Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Βιώσιμη λειτουργία

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Βιώσιμη λειτουργία
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Για να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον, η Eurobank έχει εισάγει τη βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητές της. Η προσέγγισή της όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση αντικατοπτρίζεται στις καθημερινές δραστηριότητές της, με σκοπό τη δημιουργία ισχυρής κοινωνικής αξίας και βιώσιμες μακροπρόθεσμες επιδόσεις.

   Περιβάλλον

   Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, η Eurobank έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές και εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που οδηγούν μεταξύ άλλων, σε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

   GRI 3-3 GRI 302-1 GRI 302-3 GRI 302-4 GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3 GRI 305-4 GRI 305-7 ATHEX A-E1 ATHEX C-E1 ATHEX C-E2 ATHEX C-E3

   Πολιτικές και σύστημα διαχείρισης

   Καθώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται σε κυρίαρχη απειλή για τον πλανήτη και τους ανθρώπους, ο Όμιλος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με δράσεις που ωφελούν το περιβάλλον, για αυτήν τη γενιά αλλά και για τις επόμενες.

   Η Τράπεζα διαχειρίζεται συστηματικά την περιβαλλοντική επιχειρησιακή επίδρασή της. Για τον σκοπό αυτό, η Eurobank υιοθέτησε Περιβαλλοντική Πολιτική, Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας καθώς και Πολιτική Διαχείρισης Νερού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της.

   Για την τήρηση αυτών των πολιτικών, η Τράπεζα εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS) και Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001). Μέσω των πιστοποιημένων αυτών συστημάτων, παρακολουθεί την απόδοσή της και ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα άνθρακα με:

   • Τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων.
   • Την ανάληψη πρωτοβουλιών.
   • Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων.

   Με γνώμονα τα παραπάνω, η Τράπεζα διαχειρίζεται:

   • Τις αρνητικές επιδράσεις, που προέρχονται από την επιχειρησιακή λειτουργία της, οι οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου ως άμεσου παράγοντα επιβάρυνσης της κλιματικής αλλαγής.
   • Τις θετικές επιδράσεις, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της.

   Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Eurobank πέτυχε τους στόχους της για το 2022 ως προς τη μείωση κατά 4% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) Scope 2, αλλά και των συνολικών εκπομπών Scope 1 και 2.

   Οι στόχοι για το 2023 είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) κατά 3% και η μείωση στις έμμεσες εκπομπές του Scope 2 σε tnCO2e κατά 3%.

   Αυτές οι περιβαλλοντικές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες περιγράφονται αναλυτικά στην Περιβαλλοντική Έκθεση 2022, ενώ τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση είναι επίσης διαθέσιμα στο ESG Data Pack.

   Κατανάλωση ενέργειας

    Oυσιαστικό θέμα: Ενέργεια και εκπομπές από τη λειτουργία 

   Η σημασία της κλιματικής αλλαγής καθιστά την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για την Eurobank. Η Eurobank εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, με στόχο την υπεύθυνη ενεργειακή διαχείριση σε όλες τις εγκαταστάσεις της Τράπεζας (όλα τα κτίρια διοίκησης/καταστήματα, καλύπτοντας το 100% των δραστηριοτήτων της). Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

   Η ενεργειακή κατανάλωση της Τράπεζας προέρχεται από:

   • Την καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου για την θέρμανση των κτιρίων της.
   • Τη χρήση πετρελαίου και βενζίνης για την κίνηση των ιδιόκτητων οχημάτων της.
   • Την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις δραστηριότητές της.

   Για το 2022, σε σχέση με το 2021:

   • Η συνολική κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 38.314,11 MWh, που αντιπροσωπεύει το 91,64% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Τράπεζας, και παρουσιάζει μείωση κατά 7,44%. Η επίδοση αυτή είναι σύμφωνη με τους στόχους που τέθηκαν για το 2022 για 4% μείωση σε σχέση με το 2021.
   • Η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 41.808,59 MWh, που αντιστοιχεί σε μείωση 7,38% (3.329,5 MWh).
   • Το 97,90% (37.508 MWh) της ηλεκτρικής κατανάλωσης της Τράπεζας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), πιστοποιημένες με εγγύηση προέλευσης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση 0,49%.
   • Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Όμιλο στην Ελλάδα ανήλθε σε 39.217,43 ΜWh , σε σχέση με 43.223 MWh το 2021, που αντιπροσωπεύει μείωση 9%.
   • Το 97,50% (38.238 ΜWh) της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου στην Ελλάδα προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)1, σημειώνοντας αύξηση 0,74%.

   1 Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται αποκλειστικά από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

   Πληροφορίες για τη διαχείριση ενέργειας περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση 2022, ενώ τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση είναι επίσης διαθέσιμα στο ESG Data Pack.

   Δείκτης ενεργειακής έντασης

   Η Τράπεζα παρακολουθεί τον δείκτη ενεργειακής έντασης, ο οποίος εκφράζει την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας (περιλαμβάνονται όλες οι μορφές ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και κατανάλωση καυσίμων θέρμανσης, καθώς και κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου για οχήματα) της Eurobank για το σύνολο των λειτουργικών της εσόδων.

   Ο δείκτης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης ως προς την κλίμακα των δραστηριοτήτων της (λειτουργικά έσοδα για το 2022: €2.739 εκατ.).

   Το 2022 ο δείκτης έντασης ανήλθε σε 15,26 MWh/εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 48,26% σε σχέση με το 2021. Στόχος της Τράπεζας είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών της σε σχέση με τις δραστηριότητές της στα επόμενα χρόνια.

   Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (επιχειρησιακή επίδραση)

   Στόχος Στρατηγικής Επιχειρησιακής Επίδρασης ESG (ESG/OIS)
   • Επίτευξη Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα στην επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2033

   Η Eurobank επαλήθευσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1, που παρέχει το πλαίσιο ποσοτικοποίησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις των αερίων του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, η κατηγοριοποίηση και η υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βασίζονται στο πρότυπο ISO 14064 και ευθυγραμμίζονται με το Greenhouse Gas Protocol – GHG (Scope 1, 2 και 3).

   Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναλύονται με βάση το GHG Protocol ως εξής:

   • Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) που προέρχονται από:

    • Την κατανάλωση φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των κτιρίων της Τράπεζας.
    • Τη χρήση καυσίμων για τα ιδιόκτητα οχήματα της Τράπεζας.
    • Τη χρήση των μισθωμένων οχημάτων της Τράπεζας.
    • Τα φθοριούχα αέρια που απελευθερώνονται από εγκαταστάσεις κλιματισμού και συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης της Τράπεζας (διαφεύγουσες εκπομπές).
   • Έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) που προέρχονται από:

    • Την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
   • Τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 3)1 που προέρχονται από:

    • Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό (κατηγορία 4).
    • Τη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων (κατηγορία 5).
    • Τα επαγγελματικά ταξίδια και τις μεταφορές (κατηγορία 6).
    • Τις μετακινήσεις εργαζομένων από και προς την εργασία (κατηγορία 7).
   • Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου1,2 σε τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) μειώθηκαν κατά 11,14% (2.515 tCO2e) σε σχέση με το 2021.

   1 Εξαιρουμένων των Χρηματοδοτούμενων εκπομπών του Scope 3 (κατηγορία 15) που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Βιώσιμης χρηματοδότησης και Διαχείρισης κινδύνων ESG.
   2 Με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, για τον υπολογισμό των εκπομπών, η Τράπεζα χρησιμοποιεί νέους συντελεστές εκπομπών CO2, σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής Εθνικής Έκθεσης Απογραφής, του ΔΑΠΕΕΠ (Scope 1 και 2) και του βρετανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων UK-DEFRA (Scope 3).

   Αυτή η επίδοση συμμορφώνεται με τους στόχους περιβαλλοντικής διαχείρισης που τέθηκαν για το 2022, δηλαδή 4% μείωση στις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κατηγορία 2) σε σχέση με το 2021. H Τράπεζα, περιορίζοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της, συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέρει στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για το κλίμα (SDG 13). Επιπλέον, η Τράπεζα υπολογίζει τις εκπομπές αερίων ρύπων (διοξείδιο του θείου-SO2, οξειδίων του αζώτου-ΝΟx και σωματιδίων) στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων και από τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες έφθασαν τους 671 τόνους, καθώς και τα φθοριούχα αέρια (F-gases) που απελευθερώνονται από τις μονάδες κλιματισμού, τα οποία έφθασαν τους 990 tCO2e.

   Δείκτης έντασης εκπομπών άνθρακα

   Η ένταση εκπομπών άνθρακα υπολογίζεται ως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τα Scope 1, 2 και 3, ανά εκατ. ευρώ των λειτουργικών εσόδων της Τράπεζας. Η ένταση εκπομπών άνθρακα το 2022 ήταν:

   • 0,98, 4,68 και 1,66 tCO2e/εκατ. ευρώ για τις εκπομπές των Scope 1, 2 και 3 αντίστοιχα.
   • 5,66 tCO2e/εκατ. ευρώ συνολικά για το Scope 1 και το Scope 2, μειωμένη κατά 52,32% σε σχέση με το 2021.

   Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι διαθέσιμες στην Περιβαλλοντική Έκθεση 2022 καθώς και στο ESG Data Pack.

   Πράσινα κτίρια

   Η Eurobank επιδιώκει τη σταδιακή αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας της, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Πραγματοποιεί μετάβαση προς σύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών κτίρια, φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και βελτιώνουν το τοπικό μικροκλίμα. Η Τράπεζα ήδη αναβαθμίζει μεγάλα ακίνητά της μετατρέποντας τα σε πράσινα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στοχεύοντας στη διαρκή πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση.

   H Eurobank επέλεξε να πιστοποιεί τα πράσινα κτίριά της (LEED, BREEAM, EDGE), με στόχο να επικυρώσει την αξία βιωσιμότητας των περιουσιακών στοιχείων της, αλλά και να επιδείξει τις επιδόσεις της στον τομέα της βιωσιμότητας.

   Στη διάρκεια του 2022, το συγκρότημα κτιρίων στη Ν. Ιωνία έλαβε τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

   • Το κτίριο του Data Center απέσπασε Χρυσή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
   • Το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα απέσπασε Αργυρή πιστοποίηση LEED.

   Συνολικά πιστοποιημένα ακίνητα:

   • 9 ακίνητα (202.167 m2) με πιστοποίηση LEED.
   • 8 ακίνητα (137.262 m2) με πιστοποίηση BREEAM.

   Η Τράπεζα επίσης έχει ως στόχο την πιστοποίηση 5 ακινήτων σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων EDGE.

   Κατανάλωση νερού

   Με γνώμονα την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου, η Τράπεζα θέσπισε την Πολιτική Διαχείρισης Νερού, με στόχο την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τις αντίστοιχες προσπάθειες για την εξοικονόμηση νερού. Με την εφαρμογή της Πολιτικής, η Τράπεζα δεσμεύεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, εισάγοντας μέτρα όπως η εγκατάσταση ειδικών συστημάτων ελέγχου ροής στις εγκαταστάσεις υδροδότησης.

   Ως αποτέλεσμα, το 2022 η κατανάλωση του νερού ανήλθε σε 54.460 m3, που αντιστοιχεί σε μείωση 12,61% σε σχέση με το 2021.

   Χρήση χαρτιού

   Στόχος Στρατηγικής Επιχειρησιακής Επίδρασης ESG (ESG/OIS)
   • Επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα τραπεζικό δίκτυο χωρίς φυσικά έγγραφα έως το 2028

   Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για μείωση των αποβλήτων της, η Τράπεζα περιορίζει την κατανάλωση χαρτιού μέσω της ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων της (ψηφιοποίηση συναλλαγών για προϊόντα, χρήση e-Statement κ.ά.). Επιπλέον, εισήχθησαν παρεμβάσεις στις διαδικασίες και πραγματοποιήθηκαν αρκετές προωθητικές εκστρατείες για την προώθηση της ψηφιακής κουλτούρας.

   Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, το 2022 η προμήθεια χαρτιού ανήλθε σε 129,9 τόνους, σημειώνοντας μείωση 37,94% σε σχέση με το 2021. Η αντίστοιχη κατανάλωση ανά εργαζόμενο μειώθηκε κατά 36,23%.

   Η αύξηση στη χρήση της υπηρεσίας e-Statement ήταν επίσης σημαντική το 2022, καθώς οι επιπλέον χρήστες του e-Banking που επέλεξαν τα e-Statement ξεπέρασαν τους 222.000, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 501.000 επιπλέον φυσικών αντιγράφων. Εξίσου σημαντική ήταν και η εξοικονόμηση της Τράπεζας σε οικονομικό επίπεδο χάρη στη διακοπή των φυσικών αντιγράφων, η οποία έχει ξεπεράσει τα €30 εκατ. από τότε που η υπηρεσία έγινε διαθέσιμη.

   Η συνολική προμήθεια (100%) σε χαρτί A4 και A3 έχει πιστοποίηση PEFC.

   Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση

   Στόχος Στρατηγικής Επιχειρησιακής Επίδρασης ESG (ESG/OIS)
   • Επέκταση πρακτικών κυκλικής οικονομίας έως το 2025
     

   Η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της Στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank. Η Τράπεζα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των ακόλουθων υλικών εντός του οργανισμού (ρεύματα αποβλήτων): μελανοδοχεία εκτυπωτών, χαρτί και υλικά συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαμπτήρες και συσσωρευτές, ελαττωματικές/ακυρωμένες κάρτες, πλαστικά καπάκια μπουκαλιών, απόβλητα από εκσκαφές/κατασκευές και κατεδαφίσεις.

   Το συνολικό ποσό όλων των ρευμάτων αποβλήτων ανήλθε σε 1.301,5 τόνους.

   Επιπλέον, η Τράπεζα συνέχισε το επιτυχημένο πρόγραμμα δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαχείρισης του κύκλου ζωής των υλικών που αγοράζει. Το 2022 η Τράπεζα δώρισε 871 τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αντιστοιχούν σε περίπου 5.147 κιλά.

   Περισσότερες λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική διαχείριση περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση 2022, ενώ τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση είναι επίσης διαθέσιμα στο ESG Data Pack.

   Κοινωνία

   Η Eurobank πιστεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους και διασφαλίζει αξιοκρατική αξιολόγηση και επιβραβεύσεις. Αποτελεί παράγοντα καινοτομίας όσον αφορά τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ, και προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία για να ενισχύσει την εμπειρία των πελατών. Με στόχο την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ESG, έχει ξεκινήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες για εσωτερικά και εξωτερικά κοινά. Επίσης, συνεισφέρει ενεργά στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, την προαγωγή της παιδείας και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

   GRI 2-7 GRI 2-8 GRI 2-30 GRI 3-3 GRI 203-1 GRI 203-2 GRI 401-1 GRI 401-2 GRI GRI 403-1 GRI 403-2 GRI 403-4 GRI 403-5 GRI 403-6 GRI 403-8 GRI 404-1 GRI 404-2 GRI 404-3 GRI 405-1 ATHEX A-G4 ATHEX A-S2 ATHEX A-S3 ATHEX C-S2 ATHEX C-S3 ATHEX C-S4 ATHEX C-S5

   Επίδραση εργοδότη

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Υιοθέτηση κουλτούρας ευημερίας έως το 2026
   • Υιοθέτηση περιβάλλοντος διαφορετικότητας και συμπερίληψης έως το 2030

    Ουσιαστικό θέμα: Εργασιακές πρακτικές/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

   Κατά τη διάρκεια του 2022, η Eurobank ανέπτυξε νέες συνήθειες και τρόπους λειτουργίας, και μετασχημάτισε τις ψηφιακές της δυνατότητες, επενδύοντας κατά κύριο λόγο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) των εργαζομένων της αλλά και στην εκμάθηση νέων (reskilling). Διατηρεί υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και εφαρμόζει πολιτικές κατά των διακρίσεων και του αποκλεισμού, με στόχο να προάγει ένα περιβάλλον εργασίας ανοιχτό προς όλους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα ατομικά δικαιώματα. Για τον σκοπό αυτό, το 2022 παρουσίασε την Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, καθώς και την Πολιτική για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, οι οποίες περιγράφουν τις εταιρικές αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις της Τράπεζας.

   Η Eurobank πιστεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους και διασφαλίζει αντικειμενική και δίκαιη πρόσβαση σε θέσεις ανώτερης διοίκησης, μισθολογικά κριτήρια και αξιοκρατική αξιολόγηση και επιβραβεύσεις. Προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα παροχών και πρωτοβουλιών για να υποστηρίξει τους εργαζομένους της σε κάθε στάδιο της οικογενειακής τους ζωής, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

   Οι άνθρωποι της Eurobank σε αριθμούς

   Οι εργαζόμενοι του Ομίλου αποτελούν το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την επιτυχία και την εξέλιξή του. Στις 31.12.2022, ο Όμιλος απασχολούσε 11.328 εργαζομένους, 5.060 εκ των οποίων εργάζονταν στο εξωτερικό.

   Κατανομή εργαζομένων με βάση το φύλο
   Περιοχή Γυναίκες Άνδρες
   Όμιλος 65%
   35%
   Ελλάδα 58%

   42%

   Εξωτερικό 74% 26%

   Σε επίπεδο Ομίλου, ο μέσος εργαζόμενος είναι κάτω των 45 ετών, με μέσο όρο υπηρεσίας λιγότερο από 13 χρόνια, ενώ οι γυναίκες εργαζόμενες αποτελούν το 65% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού.

