Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

GDPR - Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank Holdings») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης/λήψης προσφοράς για την παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης (-εων) με τη Eurobank Holdings, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών και συναλλαγών με τη Eurobank Holdings, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα, η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικά ενεργούς, υποψήφιους και πρώην πελάτες,  εν γένει συναλλασσόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες  της Eurobank Holdings, τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω (ενδεικτικά πληρεξούσιους, εκπροσώπους, αντιπρόσωπους, μετόχους, εργαζόμενους/συνεργάτες τους, αντισυμβαλλομένους/συναλλασσόμενους πελατών, όπου απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών, δικηγόρους, αντικλήτους κ.λπ.). Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις (ενδεικτικά σε περιπτώσεις επεξεργασίας cookies, προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.eurobankholdings.gr), συστημάτων βιντεοσκόπησης, τήρησης βιβλίου επισκεπτών, εφαρμογών της Eurobank Holdings κ.λπ.).

Αποθηκεύω το Έντυπο

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Holdings και από πού;

Με εξαίρεση τα δεδομένα υπό (α) και (β) κατωτέρω που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε σχέση με την Eurobank Holdings, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και  υπόκεινται σε επεξεργασία εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που  έχει το  υποκείμενο των δεδομένων καθώς και  από λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της συναλλαγής/της σύμβασης/της συνεργασίας/της σχέσης, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρασχέθηκε, παρέχεται ή θα παρασχεθεί και η παροχή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη και συνέχιση της συναλλαγής/σύμβασης/συνεργασίας/σχέσης μαζί σας και την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ενόψει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Eurobank Holdings μπορεί να είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς και τα επικαιροποιούμε με τη συνδρομή σας.

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό ή/και κινητό κ.λπ.. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας ή/και αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Eurobank Holdings την επικαιροποίηση των στοιχειών επικοινωνίας σας σε περίπτωση που έχετε οι ίδιοι παραλείψει να γνωστοποιήσετε σχετική μεταβολή στην Eurobank Holdings.

γ) Δεδομένα για την πραγματοποίηση πληρωμών/συναλλαγών: ενδεικτικά αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών κ.λπ..\δ) Δεδομένα επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ε) Δεδομένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή αποστέλλετε στη Eurobank Holdings, ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε είτε κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης ή της συναλλαγής ή της συνεργασίας είτε σε προσυμβατικό στάδιο.

στ) Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασης (-εων)  με τη Eurobank Holdings στις οποίες μετέχετε ως αντισυμβαλλόμενος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, τη  διενέργεια συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένων της φύσης/είδους συναλλαγής κ.λπ.) και την πραγματοποίηση συνεργασιών καθώς και τη χρήση υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ή σας παρέχονται.

ζ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεδομένα επικοινωνιών σας  με τη Eurobank Holdings.

η) Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές, δεδομένα σχετικά με την εν γένει παροχή ή χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank Holdings (π.χ. cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου/IP Αddresses ή άλλα επιγραμμικά/online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας). Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, από συνεργαζόμενους με τη Eurobank Holdings παρόχους υπηρεσιών.

θ) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Eurobank Holdings, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις/ενημερώσεις.

ι) Δεδομένα που προκύπτουν από εξασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίσεων) στο όνομα ή υπέρ της Eurobank Holdings.

Τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από την Eurobank Holdings, όπου αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται, και μέσω δημόσια προσβάσιμων πηγών ως τέτοιων νοούμενων ενδεικτικά των μητρώων, του διαδικτύου κ.λπ.. Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων απευθείας από εσάς περιλαμβάνεται επίσης  τόσο η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας ή σχετίζεται με εσάς όσο και  η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται μέσω συνεργατών της  Eurobank Holdings που λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (ενδεικτικά διαμεσολαβητές κ.λπ.), στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα σας  προς τον σκοπό να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στη Eurobank Holdings. Σε περίπτωση που παρέχετε στην Eurobank Holdings προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Eurobank Holdings τα δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις τα επεξεργάζεται;

Η Eurobank Holdings συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των στοιχείων  σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής/ συνεργασίας  σας με τη Eurobank Holdings.

β) Την αξιολόγηση αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας, την αξιολόγηση του συναλλακτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει η Eurobank Holdings, την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της, την εξέλιξη της οφειλής από τη σύμβαση, την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και την προάσπιση των συμφερόντων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Eurobank Holdings.

γ) Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη, εκτέλεση και παρακολούθηση των συναλλαγών σας συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

δ) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και  υπηρεσιών που σας παρέχει η Eurobank Holdings (π.χ. ενημέρωση για νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητες των εν λόγω προϊόντων ή νέες ευκαιρίες χρήσης αυτών ή τρόπους επωφελέστερης χρήσης τους, προγράμματα επιβράβευσης χρήσης κ.λπ.).

Η εν λόγω (υπό Α.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με έννομες υποχρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β.) καθώς και τα έννομα συμφέροντα της Eurobank Holdings ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.)

Β. Για τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με έννομες υποχρεώσεις της

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως: 

α) Τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο ή διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

β) Την προστασία των πελατών, των εργαζομένων και των επισκεπτών της Eurobank Holdings και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Eurobank Holdings.

Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Eurobank Holdings ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της  Eurobank Holdings ή τρίτου

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς, όπως ενδεικτικά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Eurobank Holdings, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Eurobank Holdings ή τρίτου (ενδεικτικά: εταιρειών του ομίλου της Eurobank Holdings, συνεργαζόμενων με τη Eurobank Holdings εταιρειών, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), την τήρηση ιστορικού αρχείου, τη μεταβίβαση απαιτήσεων σε τρίτους με βάση τις εκάστοτε σχετικές νομικές διατάξεις (ενδεικτικά Ν.3156/2003 κ.λπ., διευκρινίζεται δε,  όπου στο πλαίσιο της παρούσας,  αναφέρεται συγκεκριμένο νομοθέτημα εννοείται όπως εκάστοτε  αυτό ισχύει ή αντικαθίσταται), τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης από προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Eurobank Holdings και την αναβάθμιση/βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank Holdings και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης της Eurobank Holdings μαζί σας.

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας

Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν για την επεξεργασία δε συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2.Α-2.Γ νομικές βάσεις, η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή (βλ. περίπτωση διαβίβασης δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ. υπό 4.γ.i. καθώς και περιπτώσεις συμπλήρωσης εκ μέρους σας έντυπων ή ηλεκτρονικών φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενημέρωσής σας για υπηρεσίες και δράσεις της Eurobank Holdings ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτή). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό  7 και κατά περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

Ε. Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η Eurobank Holdings δεν προβαίνει σε αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση όπου η Eurobank Holdings αποφασίσει μελλοντικά να προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που θα παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, θα σας παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου τυχόν απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της Eurobank Holdings, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της ή τρίτων (ενδεικτικά: εταιρειών του ομίλου της Eurobank Holdings, συνεργαζόμενων με τη Eurobank Holdings εταιρειών, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), καθώς και στις περιπτώσεις που η Eurobank Holdings είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω: 

α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της Eurobank Holdings στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

β) Εταιρείες του ομίλου της Eurobank Holdings (ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών του ομίλου της θυγατρικής αυτής εταιρείας Τράπεζας Eurobank A.E.) για την εκτίμηση του συνολικού αναλαμβανόμενου κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιμετώπιση των πελατών του ομίλου της Eurobank Holdings.

γ) Εταιρείες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (call centers).

δ)Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.

ε) Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφημιστικές εταιρείες.

στ) Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και  καταστροφής αρχείων και δεδομένων.

ζ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους επικαιροποίησής τους σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική μεταβολή στη Eurobank Holdings).

η) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εκτιμητές, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονομικών κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

θ) Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους) ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών. Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, e-mail, φιλοξενίας στο διαδίκτυο, viber).

ι) Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.

ια) Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής  υπηρεσιών για την ασφάλιση της ίδιας της  Eurobank Holdings.

ιβ) Πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ιγ) Διαμεσολαβητές  που ενεργούν είτε για λογαριασμό μας είτε για λογαριασμό σας, διαχειριστές της περιουσίας σας, νομικοί σας σύμβουλοι και εκπρόσωποι. 
ιδ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, όπως και οι εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού και διαχειριστές κατά την έννοια του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων. 

ιε) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Eurobank Holdings στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

ιστ) Εταιρείες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών-ψηφιακών υπογραφών

ιζ)  Δυνητικοί ή υφιστάμενοι αγοραστές του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων και δικαιωμάτων) της Eurobank Holdings και δικαιούμενοι να επιβαρύνουν περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων και δικαιωμάτων) της Eurobank Holdings.

ιη) Οι εκάστοτε πελάτες της Eurobank Holdings , όπου απαιτείται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε αυτούς.

ιθ) Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα στη Eurobank Holdings για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων.

4. Μπορεί η Eurobank Holdings να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ);

Η Eurobank Holdings δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό ή 

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους με βάση την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία.

γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή (άρθρο 49 του Κανονισμού) ή/και εθνική νομοθεσία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά  είναι οι ακόλουθες:

i) έχετε παράσχει στη Eurobank Holdings την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας,

ii) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη Eurobank Holdings, ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας ή για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη προς όφελός σας, 

iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

iv) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Eurobank Holdings με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις και εφόσον εν γένει η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Eurobank Holdings τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι  απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για  το χρονικό διάστημα που απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων  ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:
- Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με τη Eurobank Holdings, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης η Eurobank Holdings δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής. Εάν μέχρι την πάροδο  των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τη Eurobank Holdings ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης/συνεργασίας/σχέσης με τη Eurobank Holdings τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ή από τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λήξη του προσυμβατικού σταδίου. Εάν μέχρι την πάροδο  των πέντε ετών (5) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τη Eurobank Holdings ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

-Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων επιβάλλεται ως έννομη υποχρέωση τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες νομικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο που είναι αναγκαίο ενόψει άσκησης αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να  πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.. 

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τη Eurobank Holdings σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της  και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

Παρακαλούμε σημειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας: 
i. Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. 
ii. Η Eurobank Holdings έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.   
iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Eurobank Holdingsς, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και της νομοθεσίας.
iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Διαχείριση Αιτημάτων Προσωπικών Δεδομένων, Eurobank Holdings, Όθωνος 8, 10557 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gdpr-requests@eurobankholdings.gr. Η Eurobank Holdings θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Eurobank Holdings λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Eurobank Holdings θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τη Eurobank Holdings δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Eurobank Holdings δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Eurobank Holdings,  Όθωνος 8, 10557 Αθήνα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobankholdings.gr.

9. Πώς προστατεύει η Eurobank Holdings τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Eurobank Holdings εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

10. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Η Eurobank Holdings ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα σημειώνεται η ημερομηνία επικαιροποίησης στο τέλος της παρούσας και θα ειδοποιείστε σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της.