Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Βιώσιμη χρηματοδότηση και διαχείριση κινδύνων ESG

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Βιώσιμη χρηματοδότηση και διαχείριση κινδύνων ESG
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Η Eurobank έχει ενσωματώσει πτυχές κινδύνων ESG σε όλους τους πυλώνες του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ενώ εντοπίζει, αξιολογεί, διαχειρίζεται και μετριάζει τους σχετικούς κινδύνους ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική της. Η Τράπεζα επίσης φιλοδοξεί να είναι πρωτοπόρος όσον αφορά τη στήριξη της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και εφαρμόζει ειδική προσέγγιση που επιτρέπει στους πελάτες να πετύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2022 συμμετείχε στη χρηματοδότηση εμβληματικών έργων και συναλλαγών που συνέβαλαν στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων τομέων και τμημάτων πελατών, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στους πελάτες της.

   Διαχείριση κινδύνων ESG

    Ουσιαστικό θέμα: Ενσωμάτωση του ESG στη διαχείριση κινδύνων 

   H Eurobank έχει ενσωματώσει πτυχές κινδύνων ESG σε όλους τους πυλώνες του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα να εντοπίζει, αξιολογεί, διαχειρίζεται και μετριάζει τους σχετικούς κινδύνους, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική της.

   GRI 3-3 GRI 201-2 ATHEX SS-S10

   Διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

   Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (RMF) και Πλαίσιο Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κλιματικών (CR&E) Κινδύνων Ομίλου

   Στο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου ορίζονται τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (ΓΔΔΚΟ), η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές μονάδες ως 2η γραμμή άμυνας, έχει την πλήρη ευθύνη για την κατάρτιση της στρατηγικής του Ομίλου σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων, την κατάρτιση του Πλαισίου Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων (RAF), καθώς και για την παρακολούθηση όλων των κινδύνων που αξιολογούνται ως σημαντικοί μέσω της διαδικασίας Ανaγνώρισης και Αξιολόγησης της Σημαντικότητας των Κινδύνων (RIMA), συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων που αναλαμβάνει ο Όμιλος Eurobank.

   Σύμφωνα με τις σχετικές εποπτικές προσδοκίες και το ενισχυμένο μοντέλο διακυβέρνησης του Ομίλου σχετικά με την ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και στις τρεις γραμμές άμυνας (βλ. ενότητα σχετικά με τη Διακυβέρνηση ESG), νέοι ρόλοι και αρμοδιότητες σχετικά με τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων έχουν ενσωματωθεί στο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου.

   Η Eurobank οριστικοποίησε την πολιτική της για τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων (CR&E Risk Management Policy), αξιολογώντας τα αποτελέσματα των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στις δραστηριότητές της, καθώς και υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων.

   Προσέγγιση αξιολόγησης της σημαντικότητας και διαδικασία Αναγνώρισης και Αξιολόγησης της Σημαντικότητας των Κινδύνων (RIMA)

   Η Eurobank έχει αναγνωρίσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους (CR&E) ως σημαντικούς. Ως κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι νοούνται οι κίνδυνοι που απορρέουν από δυνητική απώλεια ή αρνητική επίπτωση στον Όμιλο, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας/ζημίας περιουσιακών στοιχείων, των διαταραχών της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αστοχιών στη λειτουργία των συστημάτων, των δαπανών μετάβασης και των επιπτώσεων στη φήμη από τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων είναι ανεξάρτητος από τον ποσοτικό προσδιορισμό των λοιπών κύριων κινδύνων, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς κ.λπ.

   Καθώς οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αλληλοεπιδρούν με άλλους κινδύνους και προκαλούν άμεσες διανεμητικές επιπτώσεις και έμμεσες μακροοικονομικές επιπτώσεις, ο Όμιλος κατανοεί την ανάγκη προσεκτικής εξέτασης αυτής της συνολικής διάστασης για τη διασφάλιση της βέλτιστης υλοποίησης των δραστηριοτήτων προσαρμογής.

   Ως εκ τούτου, ο Όμιλος θεωρεί ότι οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είτε απορρέουν από άλλες κατηγορίες κινδύνων είτε συνδέονται με άλλες κατηγορίες κινδύνων, και εφαρμόζει μια ολιστική και συστημική προσέγγιση όταν εξετάζει τους σύνθετους τρόπους με τους οποίους οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συνδέονται με τις λοιπές κατηγορίες κινδύνων. Ο Όμιλος έχει ενσωματώσει στοιχεία κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στις υπάρχουσες διεργασίες διαχείρισης κινδύνων, δημιουργώντας πρόσθετες διαδικασίες, πολιτικές και εργαλεία για τον κατάλληλο εντοπισμό και τη μέτρηση αυτών των κινδύνων.

   Η έκθεση του Ομίλου σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, τόσο μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών όσο και μέσω των δραστηριοτήτων του ίδιου του Ομίλου, απαιτεί την ύπαρξη ολοκληρωμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται επί του παρόντος ή/και ενδέχεται να εκτεθεί στο μέλλον, ο Όμιλος έχει εντοπίσει τους παράγοντες μέσω των οποίων υλοποιούνται οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, καθώς και τα βασικά κανάλια μέσω των οποίων επηρεάζουν τις υπάρχουσες / παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνων του Ομίλου.

   Αυτά τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Αναγνώριση Κινδύνου και την Αξιολόγηση Σημαντικότητας (RIMA Report) και θα παρουσιαστούν στην έκθεση του Ομίλου για τον κλιματικό κίνδυνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις TCFD.

   Διάθεση ανάληψης κινδύνου

   Το 2022 ενσωματώθηκε για πρώτη φορά Δήλωση (RAS) διάθεσης ανάληψης κλιματικού κινδύνου, με στόχο την αποτύπωση των ζητημάτων που σχετίζονται με τον κλιματικό κίνδυνο, στις δηλώσεις διάθεσης ανάληψης κινδύνων του Ομίλου. Επί του παρόντος η Τράπεζα στοχεύει τουλάχιστον το 20% των ετήσιων νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις του CIB να ταξινομούνται ως πράσινες/περιβαλλοντικά βιώσιμες. Η ταξινόμηση των δανείων ως πράσινων / περιβαλλοντικά βιώσιμων έγινε κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την πράσινη ταξινόμηση στόχων (green tagging) του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 2022 η Τράπεζα ξεπέρασε αυτόν τον στόχο, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της προς την πράσινη μετάβαση.

   Όσον αφορά τη διαχείριση και τον μετριασμό του κλιματικού κινδύνου στις επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητές της, η Τράπεζα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για την πράσινη μετάβαση υφιστάμενων και πιθανών πελατών μέσω της παροχής χρηματοδοτικών και συμβουλευτικών (συμπεριλαμβανομένης της άντλησης κεφαλαίων) λύσεων (κίνδυνος μετάβασης ο οποίος είναι πιστωτικός κίνδυνος). Επιπλέον, η Τράπεζα παρακολουθεί τακτικά τη συγκέντρωση της έκθεσης σε τομείς με υψηλό κίνδυνο μετάβασης στο πλαίσιο των επενδυτικών και τραπεζικών χαρτοφυλακίων της (κίνδυνος μετάβασης ο οποίος είναι κίνδυνος αγοράς).

   Το 2022 η Τράπεζα ξεκίνησε την παρακολούθηση και αναφορά καταλόγου δεικτών παρακολούθησης του κλιματικού κινδύνου, και θα διερευνήσει τον καθορισμό των σχετικών ορίων εντός του 2023, σύμφωνα με τη Στρατηγική Επίδρασης Χρηματοδοτήσεων και τις κανονιστικές προσδοκίες σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους .

   Δείκτες παρακολούθησης κλιματικού κινδύνου

   Η Τράπεζα έχει καταρτίσει πίνακα αναφοράς κλιματικού κινδύνου με κατάλληλους βασικούς δείκτες κλιματικού κινδύνου (KRIs) που θα υποβάλλεται στο διοικητικό όργανο σε τακτική βάση, για την αποτελεσματική εποπτεία των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο σύνολο της Τράπεζας.

   Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έλαβε υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην αγορά και αξιοποίησε στοιχεία από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022 (δηλ. τη χρήση μεθοδολογικών παραδοχών για τον υπολογισμό δεικτών κλιματικού κινδύνου), καθώς και στοιχεία από τις εσωτερικές ασκήσεις της Τράπεζας και τη διαδικασία αξιολόγησης της σημαντικότητας (για τον κίνδυνο μετάβασης και για τον φυσικό κίνδυνο). Για την επιλογή και τον καθορισμό των δεικτών παρακολούθησης του κλιματικού κινδύνου ελήφθησαν επίσης υπόψη τα εξής:

   • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναφορά μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών: Συμπλήρωμα σχετικά με την αναφορά πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα (2019/C 209/01).
   • Ειδική ομάδα για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – Οδηγίες σχετικά με τους δείκτες, τους στόχους και τα σχέδια μετάβασης.
   • Ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών για την ενσωμάτωση παραγόντων ESG στο πλαίσιο τραπεζικής προληπτικής εποπτείας της ΕΕ και στις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις επενδυτικές πολιτικές της Τράπεζας – Μελέτη της BlackRock για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

   Ακολουθούν παραδείγματα δεικτών κλιματικού κινδύνου που αναφέρονται στην Επιτροπή Κινδύνων (BRC) τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση:

   • Δείκτες κινδύνου μετάβασης
    1. Συγκέντρωση έκθεσης σε τομείς με υψηλό κίνδυνο μετάβασης στα χαρτοφυλάκια τραπεζικής επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων της Τράπεζας.
    2. Συγκέντρωση έκθεσης σε τομείς αντισυμβαλλομένων με υψηλό κίνδυνο μετάβασης στα επενδυτικά και τραπεζικά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας.
    3. Ποσοστό έκθεσης σε χρεόγραφα των κορυφαίων 20 αντισυμβαλλομένων παγκοσμίως από την άποψη της έντασης άνθρακα.
   • Δείκτες φυσικού κινδύνου
    Συνολική και επιμέρους συγκέντρωση ανοιγμάτων εξασφαλισμένων με ακίνητη περιουσία σε περιοχές που υπόκεινται σε κίνδυνο πλημμύρας (χαρτοφυλάκια επιχειρήσεων και λιανικής). 

   Όσον αφορά τον κίνδυνο ευθύνης, η Τράπεζα παρακολουθεί την έκθεσή της σε κίνδυνο συμπεριφοράς για το ενδεχόμενο αδυναμίας να υπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών ή επενδυτών, να λειτουργήσει σύμφωνα με τις δίκαιες πρακτικές της αγοράς και τους κώδικες συμπεριφοράς, εξαιρουμένων εσωτερικών υποθέσεων απάτης (π.χ. κίνδυνος εσφαλμένης πώλησης, νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το κλίμα, και κίνδυνος ένδικων διαφορών/υποχρεώσεων που προκύπτει από δικαστικές διαδικασίες ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται με αντιδεοντολογική συμπεριφορά, εξαιρουμένης της απάτης). Επιπλέον, σύμφωνα με τις ποιοτικές δηλώσεις διάθεσης ανάληψης κινδύνων, η Τράπεζα δεν επιθυμεί την παραμικρή αμέλεια που επηρεάζει αρνητικά τους πελάτες, το προσωπικό, τον Όμιλο ή τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου greenwashing. Αντίστοιχα, κάθε δυνητική περίπτωση greenwashing θα πρέπει να αντιμετωπίζεται γρήγορα και δίκαια.

   Επιπλέον, η Τράπεζα σχεδιάζει να προχωρήσει στην κατάρτιση και θέση σε ισχύ πρόσθετων δηλώσεων διάθεσης ανάληψης κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και στη λειτουργική ένταξή τους στις δηλώσεις των επιχειρηματικών τομέων (δηλ. στους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης, στους στόχους/όρια σε τομεακό επίπεδο κ.λπ.) έως το τέλος του 2023.

   Επιπλέον, οι επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας διατηρούν και επικαιροποιούν κατάλληλα υποδείγματα και μηχανισμούς, για την παρακολούθηση των αντίστοιχων εκταμιεύσεων για χρηματοδοτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. που αφορούν πράσινα και κοινωνικά δάνεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Τράπεζας. Η συνεχής και έγκαιρη παρακολούθηση των βιώσιμων δανείων επιτρέπει στα ανώτερα στελέχη να αξιολογούν την εξέλιξη του όγκου και των τάσεων βιώσιμης χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς στόχους της Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την εσωτερική υποβολή αναφορών. Στο μέλλον η Τράπεζα στοχεύει να υλοποιήσει περαιτέρω συστημικές βελτιώσεις στην υποδομή πληροφορικής και δεδομένων, για να υποστηρίξει την τυποποίηση της παρακολούθησης χρήσιμων πληροφοριών, καθώς και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και ακρίβεια των δεδομένων.

   Διαχείριση κοινωνικού κινδύνου

   Η Τράπεζα κατανοεί ότι η διαχείριση του κοινωνικού κινδύνου είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου και, ως εκ τούτου, έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής και των διαδικασιών της, καθώς και του οικονομικού σχεδιασμού της, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από κοινωνικά ζητήματα, ενώ σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις δραστηριότητες στο άμεσο μέλλον.