   Κατανομή εργαζομένων με βάση την ηλικία - Όμιλος
   Έτος <25 26-40 41-50 51+
   2022 2%
   25%
   49% 23%
   2021 2%

   28%

   49% 21%

    

   Εξέλιξη εργαζομένων του Ομίλου
   Έτος Ελλάδα
   Όμιλος
   2022 6.268

   11.328

   2021 6.660 11.935
   2020 6.764 11.501
   2019 8.556 13.456
   2018 8.997 13.162

    

   Εργαζόμενοι ανά χώρα
   Έτος Ελλάδα
   Βουλγαρία
   Σερβία Κύπρος Λουξεμβούργο Ρουμανία
   2022 6.268

   3.016

   1.477 450
   101 16
   2021 6.660 2.982 1.732 435 109 17

    

   Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων

   Η προσέλκυση, η διατήρηση και η παροχή κινήτρων σε ταλαντούχους εργαζομένους αποτελεί θεμέλιο για την επιτυχημένη υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Eurobank. Η πολιτική προσλήψεων και στελέχωσης βασίζεται στην αξιοκρατία, που σημαίνει ότι η Τράπεζα δεν επηρεάζεται από το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία ή άλλους παράγοντες διάκρισης. Η διαδικασία αξιολόγησης τόσο για εξωτερικές προσλήψεις όσο και για εσωτερικές τοποθετήσεις σε ρόλους ανώτερης διοίκησης βασίζεται στις αξίες της Eurobank. Η Eurobank αντιμετωπίζει τους εργαζομένους της αντικειμενικά και δίκαια, και τους προσφέρει εργαλεία επαγγελματικής ανέλιξης. Η διαδικασία προσλήψεων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9001 από το 2000.

   Το 2022 η Eurobank παρουσίασε το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας, κι έγινε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πρόσφερε στο προσωπικό της έναν συνδυασμό της εργασίας από το σπίτι και της εργασίας στο γραφείο (εργασία από το σπίτι | εργασία στο γραφείο) σε σταθερή βάση.

   Όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων, το πρόγραμμα «Εσωτερική Αγορά Εργασίας» στοχεύει στην ενημέρωση των εσωτερικών ταλέντων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την κοινοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές σταδιοδρομίες εντός του οργανισμού, καθώς και στην παροχή συμβουλών και βέλτιστων πρακτικών για την επιτυχή συμμετοχή στη διαδικασία εσωτερικής πρόσληψης. Το 2022, 66 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στην «Εσωτερική Αγορά Εργασίας», 353 εσωτερικοί υποψήφιοι έκαναν αίτηση και το 40% των διαθέσιμων θέσεων στην Ελλάδα καλύφθηκε εσωτερικά.

   Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ESG Data Pack.

   Συνολικό αριθμός νέων προσλήψεων στον Όμιλο
     Αριθμός εργαζομένων %
   Έτος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
   2022 277 762 1,039 27% 73%
   2021 420 1.030 1.450 29% 71%
   Μέσος όρος υπηρεσίας (έτη)
   Περιοχή Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
   Ελλάδα

   16,9

   16,7 16,8
   Εξωτερικό

   7,6

   7,4 7,5
   Όμιλος 13,9 11,9  12,6

   CareerUp talent πρόγραμμα – Η Eurobank σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά, απευθυνόταν στο CIB, με στόχο να προσελκύσει και να προσλάβει ταλαντούχους επαγγελματίες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους για ορισμένες από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες μονάδες της Διεύθυνσης. Η αξιολόγηση ήταν υβριδική, όπως είναι και ο νέος τρόπος εργασίας, αξιοποιώντας στο έπακρο σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας, εργασιακής εμπειρίας και ισότητας.

   Brain regain – Για την Eurobank, το brain regain (επιστροφή εξειδικευμένου δυναμικού) αποτελεί βασικό παράγοντα για τον καθορισμό του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας και της προσέλκυσης ταλέντων. Το 2022 η Τράπεζα εστίασε σε άτομα με διεθνή και διαφοροποιημένη εμπειρία, έτσι ώστε να ενδυναμώσει τις ομάδες της και να δημιουργήσει μια πλήρη και πιο ικανοποιητική εργασιακή φιλοσοφία για όλους τους εργαζομένους. Ως αποτέλεσμα, περίπου το 10% των προσλήψεων που έγιναν στην Ελλάδα προέρχονται από το εξωτερικό.

   Career forums – Το 2021 η Eurobank συνέχισε, μέσα από δράσεις και νέες πρωτοβουλίες, να βαδίζει κοντά στη νέα γενιά διατηρώντας το προφίλ της ως ένας σύγχρονος και δυναμικός εργοδότης. Συμμετείχε στα μεγαλύτερα career forum της Ελλάδας, ορισμένα από τα οποία πραγματοποιήθηκαν online, όπως το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, ενώ άλλα πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης, όπως οι Ημέρες Καριέρας (Kariera.gr), κ.ά. Η εκπαιδευτική και ενημερωτική εκδήλωση σταδιοδρομίας, (7ο Business Day σε συνεργασία με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας) πραγματοποιήθηκε διά ζώσης μετά από δύο χρόνια ψηφιακής παρουσίας, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων σχολών να γνωρίσουν στελέχη και ταλαντούχους εργαζομένους της Eurobank και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητές της.

   Άλλες εκδηλώσεις – Η Eurobank συμμετείχε στο 1o Women in Tech Summit, που έχει στόχο τη στήριξη των γυναικών που εργάζονται, ή θέλουν να εργαστούν, στον χώρο της τεχνολογίας. Στην εκδήλωση, συμμετείχε μια γυναίκα με ηγετική θέση στη Διεύθυνση Τεχνολογίας της Τράπεζας, η οποία ενέπνευσε τους συμμετέχοντες με την προσωπική της ιστορία επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, η Τράπεζα ήταν χορηγός στο TEDxNTUA, μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από φοιτητές, με στόχο την ενημέρωση νεαρών συμμετεχόντων για νέες ιδέες και απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

   Αποχωρήσεις προσωπικού και απασχολησιμότητα

   Το 2022, 1.592 άτομα αποχώρησαν από τον Όμιλο, εκ των οποίων το 48% συμμετείχε σε προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης (Voluntary Exit Schemes - VES). Ο Οργανισμός παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό που αποχώρησε οικειοθελώς το 2022 να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εστιάζουν στην παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σχετικά με την επαγγελματική μετάβαση και αναζήτηση εργασίας, είτε σχετικά με θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

   Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων
     Φύλο  
   Όμιλος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
   Δείκτης κινητικότητας 13% 15% 14%
   Δείκτης εθελοντικής κινητικότητας 12% 12% 12%
   Δείκτης αναγκαστικής κινητικότητας 1% 2% 2%
   Εξέλιξη κινητικότητας εργαζομένων
   Κινητικότητα εργαζομένων 2022 2021
   Αριθμός εργαζομένων 1.592 1.063
   Προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης (VES) 48% 20%
   Δείκτης κινητικότητας 14% 9%

   Ο δείκτης συνολικής κινητικότητας της Eurobank Holdings ανήλθε στο 14% (2021: 9%). Ο αριθμός των εργαζομένων που αποχώρησαν από τον Όμιλο ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κυρίως λόγω του προγράμματος VES που υλοποιήθηκε από τον Όμιλο τον Φεβρουάριο του 2022 για επιλέξιμες μονάδες στην Ελλάδα. Το ποσοστό των γυναικών εργαζομένων που αποχώρησε από τον Όμιλο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (68%) κατά το 2021 και 2022.

   Συνολικά, τα παραπάνω προγράμματα και οι μετρήσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού, συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι ο Όμιλος Eurobank Holdings μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ελκυστικός εργοδότης. Παράλληλα, η Eurobank ακολουθεί μια ανοικτή και δομημένη διαδικασία, προκειμένου κάθε εργαζόμενος να έχει συνεχή ενημέρωση από τη διοικητική ομάδα, αλλά και προσωπική, συμβουλευτική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απασχολησιμότητά του και συνεπώς ο κοινωνικός αντίκτυπός του.

   Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ESG Data Pack.

   Συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

   Διαχείριση Απόδοσης

   Στην Eurobank, η διαχείριση της απόδοσης βασίζεται σε ένα διαφανές, συνεπές και αποτελεσματικό πλαίσιο που αφορά στη συνεχιζόμενη βελτίωση των εργαζομένων και ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους και τις αξίες του Ομίλου. Αυτό το πλαίσιο μετασχηματίζει τη στρατηγική του Ομίλου σε ξεκάθαρους ποσοτικούς επιχειρηματικούς στόχους («τι») για όλους τους εργαζομένους και στηρίζει μια κοινή κουλτούρα, καθώς κινητοποιεί τις οργανωτικές δυνατότητες και τις ποιοτικές δεξιότητες («πώς») του Ομίλου σε όλο τον οργανισμό.

   Η διαχείριση της απόδοσης βασίζεται σε 2 βασικά ισχυρά εργασιακά εργαλεία μελλοντικής στόχευσης: το «Αξιοποιώ» και την Ανατροφοδότηση απόδοσης ανώτερων στελεχών. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους προϊσταμένους τους 24/7 όσον αφορά τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των στόχων, καθώς και τη δημιουργία career και development plans. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν και να παρέχουν ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο.

   Στα ανώτερα στελέχη εφαρμόζεται επιπλέον και το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360°. Πρόκειται για μια ισχυρή μεθοδολογία που μπορεί να αποκαλύψει τα τυφλά σημεία και τις κρυφές δυνάμεις τους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν περαιτέρω αυτογνωσία και να επικαιροποιήσουν τις προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξή τους.

   Μάθηση και ανάπτυξη

   Η Eurobank είναι σταθερά αφοσιωμένη σε επενδύσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και ι την ενίσχυσή τους με τις δεξιότητες τους μέλλοντος. Η μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρότασης αξίας της Eurobank για τους εργαζόμενους και προσφέρει πληθώρα ευκαιριών και μαθησιακών τρόπων μέσα από συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες. Στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων και την εκμάθηση νέων, σε κάθε φάση της σταδιοδρομίας των ανθρώπων της, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες, και τους ενθαρρύνει να επενδύουν χρόνο στη μάθηση αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εξέλιξή τους.

   Η μάθηση σε αριθμούς - 2022

   • 793.249 ώρες μάθησης σε επίπεδο Ομίλου
   • 560.412 ώρες μάθησης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που αφορούσαν εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης και συνεργάτες
   • 369.027 συνολικές συμμετοχές σε μαθησιακά προγράμματα σε επίπεδο Ομίλου
   • 97,6% της συνολικής μαθησιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε online ή μέσω virtual live συναντήσεων
   • 8,75 ημέρες μάθησης ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο στον Όμιλο1
   • 98,9% των εργαζομένων στον Όμιλο συμμετείχαν σε μαθησιακές δράσεις

   Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ESG Data Pack.

   Εκπαίδευση εργαζομένων ανά μισθολογική ομάδα2
     Μέσος όρος ωρών μάθησης
   Κατώτατο 90% 90
   Ανώτατο 10% 52
   Γενικό σύνολο 86
   Ετήσιος μέσος όρος ωρών μάθησης ανά ιεραρχικό επίπεδο και φύλο – 2022
   Ιεραρχικό επίπεδο Γυναίκες Άνδρες
   Υπαλληλικές θέσεις 95

   96

   Ειδικοί / Μεσαία στελέχη 87

   78

   Ανώτερα στελέχη 54 42
   Διοικητικά στελέχη 41 12
   Σύνολο 90 81

   1 Το αριθμητικό στοιχείο για τις ημέρες μάθησης του 2022 αφορά όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και υπολογίζεται ως το ισοδύναμο 8 μαθησιακών ωρών ανά ημέρα.
   2 Τράπεζα και Eurobank Holdings στην Ελλάδα.

   Αναγνωρίζοντας ότι η μάθηση αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό της, η Eurobank εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη, την εισαγωγή και την ενίσχυση μαθησιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι, επιμέρους συνεργάτες και διευθυντές, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες.

   Κατά τη διάρκεια του 2022, το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα αφιέρωσε 67.182 ώρες μάθησης στην παρακολούθηση πρωτοβουλιών που προωθούν τη χρηματοοικονομική προστασία του καταναλωτή, όπως η οδηγία MiFID, η οδηγία σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD), η οδηγία για τη στεγαστική πίστη (Mortgage Credit Directive – MCD), την Προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση της Αγοράς), την επιχειρηματική ηθική, τη γνώση της ταυτότητας των πελατών (Know-Your-Customer – KYC), την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και την ορθή εκτέλεση συμβάσεων πίστωσης. Επιπλέον, σχεδόν 482.000 ώρες μάθησης επενδύθηκαν σε μη υποχρεωτικές μαθησιακές δράσεις που σχετίζονται με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τη λειτουργική κατάρτιση, την ηγεσία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

   Η ποικιλία μαθησιακών προγραμμάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα SAP SuccessFactors διευρύνεται συνεχώς, καθώς οι άνθρωποι της Τράπεζας στην Ελλάδα έχουν ακόμα πιο πλούσιο και πιο σχετικό μαθησιακό περιεχόμενο στα χέρια τους. Διατίθεται ένα μεγάλο εύρος επιμελημένων μαθησιακών διαδρομών (learning paths) που εστιάζουν σε βασικές δεξιότητες, όπως η διαχείριση ανθρώπων και η επαγγελματική ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας έτσι το οικοσύστημα ψηφιακής μάθησης.

   Η στρατηγική μάθησης της Τράπεζας εστιάζει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων που προάγουν την καινοτομία, παρέχοντας σύγχρονα προγράμματα και μεθοδολογίες, κτίζουν ηγετικές ικανότητες και ενισχύουν την τεχνική εξειδίκευση των εργαζομένων, μέσα από μία ποικιλία πιστοποιήσεων και τίτλων επαγγελματικών προσόντων.

   Για την υλοποίηση της στρατηγικής της, η Eurobank επένδυσε περίπου €2,5 εκατ το 2022.

   Συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Η Τράπεζα ανανέωσε τη στρατηγική εταιρική συμφωνία της με τη LinkedIn Learning, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της στην Ελλάδα να έχει πλήρη πρόσβαση στα ψηφιακά μαθησιακά προγράμματα της πλατφόρμας, και να καλύψει μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Επέκτεινε επίσης τις συνεργασίες της με διακεκριμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, όπως οι Interskill, Skillsoft, Microsoft LxP και Pluralsight, προσφέροντας χιλιάδες προγράμματα για τεχνολογίες αιχμής και περιζήτητες επιχειρηματικές δεξιότητες.

   Digital Accelerator – Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Τράπεζα συνέχισε τη διάθεση αυτού του μείζονος μαθησιακού προγράμματος, με στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 6 μαθησιακές διαδρομές, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα [European Digital Competence Framework (DigComp)], και λειτούργησε ως μια μαθησιακή εμπειρία σε μορφή παιχνιδιού. Το 2021-2022, οι εργαζόμενοι επένδυσαν πάνω από 520.000 ώρες μάθησης για να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα του προγράμματος, αναδεικνύοντάς το ως μία από τις επιτυχημένες μαθησιακές πρωτοβουλίες της Eurobank.

   ESG Thinking – Με στόχο να συνεισφέρει σε ένα βιώσιμο μέλλον, η Eurobank ενσωμάτωσε τις αρχές ESG στη στρατηγική της. Γι’ αυτό, ως πρώτο βήμα, παρουσίασε μια νέα μαθησιακή εμπειρία με σκοπό να ευαισθητοποιήσει σε θέματα ESG. Ο στόχος είναι οι άνθρωποι της Τράπεζας να κατανοήσουν τις συνέπειες των δράσεων που σχετίζονται με το ESG, οι οποίες τους επηρεάζουν τόσο ως πολίτες όσο και ως εργαζόμενους της Eurobank.

   Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές πιστοποιήσεις – Η Eurobank ενθαρρύνει συνεχώς τους εργαζομένους που επιθυμούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις με σκοπό την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Τέτοιες πιστοποιήσεις είναι καίριες για την επιτυχία του Ομίλου, καθώς προάγουν τη διάδοση πληροφοριών και εξειδικευμένων γνώσεων σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς και τρόπους εργασίας. Η Eurobank συνεργάστηκε με διακεκριμένα ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Πανεπιστήμιο του Winchester, καθώς και με αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως οι ACAMS, ACCA, ACFE, CFA και ISACA. Το 2022 επενδύθηκαν πάνω από €114.000 σε χρηματοδοτήσεις για ακαδημαϊκές και επαγγελματικές πιστοποιήσεις για εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου στην Ελλάδα.

   Προγράμματα σχετικά με κανονιστικά πλαίσια – Η Eurobank προσφέρει διαρκώς μαθησιακές ευκαιρίες που μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την εργασιακή απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε:

   • Πιστοποιήσεις – Η Τράπεζα προσέφερε εξατομικευμένες λύσεις συνδυαστικής μάθησης που διευκολύνουν τους εργαζομένους στην απόκτηση της πιστοποίησης / επαναπιστοποίησης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, τη στεγαστική πίστη και την τραπεζική μικρών επιχειρήσεων . Το 2022 καταγράφηκαν περισσότερες από 4.150 συμμετοχές σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
   • Μαθησιακές πρωτοβουλίες AML – Για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος (AML), το δ' τρίμηνο του 2022 η Τράπεζα διεύρυνε τη συνεργασία της με τον International Compliance Association – ICA και παρουσίασε τα AML workshops για τους εργαζόμενους στη Λιανική τραπεζική, την Τραπεζική επιχειρήσεων και το Private Banking. Στόχος των workshops είναι να προσφέρουν στους τομείς Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που αποτελούν τις δύο πρώτες γραμμές άμυνας, μια κοινή βάση και γλώσσα όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους οικονομικών εγκλημάτων σε κάθε τομέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το 2022 η Τράπεζα συνέχισε τη διάθεση του προγράμματος AML Digital Learning για όλους τους νέους εργαζομένους, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Eurobank ως προς τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας, κυρίως για τους πελάτες της και τον οργανισμό.

