τα κριτήρια ESG. Αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο των παραγόντων ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη λήψη αποφάσεων, με στόχο την προορατική/προνοητική και σταδιακή ενσωμάτωση της νοοτροπίας ESG στην κουλτούρα της ΓΔΕΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση της θετικής επίδρασης και η προαγωγή βιώσιμων πρακτικών.

   Εναρμόνιση της Πολιτικής Αποδοχών με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της Τράπεζας

   Η Τράπεζα προάγει την ενσωμάτωση παραγόντων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στις πολιτικές αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας, που έχει ισχύ για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας και καλύπτει τις συνολικές αποδοχές τους, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρακτικής εταιρικής διακυβέρνησης. Προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και συνάδει με τους στόχους της επιχειρηματικής στρατηγικής και της στρατηγικής για την αντιμετώπιση κινδύνων της Τράπεζας, την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες της, την κουλτούρα σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων κινδύνων ESG, και το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Τράπεζας, και δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων εκ μέρους της Τράπεζας.

   Η Τράπεζα έχει ως στόχο την ενσωμάτωση στην Πολιτική Αποδοχών της στοιχείων που αφορούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2023, η Πολιτική Αποδοχών θα συνδεθεί με συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων/ΚPΙ που αφορούν τους κλιματικούς κινδύνους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της πορείας της Τράπεζας ως προς την επίτευξη των στόχων της σε σχέση με τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων, την επίδραση χαρτοφυλακίου και την επιχειρησιακή επίδραση.

   Λειτουργικό μοντέλο

   Ειδικό πρόγραμμα σε επίπεδο Ομίλου για την κάλυψη των απαιτήσεων του οικοσυστήματος ESG

   Ο Όμιλος εισήγαγε μια πρωτοβουλία, το επονομαζόμενο “Programme Field”, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής του για τη βιωσιμότητα, την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων, την εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής της UNEP FΙ, καθώς και τη διασφάλιση της ετοιμότητάς του να συμμορφώνεται με άλλους κανονισμούς σχετικούς με τη βιωσιμότητα (δηλαδή, την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, τον Οδηγό της ΕΚΤ για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, τον κανονισμό για την ταξινομία της ΕΕ, κ.λπ.). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Όμιλος επίσης αναγνώρισε, αξιολόγησε και εφαρμόζει σχέδια δράσης που αφορούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον μέσα στις τρεις γραμμές άμυνας.

   Ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων ESG και στις τρεις γραμμές άμυνας

   Η Διακυβέρνηση Κινδύνων ESG περιλαμβάνει διάφορα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη (επιχειρηματικές λειτουργίες, μονάδες και επιτροπές). Ο Όμιλος εφαρμόζει ένα μοντέλο με καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων ESG και στις 3 γραμμές άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες και τις κανονιστικές απαιτήσεις:

   • 1η γραμμή άμυνας
    Οι επιχειρηματικές μονάδες (CIB και Retail Banking) είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την εποπτεία των επιπέδων κινδύνων τους σε όλες τις κατηγορίες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ESG. Ο συντονιστής ESG του CIB, μαζί με τους συντονιστές ESG της Λιανικής Τραπεζικής, είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG και τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Επιπλέον, επανεξετάστηκε ο ρόλος της Διεύθυνσης ESG στην 1η γραμμή άμυνας για να συμπεριλάβει την ευθύνη για τη Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης καθώς και τον Απολογισμό Βιωσιμότητας, τον Περιβαλλοντικό και Ενεργειακό Απολογισμό (Έκθεση EMAS, Έκθεση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου κατά ISO14064), και τις αξιολογήσεις ESG.
   • 2η γραμμή άμυνας
    Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΓΔΔΚ) Ομίλου είναι ανεξάρτητη από τις επιχειρηματικές μονάδες και έχει την πλήρη ευθύνη της κατάρτισης της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ESG. Εντός της ΓΔΔΚ, ιδρύθηκε η ειδική Διεύθυνση Κλιματικού Κινδύνου Ομίλου, η οποία φέρει τη συνολική ευθύνη της εποπτείας, παρακολούθησης, και διαχείρισης των κινδύνων ESG και των δραστηριοτήτων βιώσιμης χρηματοδότησης, σε συνεργασία με άλλους τομείς και διευθύνσεις της ΓΔΔΚ, καθώς και με τη Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου.
   • 3η γραμμή άμυνας
    Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΓΔΕΕ) ελέγχει ανεξάρτητα την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπιστεί σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ESG, σύμφωνα με μια προσέγγιση βασισμένη στην αξιολόγηση του κινδύνου (risk based).

   Εργαλείο αξιολόγησης σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης

   Η Eurobank έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο που αυτοματοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των χρηματοδοτήσεων σε σχέση με τα κριτήρια και τα επίπεδα εναρμόνισης με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance Framework, SFF). Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο, και συνιστά τη βάση της ταξινόμησης, αξιολόγησης και έγκρισης των ευκαιριών βιώσιμης χρηματοδότησης με έναν δομημένο τρόπο που βασίζεται στη ροή εργασίας. Επιπλέον, το εργαλείο αξιολόγησης σύμφωνα με το SFF καθοδηγεί τους χρήστες του ώστε να αναγνωρίζουν τυχόν ευκαιρίες χρηματοδότησης και να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της εκκίνησης διαλόγου με τους πελάτες πάνω σε ζητήματα βιώσιμης χρηματοδότησης.

   Ενημέρωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ESG

   Η Eurobank δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εργαζομένους της, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξουν τους πελάτες στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα και στην πράσινη μετάβασή τους. Για τον σκοπό αυτό, εκτός από την ανάληψη πρωτοβουλιών ESG για τους πελάτες της, η Eurobank εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων της πάνω στα κριτήρια ESG. Τα εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης της Eurobank για θέματα ESG και κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον καλύπτουν τόσο μέλη της Διοίκησης όσο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από άλλους τομείς της Τράπεζας (π.χ. επιχειρηματικές μονάδες) Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προσφέρει εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενα μέρη και από τις τρεις γραμμές άμυνας (δηλαδή, επιχειρηματικές μονάδες, μονάδες διαχείρισης κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος), σχετικά με το SFF, για να ενισχύσει την κατανόησή του. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2022 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης:

   Προγράμματα ευαισθητοποίησης εργαζομένων σχετικά με το ESG

   Εντός του 2022, η Τράπεζα ξεκίνησε το “ESG Thinking”, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εργαζομένων για το ESG που αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

   • Ενότητα 1 – ESG & the World
    Περιγράφει τα βασικά στοιχεία του ESG, τις σημαντικότερες τάσεις και τους σχετικούς κινδύνους και ευκαιρίες, καθώς και τη σημασία του ESG για έναν οργανισμό, μέσα από επιχειρηματικές περιπτώσεις.
   • Ενότητα 2 – ESG & the Bank
    Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις του ESG, οι επιδράσεις στον τραπεζικό κλάδο και το κανονιστικό τοπίο του ESG. Οι τρόποι με τους οποίους η Τράπεζα ασχολείται με το ESG μέσω πλαισίων, πρωτοβουλιών και προϊόντων.
   • Ενότητα 3 – ESG and Me
    Περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ανοιχτής και αναπτυξιακής νοοτροπίας κατά την αντιμετώπιση των θεμάτων ESG, παρακινώντας τους εργαζομένους να αναλάβουν προσωπική δράση μέσω πρακτικών βημάτων, σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο.

   Το 2022, 2.543 εργαζόμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα “ESG Thinking”, αφιερώνοντας 3.132 ώρες μάθησης.

   Εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για τις Επιχειρηματικές Μονάδες

   Εκτός από τα γενικά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, εντός του 2022-2023, η Τράπεζα πραγματοποίησε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων επιχειρηματικών μονάδων και λειτουργιών, που ήταν κρίσιμες για την επίτευξη της στρατηγικής της Τράπεζας. Οι δράσεις αυτές εστίαζαν στα εξής θέματα:

   • Οικοσύστημα ESG, Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (SFF) και εργαλείο αξιολόγησης: 

   Εισαγωγή στο οικοσύστημα ESG, ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα για την κινητοποίηση της δράσης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

   Παρουσίαση όλων των προσεγγίσεων και επιλέξιμων δραστηριοτήτων του SFF και της ενσωμάτωσής του στη διαδικασία χορήγησης δανείων. 

   Παρουσίαση της ροής εργασίας και των λειτουργικοτήτων του εργαλείου αξιολόγησης σύμφωνα με το SFF, συνδυασμένα με πρακτική εφαρμογή του σε μελέτες περιπτώσεων.

   • Χρήση των απολογισμών βιωσιμότητας για τον εντοπισμό ευκαιριών βιώσιμης χρηματοδότησης: 

   Εισαγωγή στους απολογισμούς βιωσιμότητας και τα κύρια πλαίσια και πρότυπα σύνταξής τους. Παρουσίαση της σύνδεσης μεταξύ του SFF της Τράπεζας και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους απολογισμούς βιωσιμότητας. Μελέτες περιπτώσεων όπου αναγνωρίζονται βασικά στοιχεία των απολογισμών βιωσιμότητας και η σύνδεσή τους με τις ευκαιρίες βιώσιμης χρηματοδότησης.

   Κατά τη διάρκεια του 2022-2023, σημειώθηκαν περισσότερες από 500 συμμετοχές εργαζομένων στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας, αφιερώνοντας συνολικά πάνω 1.300 ώρες μάθησης.

   Συμμόρφωση με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

   Σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως προς τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, η Eurobank εξέδωσε την 3η Έκθεση Προόδου των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής ως μέρος του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022. Η Έκθεση Προόδου των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής περιγράφει τις δράσεις που έχει αναλάβει και την πρόοδο που έχει σημειώσει ως προς την εφαρμογή των 6 Αρχών.

   Οι 6 Αρχές

   Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Eurobank υπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking, PRB) υποστηρίζονται από 220 τράπεζες σε όλο τον κόσμο και διαμορφώθηκαν από την παγκόσμια τραπεζική κοινότητα μέσα από τη Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI).

   Κάθε ενέργεια που υλοποιεί η Τράπεζα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής και πλήρους ενσωμάτωσης των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής έως το 2024 είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι Αρχές αυτές καθορίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού κλάδου για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στις τράπεζες να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους και να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

   Η διαφάνεια και η λογοδοσία συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία, επομένως, η δημοσιοποίηση των στόχων, της υλοποίησης και της προόδου της Eurobank αποτελεί αναγκαίο βήμα στο πλαίσιο των Αρχών.

   Σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της σχετικά με την εφαρμογή των Αρχών, η Eurobank εξέδωσε την 3η Έκθεση Προόδου των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής ως τμήμα του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, για την περίοδο από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023 (Παράρτημα VI).

   Στην 3η της Έκθεση Προόδου των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, η Eurobank γνωστοποιεί τις δράσεις που έχει αναλάβει και την πρόοδο που έχει σημειώσει ως προς την εφαρμογή των 6 Αρχών στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που αφορούν την ανάλυση επιδράσεων, τον προσδιορισμό στόχων, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των στόχων καθώς και τη δομή διακυβέρνησης, που για πρώτη φορά διασφαλίστηκαν εξωτερικά.