   Η Τράπεζα αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η διαχείριση του κοινωνικού κινδύνου και έχει διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητές της δεν υποστηρίζουν δραστηριότητες που λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας. Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών (π.χ. της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής του Ομίλου) και τη θέσπιση νέων διαδικασιών και εργαλείων (π.χ. το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των κινδύνων ESG), η Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητές της όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διαχείριση του κοινωνικού κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητες πελατών, προσδιορίζοντας σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης, κατά περίπτωση.

   Διαχείριση κινδύνου διακυβέρνησης

   Η Eurobank αξιολογεί την έκθεσή της σε κίνδυνο διακυβέρνησης σε συνεχή βάση, δεδομένου ότι τυχόν ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης των αντισυμβαλλομένων της θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δραστηριότητές της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει θεσπίσει αποτελεσματικές εσωτερικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων και διαδικασιών, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση της επίδοσης των πελατών της από την άποψη της διακυβέρνησης.

   Διαδικασίες και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων ESG

   Η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία να ενσωματώσει στη διαδικασία χορήγησης δανείων της, “τις ορθές πρακτικές για τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων – παρατηρήσεις από τη θεματική εξέταση της ΕΚΤ του 2022”, βελτιώνοντας τα χρηματοδοτικά της κριτήρια, τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση των κινδύνων, την ταξινόμηση των κινδύνων, τις σχέσεις με τους πελάτες και την αξιολόγηση του σχεδίου μετάβασης.

   Η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους στις πρακτικές που εφαρμόζει σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας χορήγησης πιστώσεων και παρακολούθησης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

   Ενσωμάτωση παραγόντων περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

   I. Μοντέλο Moody’s Risk Analyst (MRA)

   Το μοντέλο Moody’s Risk Analyst (MRA) της Τράπεζας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης του δανειολήπτη περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κοινωνία, όπως τον κίνδυνο δυσμενών γεγονότων – τον κίνδυνο και τις συνέπειες ζητημάτων ESG.

   II. Εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις – Απαιτήσεις πληροφόρησης και αξιολόγηση

   Κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης λαμβάνεται υπόψη η συμμόρφωση των δανειοληπτών με τους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την περιβαλλοντική ευθύνη.

   Πολιτικές και διαδικασίες Know-Your-Customer (KYC) και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/TF)

   Η Eurobank έχει θεσπίσει πολιτικές και πρότυπα Know-Your-Customer (KYC) και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/TF) για κάθε επιχειρηματικό τομέα, τα οποία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ως δικλείδες ασφαλείας ενάντια, μεταξύ άλλων, στην πλαστοπροσωπία και τη συνεργασία με πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο δωροδοκίας, διαφθοράς ή/και συμμετοχής σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο των διαδικασιών KYC και AML/TF, κατά την ένταξη νέων πελατών (onboarding), η Τράπεζα διενεργεί μια προκαταρκτική αξιολόγηση του προφίλ ESG (Επισκόπηση ESG) του πελάτη, χρησιμοποιώντας στοχευμένες ερωτήσεις (δηλ. σχετικά με τη μέτρηση και την αναφορά των επιδόσεων του δανειολήπτη όσον αφορά στοιχεία που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη).

   Κατά την κατάρτιση προφίλ στο πλαίσιο της διαδικασίας KYC, η Eurobank πρέπει να εφαρμόζει μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας (EDD) και περιορισμούς κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια συναλλαγών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα/οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων θεωρούνται υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου και τη μεθοδολογία πιστοληπτικής διαβάθμισης της Eurobank.

   Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS)

   Για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στο επιχειρηματικό της μοντέλο, η Τράπεζα εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ESMS) για την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των θεσμικών επενδυτών, των μετόχων και των λοιπών κοινωνικών εταίρων.

   Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής είναι ο καθορισμός του πλαισίου γενικών αρχών και απαιτήσεων σχετικά με τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις δεσμεύσεις προς τους μετόχους, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία, μέσω μιας ενιαίας προσέγγισης που εφαρμόζεται από την Τράπεζα και τις βασικές θυγατρικές της, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον τραπεζικό και τον μη τραπεζικό τομέα. Η Πολιτική επίσης ενσωματώνει βασικά βήματα της μεθοδολογίας, για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές (δηλ. τις απαιτήσεις επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), τις ισχύουσες λίστες αποκλεισμού του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) και της EBRD) και πρωτοβουλίες, καθώς και με την ισχύουσα τοπική, εθνική, και διεθνή περιβαλλοντική και κοινωνική νομοθεσία. Επιπλέον, η Πολιτική στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην έγκαιρη διασφάλιση και την ακριβή αναφορά στην EBRD σχετικά με τη διαχείριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης του Ομίλου.

   Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής της, η Eurobank εξαιρεί από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητές της μια σειρά από δραστηριότητες, σύμφωνα με τις λίστες αποκλεισμού της EBRD.

   Για όλες τις χρηματοδοτήσεις, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι πελάτες της εφαρμόζουν μια οργανωμένη και συστηματική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου η οποία συμμορφώνεται με την ισχύουσα τοπική, εθνική, και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία και ασφάλεια και την εργατική νομοθεσία, τα σχετικά πρότυπα και άδειες, καθώς και με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών.

   Τα βασικά βήματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης παρουσιάζονται παρακάτω:

   ΒΗΜΑ 1 – Διαδικασία παρακολούθησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων

   Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι όλοι οι πελάτες/όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται για χρηματοδότηση ελέγχονται με βάση τη λίστα αποκλεισμού για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα του Ομίλου. Όλες οι συναλλαγές χρηματοδότησης ταξινομούνται ως Χαμηλού, Μεσαίου ή Υψηλού κινδύνου ανάλογα με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους με βάση τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας του πελάτη και άλλα κριτήρια όπως το ποσό, ο σκοπός και η διάρκεια του δανείου, χρησιμοποιώντας το έντυπο/υπόδειγμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων. Αυτή η διαδικασία ταξινόμησης διενεργείται από την αντίστοιχη επιχειρηματική μονάδα (π.χ. SBB, Corporate & Investment Banking).

   ΒΗΜΑ 2 – Διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων 

   Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι βασικές ενέργειες που εκτελούνται κατά επίπεδο κινδύνου περιγράφονται παρακάτω:

   • Συναλλαγές χαμηλού κινδύνου – Οι συναλλαγές χρηματοδότησης αυτής της κατηγορίας δεν απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου παρά μόνον για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης/μη συμμόρφωσης του πελάτη με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς, και διεθνείς νόμους και κανονισμούς για το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια, και την εργασία.
   • Συναλλαγές μεσαίου και υψηλού κινδύνου – Για αυτές τις συναλλαγές χρηματοδότησης διενεργείται μελέτη (desktop study), άσκηση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δέουσας Επιμέλειας καθώς και επιτόπια επίσκεψη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δέουσας Επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του σχετικού σχεδίου περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης, περιλαμβάνονται στην Έκθεση περιβαλλοντικής και κοινωνικής δέουσας επιμέλειας.

   ΒΗΜΑ 3 – Διαδικασία λήψης αποφάσεων / ελέγχου των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων

   Η Έκθεση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δέουσας Επιμέλειας υποβάλλεται στις επιτροπές/στα όργανα πιστοδοτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση του δανείου. Τα μέτρα ελέγχου των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων ή/και τυχόν άλλες ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο πελάτης για την αποφυγή ή αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών επιπτώσεων ενσωματώνονται στα επίσημα έγγραφα (στη δανειακή σύμβαση κ.λπ.).

   ΒΗΜΑ 4 – Διαδικασία παρακολούθησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων

   Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων διενεργείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων με βάση τα ευρήματα της Έκθεσης Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δέουσας Επιμέλειας και του Σχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης (εάν υπάρχει). Το εύρος και η συχνότητα της διαδικασίας παρακολούθησης καθορίζονται ανάλογα με το επίπεδο περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου, και τις δυνητικές επιπτώσεις στη συναλλαγή χρηματοδότησης, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δέουσας Επιμέλειας. 

   Συγκεκριμένα, για την Eurobank SA, το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων δανείων ξεπέρασε τα €12 δισ., εκ των οποίων το 85% ταξινομήθηκαν ως δάνεια χαμηλού και μεσαίου κινδύνου.

   Συνολικός αριθμός δανείων/έργων που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων το 2022 – Όμιλος
   Ποσό ανεξόφλητων δανείων χαμηλού κινδύνου (€ εκατ.) 5.419,0
   Ποσό ανεξόφλητων δανείων μεσαίου κινδύνου (€ εκατ.) 10.883,8
   Ποσό ανεξόφλητων δανείων υψηλού κινδύνου (€ εκατ.) 2.480,4
   Συνολικό ποσό (€ εκατ.) 18.783,2
   Αριθμός συναλλαγών χαρτοφυλακίου που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων 34.556

    

   Υπόδειγμα κλιματικών κινδύνων

   Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές απαιτήσεις/προσδοκίες σχετικά με τη θέσπιση μιας προσέγγισης για την περαιτέρω αξιολόγηση των πελατών με υψηλότερη έκθεση σε κλιματικό κίνδυνο, η Τράπεζα επί του παρόντος αναπτύσσει ένα υπόδειγμα κλιματικών κινδύνων (Climate Risk Scorecard) για τον έλεγχο των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Το Climate Risk Scorecard αρχικά θα εφαρμοστεί στα χαρτοφυλάκια του Corporate & Investment Banking και στα μεγάλα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις (Large Small Business Banking, SBB) της Τράπεζας. Αξιολόγηση με βάση το Climate Risk Scorecard σχεδιάζεται να διενεργείται για όλες τις νέες συναλλαγές χρηματοδότησης και τις αυξήσεις ορίων (υφιστάμενων και νέων πελατών) σύμφωνα με την προκαθορισμένη περίμετρο της εφαρμογής για τα παραπάνω χαρτοφυλάκια. Το Climate Risk Scorecard θα περιέχει ένα σπονδυλωτό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει στοχευμένες ερωτήσεις σχετικά με τον κλιματικό κίνδυνο, αποτυπώνοντας διαστάσεις που σχετίζονται με τον φυσικό κίνδυνο και τον κίνδυνο μετάβασης, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πελατών. Η ενσωμάτωση του Climate Risk Scorecard στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

   Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνων ESG

   Τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό τομέα παρατηρείται αυξημένη εποπτική προσοχή σε πτυχές ESG. Τα ιδρύματα καλούνται να βελτιώσουν τις διαδικασίες ταξινόμησης των πιστωτικών κινδύνων, να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και να ενσωματώνουν πτυχές ESG στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

   Σε αυτό το πλαίσιο, μια διατραπεζική πρωτοβουλία στην ελληνική τραπεζική αγορά αφορά τον σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης των κινδύνων ESG. Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) σε συνεργασία με τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός κοινού ολοκληρωμένου, ερωτηματολογίου αξιολόγησης των κινδύνων ESG που θα χρησιμοποιείται από όλες τις τράπεζες, διασφαλίζοντας μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, για την ενσωμάτωση μιας ολιστικής αξιολόγησης των παραγόντων ESG των δανειοληπτών.

   Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των κινδύνων ESG θα διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις εποπτικές προσδοκίες/απαιτήσεις σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (π.χ. συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ και τον Οδηγό σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους της ΕΚΤ), τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) και τις επιχειρησιακές ανάγκες των τραπεζών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. 

   Το κοινό ερωτηματολόγιο ESG και η αντίστοιχη βαθμολογία ESG θα ενσωματωθούν στις διαδικασίες της Eurobank και θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ωριμότητας των πελατών από την άποψη του ESG. Στόχος της Τράπεζας είναι να ενοποιήσει την αξιολόγηση των κινδύνων ESG σε ένα κοινό ερωτηματολόγιο, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις κανονιστικές απαιτήσεις, αξιοποιώντας το διατραπεζικό ερωτηματολόγιο ESG.

   Στο μέλλον, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), ο Όμιλος θα επικαιροποιήσει περαιτέρω τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, για την αντιμετώπιση και αποτύπωση πρόσθετων πτυχών των κινδύνων ESG των αντισυμβαλλομένων του.

   Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους

   Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022

   Η Τράπεζα συμμετείχε στην εποπτική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, η οποία διενεργήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022 αξιολόγησε τον βαθμό ετοιμότητας των τραπεζών όσον αφορά την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων. Στην άσκηση, η οποία περιλάμβανε τρεις ενότητες, συμμετείχαν 104 σημαντικές τράπεζες οι οποίες γνωστοποίησαν πληροφορίες σχετικά με τα εξής: (i) τις δυνατότητες διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, (ii) την εξάρτησή τους από τομείς υψηλών εκπομπών άνθρακα, και (iii) τις επιδόσεις τους υπό διαφορετικά σενάρια σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Η άσκηση, η οποία ήταν μέρος του ευρύτερου οδικού χάρτη της ΕΚΤ για το κλίμα, δεν ήταν άσκηση κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά μια προσπάθεια εντοπισμού ευπαθειών και βέλτιστων πρακτικών από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές, καθώς και παροχής κατευθύνσεων στις τράπεζες για την πράσινη μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022.