   Εκπαίδευση στα συστήματα διαχείρισης – Η Eurobank εστιάζει στην ποιότητα σε όλες τις εργασίες και λειτουργίες της, και φροντίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και την κοινωνική επίδρασή της. Ταυτόχρονα, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της. Γι’ αυτό, προσφέρει πόρους που βοηθούν όλους τους εργαζομένους να αναγνωρίσουν γενικά θέματα βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της ποιότητας σε όλο τον οργανισμό, η περιβαλλοντική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση, και η υγεία και η ασφάλεια.

   Προκειμένου να παρέχει ουσιαστική μάθηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και του Ομίλου, η Eurobank υλοποιεί πολιτικές και διαδικασίες πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001. Επιπλέον, από το 2015, η Eurobank διατηρεί τη διάκριση του ACCA Approved Employer (Professional Development Stream).

   Προγράμματα ενδυνάμωσης

   Η Eurobank σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα για να ενδυναμώσει τους εργαζομένους της, έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν πιο απαιτητικούς ρόλους και να βελτιώνουν τις ηγετικές τους ικανότητε.

   Προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας

   Η Eurobank εστιάζει στη δημιουργία ηγετών που εμπνέουν, ενδυναμώνουν τις ομάδες τους και συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου. Τα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας επικεντρώνονται στον εντοπισμό συνειδητών και ασυνείδητων προκαταλήψεων και στην περαιτέρω προώθηση ενός τρόπου ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς:

   Remote Work Bootcamp for Managers – Η Eurobank συνέχισε αυτή τη μαθησιακή πρωτοβουλία και το 2022, με σκοπό να βοηθήσει τους διευθυντές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σχετικά με την παραγωγικότητα στη “phygital” εποχή. Αξιοποιώντας μεθόδους υβριδικής μάθησης, οι διευθυντές ανακαλύπτουν πώς να προάγουν την υπευθυνότητα όταν εργάζονται από απόσταση, καθώς και πώς να διατηρούν υψηλά επίπεδα δέσμευσης και απόδοσης των ομάδων που εργάζονται από απόσταση.

   Lead.exe masterclasses – Από το 2021 η Τράπεζα παρέχει μια σειρά από μηνιαία masterclasses, στα 100 ανώτερα στελέχη. Κατά τη διάρκεια του 2022, ολοκληρώθηκαν 4 Lead.exe masterclasses, στα οποία τα ηγετικά στελέχη της Eurobank εξοικειώθηκαν με πολύτιμες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με το ESG, την οικονομία ψηφιακών πόρων, την αλλαγή εταιρικών brand, και τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη.

   Power Up – Αυτό το σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων σχεδιάστηκε για τους Περιφερειακούς Διευθυντές του Δικτύου Καταστημάτων Λιανικής Τραπεζικής σε όλη την Ελλάδα, ενώ το παρακολούθησαν 57 Περιφερειακοί Διευθυντές εντός του 2022. Το πρόγραμμα κάλυψε θέματα όπως «Κτίσιμο Αλλαγής», «Υιοθέτηση συνηθειών που δημιουργούν αξία», «Καθοδηγώ την ομάδα μου», «Δημιουργία συμπεριληπτικού περιβάλλοντος» και «Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου».

   Executive coaching – Με βάση τις προσωπικές και επιχειρηματικές ανάγκες, η Eurobank προσφέρει στα ανώτερα στελέχη της την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα Executive Coaching: μια δυναμική προσέγγιση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και της ικανότητάς τους να επιτύχουν στα υψηλότερα επίπεδα.

   Πλάνα διαδοχής

   Το 2022 η Τράπεζα υιοθέτησε Πολιτική για τα πλάνα διαδοχής των C-Level στελεχών, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι διαθέτει ικανούς αντικαταστάτες για C-Level ρόλους (bench strength), οι οποίοι ακολουθούν την στρατηγική, τον σκοπό και την κουλτούρα ηγεσίας του Ομίλου, καθώς επίσης και να διασφαλίσει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη.

   Η Eurobank ξεκίνησε επίσης στοχευμένες συζητήσεις σταδιοδρομίας με πιθανούς εσωτερικούς διαδόχους, εστιάζοντας τη συζήτηση στην πρόοδο και τους στόχους του υφιστάμενου ρόλου τους, στις φιλοδοξίες για τη σταδιοδρομία τους και στους τομείς ανάπτυξης. Εντοπίστηκαν υποψήφιοι με βασικά ταλέντα, η διαχείριση των οποίων θα πραγματοποιηθεί ενεργά μέσω του προγράμματος του Ομίλου για την ενεργοποίηση ταλέντων που ξεκίνησε το 2022. Η γυναικεία αντιπροσώπευση στα πλάνα διαδοχής αυξήθηκε, αγγίζοντας το 21% σε C-Level επίπεδο.

   Πλάνο ανάπτυξης και Πλάνο βελτίωσης

   Η Τράπεζα δίνει μεγάλη σημασία στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και γι’ αυτό βρίσκεται υψηλά στους στόχους ανάπτυξης των εργαζομένων της. Το 2022 ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων με υψηλή απόδοση καθώς και εργαζομένων που χρειάζονταν να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους αξιοποίησαν το Πλάνο ανάπτυξης και το Πλάνο βελτίωσης, προκειμένου να καθορίσουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητές τους, με στόχο να προωθήσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, μέσα από διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και μάθησης.

   Τα προγράμματα που συνδέονται με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν τα προγράμματα Career Planning, Mentoring και Reverse Mentoring.

   Πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων

   Το 2022, η Eurobank συνέχισε να εφαρμόζει το Πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων σε όλη την Τράπεζα, με στόχο να εντοπίσει, αναπτύξει, διατηρήσει και αξιοποιήσει αποτελεσματικά μια πηγή ισχυρών ταλέντων.

   Ήδη, σχεδιάζεται η Πολιτική διαχείρισης ταλέντων, η οποία θα παρουσιαστεί το 2023. Η πολιτική αυτή θα καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαδικασία για τη διαχείριση ταλέντων εντός της Τράπεζας, καθώς επίσης θα διασφαλίσει τη διατήρηση και αξιοποίηση ταλέντων.

   Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για τους εργαζομένους στις Γενικές Διευθύνσεις Λιανικής τραπεζικής, Τεχνολογίας, Ψηφιακής τραπεζικής και Μετασχηματισμού, με τη συμμετοχή πάνω από 200 εργαζομένων.

   Μετά από μια ολοκληρωμένη διαδικασία εντοπισμού, οι συμμετέχοντας έλαβαν ανατροφοδότηση για να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία και τους τομείς ανάπτυξης, καθώς και για να σχεδιάσουν το πλάνο ανάπτυξής τους.

   PROSPER – Τάξη του 2022

   Σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, ξεκίνησε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων, με στόχο να εφοδιάσει ταλαντούχους εργαζομένους με διαχρονικές ηγετικές δεξιότητες, υπερσύγχρονες γνώσεις και εμπειρία.

   Διαφοροποιημένο, συμπεριληπτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

   Ασφάλεια, υγεία και wellbeing στην εργασία

   Στην Eurobank, τα θέματα υγείας και ασφάλειας των πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της, αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η Τράπεζα έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων. Συμμορφώθηκε με τις κατευθυντήριες γραμμές, εφάρμοσε επιπλέον μέτρα και έδωσε τη δυνατότητα της τηλεργασίας σε περισσότερους από 3.000 εργαζομένους. Παρέχοντας ψηφιακές ενημερώσεις, οδηγίες και εξατομικευμένη επικοινωνία, η Τράπεζα έθεσε αποτελεσματικά υπό έλεγχο τη διασπορά του ιού στις εγκαταστάσεις της.

   Η Πολιτική της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που διαθέτει η Τράπεζα από το 2005, η οποία επικαιροποιείται σύμφωνα με τις εξελίξεις, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Eurobank είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η Πολιτική της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι διαθέσιμη δημόσια.

   Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

   Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank εφαρμόζει πρόγραμμα πρόληψης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις. Το Σύστημα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας καλύπτει όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας, καθώς και τις δραστηριότητές της.

   Όσον αφορά τους χώρους της εταιρείας, όλα τα καταστήματα του δικτύου και 7 κεντρικά κτίρια έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 (3.616 εργαζόμενοι, δηλαδή 59% του συνόλου των εργαζομένων). Ο στόχος είναι να πιστοποιηθούν σταδιακά όλα τα κτίρια και οι χώροι της Τράπεζας.

   Το σύνολο τραυματισμών που καταγράφηκαν το 2022 ήταν 4, με βάση τη Μεθοδολογία Ευρωπαϊκών Στατιστικών για τα Εργατικά Ατυχήματα (European Statistics on Accidents at Work – ESAW)2 , ενώ ο δείκτης LTIFR (δείκτης συχνότητας ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας) ήταν 9,02.

   2 Η Μεθοδολογία ESAW αποκλείει ατυχήματα στην εργασία που έγιναν εκτός εργασιακού χώρου καθώς και ατυχήματα με απουσία μικρότερη από 3 ημέρες.

     2022 2021 2020
   Σύνολο τραυματισμών 4

   4

   4
   LTIFR 9,02

   5,88

   11,83

   Οι Τεχνικοί Ασφαλείας έχουν ετοιμάσει Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για όλα τα κτίρια, ενώ οι τελευταίες επικαιροποιήσεις των ΜΕΕΚ ανατέθηκαν σε εξειδικευμένη εταιρεία. Οι συγκεκριμένες μελέτες ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μετά από τυχόν τροποποιήσεις, ανακαινίσεις ή βελτιώσεις των εγκαταστάσεων. Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας στην Τράπεζα, όπου λαμβάνονται αποφάσεις για όλα τα τακτικά και έκτακτα θέματα που προκύπτουν, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

   Όλες οι διαδικασίες ελέγχονται από τις Επιθεωρήσεις που προβλέπει το Σύστημα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τους κρατικούς ελέγχους (ΣΕΠΕ) και από τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Γιατρούς Εργασίας, κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους στις εγκαταστάσεις. Η Τράπεζα προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες για κάθε υπόδειξη/παρατήρηση που προκύψει. Όταν απαιτείται, τροποποιούνται οι διαδικασίες του Συστήματος.

   Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την Υποδιεύθυνση Υγείας και τον Τεχνικό Ασφαλείας ή τον γιατρό εργασίας της εγκατάστασης, για οποιοδήποτε κίνδυνο για την υγεία και ασφάλειά τους υποπέσει στην αντίληψή τους.

   Σε όλες τις εγκαταστάσεις, συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν λάβει τον ρόλο του Συντονιστή Ασφαλείας και Αναπληρωτή Συντονιστή Ασφαλείας. Στις αρμοδιότητες των Συντονιστών Ασφαλείας και των αναπληρωτών τους συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωσή τους να ενημερώνουν άμεσα τα αρμόδια στελέχη για κάθε κίνδυνο σχετιζόμενο με την εργασία, και να στέλνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα γραπτή αναφορά με την κατάσταση που επικρατεί στην εγκατάσταση της αρμοδιότητάς τους. Η Τράπεζα δεν επιτρέπει συνθήκες εργασίας οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή να απειλήσουν την υγεία των εργαζομένων με οποιονδήποτε τρόπο.

   Οι διαδικασίες για τη διερεύνηση συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνουν άμεση ενημέρωση των αρμόδιων και εμπλεκόμενων διευθύνσεων για οποιοδήποτε συμβάν, υποβάλλοντας μια αναφορά συμβάντος. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Τεχνικός Ασφαλείας προετοιμάζει επίσης μια αναφορά, στην οποία προτείνονται διορθωτικά μέτρα, όταν απαιτούνται.

   Η επικοινωνία και η παροχή πληροφοριών είναι διαθέσιμες σε όλη την Τράπεζα μέσω του Intranet (Connected), ενώ επικαιροποιούνται από Τεχνικούς Ασφαλείας και Γιατρούς Εργασίας, Εσωτερικούς ανεξάρτητους Επιθεωρητές, Επιθεωρητές του Φορέα Πιστοποίησης και κρατικούς φορείς (ΣΕΠΕ κ.ά.) Επικοινωνία παρέχεται και μέσω του λογαριασμού email Health & Safety σε όλους τους εργαζόμενους.

   Υπηρεσίες πρόληψης

   Στον τομέα των υπηρεσιών πρόληψης, η Τράπεζα:

   • Διαθέτει 6 πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία στον Νομό Αττικής, όπου συνεργάτες γιατροί ασκούν κλινική και συμβουλευτική ιατρική, και μπορούν να συνταγογραφήσουν χωρίς χρέωση.
   • Παρέχει τη δυνατότητα γενικού προληπτικού ιατρικού ελέγχου (check-up) προς τους εργαζομένους της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το 2022 πραγματοποίησαν το ckeck-up 558 εργαζόμενοι.
   • Συντονίζει τη λειτουργία Τράπεζας Αίματος, η οποία συντηρείται από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε αίμα. Το 2022, κατά τη διάρκεια 5 αιμοδοσιών, συλλέχθηκαν 233 μονάδες αίματος και χορηγήθηκαν 170 ύστερα από σχετικά αιτήματα εργαζομένων της Τράπεζας για κάλυψη προσωπικής ή οικογενειακής τους ανάγκης.
   Υπηρεσίες υποστήριξης

   Για την αντιμετώπιση τυχόν προσωπικών προβλημάτων ή έκτακτων περιστατικών, η Eurobank έχει θεσμοθετήσει μηχανισμούς υποστήριξης:

   • Εκπαιδεύσεις σε θέματα πρώτων βοηθειών, υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
   • Ασκήσεις εκκένωσης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε όλα τα κτίρια της Τράπεζας.
   • Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσιμων Συμβάντων (Critical Incident Stress Management - CISM), με υποστήριξη των εργαζομένων για τη διαχείριση αιφνίδιων τραυματικών γεγονότων και κρίσεων εντός και εκτός εργασιακού χώρου (όπως ληστείες, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, βία εντός εργασιακού χώρου, έκρυθμη συμπεριφορά εργαζόμενου ή πελάτη, αιφνίδιος θάνατος, φυσικές καταστροφές κ.ά.).
   • Υπηρεσία Case Management (CM), με μια εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων συμβούλων και ψυχιάτρων που προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εργαζομένους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με στόχο να τους βοηθήσουν να ανακτήσουν την ισορροπία τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ένας ψυχολόγος προσφέρει συμβουλές σε ανώτερα στελέχη της Eurobank σχετικά με τη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων.
   • Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης, η οποία δίνει τη δυνατότητα εμπιστευτικής επικοινωνίας με έμπειρους ψυχολόγους καθημερινά έως τις 21:00, με στόχο την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος στον χώρο εργασίας, στο οικογενειακό περιβάλλον ή άλλης κατάστασης που επιβαρύνει τον ψυχισμό του εργαζόμενου.
   Στήριξη για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του

   Η Eurobank εφαρμόζει ένα σύγχρονο πλαίσιο αμοιβών και παροχών για όλους τους εργαζομένους της. Επιπλέον, εδώ και πολλά χρόνια, η Τράπεζα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα, παροχές και πρωτοβουλίες, για την ενδυνάμωση των εργαζομένων και την υποστήριξη των οικογενειών τους.