   Τα βασικά σημεία όσον αφορά τις επιδόσεις και την πρόοδο της Τράπεζας το 2022 ως προς την εφαρμογή των Αρχών περιλαμβάνουν τα εξής:

   Αρχή 1η: Εναρμόνιση

   Η Τράπεζα προσεγγίζει τα ζητήματα ESG με ολιστικό τρόπο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές. Θέτει σε προτεραιότητα τη διαχείριση και τον περιορισμό τυχών υποκείμενων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

   Περαιτέρω, η Τράπεζα αναπτύσσει και βελτιώνει τους μηχανισμούς για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση της επίδρασης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG), τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθώς και άλλες διεθνείς συμφωνίες και τάσεις (π.χ. Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗE, UN Global Compact).

   Αρχή 2η: Επιδράσεις και θέσπιση στόχων

   Η Τράπεζα έχει ορίσει τις στρατηγικές της δεσμεύσεις και έχει θέσει συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους (που περιγράφονται στην ενότητα Στρατηγική ESG).

   Οι δεσμεύσεις και οι στόχοι αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους τομείς σημαντικής επίδρασης που αναγνωρίζονται μέσω της ανάλυσης επιδράσεων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEP FI.

   Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αφορούν τον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Τράπεζας προς τους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, στους τομείς του κλίματος και της αποδοτικότητας πόρων και της ασφάλειας.

   Σχετικά με την πρόοδο της Τράπεζας, επιτεύχθηκαν και ξεπεράστηκαν οι στόχοι του 2022 για ταξινόμηση τουλάχιστον του 20% των ετήσιων νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις ως πράσινες/περιβαλλοντικά βιώσιμες.

   Ως πρώτο βήμα σε σχέση με τη δέσμευση της εναρμόνισης του χαρτοφυλακίου της με την πορεία κλιματικής μετάβασης και του ορισμού στόχων μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, η Τράπεζα έχει υπολογίσει και δημοσιοποιήσει τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές και σχεδιάζει να ορίσει στόχους απανθρακοποίησης που καλύπτουν το χαρτοφυλάκιό της, με απώτερο στόχο να πετύχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

   Αρχή 3η: Πελάτες

   Η Τράπεζα έχει αναπτύξει μια προσέγγιση για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης των πελατών της και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, που αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

   • Κατευθυντήρια πλαίσια που ορίζουν την προσέγγιση και τα κριτήρια ταξινόμησης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών της δραστηριοτήτων ως βιώσιμες.
   • Άμεσες χρηματοδοτήσεις για έργα που πληρούν τα πράσινα κριτήρια επιλεξιμότητας ή δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (sustainability-linked loans) και που στοχεύουν στην αξιοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι πελάτες ως προς την πράσινη μετάβαση.
   • Χρηματοδοτικές λύσεις για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις που στοχεύουν να έχουν θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις.
   • Συμβουλευτικές προτάσεις σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες με στόχο την υποστήριξη της προσπάθειάς τους προς την πράσινη μετάβαση.
   • Ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και τα κριτήρια ESG στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης πελατών.
   Αρχή 4η: Ενδιαφερόμενα μέρη

   Αναπόσπαστο στοιχείο της προσέγγισης που υιοθετεί η Τράπεζα για τη βιωσιμότητα είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, από τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προωθεί την αμφίδρομη επικοινωνία και αναπτύσσει συνεχή διάλογο μαζί τους ώστε να επιτυγχάνεται η έμπρακτη ανταπόκριση στις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τα ζητήματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

   Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας, η Τράπεζα επικοινώνησε με τα ενδιαφερόμενα μέρη της για τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες βιωσιμότητας και τα υπεύθυνα χρηματοδοτικά προϊόντα της, σύμφωνα και με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Στο πλαίσιο διεύρυνσης των θετικών της επιπτώσεων, η Τράπεζα επιδιώκει να συμμετέχει σε εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

   Αρχή 5η: Διακυβέρνηση και κουλτούρα

   Η Τράπεζα έχει θεσπίσει μια δομή διακυβέρνησης ESG που καλύπτει τις ρυθμιστικές και προαιρετικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις, και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της στρατηγικής ESG.

   Η δομή διακυβέρνησης ESG έχει ορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες για την εφαρμογή της στρατηγικής ESG και τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον.

   Τον τελευταίο χρόνο, η Τράπεζα έκανε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του μοντέλου διακυβέρνησης ESG, και την υποστήριξη της επίσημης εφαρμογής της στρατηγικής ESG και της ενσωμάτωσης των κινδύνων ESG, όπως:

   • Αρμοδιότητες και εποπτεία της στρατηγικής ESG και των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το ESG σε επίπεδο ΔΣ.
   • Ίδρυση επιτροπών, ειδικά για τους κινδύνους ESG και τους κλιματικούς κινδύνους.
   • Ενσωμάτωση της διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων και στις τρεις γραμμές άμυνας.
   • Ίδρυση ειδικών ομάδων, σε επίπεδο διεύθυνσης επιχειρήσεων και λιανικής τραπεζικής, υπεύθυνων για την επίβλεψη και χορήγηση βιώσιμων χρηματοδοτήσεων.
   • Θέσπιση αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση των βιώσιμων ευκαιριών.
   • Εντατική εκπαίδευση του προσωπικού της Τράπεζας σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης και κλιματικού κινδύνου.
   Αρχή 6η: Διαφάνεια και λογοδοσία

   Η Τράπεζα προάγει τη διαφάνεια των επιδόσεων ESG της, με τους εξής τρόπους:

   • Συμμετέχοντας σε διεθνείς αναγνωρισμένους δείκτες αξιολόγησης ESG.
   • Δημοσιοποιώντας την πρόοδο που σημειώνει ως προς τις δεσμεύσεις των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, η οποία για πρώτη φορά διασφαλίζεται από ανεξάρτητο φορέα.
   • Δημοσιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα/πλαίσια (π.χ., GRI, δέσμευση TCFD).
   • Κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου ESG σε τριμηνιαία βάση.