   Αποτελέσματα άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους

   Τον Ιούλιο του 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, σύμφωνα με τα οποία οι τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν την εστίασή τους στους κλιματικούς κινδύνους. Επιπλέον, όλες οι συμμετέχουσες οντότητες έλαβαν εξατομικευμένες παρατηρήσεις και καλούνται να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες, σύμφωνα με τη δέσμη ορθών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων που δημοσίευσε η ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2022, σε συνδυασμό με τις ορθές πρακτικές για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Eurobank έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ενσωμάτωση ενός πλαισίου για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, με μια συνολική επίδοση σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Το πλαίσιο για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, διαθέτει ειδική δομή διακυβέρνησης και ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την έγκριση και την υλοποίηση της άσκησης. Το Πλαίσιο παρέχει μια διαφανή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, καθώς και για την αναφορά και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον καθορισμό των ενεργειών για τη διαχείρισή τους. Η Τράπεζα συνεχίζει να εργάζεται για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τους κλιματικούς κινδύνους, για την περαιτέρω ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στην επιχειρηματική στρατηγική και τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, και για την υποστήριξη των πελατών σε ό,τι αφορά την κλιματική μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ESG μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενοποιημένη Έκθεση για τον Πυλώνα 3.

   Βιώσιμη χρηματοδότηση, υπηρεσίες, και χαρτοφυλάκιο πράσινης μετάβασης

    Ουσιαστικό θέμα: Βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις 

   Αξιοποιώντας εργαλεία και πλαίσια, όπως το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης και το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων, η στρατηγική προσέγγιση της Eurobank είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση, μέσω της παροχής άμεσων χρηματοδοτικών και συμβουλευτικών λύσεων άντλησης κεφαλαίων προς υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες. Η Τράπεζα έχει αναπτύξει μια σειρά τραπεζικών προϊόντων για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και την επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Για να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική ένταξη, η Τράπεζα στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις και την κοινωνική χρηματοδότηση, καθώς και πρωτοβουλίες που προωθούν την προσβασιμότητα σε τραπεζικές υπηρεσίες.

   GRI 3-3 GRI FS13 ATHEX Α-S1

   Ορόσημα και προσέγγιση σε προσπάθειες για πράσινη μετάβαση

   Μία από τις βασικές φιλοδοξίες της Τράπεζας είναι να γίνει πρωτοπόρος όσον αφορά τη στήριξη της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Προς αυτόν τον σκοπό, εφαρμόζει ειδική προσέγγιση που επιτρέπει στους πελάτες να πετύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Από την αρχή της πορείας βιώσιμης ανάπτυξής της, η Τράπεζα έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα:

   Τράπεζα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους πελάτες της και θα επικεντρωθεί στη στήριξη των προσπαθειών μετάβασης. Αξιοποιώντας εργαλεία, πλαίσια και λοιπά διαθέσιμα μέσα, όπως οι ασκήσεις αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων, η στρατηγική προσέγγιση της Τράπεζας είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση, μέσω της παροχής άμεσων χρηματοδοτικών και συμβουλευτικών λύσεων άντλησης κεφαλαίων προς υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες. Προς αυτόν τον σκοπό, η προσέγγιση της επικεντρώνεται στα εξής:

   • Βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις για εταιρικούς πελάτες
    Έχοντας αναλάβει ηγετικό ρόλο στα μεγαλύτερα, πιο εμβληματικά έργα στην ελληνική οικονομία, η Τράπεζα χρηματοδοτεί άρτια επιχειρηματικά σχέδια, στρατηγικές ανάπτυξης, επενδυτικά προγράμματα και εξαγωγικές δραστηριότητες σε στρατηγικούς τομείς.
   • Βιώσιμη χρηματοδότηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις
    Η Τράπεζα επί του παρόντος προσφέρει διάφορες χρηματοδοτικές λύσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό της ταξινομίας της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον.
   • Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και περιουσίας με κριτήρια ESG
    Το 2018 η Τράπεζα διέθεσε το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus, το οποίο επενδύει σε μετοχές και ομόλογα συνυπολογίζοντας κριτήρια ESG. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων που υιοθετούν κριτήρια ESG.
   • Καταθετικές λύσεις με κριτήρια ESG
    Το 2021 η Τράπεζα πρωτοπόρησε στον ελληνικό τραπεζικό τομέα διαθέτοντας την προθεσμιακή ESG Deposits στους εταιρικούς πελάτες της. Η προθεσμιακή ESG Deposits παρέχει μια καινοτόμα λύση που στηρίζει την ατζέντα βιωσιμότητας του πελάτη, μέσω της επένδυσης της ρευστότητας σε βιώσιμα έργα, και αποτελεί ισχυρή απόδειξη της δέσμευσής του προς ένα βιώσιμο περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα αντληθέντα κεφάλαια για την παροχή χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Eurobank.

   Κατευθυντήρια Πλαίσια

   Στο πλαίσιο της δέσμευσης για διαφάνεια σχετικά με την προσέγγισή της και για τη διασφάλιση ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, η Eurobank έχει αναπτύξει τρία κατευθυντήρια πλαίσια , τα οποία ορίζουν την προσέγγιση και τα κριτήρια για την ταξινόμηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως βιώσιμων:

   Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης

   Με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance Framework, SFF) ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ταξινομεί τις λύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης που προσφέρει στους πελάτες του, προσδιορίζοντας την προσέγγιση κατηγοριοποίησης που εφαρμόζεται και τις δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για βιώσιμη χρηματοδότηση (επιλέξιμα πράσινα και κοινωνικά στοιχεία ενεργητικού). Το Πλαίσιο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιώσιμων χρηματοδοτικών προϊόντων, για τα χαρτοφυλάκια Επιχειρηματικής αλλά και Λιανικής Τραπεζικής. Σκοπός του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης είναι η παροχή μιας σαφούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την ταξινόμηση, την παρακολούθηση και την αναφορά σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η Eurobank βασίστηκε σε διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την ανάπτυξη του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης και δεσμεύεται απόλυτα στη διαφάνεια σχετικά με την προσέγγισή της σε θέματα ESG. Συγκεκριμένα, το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης επικαιροποιήθηκε με βάση τα ακόλουθα πρότυπα και αρχές:

   • Αρχές για τα πράσινα ομόλογα (2021), που δημοσιεύθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association, ICMA)
   • Αρχές για τα πράσινα δάνεια (2021), που δημοσιεύθηκαν από την Loan Market Association (LMA)
   • Αρχές για τα κοινωνικά ομόλογα (2020), που δημοσιεύθηκαν από την ICMA
   • Αρχές για τα ομόλογα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα (2020), που δημοσιεύθηκαν από την ICMA
   • Αρχές για τα δάνεια που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα (2021), που δημοσιεύθηκαν από την LMA
   • Η ταξινομία της ΕΕ

   Επί του παρόντος, το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης εφαρμόζει με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ταξινομίας της ΕΕ. Στόχος της Τράπεζας είναι η περαιτέρω ευθυγράμμιση του Πλαισίου με τις απαιτήσεις ταξινομίας της ΕΕ. Στο ίδιο πνεύμα, η Eurobank θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά την ταξινομία της ΕΕ, για την επικαιροποίηση του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης και την ενσωμάτωση των σχετικών απαιτήσεων στο μέτρο του δυνατού.

   Το πλαίσιο ορίζει δύο επίπεδα ευθυγράμμισης:

   • Ευθυγράμμιση με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης – Εκπλήρωση των κριτηρίων που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες πρακτικές στην αγορά και επαλήθευση με γνωμοδότηση (Second Party Opinion).
   • Ευθυγράμμιση με την ταξινομία της ΕΕ – Εκπλήρωση των κριτηρίων που συνδέονται με κάθε στάδιο αξιολόγησης της ταξινομίας της ΕΕ (σημαντική συμβολή, μη πρόκληση σημαντικής βλάβης, ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις).

   Στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης η Eurobank ορίζει τέσσερις προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης:

   • Ειδικού σκοπού – Πράσινα/Κοινωνικά δάνεια

   Δάνεια ή χρηματοδοτικά μέσα για συγκεκριμένα έργα στα οποία η χρηματοδότηση αφορά 100% επιλέξιμες πράσινες/κοινωνικές δραστηριότητες.

   Επί του παρόντος το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες, ενώ η Τράπεζα σκοπεύει να επικαιροποιεί σε τακτική βάση τις επιλέξιμες δραστηριότητες/τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις εξελίξεις στην αγορά. Το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης ορίζει τις επιλέξιμες δραστηριότητες (για τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικής αλλά και λιανικής τραπεζικής), καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και απόρριψης που πρέπει να ικανοποιούνται. Οι επιλέξιμοι τομείς και δραστηριότητες είναι:

   Πράσινα

   Τομέας Επιλέξιμες δραστηριότητες

   Ενεργειακή απόδοση
    

   • Νέα συστήματα μετάδοσης και διανομής και
    αναβαθμίσεις
   • Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
    (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετική αποθήκευση
   • Συμπαραγωγή θέρμανσης/ψύξης και ηλεκτροδότησης και τηλεθέρμανση/τηλεψύξη
   • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας

   Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
    
    

   • Τεχνολογίες ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
   • Τεχνολογίες ΑΠΕ για την κατασκευή εξοπλισμού
   • Συστήματα μετάδοσης ΑΠΕ

   Καθαρές μεταφορές
    

   • Ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα υδρογόνου και υβριδικά οχήματα
   • Ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα υδρογόνου και υβριδικά οχήματα (δημόσια μέσα μεταφοράς)
   • Υποδομές για τις ηλεκτρικές μετακινήσεις

   Πράσινα κτίρια
     

   • Κατασκευή νέων δημόσιων, εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών κτιρίων
   • Ανακαίνιση υφιστάμενων δημόσιων, εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών κτιρίων
   • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, προαγωγή της ανανεώσιμης ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης νερού

   Πρόληψη & έλεγχος της ρύπανσης και κυκλική οικονομία
     

   • Επεξεργασία λυμάτων και σχετικές εγκαταστάσεις
   • Κυκλικά προϊόντα, τεχνολογίες και διαδικασίες

   Kοινωνικά
   Τομέας Επιλέξιμες δραστηριότητες

   Οικονομική συμπερίληψη
    

   • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πρόσβαση σε χρηματοδότηση
   • Ισότιμη πρόσβαση και έλεγχος όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού, τις υπηρεσίες, τους πόρους και τις ευκαιρίες

   Προσιτές βασικές υποδομές
     

   • Οδικά δίκτυα
   • Υποδομές μεταφορών
   • Κοινωνική συμπερίληψη
   • Ενέργεια

   Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
     

   • Υγειονομική περίθαλψη
   • Εκπαίδευση

   Προσιτή στέγαση
    

   • Προσιτή στέγαση

   Επισιτιστική ασφάλεια & βιωσιμότητα
    

   • Αγροτική παραγωγικότητα και προαγωγή της βιώσιμης χρήσης γης
   • Γενικού σκοπού – Company business mix

   Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που εκπληρώνουν τα πράσινα/κοινωνικά κριτήρια επιλεξιμότητας και παράγουν έσοδα από επιλέξιμες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες στην κατηγορία business mix όταν:

   1. Ένα ελάχιστο προκαθορισμένο ποσοστό των συνολικών εσόδων τους προέρχεται από επιλέξιμες δραστηριότητες.
   2. Καμία από τις δραστηριότητές τους δεν συγκαταλέγεται στον κατάλογο των εξαιρέσεων (όπως περιγράφεται στην περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της Eurobank).
   • Γενικού σκοπού – Δάνεια με ρήτρες βιωσιμότητας

   Η δεύτερη κατηγορία χρηματοδοτήσεων γενικού σκοπού αφορά τα δάνεια με ρήτρες βιωσιμότητας (Sustainability Linked Loans - SLL). Σκοπός αυτών των δανείων είναι η προώθηση και επιτάχυνση της μετάβασης των πελατών ως προς το ESG. Μέσω των δανείων SLL, η Eurobank παρέχει στους πελάτες της κίνητρα που σχετίζονται με το ESG, προσφέροντας προϊόντα (δάνεια, ομολογιακά δάνεια κ.λπ.) με όρους που συνδέονται με φιλόδοξους και προκαθορισμένους Στόχους Επιδόσεων Βιωσιμότητας (Sustainability Performance Targets - SPTs).