   • Πρόγραμμα ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (καλύπτει όλες τις βασικές δαπάνες και επιπλέον οδοντιατρική και οφθαλμολογική κάλυψη).
   • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης ζωής σε συνεργασία με την Eurolife FFH.
   • Πρόγραμμα διαχείρισης συνταξιοδοτικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα) του Ομίλου Eurobank.
   • Αποταμιευτικό πρόγραμμα τέκνων.
   • Παροχές μητρότητας.
   • Παροχές μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας.
   • Επίδομα γέννησης τέκνων σε μηναία βάση μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του (ανάλογα με τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου).
   • Έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους του παιδιού.
   • Προϊόντα και υπηρεσίες στεγαστικής πίστης με προνομιακούς όρους.
   Ευημερία και ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής
   • Η Eurobank προσφέρει άδειες, πάνω από το ελάχιστο που απαιτεί ο νόμος, όπως άδεια τοκετού, λοχείας και άδεια μητρότητας με δυνατότητα επιλογής μειωμένου ωραρίου ή σωρευτικής άδειας.
   • Άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων.
   • Γονική άδεια μετ’ αποδοχών, τουλάχιστον 2 εβδομάδες πέραν των νομικών απαιτήσεων, γονική άδεια άνευ αποδοχών, άδεια μετ’ αποδοχών για μονογονεϊκές οικογένειες, άδεια μετ’ αποδοχών για την υιοθεσία παιδιού και γονική άδεια μετ’ αποδοχών για γονείς με παιδιά με αναπηρία, οικογενειακή άδεια/άδεια μέριμνας μετ’ αποδοχών για ιατρικούς λόγους.
   Επιβράβευση, ενδυνάμωση της οικογένειας

   «Αριστούχοι» - Βράβευση αριστούχων μαθητών – Η Eurobank αναγνωρίζει την αξία της παιδείας και τη σημασία της βράβευσης των εξαιρετικών ακαδημαϊκών επιδόσεων. Έτσι, έχει εγκαινιάσει ένα πρόγραμμα βράβευσης εξαιρετικών επιδόσεων για τους κορυφαίους μαθητές και φοιτητές, τους «Αριστούχους». Το πρόγραμμα απονέμει χρηματικά έπαθλα στους εργαζόμενους και τα παιδιά τους που επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη δευτεροβάθμια, ή και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Eurobank επεκτείνει αυτή την αναγνώριση σε όσους προχωρούν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Eurobank έχει απονείμει βραβεία σε περισσότερους από 3.160 δικαιούχους μαθητές και φοιτητές. Το 2022 έγιναν 382 βραβεύσεις για το σχολικό/ ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παιδιά – Η Eurobank πρόσφερε δωροεπιταγές 12μηνης διάρκειας σε περισσότερα από 2.115 παιδιά των εργαζομένων κάτω των 6 ετών. Διοργάνωσε επίσης έναν διαγωνισμό ζωγραφικής για τα Χριστούγεννα σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, προσκαλώντας παιδιά εργαζομένων ηλικίας 4-16 ετών να συμμετάσχουν. 475 παιδιά συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ο οποίος είχε τίτλο «Χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις από όλο τον κόσμο», ενώ 1.600 εργαζόμενοι ψήφισαν ανάμεσα στις 50 ζωγραφιές που ξεχώρισαν και παρουσιάστηκαν σε έκθεση στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, για να επιλέξουν την εταιρική χριστουγεννιάτικη κάρτα της Τράπεζας. Προκειμένου να ενθαρρύνει περισσότερο τη δημιουργικότητα των παιδιών των εργαζομένων της, η Eurobank διοργάνωσε 3 online καλλιτεχνικά εργαστήρια για τα Χριστούγεννα, για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών, όπου συμμετείχαν επαγγελματίες καλλιτέχνες και δάσκαλοι, με 450 παιδιά να λαμβάνουν μέρος από όλη την Ελλάδα. Η Eurobank προσέφερε επίσης σε 700 παιδιά εργαζομένων εισιτήρια για 2 οικογενειακές θεατρικές παραστάσεις.

   Καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά – Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022, η Eurobank επαναπρογραμμάτισε και παρουσίασε μια νέα εκδοχή των καλοκαιρινών της προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης για 450 παιδιά εργαζομένων, ηλικίας 4-16. Κάθε εργαζόμενος επέλεξε το καλοκαιρινό πρόγραμμα για το παιδί του και έλαβε μια επιταγή €200. Αυτά τα προγράμματα ήταν μια διασκεδαστική και δημιουργική διέξοδος για τα παιδιά, ενώ οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να ελαφρύνουν το καθημερινό πρόγραμμά τους.

   Εισιτήρια για θέατρο, όπερα και μπαλέτο – Η Eurobank προσέφερε εισιτήρια σε 1.100 ενήλικες για 5 θεατρικά έργα, παραστάσεις όπερας και μπαλέτου, χαρίζοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή πολιτισμική εμπειρία. Αυτή η πρωτοβουλία στόχευε στην προώθηση και στήριξη των τεχνών προσφέροντας πρόσβαση σε παραστάσεις υψηλού επιπέδου και προάγοντας την εκτίμηση της καλλιτεχνικής έκφρασης.

   Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη

    Ουσιαστικό θέμα: Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη 

   Η Eurobank εφαρμόζει υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και πολιτικές κατά των διακρίσεων και του αποκλεισμού, με στόχο ένα περιβάλλον εργασίας ανοιχτό προς όλους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα ατομικά δικαιώματα. Καλλιεργεί μια κουλτούρα συμπερίληψης, που ενισχύεται από πρακτικές και πολιτικές που στηρίζουν την επιχειρηματική ηθική και τη στρατηγική ESG. Επιπλέον, η Τράπεζα αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα μέσα από πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τη δυνατότητα των εμπλεκόμενων να ζουν χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση, την εθνικότητα, τη φυλή ή την ηλικία, καθώς και τη δυνατότητα ευπαθών ομάδων να ζουν και να ευημερούν χωρίς διακρίσεις.

   Γυναίκες εργαζόμενες (% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού)
   2021 65%
   2022 64%
    

   Γι’ αυτό, το 2022 η Eurobank παρουσίασε την Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, καθώς και την Πολιτική για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, οι οποίες περιγράφουν τις εταιρικές αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις που υποστηρίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν και να απολαμβάνουν ένα αίσθημα του «ανήκειν». Η Τράπεζα παρουσίασε επίσης τη Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που επιβεβαιώνει την πολιτική της για μηδενική ανοχή στις διακρίσεις, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση ή τη θυματοποίηση για οποιονδήποτε λόγο.

   Η Eurobank στηρίζει κάθε φάση της οικογενειακής ζωής, προσφέροντας μια ευρεία σειρά παροχών και πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τους εργαζομένους της και όλες τις σύγχρονες μορφές οικογένειας. Υποστηρίζει τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οικογενειακής κατάστασης, και είναι περήφανη για το μοναδικό εύρος παροχών που απολαμβάνει το προσωπικό της, ενώ προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο εντός του οποίου κάθε μέλος του προσωπικού μπορεί να επιδιώξει την ανάπτυξη, ανεξάρτητα από την προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση.

   Επιπλέον, καταδικάζει την άνιση μεταχείριση και αντιμετωπίζει με αυστηρότητα κάθε είδους παρενόχληση, εκφοβισμό και ακραία συμπεριφορά. Διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, το φύλο, τη μητρότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, την υγεία, τη σεξουαλική προτίμηση κ.λπ. δεν ταιριάζουν στις αρχές και τις αξίες της Eurobank. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής, που ισχύει για ολόκληρο το προσωπικό και απαγορεύει κάθε μορφής διάκριση, άμεση ή έμμεση. Αποτυπώνεται επίσης στα συμβατικά έγγραφα που υπογράφονται κατά την έναρξη συνεργασιών με τρίτους.

   Η συμμετοχή της Eurobank στον δείκτη Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 2022 επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση της Τράπεζας να στηρίζει την υπεύθυνη ανάπτυξη χωρίς διακρίσεις, καθώς και τη δέσμευσή της στα κριτήρια ESG σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η Eurobank είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που βρίσκεται ανάμεσα στις 418 εταιρείες παγκοσμίως και ανάμεσα στις 5 ελληνικές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον διεθνή δείκτη 2022.

   Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ανά ιεραρχικό επίπεδο
     Υπαλληλικές θέσεις Ειδικοί / Μεσαία στελέχη Ανώτερα στελέχη Διοικητικά στελέχη
     Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες
   Αριθμός εργαζομένων 1.451 4.548

   2.256

   2.689 220 119 40 5
   5,999 4,945 339 45
   % κατανομή 24% 76% 46% 54% 65% 35% 89% 11%
   53% 44% 3% 0,4%

   Η Eurobank προωθεί ενεργά τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους ώστε να συμμετέχουν πλήρως στις επιχειρηματικές της επιτυχίες, και προσφέρει αντικειμενική και δίκαιη πρόσβαση σε θέσεις ανώτερων στελεχών, ισότητα στα μισθολογικά κριτήρια, και αξιοκρατία κατά την αξιολόγηση και τις επιβραβεύσεις. Προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη, τις προαγωγές και την πρόοδο των εργαζομένων βασίζονται στις επιδόσεις και τις αποδεδειγμένες δυνατότητές τους.

   Δείκτες διαχείρισης ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων
     Άνδρες Γυναίκες
   Σύνολο διοικητικών θέσεων 50%

   50%

   Εργαζόμενοι στο ανώτερο 10% των αποδοχών 63% 37%
   Αναλογία ανδρών και γυναικών εργαζομένων που λαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές 75%

   75%

   Η δέσμευσή της στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της και αποτυπώνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της. Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη χαίρουν ιδιαίτερης στήριξης μέσα στην Εταιρεία και οι πρωτοβουλίες εφαρμόζονται – μεταξύ άλλων – στις πρακτικές και πολιτικές της για όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής των εργαζομένων.

   Η Eurobank ανέλυσε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών για να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σύμφωνα με την ανάλυση, το μισθολογικό χάσμα οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που απασχολείται σε χαμηλότερες ιεραρχικά θέσεις (76%), σε αντίθεση με τον μεγαλύτερο αριθμό ανδρών εργαζομένων σε ανώτερες διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις (68%).

   Ωστόσο, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει μια ενοποιημένη προσέγγιση σχετικά με το σύστημα δομής αποδοχών το οποίο είναι βασισμένο στην κατηγοριοποίηση των θέσεων εργασίας ανά “οικογένεια θέσης” και ιεραρχικό επίπεδο.

   Δείκτης μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
   Όμιλος Μέσος Διάμεσος
   Σύνολο 39%

   22%

   Συνεπώς, οι μισθολογικές διαφορές εξαρτώνται κατά πολύ από την κατανομή των δύο φύλων που προκύπτει από την κατηγοριοποίηση των θέσεων εργασίας. Μια πιο προσεκτική ματιά με βάση την ανάλυση ανά τεταρτημόριο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποκαλύπτει διαφορά μικρότερη του 5% από το χαμηλότερο 25% των δεδομένων έως το υψηλότερο 75%. Συνολικά, πρέπει να γίνουν περισσότερα σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στους ρόλους των ανώτερων στελεχών.

   Η Τράπεζα πέτυχε όλους τους στόχους της για το 2022, όσον αφορά τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη.

   Πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα

   Η Eurobank επενδύει στη δημιουργία και καλλιέργεια μιας αποτελεσματικής εταιρικής κουλτούρας συμπερίληψης και ενδυνάμωσης. Γι’ αυτό, παρουσίασε το πρόγραμμα Women In Banking (WiB) – Leadership Acceleration, το οποίο περιλαμβάνει mentoring από επιτυχημένες γυναίκες σε άλλες ταλαντούχες γυναίκες εντός της Τράπεζας, στοχευμένες μαθησιακές δράσεις καθώς και τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων εντός του οργανισμού που συμβάλλουν στην ανάδειξη διαφορετικών οπτικών και επιτυχημένων πρακτικών.

   Η πρώτη φάση του προγράμματος Women In Banking (WiB) – Leadership Acceleration διοργανώθηκε με επιτυχία του 2022, όπου συμμετείχαν 34 mentors και 35 mentees. Το πρόγραμμα έλαβε 3 βραβεία: 1 χρυσό βραβείο στα Women Empowerment Awards, 1 ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Effective Use of Coaching-Mentoring” στα HR Awards και 1 χάλκινο βραβείο στα Gender Equality Awards που διοργανώνεται από τη «Χάρτα Διαφορετικότητας» (Diversity Charter) στην Ελλάδα. Το σύνολο των ωρών mentoring ανήλθε σε 350, ενώ δαπανήθηκαν 1.450 ώρες σε δράσεις μάθησης. Με βάση δεδομένα που προέρχονται από μια σχετική έρευνα αξιολόγησης, η οποία διεξήχθη στη λήξη του προγράμματος, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το πρόγραμμα WiB ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, ενώ τόνισαν πως ένιωθαν ότι συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας πιο ορατής και ουσιαστικής νοοτροπίας συμπερίληψης.

   Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που χορηγεί την πρωτοβουλία «the Boardroom» στην Ελλάδα, η οποία βοηθά τις γυναίκες να σπάσουν τη γυάλινη οροφή (glass ceiling) και να γίνουν μέλη ΔΣ σε μεγάλους οργανισμούς. Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί να ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους πελάτες της αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία.

   Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής, η Eurobank δεσμεύεται να υλοποιήσει περισσότερες πρωτοβουλίες την επόμενη χρονιά, όπως:

   • Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέμα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης.
   • Προαγωγή του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στις γυναίκες

   Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ESG Data Pack.

   Διάλογος και επικοινωνία με τους εργαζόμενους

   Η ενημέρωση, η συμπερίληψη, η συνεργασία και η διαμόρφωση θετικής εμπειρίας για τον εργαζόμενο συνιστούν τους κύριους στόχους της Eurobank σε θέματα ενίσχυσης της δέσμευσής του με το όραμα και τις αξίες του Ομίλου, καθώς και της ικανοποίησης από την εργασία.

   Βελτίωση εμπειρίας εργαζομένων

   Στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank, είχε μεγάλη σημασία να μεταβληθεί ο ρόλος της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, ώστε η διαχείριση των συναλλακτικών διαδικασιών που βασίζονταν στο χαρτί να καταργηθεί και με πραγματική εσωτερική ψηφιοποίηση της αλληλεπίδρασης των εργαζομένων με τον οργανισμό να καινοτομήσει. Με την πλατφόρμα SAP SuccessFactors, η Eurobank οικοδομεί μια τεχνολογική υποδομή που έχει ήδη υιοθετηθεί από τους εργαζομένους της και διευκολύνει τη μετάβαση προς έναν πραγματικά ψηφιακό χώρο εργασίας. Η Eurobank αξιοποιεί τη δύναμη τεχνολογίας που βασίζεται στο cloud για το HR, ώστε να διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, να ενισχύσει τη ροή πληροφοριών και να προσφέρει ελκυστικές εμπειρίες στους εργαζομένους.

   Έχοντας υλοποιήσει 9 εφαρμογές στην πλατφόρμα SAP SuccessFactors HXM τα τελευταία 4 χρόνια, στόχος της Eurobank ήταν να απλοποιήσει, να επανασχεδιάσει και ψηφιοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες του HR, για να δημιουργήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, να απαλλαγεί από το χαρτί και να γίνει πιο πελατοκεντρική. Η Eurobank επιθυμούσε να προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη και ελκυστική εμπειρία εργαζομένων, αυξάνοντας την αυτονομία, την αξιοπιστία και την εργασιακή κινητικότητα. Η πλατφόρμα SAP SuccessFactors αποτελεί συνεργάτη της Eurobank και σύμμαχο σε αυτό το διαρκές ταξίδι.

   Αναγνώριση και επιβράβευση των εργαζομένων

   Ως αναγνώριση της αφοσίωσης και της συνεισφοράς τους, η Eurobank απονέμει το Βραβείο Πολυετούς Συνεισφοράς σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν 15 ή και 25 έτη παρουσίας στον Όμιλο. Η Eurobank εκτιμά την αφοσίωση και τη δέσμευση των εργαζομένων της και αυτό το βραβείο είναι η απόδειξη.

   Ενίσχυση διαλόγου και συνεχής ενημέρωση

   Connected intranet – Το εσωτερικό εταιρικό intranet της Eurobank αποτελεί έναν ζωτικό πόρο για τους εργαζομένους, καθώς τους κρατά ενήμερους για όλα τα ζητήματα: στρατηγικά, επιχειρηματικά, HR και τεχνολογικά. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα που προωθεί τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας, προσφέροντας στους εργαζομένους άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Πρόσφατα, το Connected επανασχεδιάστηκε και μεταφέρθηκε στο cloud, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα για τα intranet και στρατηγικές για τη δέσμευση των εργαζομένων. Το 2022, το περιεχόμενο του intranet επικαιροποιήθηκε, με αποτέλεσμα συνολικά 8.480 χρήστες να επισκεφθούν το Connected και να πραγματοποιήσουν συνολικά 7.500.717 προβολές σελίδας. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες δαπάνησαν αρκετά λεπτά (05:23) ανά συνεδρία στο intranet. Επιπλέον, για την ενίσχυση της εσωτερικής κοινωνικής δικτύωσης και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων οι εργαζόμενοι έχουν επίσης στη διάθεσή τους και αξιοποιούν το εργαλείο Yammer.

   Ενημέρωση στελεχών – Για τη διάδοση της στρατηγικής και την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στη διοικητική ομάδα και τους εργαζόμενους, η Eurobank οργάνωσε «Συναντήσεις με τη Διοίκηση», όπου έλαβαν μέρος εργαζόμενοι από όλες τις μονάδες της Τράπεζας, καθώς και 2 Συναντήσεις Στελεχών με συμμετοχή μελών της διοικητικής ομάδας. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν 6 Virtual Visits σε περιφερειακές αγορές σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίστηκε, στοχεύοντας στην καθιέρωση μιας ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με το δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 5 φυσικές επισκέψεις από τη Λιανική Τραπεζική και 3 επισκέψεις από στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης σε περιφερειακές αγορές σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη δυναμική διαδικασία του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της, η Eurobank, ενισχύοντας το προφίλ της ως σύγχρονου και ελκυστικού εργοδότη, διοργάνωσε το CEO Breakfast.

   Υποστήριξη στην εργασία – HR4U – Το κέντρο επικοινωνίας HR4U βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της Eurobank καθημερινά. Απαντά στα ερωτήματα και τα αιτήματά τους, δρομολογώντας τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Το 2022 εξυπηρετήθηκαν από το HR4U πάνω από 39.000 αιτήματα. Τα θέματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων σχετικά με παροχές και προγράμματα, καθώς και επείγουσες ανάγκες, όπως αίμα ή αιμοπετάλια για εργαζόμενους ή/και μέλη των οικογενειών τους.