   Η ολοκληρωμένη έκθεση προόδου της Τράπεζας όσον αφορά τις 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, μέσω του υποδείγματος αυτοαξιολόγησης, παρουσιάζεται στο Παράρτημα VII.

   Αξιολογήσεις ESG

   Η Eurobank συμμετέχει ενεργά σε αναγνωρισμένους διεθνείς δείκτες αξιολόγησης ESG, αναδεικνύοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, αναβαθμίζοντας τις σχετικές δημοσιοποιήσεις της, και ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις πρακτικές της. Το 2022 η Τράπεζα παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις σε σημαντικές αξιολογήσεις ESG σε σχέση με το 2021. Ειδικά όσον αφορά τη Sustainalytics, η Τράπεζα πέτυχε τη διεθνή διάκριση «ESG Industry Top Rated» και προστέθηκε στη λίστα των εταιρειών με τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG της Sustainalytics.

   Αξιολογήσεις και δείκτες ESG

    
   Βασικές αξιολογήσεις ESG

   Αξιολογήσεις και Δείκτες ESG Οικ. Έτος 2021 Οικ. Έτος 2022*
   SUSTAINALYTICS 15,3/ Χαμηλού κινδύνου
   12,1/ Χαμηλού κινδύνου ▲
   MSCI BBB BBB
   S&P GLOBAL 48 50 ▲
   MOODY’S (Πρώην VIGEO EIRIS) 38 50 ▲
   Άλλες αξιολογήσεις ESG
   Αξιολογήσεις και Δείκτες ESG Οικ. Έτος 2021 Οικ. Έτος 2022*
   CDP D D
   ATHEX ESG INDEX

   REFINITIV 69 79 ▲
   FTSE4GOOD
   ISS ESG E:2 / S:3 E:2 / S:2 ▲
   BLOOMBERG GENDER- EQUALITY INDEX (GEI 2022)  (GEI 2023) 
   ▲βελτίωση *Βαθμολογίες αξιολογήσεων ESG όπως ίσχυαν την 31.12.2022.

   Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη και ανάλυση ουσιαστικότητας

   Η Eurobank προωθεί την αμφίδρομη επικοινωνία και αναπτύσσει συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να επιτυγχάνεται η έμπρακτη ανταπόκριση στις προσδοκίες και τους προβληματισμούς τους. Όσον αφορά την ανάλυση ουσιαστικότητας, υιοθέτησε τη νέα μεθοδολογία για τα Πρότυπα GRI (2021), ώστε να εντοπίσει, αξιολογήσει, ιεραρχήσει και επαληθεύσει τις θετικές και τις αρνητικές επιδράσεις που έχει ή θα μπορούσε να έχει η Τράπεζα στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την οικονομία.

   GRI 2-29 ATHEX C-S1 GRI 2-14 GRI 3-1 GRI 3-2 GRI 3-3 ATHEX C-G3

   Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

   Αναπόσπαστο στοιχείο της προσέγγισης που υιοθετεί η Eurobank για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank προωθεί την αμφίδρομη επικοινωνία και αναπτύσσει συνεχή διάλογο μαζί τους, ώστε να επιτυγχάνεται η έμπρακτη ανταπόκριση στις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τα ζητήματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

   Ομάδα ενδιαφερόμενων μερών Πλαίσιο συνεργασίας και προσδοκίες Τρόποι επικοινωνίας και ανταπόκριση
   Διοικητικό Συμβούλιο Μέλος του ΔΣ που έχει οριστεί ως αρμόδιο για κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους σε επίπεδο Ομίλου.
   • Τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
   • Εκθέσεις προόδου.
   Ανώτατη Διοίκηση
   • Διοικητική Επιτροπή ESG που έχει συσταθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
   • Θέματα που σχετίζονται με το ESG εξετάζονται σε επίπεδο Διοικητικής Επιτροπής (ΕxBo).
   • Τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
   • Εκθέσεις προόδου.
   Επενδυτές, Μέτοχοι και Επενδυτική Κοινότητα Έγκαιρη ενημέρωση με ακρίβεια και πληρότητα σχετικά με τις επιδόσεις και τη στρατηγική του Ομίλου.
   • Ετήσια Γενική Συνέλευση και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων.
   • Διεύθυνση Σχέσεων Επενδυτών.
   • Διεύθυνση Investor Information Services.
   • Ετήσια Οικονομική Έκθεση και Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
   • Δημοσιοποιήσεις οικονομικών αποτελεσμάτων στις σελίδες eurobankholdings.gr και eurobank.gr
   • Δελτία Τύπου και Εταιρικές Ανακοινώσεις.
   • Δημοσιοποίηση πληροφοριών στις σελίδες eurobankholdings.gr και eurobank.gr
   Εργαζόμενοι Έγκαιρη πληροφόρηση πάνω σε ζητήματα που αφορούν την Τράπεζα, την ανάπτυξη και εξέλιξη δεξιοτήτων, καθώς και τη συμμετοχή και τις παροχές των εργαζομένων.
   • Βιώσιμος διάλογος με εκπροσώπους των εργαζομένων σε επίπεδο εταιρείας και κλάδου.
   • Επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων μέσω τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων, πρωινών με τη Διοίκηση, επισκέψεων και εκδηλώσεων.
   • Επικοινωνία μέσω του κέντρου επικοινωνίας (contact centre) HR4U.
   • Εσωτερικό portal της Τράπεζας, Connected.
   • «Αξιοποιώ»: σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων των εργαζομένων.
   • Αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) των εργαζομένων και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (reskilling).
   • Καμπάνιες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
   Επιχειρηματική Κοινότητα
   (περιλαμβάνει εταιρικά δίκτυα, φορείς καινοτόμας επιχειρηματικότητας, κλαδικούς συνδέσμους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρηματίες start-up)
   • Αμοιβαία συνεργασία και ανοικτή επικοινωνία με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας.
   • Ανάδειξη και προώθηση των νέων επιχειρήσεων σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες.
   • Συστηματικός διάλογος με επαγγελματικούς συνδέσμους, εμπορικά επιμελητήρια και βιομηχανικά επιμελητήρια, καθώς και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
   • Στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς φορείς [Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), και Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)] για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
   • Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών εταιρειών και των ξένων εξαγωγέων.
   • Βραβεία Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας «Growth Awards» σε συνεργασία με την Grant Thornton.
   • Θεματικές εκδηλώσεις προς επιχειρηματίες.
   • Webinar και χορηγούμενα άρθρα μέσω του Digital Academy for Business, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
   • Υλοποίηση του προγράμματος egg – enter grow go και του cluster για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, σε συνεργασία με το Corallia.