   Οι Στόχοι Επιδόσεων Βιωσιμότητας είναι συγκεκριμένοι στόχοι που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων ESG του πελάτη. Ο πελάτης δεσμεύεται να τους εκπληρώσει κατά την περίοδο αποπληρωμής του δανείου και, ως εκ τούτου, οι στόχοι περιλαμβάνονται και στη δανειακή σύμβαση (υπό μορφή μη χρηματοπιστωτικών ρητρών). Η εκπλήρωση των σχετικών στόχων παρακολουθείται με τη χρήση συγκεκριμένων βασικών δεικτών επιδόσεων (KPIs) οι οποίοι επιλέγονται ειδικά για τον τομέα/κλάδο δραστηριότητας του πελάτη. Οι πελάτες υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ενώ διενεργείται και επαλήθευση από ανεξάρτητο πάροχο διασφάλισης.

   Τα δάνεια SLL συνδέονται με συγκεκριμένα κίνητρα που παρέχει η Eurobank, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μειωμένων επιτοκίων και της μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

   Το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης περιγράφει τη μεθοδολογία για τον ορισμό των Στόχων Επιδόσεων Βιωσιμότητας και προτείνει τόσο γενικούς στόχους όσο και ειδικούς στόχους για συγκεκριμένους κλάδους.

   • Προσέγγιση με βάση τον Μηχανισμό Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας

   Δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί μέσω του Μηχανισμού Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του πράσινου πυλώνα.

   Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων

   Το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων διευκολύνει την Τράπεζα να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της σχετικά με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, καθώς και να χρηματοδοτεί έργα που θα αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη για την οικονομία, ενισχύοντας την επιχειρηματική στρατηγική και το όραμά της.

   Το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων καταρτίστηκε σύμφωνα με διεθνείς ενδεδειγμένες πρακτικές και πρότυπα, και λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ταξινομίας της ΕΕ όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των πιθανών επενδύσεων ως πράσινων. Στο Πλαίσιο προσδιορίζονται τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού και τα συναφή κριτήρια, η χρήση των εσόδων από την έκδοση ομολόγων, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έργων, η διαχείριση των εσόδων από την έκδοση ομολόγων, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

   Τα επιλέξιμα πράσινα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με τα καθαρά έσοδα από τα πράσινα ομόλογα της Eurobank θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενώ οι αρχές της ταξινομίας της ΕΕ της σημαντικής συμβολής, της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και των ελάχιστων κοινωνικών διασφαλίσεων θα λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού.

   Πλαίσιο Βιώσιμων Επενδύσεων

   Η Τράπεζα ενέκρινε το Πλαίσιο Βιώσιμων Επενδύσεων (Sustainable Investment Framework - SIF), για την ταξινόμηση των επενδύσεων ως βιώσιμων με βάση τα κριτήρια που παρατηρούνται στις διεθνείς πρακτικές στην αγορά.

   Στο Πλαίσιο Βιώσιμων Επενδύσεων της Eurobank περιγράφονται οι πιθανές προσεγγίσεις/στρατηγικές βιώσιμων επενδύσεων της Τράπεζας, η διαδικασία επιλογής επιλέξιμων επενδύσεων, καθώς και η συχνότητα παρακολούθησης όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο βιώσιμης ανάπτυξης (μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας). Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας με βάση τα κριτήρια του Πλαισίου Βιώσιμων Επενδύσεων, ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα, δεν αποτρέπει την Τράπεζα από την εξέταση μη επιλέξιμων επενδύσεων για το χαρτοφυλάκιό της. Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για την κατηγοριοποίηση με βάση το Πλαίσιο Βιώσιμων Επενδύσεων είναι οι εξής:

   • Εξαιρέσεις με βάση αξίες και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) – Εξαίρεση επιχειρήσεων, τομέων ή χωρών η συμπεριφορά των οποίων δεν ευθυγραμμίζεται με βασικές κοινωνικές αξίες και εξαιρέσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
   • Εξαιρέσεις με βάση πρότυπα – Εξαίρεση εκδοτών που δεν συμμορφώνονται με βασικά επιχειρηματικά και διεθνή πρότυπα.
   • Μη πρόκληση βλάβης – Συνδυασμός εξαιρέσεων με βάση αξίες και πρότυπα, με εξαιρέσεις πρόσθετων δραστηριοτήτων με αρνητικό αντίκτυπο.
   • Βιώσιμα ομόλογα – Επιλογή ομολόγων που πληρούν βιώσιμα, πράσινα ή κοινωνικά πρότυπα (δηλ. επιλογή πράσινων ή κοινωνικών ομολόγων, ή πράσινων και κοινωνικών ομολόγων, ή ομολόγων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα).

   Όσον αφορά τα βιώσιμα ομόλογα, η χρήση των εσόδων ή οποιοσδήποτε στόχος που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτυπώνεται σε σχετικό πλαίσιο ομολόγων (πράσινων, κοινωνικών, βιώσιμων, συνδεόμενων με τη βιωσιμότητα κ.λπ.). Το πλαίσιο ομολόγων πρέπει να επανεξετάζεται από ανεξάρτητο και αξιόπιστο πάροχο.

   Στόχοι και επιδόσεις βιώσιμης χρηματοδότησης το 2022

   Σύμφωνα με τις πραγματικές επιδόσεις της, η Τράπεζα κατάφερε να επιτύχει τους στόχους επίδρασης χρηματοδοτήσεων για το 2022. Συγκεκριμένα:

   1. Έθεσε σε λειτουργία το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης

   • Η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη θέση σε λειτουργία του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης ως μέρος της διαδικασίας χορήγησης δανείων για το χαρτοφυλάκιο Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής και εργάζεται για τη θέση σε λειτουργία του χαρτοφυλακίου Λιανικής, ενώ το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης επί του παρόντος βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής σε σημαντικές διεθνείς θυγατρικές.
   • Η Τράπεζα ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης βασισμένο στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης για το χαρτοφυλάκιο του CIB, με σκοπό την ταξινόμηση και αξιολόγηση των βιώσιμων/πράσινων ευκαιριών χρηματοδότησης με δομημένο τρόπο. Το εργαλείο αξιολόγησης του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης αυτοματοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο εν λόγω Πλαίσιο.
   • Η Τράπεζα αξιολογεί μια σειρά νέων προϊόντων λιανικής που ευθυγραμμίζονται με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη επερχόμενες κρατικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα (συνεχείς / επαναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες).
   • Επί του παρόντος η Τράπεζα εξετάζει λύσεις για τη μετατροπή άλλων προϊόντων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σε προϊόντα επιλέξιμα βάσει του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης.

   2. Ενίσχυσε τις δυνατότητες συλλογής δεδομένων σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους/τους κινδύνους ESG

   Η Τράπεζα ενισχύει διαρκώς τις δυνατότητές της όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, μέσω της ενσωμάτωσης πρόσθετων απαιτήσεων πληροφοριών στην πιστοδοτική διαδικασία, καθώς και μέσω της συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους δεδομένων. Η Τράπεζα έχει επίσης αναπτύξει δυνατότητες για τη συλλογή δημόσια διαθέσιμων δεδομένων με σκοπό τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων εκπομπών, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία PCAF.

   3. Αύξησε τα προϊόντα ESG / τα βιώσιμα προϊόντα

   Η Eurobank έχει αναπτύξει διάφορα προϊόντα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων ΑΠΕ, προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για οικιστικά κτίρια και προγράμματα αναδιάρθρωσης χρέους για ευπαθείς ομάδες, ενώ έλαβε το Silver Award for Sustainable Financing for Tourism στο πλαίσιο των Green Awards 2022. Στο μέλλον σκοπεύει να αναπτύξει πρόσθετα προϊόντα ESG για το χαρτοφυλάκιο Λιανικής Τραπεζικής.

   4. Υπερέβη το στόχο τουλάχιστον το 20% των ετήσιων νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις να ταξινομούνται ως πράσινες/περιβαλλοντικά βιώσιμες

   Όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης στο corporate χαρτοφυλάκιο, το 2022 οι νέες πράσινες εκταμιεύσεις του χαρτοφυλακίου CIB που ευθυγραμμίζονται με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης αντιπροσώπευαν πάνω από το 20% των συνολικών εκταμιεύσεων του χαρτοφυλακίου, γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της Τράπεζας στη στήριξη της πράσινης μετάβασης των λειτουργιών των πελατών της.

   Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των υφιστάμενων πράσινων ανοιγμάτων ξεπέρασε τα €1,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, καταγράφοντας πάνω από 60% ετήσια αύξηση των πράσινων χρηματοδοτήσεων.

   • Κατηγορίες βιώσιμης χρηματοδότησης

   Πάνω από €900 εκατ. έχουν κατανεμηθεί σε έργα ΑΠΕ, ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται σε έργα ενεργειακής απόδοσης, πράσινα κτίρια και λοιπά πράσινα έργα.

   • Προσεγγίσεις βιώσιμης χρηματοδότησης

   Πάνω από €1,1 δισ. έχουν κατανεμηθεί σε χρηματοδοτήσεις ειδικού σκοπού ενώ €400 εκατ. έχουν κατανεμηθεί σε δάνεια με ρήτρες βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη μετάβαση των πελατών μέσω φιλόδοξων στόχων επιδόσεων.

   Όσον αφορά τα ομόλογα, στις 31 Δεκεμβρίου 2022 η Τράπεζα διακρατούσε πάνω από €0,45 δισ. σε πράσινα ομόλογα και σε ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα.

   Οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις το 2022 με μια ματιά

   Το 2022 η Τράπεζα συμμετείχε στη χρηματοδότηση και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για εμβληματικά έργα και συναλλαγές που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

   Η Eurobank ενήργησε ως Mandated Lead Arranger, Agent και initial Subscriber για τη χρηματοδότηση εξαγοράς ύψους €520 εκατ. προς την ANEMOS RES HOLDINGS SOCIÉTÉ ANONYME, 75% θυγατρική της Motor Oil εκείνη την περίοδο. Το δάνειο χορηγήθηκε για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ANEMOS RES SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME (εταιρεία που ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων spin-off της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα των ΑΠΕ) και λοιπών αναγκών της εταιρείας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αναχρηματοδότηση των χρεών που σχετίζονται με έργα ΑΠΕ.

   Η Eurobank ενήργησε ως Mandated Lead Arranger, Coordinator και Hedging Counterparty για 7 κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (Sustainability-Linked Bond Loans) ύψους €951,7 εκατ. προς τον όμιλο Sani/Ikos Group (η συμμετοχή της Eurobank ως subscriber ήταν 45,7%). Σκοπός των δανείων είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, η χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών (με στόχο, μεταξύ άλλων, την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου στο πλαίσιο της συμμετοχής της GIC (Singapore) στη μετοχική δομή της Sani/Ikos) και επενδυτικών έργων για την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων και την επέκταση του Ομίλου σε νέες περιοχές στην Ελλάδα. Επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές των εταιρειών του ομίλου Sani/Ikos και του ελληνικού τουρισμού, η Eurobank υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών και υλοποίησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

   Η Eurobank ενήργησε ως Bondholder Agent, Facility Agent και Sole Underwriter για κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €48,5 εκατ. προς την Insignio S.A, 100% θυγατρική της Dimand SA, για την κατασκευή πράσινου κτιρίου επιφάνειας περίπου 25.000 m2GBA, το οποίο θα αποτελέσει, από το β΄εξάμηνο του 2024, τη νέα έδρα της PWC.

   Η Eurobank ενήργησε ως Co-Advisor και Joint Bookrunner για αρχική δημόσια προσφορά (ΙΡΟ) ύψους €112 εκατ. της Dimand SA, πρωτοπόρου κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη.

   Η Eurobank ενήργησε ως Financial Advisor για τη Volterra, 100% θυγατρική της AVAX, για την πώληση ύψους €133 εκατ. ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 112MW από τη Volterra στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Volterra όσον αφορά την αξιοποίηση των ευνοϊκών θεμελιωδών μεγεθών για τις ΑΠΕ και της στρατηγικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες όσον αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων της στον τομέα των ΑΠΕ και την απομάκρυνση από τον άνθρακα.

   Προσηλωμένη στους στόχους της για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η Τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση των πελατών της, επιδεικνύοντας σημαντικά επιτεύγματα μέσα στο 2023.

   Εφαρμογή του κανονισμού για την ταξινομία της ΕΕ

   Η ταξινομία της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) υιοθετήθηκε το 2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για κλιματική ουδετερότητα.

   Ο βασικός δείκτης της ευθυγράμμισης των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι ο δείκτης πράσινων στοιχείων ενεργητικού (Green Asset Ratio - GAR), τον οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιεύουν από το 2024 και εξής. Ο εν λόγω δείκτης εκφράζει τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες συμμορφώνονται με τα κριτήρια της ταξινομίας. Πρόκειται για την αναλογία των ευθυγραμμισμένων με την ταξινομία στοιχείων ενεργητικού μιας εταιρείας επί των καλυπτόμενων στοιχείων ενεργητικού (το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού εκτός των ανοιγμάτων σε κρατικές οντότητες, κεντρικές τράπεζες και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών).

   Όπως περιγράφεται παραπάνω, η Τράπεζα προσπαθεί να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνει πρακτικές και πτυχές ESG στις δραστηριότητες και υπηρεσίες της και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό καθώς εξελίσσονται τα στοιχεία και οι απαιτήσεις ESG.