   Συλλογική εκπροσώπηση εργαζομένων

   Αποτελεί πολιτική της Τράπεζας να επικοινωνεί με τους εργαζομένους της άμεσα και μέσω των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης. Ο πολυπληθέστερος σύλλογος αναγνωρίζεται ως επίσημο όργανο εκπροσώπησης στις διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση για εργασιακά θέματα. Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας καλύπτονται κατά κύριο λόγο (περισσότεροι από το 99%) από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές και εθνικές/γενικές), και οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται από τους ισχύοντες νόμους και τον Eσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσίας.

   Η Eurobank δεσμεύεται να ενημερώνει, να διαβουλεύεται και να διαπραγματεύεται –κάθε φορά που απαιτείται– με τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά τη διάρκεια διαδικασιών λήψης αποφάσεων και σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης. Η Διοίκηση της Τράπεζας συνεργάζεται με τους συλλόγους και στηρίζει τις προγραμματισμένες συναντήσεις εργασίας με στόχο την ενδυνάμωση του διαλόγου και την παρακολούθηση των εξελίξεων στο εργασιακό περιβάλλον.

   Συλλογική εκπροσώπηση εργαζομένων
   Σύλλογοι 6
   Εκπροσώπηση ανθρώπινου δυναμικού (% του συνόλου) 86,5%
   Εργαζόμενοι που εκπροσωπούνται 5.258

   Προώθηση και ενίσχυση ενός περιβάλλοντος καινοτομίας

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας έως το 2024

    Ουσιαστικό θέμα: Ενίσχυση της καινοτομίας 

   Η Eurobank αποτελεί παράγοντα καινοτομίας όσον αφορά πρωτοβουλίες και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που στηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, καλλιεργούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενισχύουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση νευραλγικών επιχειρηματικών τομέων. Αναπτύσσει επίσης νέα βιώσιμα προϊόντα, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία με σκοπό να ενισχύσει την εμπειρία των πελατών, ενώ καλλιεργεί ένα περιβάλλον καινοτομίας μέσα στην Τράπεζα. Γι’ αυτό, σχεδιάζει να αυξήσει τις δράσεις που θα εντοπίζουν και θα ενσωματώνουν στοιχεία κουλτούρας και τρόπους εργασίας που διευκολύνουν τον μετασχηματισμό και υποστηρίζουν τη νοοτροπία καινοτομίας έως το 2023.

   egg - enter grow go

   Στον τομέα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα σε συνεργασία με τη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ελληνικούς συνεργατικούς σχηματισμούς (innovation clusters), υλοποιεί από το 2013 το egg - enter grow go (egg), έναν επιχειρηματικό επιταχυντή που παρέχει σε νέους επιχειρηματίες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας. Ο 10ος κύκλος ξεκίνησε το 2022 και συνέχισε να στηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις κάτω από 3 βασικούς πυλώνες: την εξωστρέφεια, τη χρηματοδότηση και την επιχειρηματική διασύνδεση με την παγκόσμια αγορά.

   Τα τελευταία 10 χρόνια, το egg έχει καταστεί ένας από τους πιο ολοκληρωμένους επιχειρηματικούς επιταχυντές στη χώρα. Επίσης, έχει βελτιώσει σημαντικά τη θετική του εικόνα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, και αποτελεί πρότυπο για κάθε νέα πρωτοβουλία στον τομέα των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

   Από το 2019, τo egg αποτελείται από 2 διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την Πλατφόρμα egg Start-Up και την Πλατφόρμα egg Scale-Up.

   Πλατφόρμα egg Start-Up – Απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, επιχειρηματικές ομάδες ή startup με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, με στόχο να τις υποστηρίξει στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα, ώστε να αναπτυχθούν και να διαθέσουν ταχύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία τους στην αγορά (incubation). Οι επιχειρηματικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση σύστασης εταιρείας που θα υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιό τους, έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες τους. Παρέχεται χρηματοδότηση: α) με τη μορφή μικροπιστώσεων μέσω της Action Finance Initiative (AFI), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI, β) μέσω ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας για χρηματοδότηση startup εταιρειών του egg και γ) μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Venture Capital Funds). Πιο συγκεκριμένα, το 2022 η Eurobank παρείχε στις εταιρείες του egg χρηματοδοτήσεις ύψους €460.000.

   Πλατφόρμα egg Scale-Up – Απευθύνεται σε πιο ώριμες startup επιχειρήσεις οι οποίες, μέσω της επιτάχυνσης της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αναζητούν αύξηση πωλήσεων και τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης. Πρόκειται για την πλατφόρμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης (accelerator) του egg.

   Το egg έχει αφήσει το επιχειρηματικό και κοινωνικό του αποτύπωμα ως εξής:

   • 1.100 άτομα φιλοξενήθηκαν στο egg.
   • 310 επιχειρηματικές ομάδες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
   • 171 επιχειρηματικές ομάδες σχημάτισαν νομική οντότητα για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
   • 101 επιχειρήσεις egg παρουσιάζουν συνολικό κύκλο εργασιών €12,25 εκατ.
   • 46 εταιρείες egg έχουν καταθέσει πατέντες και ευρεσιτεχνίες.
   • 68 εταιρείες egg ταξίδεψαν στα μεγαλύτερα οικοσυστήματα τεχνολογίας του κόσμου.
   • €12 εκατ. η επένδυση της Eurobank μέχρι σήμερα στο egg.
   • πάνω από €43,4 εκατ. equity funding (επενδύσεις από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια) σε 65 εταιρείες egg.
   • 49 εταιρείες egg έλαβαν €3,2 εκατ. μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων της Eurobank.
   • €93.500 δωρεές των startup εταιρειών του προγράμματος σε ΜΚΟ.

   Το 2023 η Augmenta, μια εταιρεία του egg που ειδικεύεται σε αγροτική τεχνολογία, εξαγοράστηκε από τη CNH Industrial, έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες του κλάδου, σε αποτίμηση 110 εκατ. δολαρίων.

   Cluster τουρισμού και πολιτισμού

   Με το egg – enter grow go ως φορέα και διαχειριστή, η Eurobank υποστηρίζει τα μέλη του cluster με στόχο την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του πρώτου ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ) στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στους Τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού (Cluster τουρισμού και πολιτισμού).

   Ο κύριος σκοπός για τη δημιουργία του cluster είναι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, η δημιουργία συνεργασιών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και οικονομιών πεδίου στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογιών για τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

   Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς με έδρα στην Ελλάδα που προάγουν την καινοτομία, την έρευνα και τη δικτύωση, και δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των τεχνολογιών και εφαρμογών ψηφιακού τουρισμού. Αυτή η προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) και οι τουριστικοί οργανισμοί σε όλον τον κόσμο.

   Ο στόχος του cluster είναι να ψηφιοποιήσει τουριστικά και πολιτισμικά προϊόντα, και να αξιοποιήσει πλήρως το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας λογισμικά και τεχνολογίες ψηφιακού περιεχομένου, εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων και άλλες εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας, που θα προσφέρουν στους επισκέπτες νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

   Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και νέας γενιάς ψηφιακών εφαρμογών στον τουρισμό και τον πολιτισμό» εντάχθηκε με επιτυχία στο cluster καινοτομίας CfP της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας, με συνολικό προϋπολογισμό €2,8 εκατ., που έχουν κατανεμηθεί σε 6 φιλόδοξα συνεργατικά έργα R&D από 13 εταιρείες.

   Growth Awards

   Το 2016, η Eurobank σε συνεργασία με την Grant Thornton θέσπισε τα βραβεία Growth Awards. Στόχος ήταν η επιβράβευση εταιρειών που συνδυάζουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις με μια επιτυχημένη εταιρική ιστορία, και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού τοπίου και μιας νέας εργασιακής κουλτούρας στην Ελλάδα. Τα βραβεία φιλοδοξούν να σηματοδοτήσουν την αναγνώριση της επιχειρηματικής αριστείας και τη στήριξη της ανάπτυξης υγιών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

   Έως σήμερα, στις 6 τελετές βράβευσης Growth Awards, έχουν βραβευτεί 38 από τις πιο δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες, έχουν φιλοξενηθεί 6 διεθνούς κύρους ομιλητές ενώ περίπου 80 επιχειρήσεις κάνουν αίτηση ετησίως. Η Επιτροπή Βράβευσης αποτελείται από 20 εξέχουσες προσωπικότητες από το ελληνικό επιχειρείν και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

   Exportgate και πρωτοβουλίες εξωστρέφειας

   Η Eurobank δημιούργησε το Exportgate, μια πρωτοποριακή διεθνή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει σε ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις ευκαιρίες δικτύωσης στην παγκόσμια αγορά, καθώς και πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Πάνω από 5.300 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στην πλατφόρμα, η οποία πλέον καλύπτει όλους τους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Τα μέλη του Exportgate έχουν online πρόσβαση σε πληροφορίες για πάνω από 1.000.000 συνεργάτες σε 200 χώρες.

   Το Exportgate είναι μέλος του δικτύου Trade Club Alliance (TCA) μετά τη στρατηγική συμφωνία της Eurobank με την Banco Santander. Το TCA είναι το πρώτο ηλεκτρονικό δίκτυο επιχειρήσεων που προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα να εντοπίσουν συνεργάτες γρήγορα και αξιόπιστα, σε όλον τον κόσμο, μέσω προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το δίκτυο συνεχίζει να επεκτείνεται, ενώ η πιο πρόσφατη προσθήκη στην αγορά της Κίνας αφορούσε την Bank of China. Επιπλέον, μέσα από τη νέα λειτουργία Opportunities (ευκαιρίες), τα μέλη του TCA έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό εργαλείο που τους δίνει τη δυνατότητα να αναρτούν διαγωνισμούς σε όλο το δίκτυο του TCA.

   Η Enterprise Greece, ο επίσημος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών, και η Eurobank υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση αυτών των στόχων. Η συνεργασία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για συντονισμό πρωτοβουλιών και δράσεων που στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, ενώ θέτει τα θεμέλια για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

   Μέσω των σεμιναρίων Export Ready και των εκδηλώσεων Doing Business, ο ΣΕΒ και η Eurobank έχουν θεμελιώσει ισχυρές συνέργειες για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας που προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα βήματα προετοιμασίας για διεθνή επέκταση, μεταδίδουν στρατηγική γνώση και προάγουν την ενεργή δικτύωση μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας επιλεκτικά σε καίριες αγορές.

   Digital banking

   Η Eurobank δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει καινοτόμες και εύχρηστες ψηφιακές υπηρεσίες και το 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της, επενδύοντας σε τεχνολογικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας σε όλους τους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.

   Ψηφιακά προϊόντα – Δίνοντας προτεραιότητα στον ψηφιακό κόσμο, η Eurobank έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ψηφιακών προϊόντων, για να παρέχει βέλτιστες ψηφιακές εμπειρίες και υπηρεσίες στους πελάτες της: online πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη άυλη κάρτα, online δάνεια (π.χ. Fast loan, Green Fast loan), online ασφάλεια αυτοκινήτου, online ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων (e-safe pocket), online ασφάλεια περιεχόμενου (e-Sweet Home Content), πακέτα My Advantage Banking, online προθεσμιακές καταθέσεις, online άνοιγμα λογαριασμού και έναρξη σχέσης ψηφιακά (άνοιγμα πρώτου λογαριασμού) για νέους πελάτες στην Ελλάδα και 29 άλλες χώρες.

   Παρουσίασε επίσης νέες δυνατότητες και customer journey, συνδέοντας τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο (μοντέλο phygital):

   • Την Ψηφιακή Θυρίδα, που προσφέρει τραπεζικά προϊόντα τηλεφωνικά, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, αποδεχθεί και υπογράψει για το προϊόν με ασφάλεια μέσα από το Eurobank Μobile Αpp ή το e-Banking.
   • Το Digital retailer’s loan, που προσφέρει μια ενσωματωμένη λύση χρηματοδότησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πληρώσουν για online αγορές από το ψηφιακό κατάστημα του εμπόρου με χρηματοδότηση απευθείας από την Τράπεζα, χωρίς να απαιτείται καθόλου φυσική παρουσία και offline διαδικασίες.

   Επιπλέον, με την υπηρεσία Eurobank Payment Link, μια εμπορική επιχείρηση μπορεί να κάνει διαδικτυακές πωλήσεις ακόμα κι αν δεν διαθέτει e-shop. Με το e-Commerce Solutions εξασφαλίζεται η χαμηλού κόστους συνεργασία με επιλεγμένες εταιρείες, έτσι ώστε μια επιχείρηση να δημιουργήσει e-shop και να αναπτύξει τις ψηφιακές της υποδομές.

   Open Banking – Η Eurobank προσφέρει καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες με τεχνολογία API (Application Programming Interface), με βάση 3 άξονες:

   • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό PSD2, με την υλοποίηση βιομετρικής ανακατεύθυνσης από εφαρμογή σε εφαρμογή.
   • Προσφορά API με προστιθέμενη αξία στους τομείς του open finance και της τραπεζικής ως υπηρεσίας, όπως η ένταξη νέων πελατών (onboarding), η ταυτοποίηση πελατών, οι αυτοματοποιημένες πληρωμές SCA, οι μαζικές πληρωμές RF και SEPA, ως πάροχος API.
   • Διεύρυνση των παροχών όσον αφορά τα στοιχεία λογαριασμού και τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών, ως καταναλωτής API.

   Τον Αύγουστο του 2022, η Eurobank έλαβε το βραβείο «Best Open Banking APIs in Western Europe for 2022 (Consumer)» από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό Global Finance. Το βραβείο αυτό αναδεικνύει τον ρόλο της ως η «ψηφιακή τράπεζα που δίνει προτεραιότητα σε εσάς» και επιβραβεύει την ολοκληρωμένη στρατηγική της για ενίσχυση των ψηφιακών παροχών και της σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας της.

   Το κανάλι του Open Banking:

   • Εξυπηρέτησε 310.000 πελάτες με 20.000.000 κλήσεις.
   • Αύξησε τον όγκο των συναλλαγών σε € 2,3 εκατ., αύξηση κατά 245% σε σχέση με το 2021.

   Eurobank Mobile App και e-Banking – Αρκετοί βασικοί δείκτες δείχνουν ότι οι σημαντικές επιδόσεις των προηγούμενων ετών συνεχίζονται.

   Χρήση ψηφιακών καναλιών 2021 2022
   % mobile χρηστών χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Mobile App για τις συναλλαγές τους με την Τράπεζα σε μηνιαία βάση 75% 76%
   e-Statements (εκατομμύρια) 3,8 4,3
   Συναλλαγές 2021 2022
   Όγκος ψηφιακών συναλλαγών σε σχέση με τις συναλλαγές (εκτός από αναλήψεις/καταθέσεις) από όλα τα κανάλια της Eurobank 92% 94%
   Αξία ψηφιακών συναλλαγών σε σχέση με τις συναλλαγές (εκτός από αναλήψεις/καταθέσεις) από όλα τα κανάλια της Eurobank 59% 60%
   Αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών σε αξία 20% 29%
    
   20% 29%

   Τέλος το Eurobank Mobile App κατατάχθηκε 1ο σε App store και iOS, μεταξύ όλων των τραπεζών στην Ελλάδα.

   e-Statements – Το 2022 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση στη χρήση τους, καθώς η υπηρεσία έγινε διαθέσιμη σε 15% περισσότερους πελάτες, οι οποίοι έλαβαν περίπου 4,3 εκατ. e-Statements, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν επιπλέον €442 χιλ. (έναντι €648 χιλ. το 2021 και €1 εκατ. το 2020).

   Έρευνες χρηστών – Η Eurobank αξιοποιεί τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του UX Lab, καθώς και το Digital Community και την ομάδα Digiators, ώστε να εκτελεί έρευνες χρηστών και να επικαιροποιεί τις προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων σε όλα τα στάδια. Κατά τη διάρκεια του 2022, πάνω από 2.000 χρήστες συμμετείχαν σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες, από ποσοτικές διαδικτυακές έρευνες έως ποιοτικές δοκιμές χρηστικότητας.

   Η Eurobank έχει ενεργή ψηφιακή παρουσία, με στόχο τη διάδοση της πληροφορίας και την ενίσχυση της αξίας μέσα από νέες πηγές δεδομένων, πηγές γνώσης και τρόπους σύνδεσης με τους πελάτες.

   Διαδικτυακοί τόποι – Το 2022 το eurobank.gr δέχθηκε πάνω 29 εκατ. επισκέψεις. Το 57% των επισκεπτών βρήκε το website της Eurobank από τα οργανικά αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google).

   Η ομάδα Group websites διεξήγαγε έλεγχο προσβασιμότητας και διόρθωσε τυχόν προβλήματα, έτσι ώστε το eurobank.gr να καταστεί προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες.

   Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Με 10 ενεργά κανάλια σε διαφορετικές πλατφόρμες, όπως Facebook, LinkedIn, Instagram και YouTube, η Eurobanκ:

   • Κατέγραψε 469.683 αλληλεπιδράσεις (interactions).
   • Δημιούργησε περιεχόμενο με 779 δημοσιεύσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
   • Διαχειρίστηκε την κοινότητα, απαντώντας σε 7.620 σχόλια χρηστών.

   Η διαχείριση της κοινότητας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Eurobank βοηθά την Τράπεζα να δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες της στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά εισάγει επίσης και μια νέα προοπτική στις σχέσεις Τράπεζας-πελάτη και τις ψηφιακές πωλήσεις.

   Όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις, η Eurobank κατέλαβε την 1η θέση στο LinkedIn και τη 2η θέση στο YouTube στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η σελίδα του προγράμματος επιβράβευσης €pistrofi στο Facebook κατέλαβε την 1η θέση σε αλληλεπιδράσεις και προβολές βίντεο στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

   Creative hub – Η ομάδα του creative hub δημιούργησε σημαντικό όγκο ψηφιακού περιεχομένου: 1.400 έργα στα websites του Ομίλου, 490 καμπάνιες email και 38 ροές εργασιών στα ψηφιακά κανάλια και έργα microcopy.

   Performance marketing – Μέσα από πλατφόρμες ψηφιακής διαφήμισης, συμβάλλει στην ανάπτυξη των εργασιών άμεσα, καθώς στηρίζει τις ομάδες ψηφιακών πωλήσεων να επιτύχουν τους στόχους πωλήσεων, και έμμεσα με καμπάνιες μάρκετινγκ που έχουν στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 73 ψηφιακές καμπάνιες, που έφτασαν:

   • Πάνω από 4 εκατ. χρήστες
   • 725 εκατ. impressions
   • 60 εκατ. προβολές βίντεο
   • Πάνω από 6 εκατ. κλικ

   Χρησιμοποιώντας τα cookies σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Eurobank συνεχίζει να συλλέγει δεδομένα από τις αλληλεπιδράσεις χρηστών στους διαδικτυακούς τόπους, προκειμένου να προσφέρει εξατομικευμένο περιεχόμενο.

   Ενισχυμένα customer journey και εμπειρία πελάτη – Η απλοποίηση και ο επανασχεδιασμός σημαντικών customer journeys ενίσχυσαν την εμπειρία πελάτη, γεγονός που αποτυπώνεται σε βαθμολογία NPS πάνω από 40.

   Σε αυτά περιλαμβάνονται:

   • Η νέα εμπειρία ένταξης νέων πελατών (onboarding), με χρήση της υπηρεσίας e-KYC για τα διαθέσιμα έγγραφα και μια ανανεωμένη εμπειρία για πάνω από 100.000 πελάτες, με τον αριθμό των υπογραφών να μειώνεται κατά 80%, από 5 σε 1.
   • Εσωτερική ψηφιοποίηση σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης, με την αυτοματοποιημένη λήψη πιστοδοτικών αποφάσεων να φτάνει το 80% για τα καταναλωτικά δάνεια και το 75% για τις πιστωτικές κάρτες. Ως εκ τούτου, βελτιώθηκαν οι χρόνοι επεξεργασίας, ιδίως στις πιστωτικές κάρτες, όπου ο χρόνος έγκρισης μειώθηκε στη 0,5 ημέρα από 1,5 ημέρα.
   • Αυτοματοποιημένη λήψη πιστοδοτικών αποφάσεων σε δάνεια μέσα από αλυσίδες λιανικής, με πάνω από 90% αυτοματοποιημένες αποφάσεις.
   • Όσον αφορά τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, ο μηχανισμός OCR αυτοματοποίησε πλήρως τη διαδικασία καταχώρισης οικονομικών στοιχείων. Το 40% των δανειακών συμβάσεων δημιουργούνται αυτόματα, γεγονός που συνεπάγεται μειωμένο λειτουργικό κόστος για την Τράπεζα. Για απλά προϊόντα, όπως το POS Cash Advance, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν τη σύμβαση την ίδια ημέρα που κάνουν αίτηση.
   • Η κυκλοφορία εγγράφων στις διαδικασίες τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων απλοποιήθηκε κατά 70% για τα περίπλοκα προϊόντα, με μείωση της τάξης των 3 εκατ. σελίδων τον χρόνο.

   Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

   Η πρόοδος της Τράπεζας ως προς την ψηφιακή ωριμότητα αξιολογήθηκε με βάση τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, ώστε να προσδιοριστούν οι τομείς για τους οποίους απαιτούνται ψηφιακές πρωτοβουλίες στη συνέχεια, με στόχο η Τράπεζα να γίνει Ψηφιακός Ηγέτης. Οι τομείς που προσδιορίστηκαν συνέβαλαν στη διαμόρφωση του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας «Eurobank 2030» και σχετικές πρωτοβουλίες συνδέθηκαν με τους πυλώνες και τους διακριτούς άξονες αυτού του προγράμματος.

   Advanced analytics και αυτοματοποίηση

   Η Eurobank διεύρυνε σε σημαντικό βαθμό την εφαρμογή των advanced analytics και της αυτοματοποίησης σε διαφορετικά πεδία, εστιάζοντας στον μετασχηματισμό βάσει δεδομένων, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την αξία και τη διατήρηση των πελατών.

   Το 2022 η ομάδα Advanced Analytics και Campaign Management, μέσω της διαχειριστικής πλατφόρμας Campaign Management, πραγματοποίησε περισσότερες από 20.000 ενέργειες και 35 εκατ. επαφές μέσω όλων των ψηφιακών και φυσικών διαύλων επικοινωνίας της Τράπεζας. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται με μεγάλο ποσοστό αυτοματοποίησης, με το 90% της εκτέλεσης να γίνεται αυτοματοποιημένα.

   Όσον αφορά την αυτοματοποίηση:

   • Αξιοποιήθηκε η μηχανική μάθηση για την υποστήριξη στοχευμένων άμεσων καμπανιών μάρκετινγκ.
   • Αξιοποιήθηκε η εξατομίκευση για την ενίσχυση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το conversion rate. Επίσης, εφαρμόστηκε μια νέα προσέγγιση στις καμπάνιες με βάση κάποιο έναυσμα (triggered campaigning), σύμφωνα με την ανατροφοδότηση και την ανταπόκριση των πελατών, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το conversion rate.
   • Με τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), έγινε ανάλυση σε πάνω από 2 εκατ. σχόλια πελατών και στελεχών, με σκοπό να ενισχυθεί η αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM).
   • Αξιοποιήθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης στο πλαίσιο του AML, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη μελλοντική συνεργασία.
   • Ο Δείκτης Net Promoter Score (NPS) της Eurobank και τα σχόλια πελατών είναι διαθέσιμα σε οπτικοποιημένη μορφή σε όλους τους καταναλωτές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, και έχουν γίνει η κύρια πηγή για την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τη διαχείριση της εμπειρίας του πελάτη.

   Κέντρο Καινοτομίας

   Η αποστολή του Κέντρου Καινοτομίας είναι να παρέχει ταχείες και εστιασμένες καινοτόμες δράσεις, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας, σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας. Αξιοποιώντας πρωτοποριακές μεθοδολογίες, αναδυόμενες τεχνολογίες, ανοιχτές καινοτομίες και σε συνεργασία με εταιρείες FinTech, ο βασικός στόχος του είναι η δημιουργία νέων και καινοτόμων λύσεων, εξαλείφοντας αδύνατα σημεία, εντοπίζοντας λύσεις και συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή.

   • Με το υφιστάμενο πρόγραμμα eXplore, οδηγεί και προάγει την καινοτομία σε ολόκληρη την Τράπεζα, μέσα από μικρές διατμηματικές ομάδες εργαζομένων της Τράπεζας. Αυτές οι ομάδες πειραματίζονται σε νέες ιδέες και αναπτύσσουν concept, τα οποία δοκιμάζουν με δυνητικούς πελάτες, προκειμένου πολύ γρήγορα να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν τις όποιες υποθέσεις.
   • Στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία Transformation Challenge Box, το οποίο διαχειρίζεται το Transformation Office της Τράπεζας εδώ και δύο χρόνια, αξιοποιώντας μια στρατηγική από κάτω προς τα πάνω, που περιλαμβάνει περισσότερες από 400 νέες ιδέες εργαζομένων σε 3 βασικά θέματα: Καινοτομία, Τρόποι εργασίας και Νοοτροπία, και Απλοποίηση.
   • Εισήγαγε το Innovation Clinic, μια ανοιχτή και συνεργατική διαδικασία που έχει στόχο να συνδέσει και να επιταχύνει τις καλύτερες ιδέες και την τεχνογνωσία από όλες τις μονάδες της Τράπεζας, προάγοντας την καινοτομία και τη συνεργασία με μια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, αξιοποιώντας τη συλλογική ανταλλαγή ιδεών.

   Το Κέντρο Καινοτομίας συμμετέχει ενεργά σε αρκετά FinTech καινοτόμα προγράμματα στην Ελλάδα ως mentor σε νεοφυείς εταιρείες, μέσα από τα μέλη των ομάδων του. Είναι, επίσης, μέλος μιας καινοτόμου τραπεζικής κοινότητας, αξιοποιώντας την ανταλλαγή γνώσεων με άλλες τράπεζες και συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί τα μοναδικά και υπερσύγχρονα Innovation Lab και UX Lab, για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, και να δοκιμάζει και να επικυρώνει τα proofs of concepts και τα MVPs (ελάχιστο βιώσιμο προϊόν – minimum viable product).

   Συμμετοχή σε ενέργειες ESG και ανάπτυξη δεξιοτήτων

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Ενδυνάμωση της διαφάνειας και των δυνατοτήτων ESG έως το 2025
    Ευαισθητοποίηση σε θέματα ESG του εσωτερικού κοινού και των πελατών μέσα από εκπαιδευτικές και στοχευμένες πρωτοβουλίες

   Συμμετοχή σε ενέργειες ESG και ανάπτυξη δεξιοτήτων εντός της Εurobank

   Η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της σε μια σειρά θεμάτων βιωσιμότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Eurobank. Γι’ αυτό, σχεδιάζει και υλοποιεί ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης.

   Aνάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα ESG

   Με στόχο να προάγει μια κουλτούρα υπεύθυνης τραπεζικής και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τις δεξιότητες, η Τράπεζα ξεκίνησε να σχεδιάζει προγράμματα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ESG (π.χ. ESG Thinking), όπως περιγράφεται στην ενότητα «Βιωσιμότητα στην Eurobank», με στόχο να προσφέρει στους εργαζομένους της την απαραίτητη γνώση και κατανόηση σε θέματα ESG.

   Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, η Eurobank φροντίζει για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την εφαρμογή ορθών διαδικασιών. Η Τράπεζα εκπαιδεύει τους συντονιστές περιβάλλοντος στα καταστήματα και τις μονάδες της με διαδραστικά και e-learning προγράμματα, για να τους ενημερώνει για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας που αφορούν την Eurobank. Τους μαθαίνει πώς να εξοικονομούν ενέργεια και να περιορίζουν τους πόρους που καταναλώνουν στις καθημερινές εργασίες τους. Τους δείχνει επίσης πώς να ανακυκλώνουν υλικά όπως χαρτί, τόνερ εκτυπωτών και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

   Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank 2030 και με στόχο να ενισχύσει μια κουλτούρα χωρίς φυσικά έγγραφα, η Eurobank δημιούργησε το ειδικό πρόγραμμα Paper Challenge. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους εργαζομένους της Eurobank στις υφιστάμενες αυτοματοποιήσεις, ώστε να μειωθεί η χρήση χαρτιού, και δοκιμάζει τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα και πληροφορίες, με σκοπό να μετατραπούν σε πρεσβευτές της κουλτούρας χωρίς φυσικά έγγραφα.

   Κατά τη διάρκεια του 2022, η Τράπεζα προσέφερε στους εργαζομένους της επιπλέον εκπαιδευτικούς πόρους για να τους εξοπλίσει με επιπλέον δεξιότητες και γνώση, για μια σειρά θεμάτων και πιστοποιήσεων που σχετίζονται με την ατζέντα ESG, όπως:

   • Ενεργειακή απόδοση
   • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
   • Βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις
   • Απολογισμοί και εκθέσεις ESG

   Οι ώρες εκπαίδευσης για όλες τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων ESG ανήλθαν σε 3.982.

   Συμμετοχή σε ενέργειες ESG

   Connected και επικοινωνία – Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, η Eurobank δημοσιεύει στο intranet της (Connected) πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, καθώς και για άλλα ζητήματα, όπως η Ημέρα της Γης, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού κ.ά. Το 2022 αναρτήθηκαν διάφορα άρθρα σχετικά με θέματα ESG, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα συστήματα διαχείρισης ISO, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ενημερώσεων στους εργαζομένους της Eurobank. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν στους εργαζομένους τα ευρήματα της έρευνας για τις μετακινήσεις των εργαζομένων που είχε στόχο τον υπολογισμό των σχετικών εκπομπών (βλ. την ενότητα «Περιβαλλοντική Διαχείριση»), ώστε να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω και να συμμετέχουν πιο ενεργά.

   Η Τράπεζα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Με απλές διαδικασίες, μπορούν όλοι να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμά τους καθημερινά. Η Τράπεζα αξιολογεί τα καταστήματα και τα κτίριά της όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, ενημερώνει τους ανθρώπους της για αποτελέσματα της αξιολόγησης και τους ζητά να προτείνουν τρόπους για να βελτιωθεί τόσο η ενεργειακή όσο και η περιβαλλοντική απόδοση.

   TeamUp – Η Eurobank πιστεύει στην προσφορά στην κοινότητα. Γι’ αυτό, είναι περήφανη που στηρίζει την πρωτοβουλία TeamUp, ένα πρόγραμμα εθελοντισμού εργαζομένων που υλοποιείται από το 2018. Με ιδιαίτερη έμφαση στον σκοπό του, το εθελοντικό πρόγραμμα TeamUp δίνει στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις. Το 2022, ύστερα από τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-19, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της Eurobank, TeamUp δραστηριοποιήθηκε ξανά και συνέχισε να υλοποιεί ποικίλες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Οι δράσεις της εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα κοινωνικά ζητήματα, μέσω μιας σειράς θεμάτων που καλύπτουν τους παράγοντες ESG. Μέχρι σήμερα, σχεδόν 760 εργαζόμενοι έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα, χαρίζοντας χρόνο και προσπάθεια σε 11 δράσεις, και προσφέροντας πάνω από 3.300 ώρες εθελοντικών υπηρεσιών. Η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική Τράπεζα που στήριξε τον εθελοντισμό και τον ενσωμάτωσε στο ωράριο εργασίας του προσωπικού της, με τη θέσπιση του προγράμματος «Ώρες εθελοντισμού». Με αυτό το πρόγραμμα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να πάρει έως και 15 ώρες άδεια ετησίως για να συμμετέχει εθελοντικά σε πρωτοβουλίες που διοργανώνει η Eurobank.

   Το 2022 η ομάδα εθελοντών ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες, δείχνοντας τη δέσμευσή της για θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία:

   • Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες – Πάνω από 20 μέλη της TeamUp έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες, όπως η ανακαίνιση και το βάψιμο στο εξωτερικό του κτιρίου του Ιδρύματος, η κατασκευή φράχτη και η συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου, προσφέροντας πάνω από 8 ώρες εθελοντισμού.
   • 6th No Finish Line Athens (NFL) – 150 εθελοντές της TeamUp συμμετείχαν στον6ο αγώνα δρόμου NO FINISH LINE ATHENS, έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς αγώνες δρόμου και περπατήματος στην Ελλάδα και παγκοσμίως, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ). Η ομάδα εθελοντών δρομέων της Eurobank κάλυψε συνολικά 1.551 χιλιόμετρα. Για κάθε χιλιόμετρο που έτρεξαν ή περπάτησαν, η διοργάνωση έκανε δωρεά €0,50 στη ΜΚΟ Μαζί για το Παιδί.
   • Καθαρισμός και δενδροφύτευση στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας – Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 90 εθελοντές της TeamUp καθάρισαν δασικές εκτάσεις κοντά στη Λίμνη Καϊάφα (περιοχή NATURA 2000). Συλλέχθηκαν και απομακρύνθηκαν απορρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επιπλέον, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση We4all, 50 εθελοντές της TeamUp φύτεψαν 150 δέντρα στην Αρχαία Ολυμπία.
    Αυτές οι προσπάθειες ενδυναμώνουν την πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank για την αποκατάσταση της πυρόπληκτης Αρχαίας Ολυμπίας, μιας περιοχής με εξαιρετικό συμβολισμό και εθνική σημασία, που η Τράπεζα έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν.
   • Συλλογική Κουζίνα από την Οργάνωση Γη – Πάνω από 40 μέλη της TeamUp συμμετείχαν σε μια ειδική εθελοντική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Οργάνωση Γη. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας, τα μέλη της TeamUp προετοίμασαν, υγιεινά, βιολογικά και πεντανόστιμα φαγητά για 200 άτομα που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 2 ξεχωριστά εργαστήρια: «Πώς να φτιάξετε τον δικό σας λαχανόκηπο, ακόμα και στην ταράτσα σας» και «Πώς να κάνετε κομποστοποίηση στο σπίτι».
   • Μπορούμε – Οι εθελοντικές δραστηριότητες είχαν στόχο να περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων και να καταπολεμηθεί ο υποσιτισμός στην Ελλάδα. Οι εθελοντές της TeamUp συμμετείχαν στο πρόγραμμα της οργάνωσης «Μπορούμε» για την προσφορά τροφίμων από τις λαϊκές αγορές, όπου συνέλεξαν και δώρισαν τρόφιμα σε επιλεγμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις.
   • Καθαρισμός παραλίας σε Γαλάζια Ακτή και Αρτέμιδα – Τα μέλη της TeamUp γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού με 2 πρωτοβουλίες. Σε συνεργασία με το iSea, περισσότεροι από 40 εθελοντές καθάρισαν την παραλία Γαλάζια Ακτή, όπου συνέλεξαν πάνω από 40 κιλά απορρίμματα, ενώ περισσότεροι από 50 εθελοντές βρέθηκαν στην παραλία της Αρτέμιδας, συλλέγοντας 25 κιλά απορρίμματα.
   • Υποστήριξη του Make-A-Wish Ελλάδας – Τα μέλη της TeamUp ανέλαβαν τον ρόλο του πωλητή και στήριξαν το περίπτερο του Make-A-Wish Ελλάδας στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Η ομάδα εθελοντών συμμετείχε στην πώληση εποχιακών ειδών και δώρων, συνεισφέροντας έτσι στην αποστολή του οργανισμού. Έλαβαν μέρος περισσότεροι από 40 εθελοντές, με πάνω από 100 ώρες εθελοντισμού.