   Κοινωνία των πολιτών
   (περιλαμβάνει κοινότητες, ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, διεθνείς φορείς και τα ΜΜΕ)

   • Συμμετοχή τρίτων μερών σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Τράπεζα.
   • Ανταπόκριση σε ενέργειες τρίτων που έχουν κοινωνικό σκοπό.
   • Συνεργασία με τα ΜΜΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη και αποτελεσματική προβολή της Τράπεζας καθώς και η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
   • Συναντήσεις με ΜΚΟ.
   • Απαντήσεις γραπτώς σε όλα τα εισερχόμενα αιτήματα.
   • Πρόσκληση σε οργανισμούς και ενώσεις για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Τράπεζα.
   • Υποστήριξη οργανισμών και συλλόγων με χορηγίες και δωρεές.
   • Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.
   • Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. Συμβουλευτική Επιτροπή egg).
   • Δελτία Τύπου όταν απαιτείται.
   • Συνεντεύξεις.
   • Διαφημιστική προβολή.
   • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).
   Πελάτες Υπεύθυνη ενημέρωση, εξυπηρέτηση πελατών και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με σεβασμό και διαφάνεια.
   • Δίκτυο καταστημάτων λιανικής τραπεζικής και ηλεκτρονικά/ψηφιακά κανάλια (ΑΤΜ, ΚΑΣ, e-Banking, Eurobank Mobile App, v-Banking, υπηρεσία Digital On boarding).
   • Εξειδικευμένοι Relationship Managers (RM) στα καταστήματα και το v-Banking (Personal Banking, Retail Business Banking, Εξειδικευμένοι RM και nternational RM για v-Banking).
   • Λειτουργία καταστημάτων ειδικού σκοπού: Κατάστημα εξυπηρέτησης διεθνών πελατών (πελάτες golden visa, non dom, κ.λπ.), ναυτιλιακό κατάστημα και νομικό κατάστημα.
   • Δίκτυο Private Banking.
   • Εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης μεγάλων επιχειρήσεων.
   • 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο μέσω του EuroPhone Banking για πελάτες λιανικής, πελάτες Private Banking και εταιρικούς πελάτες.
   • Οικονομικές αναλύσεις και μελέτες σε τακτική βάση, από τους αναλυτές και τους οικονομολόγους της ομάδας Eurobank Research.
   • Εύκολη πρόσβαση μέσω της συνεργασίας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).
   • Δημοσίευση πληροφοριών και επικοινωνία μέσω των σελίδων eurobank.gr και eurobankholdings.gr.
   • Ενίσχυση της επικοινωνίας με πελάτες – βιντεοκλήσεις / click2chat / αυτοματοποιημένο κλείσιμο ραντεβού.
   • Αυτοματοποιημένα customer journey μέσα από ψηφιακά και εναλλακτικά κανάλια, που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης.
   • Πωλήσεις online και απλοποιημένες (lean) διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών χωρίς φυσική παρουσία.
   • Ενεργή συμμετοχή των πελατών σε προγράμματα έρευνας αγοράς, και κατ’επέκταση συμμετοχή τους στη δημιουργία προτάσεων.
   • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
   • Στοχευμένες Direct ενέργειες σε πελάτες (viber, email, sms).
   • Webinars και αρθογραφία μέσω του Digital Academy for Business, για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας κατά το ψηφιακό ταξίδι μετασχηματισμού.
   • Ενημερωτικά δελτία (newsletter).
   • Διοργάνωση ειδικών συνεδρίων.
   • Ενημερωτικές εκδηλώσεις στον τομέα Retail Business Banking (BB, Τουρισμός, Χρηματοδότηση, κ.λπ.).
   • Ενημερωτικές συναντήσεις με ομάδες πελατών.
   • Μη τραπεζικές υπηρεσίες μέσω μεγάλου δικτύου επιλεγμένων συνεργατών (Οικοσυστήματα).
   • Έρευνες ικανοποίησης πελατών και NPS.
   • Συνεντεύξεις με πελάτες σύμφωνα με τη μεθοδολογία Design Thinking.
   • Κεντρική διαχείριση παραπόνων πελατών.
   • Βελτιώσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών.
   • Πρωτοβουλίες για άτομα με αναπηρίες.
   • Συζητήσεις σε focus group με Relationship Managers για Retail Business Banking για τον εντοπισμό των προσδοκιών των πελατών σε θέματα ESG.
   • Ειδική έκδοση ετήσιου περιοδικού Limited Edition για πελάτες Private Banking.
   • Ενημερωτικά podcast με τίτλο «Your Personal Experts» για πελάτες Personal Banking.
   • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για πελάτες Private και Personal Banking.
   Κρατικές και Κανονιστικές Αρχές Συμμόρφωση και εναρμόνιση με το εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο.
   • Συναντήσεις, συνεργασία και διαβουλεύσεις με θεσμικούς εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών, ενώσεις καταναλωτών, τον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, κ.λπ.
   • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών, σύνταξη αναφορών, συναντήσεις.
   Προμηθευτές και συνεργάτες
   • Συνεργασία με διαφανείς διαδικασίες και καθορισμένα κριτήρια για την επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας.
   • Επικοινωνία με τρίτους εταίρους για τη διερεύνηση περαιτέρω εξατομικευμένων επιχειρηματικών προσφορών.
   • Ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών (λύση e-procurement).
   • Πλατφόρμα και διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών.
   • Συναντήσεις (όταν απαιτείται).
   • Τακτική επικοινωνία (κινητό τηλέφωνο, χρήση online συνεργατικών εργαλείων).
   • Ενημέρωση προμηθευτών σχετικά με την Πολιτική Προμηθειών και τη Διαγωνιστική Διαδικασία της Τράπεζας.