   Η Τράπεζα στοχεύει στην περαιτέρω ευθυγράμμιση του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης με τις απαιτήσεις ταξινομίας της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί ο εντοπισμός των ανοιγμάτων που ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία της ΕΕ και ο υπολογισμός του δείκτη πράσινων στοιχείων ενεργητικού (GAR) και συμπληρωματικών βασικών δεικτών επιδόσεων. Ο δείκτης GAR είναι ο βασικός δείκτης ευθυγράμμισης των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινομία της ΕΕ.

   Μετά την επανεξέταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων ώστε η υποβολή εκθέσεων για την ταξινομία να ευθυγραμμίζεται με τις βασικές της δραστηριότητες, η Τράπεζα παρέχει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων και λοιπές απαιτήσεις δημοσιοποίησης που σχετίζονται με τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητές της σύμφωνα με το άρθρο 10 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης περί δημοσιοποιήσεων δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού για την ταξινομία της ΕΕ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 τα στοιχεία συμμορφώνονταν στο μέτρο του δυνατού με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα εξελιχθούν στο μέλλον, καθώς θα προκύπτουν περαιτέρω πληροφορίες από αντισυμβαλλομένους και νέες κανονιστικές εξελίξεις.

   Στοιχεία ενεργητικού Ποσά σε € εκατ. % συνολικών στοιχείων ενεργητικού (2)
   1. Επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την Ταξινομία (1) 11.937

   14,36%

   2. Μη επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την Ταξινομία 62.138 74,76%

   εκ των οποίων επιχειρηματικά ανοίγματα προς εταιρείες που δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αντιπροσωπεύουν το

   30.719 36,96%

   εκ των οποίων τα παράγωγα, η λογιστική αντιστάθμιση αντιπροσωπεύουν το

   1.022 1,23%

   εκ των οποίων άμεσος απαιτητός τραπεζικός δανεισμός αντιπροσωπεύει το

   30 0,04%
   3. Στοιχεία ενεργητικού σε κεντρικές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και υπερεθνικούς εκδότες 8.912 10,72%
   4. Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 134 0,16%
   Σύνολο στοιχείων ενεργητικούs(2) (1+2+3+4) 83.121 100%
   Απομείωση αξίας χρεωστικών μέσων στο αποσβεσμένο κόστος και άλλες προσαρμογές σύμφωνα με την μεθοδολογία της Ταξινομίας της ΕΕ (1.661)  
   Σύνολο στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2022 81.460  

   1 Τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου σύμφωνα με την Ταξινομία που χρησιμοποιούν μόνο τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών των μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που υπόκεινται σε NFRD ανέρχονται σε €11.637 εκατ., δηλαδή το 14% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και τα μη επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την Ταξινομία ανέρχονται σε € 62.437 εκατ., δηλαδή το 75% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού.

   2 Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού στους παραπάνω βασικούς δείκτες επιδόσεων παρουσιάζονται στα ακαθάριστα ποσά τους (εκτός από τις εξασφαλίσεις που ανακτήθηκαν που περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα και μη επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την Ταξινομία, τα οποία παρουσιάζονται στη λογιστική αξία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ταξινομίας της ΕΕ.

   Πέρα από τις υποχρεωτικές δημοσιοποιήσεις, ο Όμιλος προχώρησε σε ανάλυση των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων για την ταξινομία στοιχείων ενεργητικού σε εθελοντική βάση. Σκοπός είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες και η παρουσίαση των ποσοστών επιλεξιμότητας των στοιχείων ενεργητικού της.

   Στοιχεία ενεργητικού Οικ. έτος 2022
     Ποσά σε σε € εκατ. % των συνολικών καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού (1) % των συνολικών στοιχείων ενεργητικού (1)
   1. Επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την Ταξινομία (2) 11.937 16,11% 14,36%

   εκ των οποίων τα ανοίγματα σε νοικοκυριά ανέρχονται σε

   10.545 14,24% 12,69%

   εκ των οποίων τα εταιρικά ανοίγματα σε αντισυμβαλλομένους που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανέρχονται σε

   827 1,12% 0,99%

   εκ των οποίων οι εξασφαλίσεις από οικιστικά και εμπορικά ακίνητα που ανακτήθηκαν ανέρχονται σε

   565 0,76% 0,68%
   2. Μη επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την Ταξινομία 62.138 83,89% 74,76%

   εκ των οποίων τα ανοίγματα σε νοικοκυριά ανέρχονται σε

   3.100 4,18% 3,73%

   εκ των οποίων τα εταιρικά ανοίγματα σε αντισυμβαλλομένους που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανέρχονται σε

   3.963 5,35% 4,77%

   εκ των οποίων τα ανοίγματα σε τοπικές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές ανέρχονται σε

   25 0,03% 0,03%

   εκ των οποίων τα εταιρικά ανοίγματα σε αντισυμβαλλομένους που δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανέρχονται σε

   30.719 41,47% 36,96%

   εκ των οποίων τα παράγωγα και η λογιστική αντιστάθμιση ανέρχονται σε

   1.022 1,38% 1,23%

   εκ των οποίων άμεσα απαιτητός διατραπεζικός δανεισμος ανέρχεται σε

   30 0,04% 0,04%

   εκ των οποίων τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ανέρχονται σε

   23.279 31,43% 28,01%
   Σύνολο καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού (1) 74.075 100,00% 89,12%
   3. Στοιχεία ενεργητικού σε κεντρικές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και υπερεθνικούς εκδότες 8.912   10,72%
   4. Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 134 0,16%
   Σύνολο στοιχείων ενεργητικού (1) 83.121 100,00%
   Απομείωση αξίας χρεωστικών μέσων στο αποσβεσμένο κόστος και άλλες προσαρμογές σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ταξινομίας της ΕΕ (1.661)
   Σύνολο στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2022 81.460

   1. Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και το σύνολο των καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού στους παραπάνω βασικούς δείκτες επιδόσεων παρουσιάζονται σε ακαθάριστα ποσά (εκτός από τις εξασφαλίσεις που ανακτήθηκαν , οι οποίες παρουσιάζονται στη λογιστική αξία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ταξινομίας της ΕΕ..

   2.Όσον αφορά τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού, σύμφωνα με ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου το 12,69% προέρχεται από δανεισμό σε νοικοκυριά (δάνεια για οχήματα και δάνεια με εξασφαλίσεις σε ακίνητα που είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα σύμφωνα με την Ταξινομία), ενώ δανεισμός σε επιχειρήσεις που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) αντιπροσωπεύουν το 0,99% και οι ανακτηθείσες εξασφαλίσεις αντιπροσωπεύουν το 0,68%.

   Οι προαιρετικοί δείκτες μέτρησης βασίζονται τόσο στον παρονομαστή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού όσο και στο σύνολο των καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού. Το σύνολο των καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού ανέρχεται σε €74.075 εκατ., εξαιρουμένων των ανοιγμάτων σε κράτη και του εμπορικού χαρτοφυλακίου. Το μερίδιο των επιλέξιμων σύμφωνα με την ταξινομία στοιχείων ενεργητικού επί του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού ανέρχεται σε 14,36%, ενώ το μερίδιο των στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με την ταξινομία ως προς το σύνολο των καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού αυξάνεται σε 16,11%.

   Η Τράπεζα επιδιώκει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση εμβληματικών έργων τα οποία είναι απαραίτητα για την επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Προς αυτόν τον σκοπό, η Τράπεζα ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο τη βιωσιμότητα στις προσφορές της και στις σχέσεις με τους πελάτες, και συνεργάζεται με πελάτες και κοινωνικούς εταίρους με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

   Χρηματοδοτoύμενες εκπομπές

    Ουσιαστικό θέμα: Κλιματική μετάβαση χαρτοφυλακίου 

   Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιό της με την κλιματική μετάβαση και να αναπτύξει σταδιακούς στόχους κατά τομέα για την απομάκρυνση από τον άνθρακα καλύπτοντας το χαρτοφυλάκιο της, με απώτερο στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Προς αυτόν τον σκοπό αναπτύσσει σχέδιο δράσης και οδικό χάρτη για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, του οποίου ένα βασικό στοιχείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του σχεδίου δράσης κατά τομέα, είναι ο υπολογισμός των χρηματοδοτούμενων εκπομπών.

   Η Τράπεζα έχει αναπτύξει τις δυνατότητές της για τη συλλογή δημόσια διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και για την εκτίμηση και παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αντισυμβαλλομένων της. Είναι η πρώτη χρονιά που η Τράπεζα υπολογίζει και δημοσιοποιεί τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία PCAF, η οποία βασίζεται σε προσέγγιση με βάση τα έσοδα, με τους παράγοντες των εκπομπών να υπολογίζονται κατά τομέα και χώρα μέσω ενός πολυπεριφερειακού πλαισίου ανάλυσης εισροών-εκροών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές που έχουν δημοσιοποιηθεί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον καλύπτουν και τις τρεις κατηγορίες εκπομπών (Scope 1, 2 και 3), ενώ στις περιπτώσεις όπου μία ή περισσότερες κατηγορίες εκπομπών δεν είχαν δημοσιοποιηθεί/ολοκληρωθεί η Τράπεζα προχώρησε σε εκτιμήσεις σύμφωνα με την εσωτερική μεθοδολογία βάσει του προτύπου PCAF.

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρηματοδοτούμενες εκπομπές της Τράπεζας ανά κατηγορία στοιχείου ενεργητικού.

   Χρηματοδοτούμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (χιλ. τόνοι CO2e)
     Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού Scope 1
   (‘000 tCO2e)
   Scope 2
   (‘000 tCO2e)
   Scope 3
   (‘000 tCO2e)
   Scope 1,2,3
   (‘000 tCO2e)
   Υπόλοιπο (€ εκατ.)
   Τομείς που συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή1 Δάνεια

   2.700,73

   456,55 2.766,13 5.923,41 17.225
   Ομόλογα, μετοχές

   475,58

   54,93 311,54 842,04 1.340
   Σύνολο 3.176,31 511,47 3.077,67 6.765,45 18.565

   Ο τομέας (NACE sector) «Δ - παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» της NACE είναι ένας από τους βασικούς τομείς από την άποψη της κλιματικής αλλαγής. Για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης του τομέα, η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ, θέτοντας συγκεκριμένο στόχο για τις νέες εκταμιεύσεις σχετικά με τις ΑΠΕ.

   Χρηματοδοτούμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (χιλ. τόνοι CO2e)
   Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού Scope 1
   (‘000 tCO2e)
   Scope 2
   (‘000 tCO2e)
   Scope 3
   (‘000 tCO2e)
   Scope 1,2,3
   (‘000 tCO2e)
   Υπόλοιπο (€ εκατ.)
   Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Δάνεια

   777

   22 97 897 1.472
   Ομόλογα, μετοχές

   112

   24 76 212 281
   Σύνολο 889 46 174 1.109 1.753

   1Η μέτρηση των χρηματοδοτούμενων εκπομπών για το 2022 περιλάμβανε ανοίγματα σε τομείς με τους ακόλουθους κωδικούς NACE: A (A) - γεωργία, δασοκομία και αλιεία· B (B) - ορυχεία και λατομεία· Γ (C) - μεταποίηση· Δ (D) - παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού· E (E) - παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης· ΣΤ (F) - κατασκευές· Ζ (G) - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών· Η (H) - μεταφορά και αποθήκευση· Θ (I) - δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης· Λ (L) - διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

   Οι χρηματοδοτούμενες εκπομπές θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσέγγισης αναφοράς της Τράπεζας κατά τομέα και του συνολικού σχεδίου δράσης για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα σκοπεύει να ενισχύσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις δυνατότητες και τα εργαλεία που διαθέτει για τον υπολογισμό των χρηματοδοτούμενων εκπομπών.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομίας της ΕΕ, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

   Για αναλυτική παρουσίαση των χρηματοδοτούμενων εκπομπών της Τράπεζας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Έκθεση Κλιματικού Κινδύνου για το 2022.

   Χαρτοφυλάκιο Τραπεζικής Επιχειρήσεων

   Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

   Η Eurobank κατάφερε να ξεχωρίσει όσον αφορά τη διάθεση πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ελληνική οικονομία, μέσω της ισχυρής δέσμευσής της για την ανάκαμψη από την πανδημία προς μια πιο βιώσιμη, περιβαλλοντικά φιλική και κοινωνικά δίκαιη κατεύθυνση. Οι εγκεκριμένες επενδύσεις παρουσιάζουν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των οικονομικών τομέων και των πελατών, εντάσσονται κατά κύριο λόγο στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης ενώ ακολουθούν οι πυλώνες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξωστρέφεια, καθώς και η επέκταση των στόχων σχετικά με τις βιομηχανικές δυνατότητες, την έρευνα και ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση και την οικολογική κινητικότητα, τον τουρισμό και τον ψηφιακό/επικοινωνιακό μετασχηματισμό. Με την υποδειγματική της επίδοση και τον υψηλό ρυθμό απορρόφησης κεφαλαίων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Eurobank απέδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και να διαχειρίζεται σύνθετες χρηματοοικονομικές πράξεις με στόχο την οικονομική ανάπτυξη.