   Συμμετοχή σε ενέργειες ESG και ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτός της Εurobank

    Ουσιαστικό θέμα: Επικοινωνία με τους πελάτες για θέματα ESG 

   Η Eurobank έχει λάβει μέτρα για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αφομοιώσουν την ορολογία, τις ευκαιρίες και τον τρόπο εφαρμογής του ESG. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ESG για τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, και κυρίως για τους πελάτες, αποτελεί βασικό κομμάτι της Στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG της Τράπεζας.

   Digital Academy for Business

   H Eurobank υποστηρίζει ενεργά τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στο μοντέλο ψηφιοποίησης και βιωσιμότητας, με μια σειρά άρθρων και διαδυκτιακών σεμιναρίων του Digital Academy.

   Αυτές οι δράσεις έχουν στόχο να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις και να τις προετοιμάσουν για την έγκαιρη και αποτελεσματική υιοθέτηση ενός μοντέλου εξωστρεφούς ανάπτυξης που είναι συμβατό με τις προτεραιότητες ESG και να συνεισφέρουν στην επιτυχή μετάβασή τους προς την πράσινη οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, οι εταιρείες λαμβάνουν εξειδικευμένες πληροφορίες και καθοδήγηση ώστε να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να υποστηρίξουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες τους με στοχευμένο τρόπο.

   Από το 2019, το Digital Academy for Business δημιουργήθηκε ως μια ψηφιακή πλατφόρμα σχεδιασμένη να παρέχει στους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες έναν πλούτο γνώσεων, πρακτικών και ενημέρωσης για την ενίσχυση του ψηφιακού και βιώσιμου μετασχηματισμού τους, καθώς και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

   Η πλατφόρμα παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακά σεμινάρια, άρθρα, μελέτες/έρευνες, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και workshop, προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους και συνθήκες της αγοράς. Ορισμένα από τα θέματα που προσφέρει το Digital Academy στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι: Βιώσιμη χρηματοδότηση ESG, Ψηφιακό μάρκετινγκ, Βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου, Τουρισμός και Βέλτιστες πρακτικές για απομακρυσμένη εργασία. Το 2022 το Digital Academy διοργάνωσε 19 Digital Academy workshops τα οποία παρακολούθησαν στελέχη από περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις.

   Σχετικά με θέματα ESG και βιωσιμότητας, το 2022 το Digital Academy διοργάνωσε μια σειρά από 4 workshops σε συνεργασία με σημαντικούς οργανισμούς, όπως η Enterprise Greece, η EPLO και εξέχουσες εταιρείες, προκειμένου να προβληθεί η σημασία των παραγόντων του ESG καθώς και του ESG reporting. Τις 4 συνεδρίες (μέσω webinar και διά ζώσης) με θέμα «Επενδύσεις με κριτήρια ESG | Μια σημαντική ευκαιρία επέκτασης για ελληνικές επιχειρήσεις» τις παρακολούθησαν περισσότερα από 400 στελέχη.

   Η βιωσιμότητα και το ESG θα παραμείνουν ένας βασικός άξονας του Digital Academy τα επόμενα χρόνια και θα ενισχυθούν με επιπλέον σημαντικά θέματα τα οποία θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

   Για το μέλλον, το Digital Academy σκοπεύει να επεκταθεί σε νέα θέματα, όπως Διαχείριση διαθεσίμων, Ενημέρωση σε θέματα απάτης, Αυτοματοποίηση στον τουρισμό, και άλλα βασικά θέματα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

   Η πλατφόρμα ετοιμάζεται επίσης να παρουσιάσει το εργαλείο Digital Maturity Assessment που θα υπολογίζει το ψηφιακό αποτύπωμα των ελληνικών επιχειρήσεων, και θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή εξέλιξή τους.

   ESG Insight

   Ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, η Eurobank δημιούργησε το ESG Insight, ένα νέο ψηφιακό newsletter για την ενημέρωση εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση. Εκδίδεται 3 φορές τον χρόνο και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με στελέχη της Eurobank που προάγουν τη βιωσιμότητα, νέα σχετικά με εξελίξεις και επιτεύγματα που αφορούν το ESG, άρθρα σχετικά με τη βιωσιμότητα και στοιχεία για τις ESG επιδόσεις της Eurobank. Σχεδιάστηκε το 2022 και το πρώτο τεύχος δημοσιεύτηκε το 2023.

   Εθνική ανθεκτικότητα και επίδραση στην κοινωνία

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Εξορθολογισμός του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου έως το 2028
    Στήριξη της εθνικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης μέσα από προγράμματα ΕΚΕ και εθελοντισμού

    Ουσιαστικό θέμα: Εθνική ανθεκτικότητα/Επίδραση στην κοινωνία 

   Η Eurobank συνεχίζει τη στρατηγική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ενός ζητήματος με τεράστιες χρηματοοικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για το μέλλον. Συμπλήρωσε επίσης 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τομέα της παιδείας, μέσω διαφόρων δράσεων και πρωτοβουλιών. Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει αρκετές πρωτοβουλίες ανθεκτικότητας και ανάκαμψης με στόχο να στηρίξει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ στηρίζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον εταιρικό εθελοντισμό εδώ και χρόνια.

   Αυτές οι πρωτοβουλίες συνεισφέρουν στις αναγνωρισμένες θετικές επιδράσεις της Eurobank, που μετριάζουν τα μακροχρόνια αποτελέσματα των φυσικών καταστροφών, βελτιώνουν την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μερών στην υγειονομική περίθαλψη και αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα. Οι στόχοι του 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ενώ ο στόχος για το 2023 είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για σχετικές δράσεις.

   Δημογραφικό πρόβλημα

   Το 2022 η Eurobank συνέχισε να ενισχύει τις πρωτοβουλίες της για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα μέσω της πρωτοβουλίας Μπροστά για την οικογένεια, με μια σειρά δράσεων που στηρίζουν τις νέες οικογένειες στην προσπάθειά τους να κάνουν ένα ή περισσότερα παιδιά.

   Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται στις ανατολικές ακριτικές περιοχές της Ελλάδας: Έβρος, Νησιά Βορείου Αιγαίου και Δωδεκάνησα (περιφερειακές ενότητες Έβρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου). Πρόκειται για περιοχές εξαιρετικής εθνικής σημασίας, με διάφορα προβλήματα και περιορισμούς σε σύγκριση με άλλες περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στην πρωτεύουσα.

   Με την πρωτοβουλία Μπροστά για την οικογένεια, οι ΜΚΟ που έλαβαν χορηγία από την Τράπεζα προσέφεραν πακέτα βρεφικής φροντίδας σε νέους γονείς, υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε υπογόνιμα ζευγάρια και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε γονείς και δασκάλους.

   Επιπλέον, μέσω χρηματοδότησης από την Eurobank, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) υλοποίησε μελέτη με θέμα «Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής». Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022. Η μεγάλη πρόκληση» ενώπιον του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Έτσι, εκπληρώθηκε ακόμα μία δέσμευση που είχε αναλάβει η Τράπεζα και συγκεκριμένα να προάγει δράσεις που τονίζουν τη σημασία του δημογραφικού προβλήματος στον δημόσιο διάλογο.

   Παιδεία και αριστεία

   Η στήριξη της παιδείας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Eurobank. Η επιβράβευση της διαρκούς προσπάθειας των μαθητών να κατακτήσουν νέες κορυφές, και η ταυτόχρονη ανάδειξη των ακαδημαϊκών επιδόσεων είναι αναπόσπαστα στοιχεία του προγράμματος παιδείας και αριστείας της Τράπεζας.

   Μπροστά για την παιδεία

   Το 2022 το πρόγραμμα Μπροστά για την παιδεία (που αρχικά είχε υλοποιηθεί με τον τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία») συμπλήρωσε 20 χρόνια απρόσκοπτης παρουσίας και είναι μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, έχοντας βραβεύσει μέχρι σήμερα 21.537 κορυφαίους μαθητές Λυκείου σε όλη τη χώρα.

   Το Πρόγραμμα Μπροστά για την παιδεία δείχνει πώς η Τράπεζα αναδεικνύει αξίες όπως η γνώση και η αριστεία, και συμβάλλει στην αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου της παιδείας στην ατομική ολοκλήρωση και τη συλλογική πρόοδο.

   Η Τράπεζα επιβραβεύει τους αριστούχους από όλα τα γενικά ή επαγγελματικά Λύκεια της Ελλάδας που λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία, στην κλίμακα του 20, και στα 4 κύρια μαθήματα (από 72 μονάδες και πάνω στο σύνολο, με εξαίρεση τα ειδικά μαθήματα) που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και κάθε αριστούχος μαθητής που βραβεύεται λαμβάνει χρηματικό έπαθλο που κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του. Συνολικά, το 2022 βραβεύτηκαν 976 μαθητές.

   Η εταιρεία EY πραγματοποίησε μελέτη για την Κοινωνική Απόδοση της Επένδυσης (Social Return on Investment, SROI), έτσι ώστε να μετρήσει την κοινωνική αξία που δημιουργεί το πρόγραμμα ΜΠΡΟΣΤΑ για την παιδεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της Eurobank ανέρχεται στα €45.948.206 με δείκτη SROI ίσο με 1:1,92, για τα χρόνια 2002-2021.

   Πρόγραμμα Υποτροφιών του Center for Talented Youth (CTY) Greece

   Το διεθνούς φήμης αμερικανικό πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Anatolia College συνεργάστηκαν από κοινού για τη δημιουργία του Center for Talented Youth (Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ελλάδα το 2013 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

   Η Eurobank είναι Μεγάλος Δωρητής του CTY. Στόχος είναι να δώσει μέσω υποτροφιών την ευκαιρία σε μαθητές με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες από την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, που ξεχωρίζουν για τις καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας τους. Το 2022 η Eurobank προσέφερε 12 υποτροφίες σε παιδιά από όλη την Ελλάδα.

   Ανθεκτικότητα και ανάκαμψη

   Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο τον Αύγουστο του 2021, η Eurobank δεσμεύτηκε να συνεισφέρει στις προσπάθειες αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας, με €1 εκατ. συνολικά. Εντός του 2022, η Τράπεζα συνεργάστηκε με ΜΚΟ για να δωρίσει 20.000 ελαιόδεντρα στους ντόπιους παραγωγούς, ώστε να αποκατασταθεί το εισόδημά τους, και για να φυτευτούν 15.000 επιλεγμένα δέντρα στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, ώστε να αναζωογονηθεί το φυσικό περιβάλλον αυτής της ιστορικής περιοχής.

   Επιπλέον, η Eurobank χρηματοδότησε την πλήρη ανακαίνιση εγκαταστάσεων της Ειδικής Μονάδας Αναπνευστικών Λοιμώξεων στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» στην Αθήνα, αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο που διαδραμάτισε τα νοσοκομείο στην αντιμετώπιση του COVID-19 από την αρχή της πανδημικής κρίσης.

   Επίσης, η Τράπεζα στήριξε πάνω από 40 ΜΚΟ και ιδρύματα που βοηθούν κυρίως παιδιά και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

   Ανακαλύψτε περισσότερα για τα προγράμματα Μπροστά για την παιδεία, το πρόγραμμα υποτροφιών του CTY Greeceτις πρωτοβουλίες της Eurobank για την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη.

   Εταιρική Υπευθυνότητα

   Ιστορικό Αρχείο και Χρονικό της Eurobank

   Το 2022 το Ιστορικό Αρχείο Eurobank άνοιξε τις πύλες του σε επιστήμονες, προσφέροντας πρόσβαση στο πλούσιο αρχειακό υλικό του από τη δημιουργία της Τράπεζας, καθώς και από τη δημιουργία και λειτουργία διάφορων εταιρειών που συγχωνεύτηκαν με αυτήν σε διαφορετικές στιγμές (Τράπεζα Εργασίας, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο, διασφάλισε τη θέση της στον χώρο της έρευνας στην τραπεζική και το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας γενικά. Επίσης, συνέχισε να αποκτά, ταξινομεί και επισημαίνει υπάρχον και νέο αρχειακό υλικό, να συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας –ο επιστημονικός/επαγγελματικός σύλλογος των Ελλήνων αρχειονόμων– και να παρέχει τεχνογνωσία σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

   Ακόμα, ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το χρονικό «Eurobank 1989-2008. Τα πρώτα 20 χρόνια: Ανάπτυξη με διεθνή χαρακτήρα», μια αναλυτική επισκόπηση της ιστορίας της Τράπεζας έως το 2008, από τον Δρα. Χρήστο Γκόρτσο, Καθηγητή Δημόσιου Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εκδόσεις Ποταμός). Αυτή η σημαντική έκδοση συνοψίζει τα πρώτα 20 χρόνια της πορείας της Τράπεζας και τονίζει τη συνεισφορά της σε μια περίοδο που σήμανε τον ραγδαίο εκσυγχρονισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

   Εθνική Λυρική Σκηνή

   Η Eurobank πιστεύει ακράδαντα ότι όλες οι ευκαιρίες για πνευματική καλλιέργεια πρέπει να ενθαρρύνονται και οι σημαντικές πολιτισμικές δράσεις πρέπει να προβάλλονται. Γι’ αυτό συμβάλλει ενεργά στην επαφή του κοινού με κλασικές αλλά και σύγχρονες πολιτιστικές δημιουργίες.

   Έχοντας υποστηρίξει σημαντικές παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επί σειρά ετών, το 2022 η Eurobank ανέλαβε τη χορηγία των παραγωγών «Δον Κιχώτης» και «Τα παραμύθια του Χόφμαν», δύο διάσημες όπερες με οικείες μελωδίες, μοναδική σκηνοθετική προσέγγιση και αναγνωρισμένους ερμηνευτές.

   Χορηγία ιστιοπλόων Π. Μάντη και Π. Καγιαλή

   Εδώ και χρόνια, η Eurobank στέκεται στο πλευρό Ελλήνων αθλητών που μέσα από τους αγώνες τους δίνουν εντυπωσιακά παραδείγματα ήθους, επιμονής, προσήλωσης και αυτοπειθαρχίας, και κάνουν όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

   Από το 2016, η Eurobank ανέλαβε Χρυσός Χορηγός των αθλητών ιστιοπλοΐας Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή. Το 2022 η ομάδα, με το σκάφος Velos και με τη χορηγία του Private Banking της Eurobank, κατέκτησε 6 φορές την 1η θέση στους εγχώριους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης, ενώ τερμάτισε στην 1η τριάδα σε ακόμα 6 αγώνες. Ο Παύλος Καγιαλής συμμετείχε σε 3 διεθνείς αγώνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την πρόκριση στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία 49er, μαζί με τον Γιάννη Ορφανό.

   Εταιρική Διακυβέρνηση

   Ο Όμιλος υποστηρίζει την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, η οποία βασίζεται σε κώδικες και πολιτικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του. Η Eurobank συνεχίζει μα ενισχύει τις εσωτερικές διαδικασίες της με την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης. Καθώς η κυβερνοασφάλεια και η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, επενδύει προδραστικά σε προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και μηχανισμούς άμυνας. Επιπλέον, αναπτύσσει άρτιες σχέσεις με προμηθευτές και ακολουθεί βιώσιμη πρακτικές διαχείρισης προμηθειών.

   GRI 2-6 GRI 2-9 GRI 2-10 GRI 2-11 GRI 2-15 GRI 2-19a GRI 2-21 GRI 2-25 GRI 2-26 GRI 2-27 GRI 3-3 GRI 204-1 GRI 205-3 GRI 206-1 GRI 417-2 GRI 417-3 GRI 418-1 SASB-FN-CB-230a.1 SASB-FN-CB-510a.1 SASB-FN-CB-510a.2 ATHEX A-G2 ATHEX A-G4 ATHEX C-G1 ATHEX C-G2 ATHEX C-G5 ATHEX C-G6 ATHEX C-S8 ATHEX SS-G1 ATHEX SS-S7

   Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Ενδυνάμωση της διαφάνειας και των δυνατοτήτων ESG έως το 2025
    Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τη σύνδεση κριτηρίων ESG

   Η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η κοινωνική υπευθυνότητα και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης εντός του σύγχρονου εταιρικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι αρχές αυτές ορίζουν το πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου, διέπουν την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές του, και αντανακλούν τις αξίες της Eurobank Holdings και της Eurobank (Τράπεζα), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των μετόχων και όλων των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΓΔΕΕ) παρέχει εύλογη διασφάλιση υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνωμοδότησης, ως προς την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και των θυγατρικών της.