   Ανάλυση ουσιαστικότητας

   Η ανάλυση ουσιαστικότητας της Eurobank είναι η κύρια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του περιεχομένου του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022. Με την υιοθέτηση της νέας μεθοδολογίας για τα Πρότυπα GRI (2021), η Eurobank εντόπισε, αξιολόγησε, ιεράρχησε και επαλήθευσε τις θετικές και τις αρνητικές επιδράσεις που έχει ή θα μπορούσε να έχει η Τράπεζα στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την οικονομία.

   Η ιεράρχηση των αναγνωρισμένων επιδράσεων συνέβαλε στον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας. Η μεθοδολογία υλοποιήθηκε σε 4 φάσεις:

   Κατανόηση του περιεχομένου του οργανισμού

   Επισκόπηση του επιχειρηματικού μοντέλου: Πραγματοποιήθηκε αρχική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών σχέσεων της Τράπεζας, καθώς και του πλαισίου βιωσιμότητας εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα, με βάση στοιχεία από σημαντικά εσωτερικά έγγραφα και διαθέσιμο σχετικό υλικό ώστε να αποκτηθεί σφαιρική κατανόηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας, του χαρτοφυλακίου της, των επιχειρηματικών σχέσεων και των οντοτήτων της.

   Αναγνώριση επιδράσεων

   Επισκόπηση των ενδιαφερόμενων μερών: Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας, μέσω της μελέτης των εσωτερικών εγγράφων και του διαθέσιμου σχετικού υλικού, ώστε να εντοπιστούν τα άτομα και οι ομάδες των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται ή θα μπορούσα να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της Τράπεζας.

   Εντοπισμός επιχειρησιακών επιδράσεων και επιδράσεων χρηματοδοτήσεων : Εντοπίστηκαν οι επιδράσεις που προκαλούνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας, καθώς και από την αλυσίδα εφοδιασμού και τις δραστηριότητές της, στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για να αναπτυχθεί η δεξαμενή θεμάτων/επίδρασης που θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν, η Τράπεζα έλαβε υπόψη της διατομεακά, τομεακά και ειδικά θέματα, καθώς και το Impact Radar και το εργαλείο ανάλυσης επιδράσεων της UNEP FI.

   Όλες οι πραγματικές και δυνητικές θετικές και αρνητικές επιδράσεις που προκαλεί η Τράπεζα μέσα από τα χαρτοφυλάκια για εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες, αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν σε σχέση με τις περιοχές επίδρασης και τα θέματα του Impact Radar της UNEP FI1.

   Αξιολόγηση επιδράσεων

   e-survey: Προκειμένου να γίνει η ιεράρχηση των αναγνωρισμένων επιδράσεων και να προσδιορισθούν τα ουσιαστικά θέματα για σκοπούς στρατηγικής και υποβολής αναφορών, πραγματοποιήθηκε ειδική ηλεκτρονική έρευνα (e-survey), με τη συμμετοχή των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών. Η έρευνα χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθούν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις (πραγματικές και δυνητικές).

   Κριτήρια αξιολόγησης: Η σημαντικότητα των θετικών επιδράσεων αξιολογήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που έλαβαν υπόψη τους την κλίμακα και το εύρος τους, ενώ η σοβαρότητα των αρνητικών επιδράσεων αξιολογήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, το εύρος και το μη αναστρέψιμο του χαρακτήρα τους.

   Ιεράρχηση και επαλήθευση επιδράσεων

   Ανάλυση δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν και οι επιδράσεις ιεραρχήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητά τους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές επίδρασης, καθώς και την επιχειρησιακή στρατηγική της Τράπεζας. Στη συνέχεια οι επιδράσεις αντιστοιχήθηκαν σε ουσιαστικά θέματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο και τη θεματολογία τους.

   Όριο ουσιαστικότητας: Τέθηκε ένα όριο ουσιαστικότητας, για να καθοριστούν τα ουσιαστικά θέματα.

   Οριστικοποίηση της λίστας ουσιαστικών θεμάτων: Όλα τα ουσιαστικά θέματα παρουσιάστηκαν στη Διοικητική Επιτροπή ESG και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από το Programme Field II.

   Η παραπάνω αξιολόγηση ουσιαστικότητας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI. Σχετικά με την Αναγνώριση Κινδύνων ESG και την Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας Κινδύνων ESG, δείτε την ενότητα «Διαχείριση κινδύνων ESG», ενώ εκτεταμένη ανάλυση για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους είναι διαθέσιμη στην Έκθεση Κλιματικού Κινδύνου του Ομίλου.

   1Το Impact Radar  αποτελεί σύνθεση των Περιοχών και Θεμάτων Επίδρασης στους 3 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αποτύπωσης και διαχείρισης των θετικών και αρνητικών επιδράσεων των χρηματοοικονομικών θεσμών και των πελατών τους ή των φορέων στους οποίους έχουν επενδύσει πάνω στους ανθρώπους, τις κοινότητες και το περιβάλλον.