   Το 2022 η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία 24 συναλλαγές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους €1.055 εκατ. (διμερείς/κοινοπρακτικές συναλλαγές), ενώ τα κεφάλαια που απορροφήθηκαν από τον Μηχανισμό ανήλθαν σε €322,3 εκατ. Αναφέρονται ενδεικτικά:

   • Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς την Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial Société Anonyme. Η Eurobank ενήργησε ως Mandated Lead Arranger στο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €140 εκατ. (μετά την πρόσφατη μείωση το ποσό ανέρχεται σε €105,1 εκατ. περίπου), το οποίο χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ειδικότερα, €87,5 εκατ. (μετά την πρόσφατη μείωση €52,5 εκατ.) καλύπτονται από το ελληνικό κράτος με πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (τμήμα RRF), €52,5 εκατ. χορηγούνται από την Eurobank (€21 εκατ.) και την άλλη τράπεζα της κοινοπραξίας (τμήμα συγχρηματοδότησης). Σκοπός του δανείου είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δυνατοτήτων παραγωγής μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και την αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Η επένδυση αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
   • Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς την Hellenic Open Fiber (HOF). Η Eurobank ενήργησε ως Mandated Lead Arranger, Coordinator, Account Bank και Agent σε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €79,3 εκατ., το οποίο χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Σκοπός του δανείου είναι η μερική χρηματοδότηση επενδυτικού έργου ύψους €100 εκατ. περίπου της HOF (συνδεδεμένη εταιρεία με την Nova- Wind), με στόχο την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και την επιτάχυνση της δημιουργίας δικτύων οπτικών ινών (Fibre to the Home) πανελλαδικά. Το κόστος της επένδυσης που κρίθηκε επιλέξιμη για χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την έκδοση σχετικών ομολόγων ανέρχεται σε €49,6 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του κόστους της συνολικής επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια και περίπου €30 εκατ. καλύφθηκαν από την Eurobank και την άλλη τράπεζα της κοινοπραξίας μέσω ομολόγων συγχρηματοδότησης που εκδόθηκαν από την HOF στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.
   • DEMO SA, κοινό ομολογιακό δάνειο. Η Eurobank ενήργησε ως Paying Agent, Bondholders’ Agent και Subscriber στο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €37,3 εκατ., το οποίο χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ειδικότερα, €18,3 εκατ. καλύπτονται από το ελληνικό κράτος με πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ €19 εκατ. καλύπτονται από την Eurobank. Σκοπός του δανείου είναι η κατασκευή κέντρου έρευνας και ανάπτυξης βιοτεχνολογίας, καθώς και η παραγωγή βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ημιβιομηχανική κλίμακα. Η επένδυση αφορά την περιφέρεια Αττικής.

   Βιώσιμα ομόλογα

   Η Eurobank ενήργησε ως Co-advisor και Joint Bookrunner στην έκδοση πράσινων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €230 εκατ., 4,70%, με λήξη το 2029 από τη Lamda Development SA. Πρόκειται για μια επιτυχημένη έκδοση εν μέσω δύσκολων συνθηκών στην αγορά, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρεία να επενδύσει στην αστική ανάπλαση με πράσινα χαρακτηριστικά.

   Πρόγραμμα ESG για ξενοδοχεία

   Το 2021 η Τράπεζα υλοποίησε δύο προγράμματα ESG για ξενοδοχεία:

   • Το πρόγραμμα «Επιχειρώ Βιώσιμα στον Τουρισμό» έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων σε πελάτες, υπό την προϋπόθεση της τήρησης από την πλευρά τους ορισμένων στόχων επίδοσης ως προς τη βιωσιμότητα.
    Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ξενοδοχειακούς ομίλους ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πλήρως ενημερωμένες και εκπαιδευμένες στις αρχές ESG, όσο και σε εκείνες που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς ένα βιώσιμο μέλλον.
   • Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω Βιώσιμα στον Τουρισμό» έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων σε πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούν κάποιες προδιαγραφές περιβαλλοντικής απόδοσης σε σχέση με νέες κατασκευές ή με την αναβάθμιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και ότι πληρούν συγκεκριμένα κατώτατα όρια.

   Προθεσμιακή ESG Deposits

   Το 2021 η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που προσέφερε την προθεσμιακή ESG Deposits στους εταιρικούς πελάτες της, ένα προϊόν που συνέχισε να προσφέρεται με επιτυχία και το 2022. Τα κεφάλαια που αντλούνται από την προθεσμιακή ESG Deposits διατίθενται για τη χρηματοδότηση πράσινων δανείων και δανείων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Τράπεζας.

   Λιανική τραπεζική και τραπεζική επιχειρήσεων

   Η Τράπεζα προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων τομέων και τμημάτων πελατών, που προάγουν τις βιώσιμες πρακτικές στους πελάτες της, με στόχο τη μείωση του κοινωνικού κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητές της. Οι πρωτοβουλίες και τα προϊόντα της Τράπεζας καταδεικνύουν ότι η Τράπεζα έχει ενσωματώσει με αποτελεσματικό τρόπο τα ζητήματα κοινωνικών κινδύνων στον τρόπο λειτουργίας της.

   Πράσινα δάνεια κατοικίας

   Η Eurobank έχει συμβάλει ουσιαστικά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών της χώρας, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα αναπτυξιακά Προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ» από το 2011 έως σήμερα.

   Η Τράπεζα, από τα τέλη του 2020, ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στο χώρο των πράσινων χορηγήσεων σε επίπεδο κατοικίας με τη συμμετοχή της στο τρέχον αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Παρέχει επιδότηση και δάνειο με επιδότηση επιτοκίου από την Τράπεζα σε όλα τα επιλέξιμα νοικοκυριά, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν πράσινες παρεμβάσεις στις κατοικίες τους με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων για ενεργειακή οικονομία, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την αγορά ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου, όπως φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και την εγκατάσταση έξυπνων οικιακών συστημάτων αυτοματισμού. Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», η Τράπεζα συμμετέχει με βελτιωμένες αυτόματες διαδικασίες για ταχύτερη εξυπηρέτηση των δανείων, με χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος και με επιπλέον κίνητρα για τους δικαιούχους που επιλέγουν να λάβουν το δάνειό τους από την Eurobank. Το 2021-2022, η Τράπεζα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τα μέλη της, συνεισέφερε σημαντικά στη διαμόρφωση του Πλαισίου και του Οδηγού του προγράμματος, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την υποστήριξη του νέου προγράμματος.

   Επίσης, η Eurobank προσφέρει το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Εξοικονόμηση Ενέργειας» σε πελάτες που δεν είναι επιλέξιμοι για τα προγράμματα «Εξοικονομώ». Το προϊόν χρηματοδοτεί ανάγκες του πολίτη για πράσινες επισκευές εξοικονόμησης ενέργειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας του (ενδεικτικά, από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, την αλλαγή του συστήματος θέρμανσης, την εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων κλιματισμού, την αντικατάσταση της μόνωσης, κ.λπ.).

   Απώτερος σκοπός της Τράπεζας είναι να συμβάλει ενεργά τόσο στην επίτευξη των κρατικών περιβαλλοντικών στόχων, όσο και στην προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας εξειδικευμένα πράσινα τραπεζικά προϊόντα, που προσφέρουν τις πιο συμφέρουσες χρηματοδοτικές λύσεις και καλύπτοντας όλες τις πιθανές πράσινες ανάγκες του πολίτη σε επίπεδο κατοικίας.

   Δάνεια μικρών επιχειρήσεων για φωτοβολταϊκά

   Μέσω της χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, η Eurobank προσφέρει σε μικρές επιχειρήσεις την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια όσον αφορά την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επιλέγοντας είτε δάνειο είτε χρηματοδοτική μίσθωση. Με την επιλογή του δανείου οι πελάτες μπορούν να χρηματοδοτήσουν έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσής τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υποδομών, της αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και του κόστους για τις απαιτούμενες συνδέσεις. Με την επιλογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι πελάτες μπορούν να χρηματοδοτήσουν έως το 100% του κόστους εξοπλισμού. Το 2022 οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €16,2 εκατ.

   Ενδιάμεση χρηματοδότηση για την εξοικονόμηση ενέργειας

   Μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge financing) για την εξοικονόμηση ενέργειας, η Eurobank παρέχει στους πελάτες της πιστωτικό όριο για τη χρηματοδότηση των εργασιών που εκτελούν ως προμηθευτές/ανάδοχοι σε ακίνητα που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές/ανάδοχοι χρηματοδοτούν εκ των προτέρων τις εκκρεμείς παραγγελίες τους έως ότου πληρωθούν μέσω του Προγράμματος. Οι πιστούχοι λαμβάνουν έως το 80% ή 100% του ποσού της επιδότησης που δικαιούνται οι πελάτες τους, μέσω του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και αυτονομίας, ανεξάρτητα από το αν θα λάβουν δάνειο. Το 2022 οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €0,9 εκατ.

   Προϊόντα ESG

   Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αύξηση της διείσδυσης των προϊόντων ESG και τον διπλασιασμό των ακαθάριστων πράσινων εκταμιεύσεων λιανικής το 2023 σε σχέση με το 2022, η Τράπεζα έχει αναπτύξει προϊόντα που ευθυγραμμίζονται με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης και τα οποία προγραμματίζεται να αρχίσουν να διατίθενται εντός του 2023. Τα εν λόγω προϊόντα θα απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις και θα επικεντρώνονται στην προαγωγή τεχνολογιών ΑΠΕ και στην ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού.

   Προϊόντα και υπηρεσίες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

   Στο πλαίσιο της ενεργητικής προώθησης ορθών πρακτικών και με στόχο τη μακροχρόνια βιωσιμότητα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει μια σειρά τραπεζικών προϊόντων για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και την επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

   Φοιτητικά δάνεια

   Στο πλαίσιο της κοινωνικής συνιστώσας του ESG, η Eurobank προσφέρει φοιτητικά δάνεια σε πελάτες που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους. Η Eurobank προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων τους, καθώς και μέρος των εξόδων μετεγκατάστασης όταν φεύγουν από τον τόπο διαμονής τους για να σπουδάσουν, παρέχοντας φοιτητικό δάνειο με προνομιακό επιτόκιο σε σχέση με ένα συνηθισμένο καταναλωτικό δάνειο. Επιπλέον, για να γίνει πιο προσιτό το δάνειο, η Eurobank προσφέρει την επιλογή οι γονείς του φοιτητή ή της φοιτήτριας να ενεργούν ως εγγυητές του δανείου, ενώ προσφέρει και ευελιξία στην αποπληρωμή.

   WWF Eurobank Visa - Το πρώτο πράσινο τραπεζικό προϊόν στην Ελλάδα

   Η WWF Eurobank Visa, προϊόν της συνεργασίας μεταξύ της Eurobank και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς, είναι το πρώτο πράσινο προϊόν που εξέδωσε ελληνική τράπεζα και ξεκίνησε το 2000. Στο τέλος του 2022, η WWF Hellas είχε λάβει 1,9 εκατ. ευρώ μέσα από τη WWF Eurobank Visa για τη χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας, χωρίς περαιτέρω κόστος για τους 17.500 ενεργούς κατόχους κάρτας WWF Visa. Ενδεικτικά, έχουν στηριχθεί από τη Eurobank οι εξής δράσεις:

   • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής Οικοσκόπιο, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική της έκδοση, για τον εμπλουτισμό της με νέα δεδομένα και την προσθήκη παιχνιδιών στην ειδική ενότητά της Οικοσκόπιο kids.
   • Δράσεις προστασίας πολύτιμων οικότοπων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, όπου βρίσκουν καταφύγιο και τόπο αναπαραγωγής απειλούμενα αρπακτικά πουλιά.
   • Χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων που στηρίζουν επιστημονικά τη δουλειά της WWF σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και στην επικοινωνία (χάρτες προβολής του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, καταγραφής των λιγνιτικών σταθμών στην Ελλάδα, οικολογική αξία παράκτιου χώρου).
   • Υποστήριξη του έργου της νομικής ομάδας της οργάνωσης. Η νομική ομάδα αποτελείται από μια ομάδα εθελοντών με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο (δικηγόρους, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους), που προσφέρουν περιβαλλοντικές πληροφορίες και συμβουλές στους πολίτες σχετικά με περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως βιομηχανική ρύπανση, παράνομη υλοτομία κ.λπ.
   • Δράσεις προστασίας της παραλίας των Σεκανίων στη Ζάκυνθο για την προστασία της χελώνας caretta caretta, όπως η ενίσχυση της φύλαξης της παραλίας, τα αντιπυρικά έργα και άλλα.

   Eurobank, o ελληνικός εταίρος στην καινοτόμα περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Mastercard Priceless Planet Coalition

   Η Eurobank είναι ο αποκλειστικός ελληνικός εταίρος της Mastercard Priceless Planet Coalition, μιας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας που αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

   Η Priceless Planet Coalition έχει μια παγκόσμια αποστολή και έναν παγκόσμιο στόχο, με τα οποία η Τράπεζα ευθυγραμμίζεται, επιβεβαιώνοντας ενεργά τη δέσμευσή της για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ και εφαρμόζοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, τις οποίες έχει συνυπογράψει.