   Ουσιαστικά θέματα

   Όσον αφορά το τελευταίο βήμα στη διαδικασία της ανάλυσης ουσιαστικότητας, τα θέματα της παρακάτω λίστας ιεραρχήθηκαν ως ουσιαστικά. Αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τον προσδιορισμό των περιεχομένων αυτού του Απολογισμού, καθώς και για τη γνωστοποίηση των σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης.

   Ουσιαστικότητα Επιδράσεων

   Επίδραση Ουσιαστικά θέματα Κύρια παραγόμενη επίδραση Τύπος επίδρασης Υφιστάμενη / Πιθανή Κύρια αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
   Επιχειρησιακή Ενέργεια και εκπομπές από τη λειτουργία Θετικές επιδράσεις, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας στη λειτουργία της.

   Υφιστάμενη

    

   Αρνητικές επιδράσεις, που προέρχονται από εσωτερικές δραστηριότητες οι οποίες συντείνουν στις εκπομπές ως άμεσου παράγοντα επιβάρυνσης της κλιματικής αλλαγής. Υφιστάμενη
   Επιχειρησιακή Εθνική ανθεκτικότητα / επίδραση στην κοινωνία Θετικές επιδράσεις μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και των πρωτοβουλιών ΕΚΕ (π.χ. πρωτοβουλία για το δημογραφικό ζήτημα «Μπροστά για την Οικογένεια», χορηγίες στις Αρχές Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δωρεές για πυροπροστασία και βιώσιμη αναδάσωση), που μετριάζουν τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις των φυσικών καταστροφών, βελτιώνουν την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μερών στην υγειονομική περίθαλψη και υποστηρίζουν το δημογραφικό πρόβλημα. Υφιστάμενη

    

   Επιχειρησιακή Πρακτικές απασχόλησης/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Θετικές επιδράσεις μέσω των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες της Τράπεζας, σε όλη την αλυσίδα αξίας, καθώς και μέσω της παροχής ανταγωνιστικών μισθών και παροχών, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας. Πιθανή
   Επιχειρησιακή Eνίσχυση της καινοτομίας Θετικές επιδράσεις μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος καινοτομίας εντός της Τράπεζας και προς τους πελάτες της, της ανάπτυξης νέων βιώσιμων προϊόντων και της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών παράλληλα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ΕΚΕ (π.χ. μέσω του egg - enter grow go) σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πιθανή
   Επιχειρησιακή Ασφάλεια και προστασία δεδομένων πελατών Θετικές επιδράσεις μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και των πρωτοβουλιών που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένων των ενδιαφερόμενων μερών. Υφιστάμενη
   Επιχειρησιακή Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα Θετικές επιδράσεις μέσω των επιχειρησιακών πρακτικών και πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων μερών να επωφελούνται από αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμπεριληπτικούς θεσμούς, που προάγουν την επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα Υφιστάμενη
   Επιχειρησιακή Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη Θετικές επιδράσεις μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και των πρωτοβουλιών ΕΚΕ που βελτιώνουν τις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων μερών να ζουν χωρίς φυλετικές διακρίσεις, διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας, και επιτρέπουν σε ευάλωτες ομάδες να ζουν και να ευημερούν χωρίς διακρίσεις.
    
   Υφιστάμενη  
   Χρηματοδοτήσεων Βιώσιμες χρηματοδοτικές και επενδυτικές λύσεις Η Τράπεζα παρέχει βιώσιμα χρηματοδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν τις πράσινες και τις κοινωνικές επενδύσεις και αποτελούν κίνητρο για τη βελτίωση των επιδόσεων ESG των πελατών της. Υφιστάμενη  
   Οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις δεν πληρούν τα γενικώς αποδεκτά κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων «greenwashing». Πιθανή
   Χρηματοδοτήσεων Κλιματική μετάβαση χαρτοφυλακίου Η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στις φιλοδοξίες και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, τις κεντρικές κυβερνήσεις και άλλους φορείς, μέσω των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και της ενσωμάτωσης του κλιματικού κινδύνου στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Υφιστάμενη  
   Η επιχειρηματική στρατηγική της Τράπεζας ενδέχεται να περιλαμβάνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης κλάδων έντασης άνθρακα. Πιθανή
   Χρηματοδοτήσεων Ενσωμάτωση των θέματων ESG στη διαχείριση κινδύνων Η Τράπεζα αξιολογεί την επίδραση των κλιματικών σεναρίων στην ανθεκτικότητα των αντισυμβαλλόμενών της, καταλήγοντας έτσι στην έγκαιρη αναγνώριση των ευκαιριών χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης των πελατών της. Υφιστάμενη
   Η αξιολόγηση κινδύνων ESG/κλιματικών κινδύνων πιθανώς να απαιτεί επιπλέον προσπάθεια από τους πελάτες προκειμένου να παρασχεθούν τα αναγκαία δεδομένα ESG και μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες απαιτήσεις για να υπάρξει συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές συμφωνίες. Πιθανή
   Χρηματοδοτήσεων Επικοινωνία με τους πελάτες για θέματα ESG Αύξηση της ενημέρωσης της αγοράς και παροχή υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πελάτες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις λύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης. Υφιστάμενη
   Η επικοινωνία με τους πελάτες για θέματα ESG περιορίζεται στις μεγάλες εταιρείες. Πιθανή
   Χρηματοδοτήσεων Οικονομική συμπερίληψη Η Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μικροχρηματοδότησης. Υφιστάμενη  
   Θετικές επιδράσεις μέσω φυσικών και ψηφιακών καναλιών που βελτιώνουν την προσβασιμότητα στη χρήση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Υφιστάμενη
   Δυνητικές αρνητικές επιδράσεις μέσω της έλλειψης πρωτοβουλιών/καναλιών που στοχεύουν την προσβασιμότητα στη χρήση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Πιθανή

   Βιώσιμη ανάπτυξη σε επιλεγμένες θυγατρικές εξωτερικού

   Οι θυγατρικές εξωτερικού της Eurobank έχουν δεσμευτεί στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, αναδιαρθρώνοντας τις δραστηριότητές τους και υιοθετώντας πολιτικές και πρωτοβουλίες που επιταχύνουν την πρόοδό τους σε θέματα ESG.