   Η Priceless Planet Coalition έχει ξεκινήσει τις δράσεις της από το 2020 με στόχο την ένωση καταναλωτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπόρων και πόλεων σε όλο τον πλανήτη, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Από τα πρώτα της βήματα, η πρωτοβουλία, έχει δεσμευτεί για τη φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων μέσα σε 5 χρόνια, συνάπτοντας συνεργασίες με δύο παγκόσμιους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, την Conservation International και το World Resources Institute (WRI).

   Βιοδιασπώμενες χρεωστικές κάρτες

   Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην ελληνική αγορά που προσφέρει κάρτες νέας γενιάς. Έχοντας υιοθετήσει τα τελευταία διεθνή περιβαλλοντικά πρωτόκολλα, παρέχει κάρτες κατασκευασμένες από οικολογικό βιοδιασπώμενο υλικό. Αυτό δείχνει την μακροχρόνια δέσμευση της Eurobank για την προαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών.

   Από το 2019, όλες οι νέες χρεωστικές κάρτες αλλά και όσες ανανεώνονται –για ιδιώτες και επιχειρήσεις– κατασκευάζονται από 82% πολυγαλακτικό οξύ (PLA), ένα μη πετρελαϊκό και μη τοξικό βιοδιασπώμενο πλαστικό υποκατάστατο. Για την παραγωγή αυτού του υλικού απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και παράγονται σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές θερμοκηπίου σε σχέση με το PVC, που δεν είναι βιοδιασπώμενο και εκπέμπει τοξικό αέριο όταν αποτεφρώνεται.

   Η Eurobank επέλεξε συνειδητά ένα καθημερινό, ευρέως χρησιμοποιούμενο, μαζικό προϊόν –όπως η χρεωστική κάρτα– ως το ιδανικό μέσο για να εκπληρώσει την περιβαλλοντική της δέσμευση και να καλλιεργήσει περαιτέρω στους πελάτες της την αξία της περιβαλλοντικής συνείδησης. Από το 2022, περίπου 1,4 εκατ. κάρτες έχουν εκδοθεί με χρήση του νέου βιοδιασπώμενου υλικού, ενώ το απόθεμα χρεωστικών καρτών της Τράπεζας αναμένεται να αντικατασταθεί το ερχόμενο έτος.

   Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού – ΠΝΟΗ

   Τα τελευταία 22 χρόνια η Eurobank στηρίζει σταθερά τη σημαντική προσπάθεια του μη κερδοσκοπικού σωματείου Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού – ΠΝΟΗ, συνδράμοντας στον σκοπό του, που εστιάζει στην ίδρυση και υλική ενίσχυση παιδιατρικών μονάδων εντατικής θεραπείας καθώς και στην υποστήριξη γονέων και παιδιών που νοσηλεύονται στην εντατική. Από το 2000, η Eurobank έχει σχεδιάσει και προσφέρει την κάρτα Euroline. Μέρος του συνολικού τζίρου που αποφέρει το προϊόν διατίθεται στο σωματείο ΠΝΟΗ: Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού.

   Συγκεκριμένα, η Τράπεζα καταβάλλει το 0,20% επί του συνολικού ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι κάτοχοι της Euroline κάνοντας χρήση της σε τερματικά (POS) Eurobank σε εμπόρους οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την Τράπεζα με σύμβαση συνεργασίας. Το 2022 το ποσό των δωρεών ανήλθε σε 23.160 ευρώ από τις περίπου 21.360 ενεργές κάρτες.

   Εκστρατεία «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους»

   Η συνεργασία της Τράπεζας με την εκστρατεία «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους» (Fashion Targets Breast Cancer) ξεκίνησε το 2004 με την έκδοση της πιστωτικής κάρτας EuroLine Style Mastercard, της πρώτης πιστωτικής κάρτας αποκλειστικά για γυναίκες. Τα τελευταία 17 χρόνια, η Eurobank στηρίζει σταθερά την προσπάθεια της εκστρατείας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

   Το 2022 ο συνολικός αριθμός των ενεργών πιστωτικών καρτών EuroLine Style ανήλθε σε περίπου 7.549. Η Eurobank καταβάλλει το 0,15% του ετήσιου τζίρου της κάρτας Euroline Style στην Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο, «Στόχος-Πρόληψη». Το 2022 η χρήση αυτών των καρτών συγκέντρωσε €8.679, ποσό που διατέθηκε για την υποστήριξη του οργανισμού στο έργο ενημέρωσης και επιμόρφωσης του γυναικείου πληθυσμού για την αξία της πρόληψης του καρκίνου του στήθους.

   Κουτιά δωρεών για το Χαμόγελο του Παιδιού και τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

   Η Τράπεζα, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη, ενίσχυσε για άλλη μία χρονιά το Χαμόγελο του Παιδιού και τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, τοποθετώντας ειδικά κουτιά δωρεών σε επιλεγμένα καταστήματα της Eurobank και προσφέροντας στους πελάτες την ευκαιρία να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτών των δύο αναγνωρισμένων οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας.

   Οικονομική συμπερίληψη

   Στόχος Στρατηγικής Επιχειρησιακής Επίδρασης (ESG/OIS)
   Εξορθολογισμός της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης έως το 2028
   Ενίσχυση της οικονομικής συμπερίληψης μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες
    Ουσιαστικό θέμα: Οικονομική συμπερίληψη 

   Στήριξη μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικές χρηματοδοτήσεις

   Η Eurobank προωθεί χρηματοδοτικά προϊόντα που αφορούν συγκεκριμένα υποδομές και υποστηριζόμενες υπηρεσίες, με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

   EIF – ESIF ERDF

   Για τη στήριξη νέων επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Eurobank, σε συνεργασία με το EIF, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF). Ο στόχος του προγράμματος EEGGF είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω προστασίας από απώλειες, η οποία παρέχεται με την Εγγύηση του EIF σε νεο-ιδρυθέντα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις για επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, σε περιφέρειες μετάβασης και σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Το πρόγραμμα, που έχεις ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, προσφέρει πόρους για κεφαλαιουχικές δαπάνες και κεφάλαια κίνησης με ποσοστό εγγύησης 80%. Το 2022 η χρηματοδότηση που έλαβαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ανήλθε σε €17,7 εκατ.

   Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

   Στο πλαίσιο του προγράμματος EaSΙ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, η Τράπεζα συνεργάζεται με την AFI για να προσφέρει χρηματοδότηση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σκοπό τη δημιουργία νέων ή την ανάπτυξη υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

   Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και σε συνεργασία με την AFI, η Eurobank χρηματοδότησε 545 επιχειρήσεις με το συνολικό ποσό των €5,6 εκατ. Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών, όπως κεφάλαιο κίνησης, και κεφάλαιο για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια και άυλα πάγια.

   Αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Eurobank

   Οι δράσεις του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 έχουν ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

   Η Eurobank έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών συμβουλευτικής και ενημέρωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος ενημερώνει για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα για κάθε επιχείρηση, ενώ υπάρχει και εξειδικευμένη τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση και την επίλυση αποριών. Η Eurobank έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με συγκεκριμένους παρόχους επιλέξιμων υπηρεσιών εντός του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν κατάλληλους συνεργάτες για τις επενδύσεις τους.

   Επιπλέον έχει διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση τόσο για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής όσο και της επιχορήγησης, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη επάρκεια κεφαλαίων σε κάθε στάδιο της επένδυσης, για να ολοκληρωθεί στον χρόνο που έχει υπολογιστεί.

   Συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

   Με στόχο την επιτυχή στήριξη της οικονομίας, η Eurobank αξιοποιεί στο έπακρο κάθε ευνοϊκό μέτρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αφορά επενδυτικά έργα, το 2022 η Τράπεζα παρείχε σε 64 μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδότηση ύψους €13,5 εκατ.

   Η Eurobank συμμετέχει επίσης στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας COVID-19, στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ και στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων η Τράπεζα παρείχε σε 128 μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδότηση ύψους €5,7 εκατ. έως το τέλος του 2022.

   Τραπεζικές υπηρεσίες για όλους

   Στο πλαίσιο της αφοσίωσής της στην εξυπηρέτηση πελατών, η Eurobank έχει στόχο να καταστήσει τις υπηρεσίες, τα στοιχεία ενεργητικού, τους πόρους και τις ευκαιρίες προσβάσιμες για όλους. Γι’ αυτό, με το δίκτυο καταστημάτων της (274 καταστήματα), το δίκτυο καταστημάτων ΕΛΤΑ και το δίκτυο των self-service banking terminal (1.759 σημεία εξυπηρέτησης), η Eurobank στοχεύει να διατηρήσει την παρουσία της σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, εξυπηρετώντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες φυσικής πρόσβασης σε υπηρεσίες, καθώς και ανθρώπους με αναπηρίες (π.χ. ειδικά ανάγλυφα πλήκτρα σε ATM).

   Μέσω των καταστημάτων ΕΛΤΑ, η Eurobank διαθέτει παρουσία σε 315 δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, πολλές εκ τις οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση υπηρεσιών, όπως οι νησιωτικές περιοχές (ενδεικτικά: το Αγαθονήσι, η Ανάφη, η Κάρπαθος, η Νίσυρος, η Τήλος, η Χάλκη, η Φολέγανδρος, η Αμοργός κ.ά.). Επιπλέον, σε 215 περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων η πρόσβαση σε υπηρεσίες παρέχεται μέσω off-site ATM (ενδεικτικά: Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησος, Σύμη κ.ά.).

   Επίσης, με την εξυπηρέτηση όλων των πελατών να αποτελεί βασική προτεραιότητα, η Eurobank είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ):

   • Για όλους τους πελάτες με αναπηρία η εξυπηρέτηση στα καταστήματα γίνεται κατά προτεραιότητα.
   • 92 καταστήματα διαθέτουν ράμπες πρόσβασης για πελάτες κινητική αναπηρία.
   • 5 ATM έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο ύψος για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.
   • Τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να λαμβάνουν έντυπα σε γραφή Braille και παραστατικά σε μορφή αρχείου pdf που μπορεί να αναγνωσθεί με χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.
   • Τα κωφά ή βαρήκοα άτομα μπορούν να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα μέσω του v-Banking.
   • Τα ΑTM αναβαθμίζονται ώστε να προσφέρουν ηχητική καθοδήγηση στους πελάτες με προβλήματα όρασης για τη διενέργεια των συναλλαγών τους.
   • Συνεχείς έλεγχοι της προσβασιμότητας οδηγούν σε βελτιώσεις με βάση το επίπεδο προσβασιμότητας WSAG 2.1 level AA σε όλα τα ψηφιακά κανάλια.
   • Ειδικές σελίδες στο eurobank.gr παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επιλογές για υπηρεσίες ανά αναπηρία σε κάθε κανάλι εξυπηρέτησης πελατών.

   Επιπλέον, η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες την επιλογή να εξυπηρετούνται στα Αγγλικά σε όλα τα καταστήματα και στο EuroPhone Banking, ενώ τα Αγγλικά διατίθενται ως επιλογή και στα ATM.

   Επίσης, το EuroPhone Banking, το v-Banking και το Eurobank Mobile App συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόσβαση των πελατών στις υπηρεσίες. Η νέα προσέγγιση της Τράπεζας «Μετάβαση από το φυσικό στο phygital περιβάλλον», μια καινοτόμα νοοτροπία που συνδυάζει τη φυσική εξυπηρέτηση με την τεχνολογία, δημιουργεί μια νέα οπτική στις σχέσεις της Τράπεζας με τους πελάτες της. Επιπλέον, το One-Stop Hub για τους διεθνείς ιδιώτες πελάτες προσφέρει συνεχή υποστήριξη σε πελάτες που δεν κατοικούν στη χώρα.

   Πέραν των ψηφιακών καναλιών της, η Eurobank προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες μέσω των παρακάτω καναλιών:

   Δίκτυο καταστημάτων

   Στο τέλος του 2022, το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank αριθμούσε 274 καταστήματα συνολικά. Τα καταστήματα της Τράπεζας εισέρχονται σε μια νέα εποχή τραπεζικών υπηρεσιών, συνδυάζοντας τις ψηφιακές επιλογές με την προσωπική υποστήριξη από το προσωπικό μας. Ήδη το 2022 8 καταστήματα υιοθέτησαν το νέο μοντέλο λειτουργίας (10 έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος απολογισμού), το οποίο εισάγει μια ψηφιακή, καινοτόμα, βιώσιμη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στην παροχή συμβουλών στους πελάτες μέσω υπευθύνων σχέσεων (Relationship Managers) και προωθώντας ψηφιακές επιλογές και επιλογές αυτοεξυπηρέτησης για τις συναλλαγές.

   Επιπλέον, το 2022 η Τράπεζα προσπάθησε να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών και την παραγωγικότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

   • Προγραμματισμός ραντεβού σε όλα τα καταστήματα της Eurobank. Το 2022 προγραμματίστηκαν πάνω από 630.000 ραντεβού.
   • Αύξηση του χρόνου που αφιερώνουν σε κάθε πελάτη οι υπεύθυνοι σχέσεων (relationship managers). 

   Για να επιτευχθεί αυτό, η Eurobank εφάρμοσε 2 αλλαγές:

   • Τηλεφωνικό κέντρο της Eurobank απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις καταστημάτων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Εφαρμόζεται ήδη σε 68 από τα 274 καταστήματα.
   • Οι υπεύθυνοι σχέσεων (relationship managers) παρέχουν μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν ασχολούνται με συναλλαγές μεταξύ 10:00 και 13:00. Εφαρμόζεται ήδη σε 70 από τα 274 καταστήματα.

   Στο πλαίσιο του οράματος «τραπεζική εξυπηρέτηση παντού» της Eurobank, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω τις ψηφιακές και υβριδικές υπηρεσίες της με το Digital Safe Box, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν ακόμη και σύνθετα προϊόντα εξ αποστάσεως, υπογράφοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του e-Banking. Το Digital Safe Box αντιπροσωπεύει το 10-15% των πωλήσεων για τις διαθέσιμες κατηγορίες προϊόντων, ενώ παρατηρείται αυξητική τάση και αναμένεται μεγαλύτερο εύρος προϊόντων.

   Δίκτυο ΕΛΤΑ

   Η Τράπεζα διατηρεί αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να εξυπηρετούνται μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των ΕΛΤΑ για τη διενέργεια βασικών τραπεζικών εργασιών.

   Με περισσότερα από 610 καταστήματα και 110 ΑΤΜ σε ολόκληρη την Ελλάδα, το δίκτυο καταστημάτων των ΕΛΤΑ παρέχει εκτεταμένη κάλυψη, τόσο σε αστικές όσο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη ή χωρίς καθόλου παρουσία σημείων τραπεζικής εξυπηρέτησης.

   Εξωτερικά δίκτυα

   Το 2022 τα εξωτερικά δίκτυα πωλήσεων διατήρησαν τη δυναμική τους παρά τον αδυσώπητο ανταγωνισμό. Ο πρωταρχικός σκοπός της μονάδας είναι η ανάπτυξη διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τρίτες νομικές οντότητες, με στόχο την αύξηση της χορήγησης δανείων στα ακόλουθα τμήματα:

   • Εξωτερικές πωλήσεις Retail Business Banking – Η Τράπεζα διεύρυνε τις δραστηριότητές της με συμφωνίες σε νέες αγορές, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και μέσω συνεργασιών με εμπόρους επαγγελματικού εξοπλισμού. Οι εκταμιεύσεις κατέγραψαν σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω της αγοράς δανείων για αγροτικά μηχανήματα.
   • Στεγαστικά δάνεια μέσω συνεργατών – Οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας στην αγορά στεγαστικών δανείων.
   • Χρηματοδότηση για την αγορά αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας – Η Eurobank ηγείται σταθερά της αγοράς για περισσότερο από μια 10ετία ενώ το δίκτυο των συνεργατών της Τράπεζας συνεχώς διευρύνεται . Επί του παρόντος περιλαμβάνει πάνω από 700 συνεργάτες. Η Eurobank διαρκώς εισάγει στην αγορά καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα προσφέροντας με τον τρόπο αυτό, αποτελεσματικές λύσεις B2B2C.
   Οικοσύστημα εμπόρων

   Εγκαινιάστηκε ένα νέο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με σκοπό τη χρηματοδότηση αγοράς διαρκών αγαθών μέσα από καταναλωτικά δάνεια. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στους πελάτες να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις online ή φυσικές αγορές τους σε λίγα λεπτά, χωρίς να έρχονται σε επικοινωνία με κάποιο κατάστημα Eurobank.

   Επιπλέον, η Eurobank προχώρησε σε στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες εταιρείες υπηρεσιών κοινής ωφελείας και εισήγαγε πακέτα προϊόντων, συνδυάζοντας τραπεζικά και μη τραπεζικά προϊόντα.

   Telemarketing

   Το Telemarketing είναι ένα εναλλακτικό κανάλι για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας. Οι προωθητικές ενέργειες και οι δυνητικοί πελάτες επιλέγονται σε συνεργασία με 3 τμήματα (IB, PB, SB). Το Telemarketing προσφέρει άμεση, προσωπική και αμφίδρομη επικοινωνία. Οι πωλήσεις ολοκληρώνονται τηλεφωνικά, ψηφιακά ή στον χώρο επιλογής του πελάτη. Τα βασικά προϊόντα που προωθούνται είναι οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς και απλά τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

   Η ενημέρωση παρέχεται απευθείας τηλεφωνικά ή με παραπομπή στο δίκτυο καταστημάτων. Το 2022 η υπηρεσία Telemarketing πέτυχε τους ακόλουθους στόχους:

   • Αύξηση +32% στην έκδοση νέων πιστωτικών καρτών.
   • Έναρξη χορήγησης προσωπικών δανείων και τηλεφωνικά.
   • Πώληση βασικών τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
   EuroPhone

   Το EuroPhone Banking αποτελεί ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο και ένα από τα κύρια κανάλια προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank. Ως κανάλι εξυπηρέτησης, προσφέρει στους πελάτες όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, φωνητική αναγνώριση με τεχνολογία NLU, email, προσωπικά μηνύματα, διαδικτυακές φόρμες και Click2Chat, καθώς και πολύ μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος και εργαζομένων, 24/7. Το 2022 προσαρμόστηκε ο τρόπος λειτουργίας του, με το 80% του ανθρώπινου δυναμικού του EuroPhone Banking να εργάζεται από απόσταση. Σε αυτό το περιβάλλον, και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Τράπεζας για τη στήριξη της απασχόλησης σε απομακρυσμένες περιοχές, πάνω από 45 άτομα προσλήφθηκαν στη Θράκη.

   Με βάση τις αυτοματοποιημένες έρευνες πελατών που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους, η συνολική ικανοποίηση των πελατών από το επίπεδο εξυπηρέτησης ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Το ποσοστό πελατών που δήλωσαν «πάρα πολύ» και «πολύ ικανοποιημένοι» ανήλθε σε 71%, ενώ το ποσοστό εξυπηρέτησης των πελατών από την πρώτη κιόλας κλήση βάσει της δικής τους εκτίμησης ήταν 76%.

   Το 2022 η Τράπεζα ξεκίνησε μια πρόσθετη καινοτόμα υπηρεσία στο πλαίσιο της μετάβασης από το φυσικό στο phygital περιβάλλον. Το τμήμα Digital Sales πλέον διαθέτει συμβούλους που βοηθούν τους πελάτες να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.

   ATM, ΚΑΣ και PPU

   Το δίκτυο των self-service banking terminal αριθμεί 1.759 σημεία εξυπηρέτησης. Το 2022 η Eurobank εισήγαγε τα Business Corners, νέα μηχανήματα self-service για καταθέσεις μετρητών, στα οποία οι πελάτες μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Αυτή η υπηρεσία για καταθέσεις μεγάλων ποσών είναι μοναδική στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

   Στη διάρκεια του έτους τέθηκαν σε λειτουργία 56 ATM εκτός καταστημάτων, ενώ όλα τα ΑΤΜ και τα ΚΑΣ αναβαθμίστηκαν ώστε να προσφέρουν ανέπαφες συναλλαγές και ηχητική καθοδήγηση για άτομα με προβλήματα όρασης (εξαιρούνται τα ΑΤΜ του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ).

   v-Banking

   Το 2022 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για το v-Banking, καθώς συνέχισε να αναπτύσσεται και να επεκτείνει την παρουσία του σε διάφορα τμήματα πελατών. Μεταξύ των αξιοσημείωτων επιτευγμάτων ήταν η ισχυρή παρουσία στο τμήμα Business Banking, όπου εδραίωσε τη θέση του και κατέγραψε σημαντικές πωλήσεις. Επιπλέον, το v-Banking έκανε σημαντικά βήματα και στα τμήματα Personal Banking και International Customers, καταγράφοντας αξιόλογα αποτελέσματα.

   Οι βασικές εξελίξεις για το v-Banking το 2022 περιλαμβάνουν:

   • Παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών μέσω του digital box, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης προσωπικών δανείων, της έκδοσης πιστωτικών καρτών και της ασφάλειας κατοικίας, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα.
   • Επέκταση της λειτουργικότητας του co-browsing σε όλο το περιβάλλον του e-Banking, η οποία επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν βοήθεια σε πραγματικό χρόνο από συμβούλους v-Banking όταν χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τραπεζική πλατφόρμα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.
   • Εισαγωγή στεγαστικών δανείων phygital, με δυνατότητα πρόσβασης χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη σε κάποιο σημείο καθόλη τη διαδικασία αίτησης, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται μια απρόσκοπτη και εξατομικευμένη εμπειρία.
   • Επέκταση της εμβέλειας της Τράπεζας μέσω της παροχής άμεσης επικοινωνίας Click-to-Video για υφιστάμενους και νέους πελάτες, μέσω του διαδικτυακού τόπου της, με αποτέλεσμα την παροχή αποτελεσματικής και εξατομικευμένης βοήθειας, ανεξάρτητα από την προηγούμενη σχέση του πελάτη με την Eurobank.

   Μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις και επιτεύγματα, το v-Banking παρέμεινε προσηλωμένο στην ικανοποίηση των πελατών. Αυτό αντανακλάται στον υψηλό δείκτη Net Promoter Score (NPS) που αφορά την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών. Μέσω της συνεπούς παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών και της αξιοποίησης ψηφιακών καινοτομιών, το v-Banking ενίσχυσε τη θέση του ως πρωτοπόρο κανάλι εξ αποστάσεως τραπεζικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τις ποικίλες ανάγκες των πελατών.

   Βιώσιμη χρηματοδότηση σε επιλεγμένες θυγατρικές εξωτερικού

   Οι θυγατρικές εξωτερικού της Eurobank ξεκινούν πρωτοβουλίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τη στήριξη της κοινωνίας στους τομείς δραστηριοποίησής τους και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης που προωθούν την επιχειρηματική ακεραιότητα και συμπερίληψη, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ομίλου Eurobank.

   Postbank και Eurobank Cyprus

   Postbank Eurobank Cyprus
   Ουσιαστικό θέμα: Βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις

   Το 2022 η Postbank άρχισε να διαθέτει διάφορα βιώσιμα προϊόντα όπως δομημένες καταθέσεις ESG, πράσινα δάνεια για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και πράσινα στεγαστικά δάνεια, ενώ η τράπεζα σχεδιάζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο πράσινων προϊόντων της τα προσεχή χρόνια.

   Επιπλέον, κατά την περίοδο αναφοράς η τράπεζα οριστικοποίησε το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης.

   Ένα έργο που ξεκίνησε η Eurobank Cyprus το 2022 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης της τράπεζας. Το πεδίο εφαρμογής του Πλαισίου περιλαμβάνει ευρύ φάσμα βιώσιμων χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ESG που καλύπτει τα χαρτοφυλάκια της τράπεζας.

   Η τράπεζα στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης στις βασικές δραστηριότητές της
   εντός του 2023.

   Ουσιαστικά θέματα: Κλιματική μετάβαση χαρτοφυλακίου και ενσωμάτωση των θεμάτων ESG στη διαχείριση κινδύνων

   Μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, η Postbank διασφαλίζει την αξιολόγηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων κατά τη διαδικασία έγκρισης και στη συνέχεια παρακολούθησης των δανείων.

   Το 2022 ξεκίνησε ένα έργο με στόχο την ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες της ΕΚΤ όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

   Το έργο σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους αναμένεται να διαρκέσει 2 χρόνια και η Eurobank Cyprus θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τις προθεσμίες που έχει ορίσει η ΕΚΤ.

   Ουσιαστικό θέμα: Οικονομική συμπερίληψη

   Η Postbank καταβάλλει προσπάθειες να διευρύνει την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές της υπηρεσίες, καθιστώντας τες διαθέσιμες μέσω ψηφιακών καναλιών και εφαρμογών για το κινητό.

   Το 2022 η Postbank προσέφερε στους πελάτες της το EVA chatbot, έναν ψηφιακό βοηθό που βασίζεται σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η καινοτόμα τραπεζική υπηρεσία επόμενης γενιάς προσφέρει στους πελάτες μια λειτουργία Speech to Text που επιτρέπει τη μετατροπή ενός φωνητικού μηνύματος σε κείμενο. Επιπλέον, η τράπεζα διεύρυνε την πελατειακή βάση για το ONE wallet, ένα εργαλείο πληρωμών από το κινητό, διαθέτοντας την εφαρμογή σε χρήστες που δεν είναι πελάτες της.

   Η Eurobank Cyprus συμμετέχει στα προγράμματα/σχέδια επιδότησης επιτοκίου της κυπριακής κυβέρνησης όσον αφορά τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και στα Σχέδια Εγγύησης Δανείων της κυπριακής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

   ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Βιώσιμη λειτουργία