   Postbank

   Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Postbank υιοθέτησε το Στρατηγικό Όραμα ESG, επαναλαμβάνοντας τη φιλοδοξία της να παίξει ηγετικό ρόλο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στη Βουλγαρία. Εγκαινίασε έναν εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο ESG, όπου αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. Η Postbank ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διετή κύκλο αναφοράς για τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (PRB), αφού προσυπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Συνεχίζοντας τις προσπάθειες των προηγούμενων ετών, και σε στενή επικοινωνία με τον Όμιλο Eurobank, ξεκίνησε μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής της επίδρασης ESG, ενώ το πολύπλευρο κοινωνικό της πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στους εργαζομένους της όσο και στην τοπική κοινωνία.

   Η Postbank θέσπισε μια οργανωτική δομή για να καλύψει την ατζέντα ESG: Επιτροπή Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας (Environmental and Sustainability Committee, ESC) που αποτελείται από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Executive Committee, ExCo) και έχει ως πρόεδρο τον COO, θεματικές ομάδες εργασίας υπό την ESC, και Συντονιστή Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεμάτων (Environmental and Social Affairs Coordinator). Η Postbank έχει αναπτύξει ένα τοπικό Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης ως το κεντρικό έγγραφο για την εφαρμογή της Ταξινομίας της ΕΕ σχετικά με τις Βιώσιμες Οικονομικές Δραστηριότητες για τις δανειοδοτικές της διαδικασίες, και έχει καταρτίσει Οδικό Χάρτη Κλιματικών Κινδύνων (Climate Risk Roadmap) για την εκπλήρωση των προσδοκιών της ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα. Η Postbank υιοθέτησε μια ψηφιακή διαδικασία για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στον δανεισμό, η οποία έγινε δυνατή μέσω της ενσωμάτωσης αυτοματοποιημένων λύσεων στο βασικό τραπεζικό της σύστημα.

   Eurobank Cyprus

   Η Eurobank Cyprus έχει δεσμευτεί ως προς την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σχεδιασμό δράσεων που θα βελτιώσουν την επίδρασή της στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση, σε στενή επικοινωνία με τον Όμιλο Eurobank, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις τελευταίες κανονιστικές απαιτήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες σε θέματα ESG. Οι στρατηγικοί στόχοι περιλαμβάνουν την προσαρμογή της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της με τρόπο που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τη μέριμνα για τις κοινωνικές ανάγκες εντός του μοντέλου λειτουργίας της, και τη διαφύλαξη της ορθής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες των εποπτικών αρχών και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

   Η Εurobank Cyprus ανέπτυξε το Έργο Διακυβέρνησης για ζητήματα ESG (Governance Project on ESG issues) τον Σεπτέμβριο 2022, θεσπίζοντας μια νέα Επιτροπή Διαχείρισης ESG (ESG Management Committee), με πρόεδρο τον CEO, που αποτελεί Υποστηρικτή του Έργου ESG (ESG Project Sponsor). Επιπλέον, το Διοικητικό της Συμβούλιο παρακολουθεί τακτικά τις εξελίξεις σε ζητήματα ESG, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Σε συμφωνία με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Ατζέντα 2030, η Eurobank Cyprus αναπτύσσει την προσέγγισή της σε δύο διακριτά επίπεδα επίδρασης: επιχειρησιακής και χρηματοδοτήσεων.

   Το 2022 ξεκίνησε μια σειρά δράσεων για την περιβαλλοντική της επίδραση (μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα σε επιχειρησιακό επίπεδο, τραπεζική χωρίς φυσικά έγγραφα, κυκλική οικονομία), την επίδραση του εργοδότη (διαφορετικότητα και συμπερίληψη, ευζωία, περιβάλλον καινοτομίας) και την κοινωνική/επιχειρηματική της επίδραση (κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος, διαφάνεια). Στόχος είναι η υποστήριξη της στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης μέσα από ένα σύνολο δράσεων με μετρήσιμους στόχους και KPI, προβάλλοντας το όραμά της για την επόμενη δεκαετία σε σχέση με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, ενώ εστιάζει στους ανθρώπους της και στις επιδράσεις ESG στην αγορά. Η Eurobank Cyprus βρίσκεται επίσης στη διαδικασία εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS) και της εκτέλεσης των αναθεωρημένων ενεργειακών ελέγχων. Τέλος, η αναβάθμιση των υποδομών και περαιτέρω ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της μέσω έργων ΙΤ μεγάλης κλίμακας που ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2023 αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

   Η Eurobank Cyprus ανέλαβε μια σειρά δράσεων μέσα στο 2022 σε σχέση με την επίδραση χρηματοδοτήσεων, με στόχο την υποστήριξη των πελατών και της κοινωνίας στη μετάβασή τους προς ένα οικονομικό περιβάλλον πιο φιλικό προς τα κριτήρια ESG. Ξεκίνησε ένα σχετικό έργο, που εστιάζει στην ανάπτυξη ενός Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης και στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις προσδοκίες της ΕΚΤ, όπως αναφέρεται στον σχετικό οδηγό της ΕΚΤ για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

   ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Βιώσιμη χρηματοδότηση και διαχείριση κινδύνων ESG