   Κώδικας και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

   Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 για τις ανώνυμες εταιρείες, που ορίζει ότι οι ανώνυμες εταιρείες οφείλουν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν έναν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, που συντάσσεται από οργανισμό εγνωσμένου κύρους, τόσο η Eurobank Holdings όσο και η Τράπεζα, η κύρια θυγατρική της, υιοθέτησαν και εφαρμόζουν τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που βρίσκεται αναρτημένος στους διαδικτυακούς τόπους της Eurobank Holdings και της Eurobank.

   Ο Κώδικας διασφαλίζει ότι οι εταιρείες:

   • Λειτουργούν με αξιοπιστία, και με υπεύθυνο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
   • Τηρούν την ελληνική νομοθεσία, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
   • Διασφαλίζουν τα νομικά συμφέροντα οποιουδήποτε συνδέεται με τις εταιρείες – μετόχους, πελάτες και ανθρώπινο δυναμικό.

   Μάθετε περισσότερα για τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Eurobank Holdings και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Eurobank.

   Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές

   Διοικητικό Συμβούλιο

   Η διαχείριση της Eurobank Holdings και της Eurobank πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αντίστοιχα, τα οποία είναι συλλογικά υπεύθυνα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. Τα Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς το ΤΧΣ, βάσει της Τριμερούς Συμφωνίας-Πλαίσιο Σχέσεων (TRFA) που συνήψαν η Eurobank Holdings, η Eurobank και το ΤΧΣ, καθώς και βάσει των Καταστατικών τους και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

   Ο ρόλος του ΔΣ είναι να παρέχει επιχειρηματική ηγεσία στον Όμιλο, εντός ενός πλαισίου συνετού και αποτελεσματικού ελέγχου, που επιτρέπει την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Το ΔΣ καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, διασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την επιδίωξη των σκοπών του Ομίλου, και αξιολογεί τις επιδόσεις της διοίκησης. Το ΔΣ ορίζει τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου και διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του προς τους μετόχους και όλους τους υπόλοιπους είναι κατανοητές και πληρούνται. Όλα τα μέλη του ΔΣ πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο που τα ίδια θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον του Ομίλου, με συνέπεια ως προς τα νόμιμα καθήκοντά τους.

   Πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και σύντομα βιογραφικά σημειώματα για όλα τα μέλη τους είναι διαθέσιμα στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Eurobank Holdings.

   Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Δραστηριότητες των Διοικητικών Συμβουλίων το 2022 είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Eurobank Holdings.

   Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα ΔΣ της Eurobank Holdings και της Eurobank υποβοηθούνται από τις Επιτροπές του ΔΣ, στις οποίες αναθέτουν ορισμένες από τις αρμοδιότητές τους. Επιπλέον, τα ΔΣ εγκρίνουν τους κανονισμούς λειτουργίας των επιτροπών, λαμβάνουν τακτικές και ad hoc εκθέσεις αναφοράς από εκείνες, και αξιολογούν την απόδοσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής αξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του.

   Επιτροπή Ελέγχου

   Η κύρια λειτουργία των Eπιτροπών Ελέγχου της Eurobank Holdings και της Eurobank (ΕΕ) είναι η υποβοήθηση του ΔΣ ως προς τις αρμοδιότητες εποπτείας του, ιδίως σε σχέση με:

   • Τον έλεγχο της επάρκειας των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες και κανονισμούς της εποπτικής διαδικασίας.
   • Τον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους.
   • Την επιλογή των Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας τους.
   • Τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης..
   Επιτροπή Κινδύνων

   Η Επιτροπή Κινδύνων της Eurobank Holdings και της Eurobank παρέχει υποστήριξη στο ΔΣ σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι:

   • Η παρακολούθηση της συνολικής τρέχουσας και μελλοντικής διάθεσης και στρατηγικής ανάληψης κινδύνων λαμβάνει υπόψη της όλες τις μορφές κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχος, την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες του οργανισμού.
   • Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων είναι κατάλληλο και ενσωματώνεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι Επιτροπές καθορίζουν επίσης τις αρχές διαχείρισης κινδύνων.
   • Υπάρχουν κατάλληλες μεθοδολογίες, εργαλεία, υποδείγματα, πηγές δεδομένων, καθώς και κατάλληλο και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για να εντοπίζει, να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να περιορίζει τους κινδύνους.
   Επιτροπή Αποδοχών

   Τα ΔΣ της Eurobank Holdings και της Eurobank έχουν αναθέσει στην αντίστοιχη Επιτροπή Αποδοχών τις εξής αρμοδιότητες:

   • Την παροχή εξειδικευμένων και ανεξάρτητων συμβουλών για θέματα σχετικά με την πολιτική αποδοχών και την εφαρμογή της σε επίπεδο Ομίλου Eurobank Holdings/Eurobank, καθώς και για τα κίνητρα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση κινδύνων, κεφαλαίων και ρευστότητας.
   • Τη διαφύλαξη της σωστής άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, την αποτελεσματική ευθυγράμμιση της αμοιβής του προσωπικού με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η Eurobank Holdings/Eurobank, καθώς και την απαιτούμενη ευθυγράμμιση μεταξύ της Eurobank Holdings/Eurobank και του Ομίλου.
   • Την έγκριση ή πρόταση προς έγκριση όλων των πιστωτικών ανοιγμάτων των ανώτερων στελεχών και των οικείων τους (σύζυγοι, παιδιά, αδέρφια).

   Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Eurobank Holdings/Eurobank είναι υπεύθυνα για την έγκριση και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Eurobank Holdings/Eurobank, και επιβλέπουν την εφαρμογή της τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

   Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

   Τα ΔΣ της Eurobank Holdings και της Eurobank έχουν αναθέσει στις αντίστοιχες Επιτροπές Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης τις εξής αρμοδιότητες:

   • Την καθοδήγηση της διαδικασίας ορισμού των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης, ανάδειξης και πρότασης υποψηφίων μελών στο ΔΣ.
   • Την εξέταση θεμάτων σχετικών με την επάρκεια, απόδοση και αποτελεσματικότητα του ΔΣ.
   • Την αναθεώρηση πολιτικών, διαδικασιών και διευθετήσεων του Ομίλου που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση.
   Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού

   Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού της Eurobank αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που αναθεωρεί προτάσεις και παρέχει τη στρατηγική του συμβουλή και καθοδήγηση σε προτάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, την καινοτομία, τον μετασχηματισμό και την κυβερνοασφάλεια του Ομίλου, προκειμένου να συνεισφέρει στην επίτευξη του οράματος και των στρατηγικών στόχων της Eurobank.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επιτροπές των Διοικητικών Συμβουλίων είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο, στις σελίδες του ΔΣ της Eurobank Holdings και του ΔΣ της Eurobank.

   Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές του ΔΣ

   Eurobank Holdings και Eurobank

   Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική διαφοροποίησης των μελών του ΔΣ της Eurobank Holdings και την Πολιτική διαφοροποίησης των μελών του ΔΣ της Eurobank είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Eurobank Holdings.

   Επιτροπές Συνιστώμενες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

   Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε σχετική κανονιστική απαίτηση ούτε επιχειρηματική ανάγκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει συστήσει Επιτροπές σε επίπεδο Eurobank Holdings.

   Όσον αφορά την Τράπεζα, ο Διευθύνων Σύμβουλος συστήνει επιτροπές προς υποβοήθηση του έργου του, όπως απαιτείται, για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Οι σημαντικότερες επιτροπές που συνίστανται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο παρατίθενται ακολούθως:

   Διοικητική Επιτροπή

   Η Διοικητική Επιτροπή διαχειρίζεται την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ. Η λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής υπόκειται στις διατάξεις της TRFA.

   Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

   Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η υποβοήθηση της Διοίκησης στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση της Στρατηγικής του Τραπεζικού Ομίλου, και η πρόταση στο ΔΣ πρωτοβουλιών σε σχέση με τη Στρατηγική του Τραπεζικού Ομίλου.

   Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

   Κύρια αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι η εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας. Η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζει ότι οι σημαντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται και τίθενται γρήγορα υπόψη της Επιτροπής Κινδύνων, καθώς και ότι θεσπίζονται οι αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες για τη συνετή διαχείριση των κινδύνων και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

   Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού του Ομίλου

   Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού του Ομίλου είναι οι εξής:

   • Η εξέταση, η έγκριση, η κατάρτιση, η εφαρμογή και η εποπτεία – κατά περίπτωση – α) των στρατηγικών και των πολιτικών ρευστότητας και χρηματοδότησης του Ομίλου, β) των κατευθυντήριων οδηγιών επιτοκίων και των πολιτικών επιτοκιακού κινδύνου του Ομίλου, γ) των κεφαλαιακών επενδύσεων, καθώς και της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο και της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων του Ομίλου, και δ) των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή/και των επενδύσεων που επηρεάζουν το προφίλ κινδύνου αγοράς και ρευστότητας της Τράπεζας.
   • Η έγκριση σε πρώτο στάδιο και η παροχή σύστασης στην Επιτροπή Κινδύνων σχετικά με την τελική έγκριση των αντίστοιχων ορίων χωρών (με ιδιαίτερη προσοχή στην έγκριση/παρακολούθηση των ορίων σε χώρες όπου η Eurobank έχει τοπική παρουσία).
   • Η έγκριση ή πρόταση, όπως αρμόζει, αλλαγών σε αυτές τις πολιτικές, που συμβαδίζουν με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τα επίπεδα έκθεσης της Τράπεζας, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή Κινδύνων και τη Διοίκηση, πάντοτε σε συμμόρφωση με το πλαίσιο που θεσπίζεται από τις κανονιστικές αρχές ή/και τα εποπτικά όργανα.
   Κεντρικές Επιτροπές Πιστοδοτήσεων (Ι και ΙΙ)

   Κύριος στόχος των Κεντρικών Επιτροπών Πιστοδοτήσεων Ι και ΙΙ (ΚΕΠ Ι και ΙΙ) είναι να διασφαλίζει αντικειμενική αξιολόγηση για όλο το ελληνικό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών εξυπηρετούμενων δανείων και δανείων ιδιωτικής τραπεζικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Πιστοδοτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual) και στο Πλαίσιο Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνου της Τράπεζας (Risk Appetite Framework), έτσι ώστε ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος να καταλήγει σε ικανοποιητική απόδοση, με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

   Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee)

   Η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (ΕΔΠΔ) συνιστάται σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο κύριος σκοπός της ΕΔΠΔ είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητος φορέας εποπτείας, παρακολουθώντας στενά το χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων της Τράπεζας και την εκτέλεση της στρατηγικής διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Management Strategy).

   Κύριες αρμοδιότητες της ΕΔΠΔ είναι οι εξής:

   • Επισκόπηση των εσωτερικών αναφορών σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών δανείων βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου.
   • Έγκριση των διαθέσιμων λύσεων ρύθμισης οφειλών aνα δανειακό χαρτοφυλάκιο, και παρακολούθηση της απόδοσης τους μέσω βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs).
   • Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας των λύσεων ρύθμισης οφειλών και διαχείρισης εξασφαλίσεων μέσω του σχεδιασμού και της χρήσης δένδρο-διαγραμμάτων αποφάσεων.
   • Έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων ρυθμίσεων.
   • Εποπτεία και παροχή καθοδήγησης και τεχνογνωσίας στις αντίστοιχες μονάδες διαχείρισης προβληματικών δανείων των θυγατρικών της Τράπεζας στο εξωτερικό.
   Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών

   Η Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΠ&Υ) είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διακυβέρνησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες της Eurobank στην Ελλάδα μέσω των φυσικών και εναλλακτικών καναλιών, σύμφωνα με τις εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Η ΕΠ&Υ έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, υπό τις αρμοδιότητές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με το οποίο αξιολογούνται οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις τους. Η ΕΠ&Υ πραγματοποιεί περιοδική αξιολόγηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών για να καθορίσει τη συνέχιση, την τροποποίηση ή τη διακοπή τους.

   Διοικητική Επιτροπή ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση)

   Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής ESG παρουσιάζονται στην ενότητα Διακυβέρνηση και λειτουργικό μοντέλο ESG.

   Επιτροπή Δεοντολογίας

   Καθήκον της Επιτροπή Δεοντολογίας είναι η διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας, η ερμηνεία και ο συνεχής εμπλουτισμός του, καθώς και η συνεισφορά, γενικά, στη σύνθεση ενός κώδικα αξιών με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η συμπεριφορά των στελεχών και του προσωπικού της Τράπεζας καθώς και τυχόν τρίτων προσώπων που συνεργάζονται συστηματικά με την Τράπεζα.

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επιτροπές τις Συνιστώμενες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

   Υποψηφιότητες, Αποδοχές, Αξιολόγηση

   Πολιτική και Πλαίσιο Αποδοχών

   Η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών η οποία ισχύει για όλους τους εργαζομένους της και η οποία καλύπτει τις συνολικές αποδοχές τους. Η Πολιτική είναι καίριας σημασίας για τη δέσμευση της Τράπεζας ως προς την προσέλκυση, δέσμευση και διατήρηση των εργαζομένων της. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πλαίσιο Αποδοχών, το οποίο είναι ανταγωνιστικό και ενσωματωμένο στην Πολιτική Αποδοχών. Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική και το Πλαίσιο είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank

   Δείκτες αποδοχών περιλαμβάνονται στο ESG Data Pack.

   Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ

   (αφορά τη Eurobank Holdings και τη Eurobank)

   Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και την επίσημη διαδικασία για την αναγνώριση, την επιλογή και τον ορισμό υποψήφιων μελών για το ΔΣ. Η Πολιτική διασφαλίζει ότι οι διορισμοί αυτοί γίνονται: α) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομικού και του κανονιστικού πλαισίου, β) λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των κύριων μετόχων, γ) σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Eurobank Holdings και της Eurobank έναντι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), και δ) επί τη βάσει προσωπικών αξιών και ικανοτήτων, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές.

   Πολιτική Αξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του

   (αφορά τη Eurobank Holdings και τη Eurobank)

   Η Πολιτική Αξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του θέτει τις αρχές, το πλαίσιο και τη διαδικασία για την ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και των Επιτροπών του ΔΣ.

   Πληροφορίες σχετικά με την Ανεξάρτητη αξιολόγηση είναι διαθέσιμες στους διαδικτυακούς τόπους της Eurobank Holdings και της Eurobank.

   Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου

   Η Eurobank Holdings έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών του ΔΣ σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Νόμου 4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών του ΔΣ δημιουργήθηκε για να ικανοποιεί τους σχετικούς όρους του Νόμου (άρθρα 109, 110, 111, 112 και 114) και είναι επίσης σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις της TRFA. Δείκτες αποδοχών περιλαμβάνονται στο ESG Data Pack.

   Εσωτερικός Έλεγχος

   Ο ρόλος της τρίτης γραμμής εντός της διοικητικής και οργανωτικής δομής της Eurobank ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΓΔΕΕ), η οποία αποτελεί ανεξάρτητη και αντικειμενική λειτουργία διασφάλισης και γνωμοδότησης, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις δραστηριότητες της Eurobank. Η ΓΔΕΕ αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργία, υπεύθυνη για την παροχή αντικειμενικής διασφάλισης, συμβουλών και πληροφόρησης σχετικά με το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που καλύπτει όλες τις διαδικασίες, τους κινδύνους και τους μηχανισμούς,και για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και όλες τις εσωτερικές μονάδες.

   Η απευθείας γραμμή αναφοράς στην Επιτροπή Ελέγχου ενδυναμώνει τη λειτουργία της ΓΔΕΕ και κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της. Ο βασικός ρόλος της ΓΔΕΕ είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου παρέχοντας εύλογη διασφάλιση υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνώμης, ως προς την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Στο πεδίο ευθύνης της ΓΔΕΕ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες και οι κίνδυνοι της Τράπεζας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά την εκπόνηση του πλάνου ελέγχου της, η ΓΔΕΕ ακολουθεί μεθοδολογία βασισμένη στην αξιολόγηση του κινδύνου (risk based), διασφαλίζοντας ότι δίνεται έμφαση στις περιοχές υψηλού κινδύνου και στοχεύοντας στην ενίσχυση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Η αξιολόγηση των κινδύνων καλύπτει όλες τις μονάδες, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της Τράπεζας και των θυγατρικών της (δηλ., το περιβάλλον ελέγχου). Λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και τις εξελίξεις στο κανονιστικό περιβάλλον.

   Η ΓΔΕΕ ακολουθεί το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) και χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο επαγγελματίες με σημαντική τραπεζική και ελεγκτική εμπειρία.

   Τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι στην περιοχή της βιωσιμότητας - ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αποτελούν προτεραιότητα, η ΓΔΕΕ έχει αναλάβει μια σειρά σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της. Στόχος τους είναι η διασφάλιση επαρκούς κάλυψης της περιοχής, σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας, καθώς και τις εξελίξεις στον κλάδο και το κανονιστικό πλαίσιο. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην Ενοποιημένη Έκθεση για τον Πυλώνα 3, για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022. Συνοπτικά, η ΓΔΕΕ εστιάζει στρατηγικά στους κινδύνους ESG, βασιζόμενη στους ακόλουθους πυλώνες:

   • Μεθοδολογία/υποδομές
   • Πόροι
   • ESG / Κάλυψη Περιβάλλοντος Περιοχών Ελέγχου (Audit Universe) και Πλάνα Ελέγχου

   Το αποτέλεσμα των ελέγχων καταγράφεται στις εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διανέμονται στη Διοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Η ΓΔΕΕ πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με την Ανώτερη Διοίκηση προκειμένου να συζητηθούν τα ευρήματα των ελέγχων και η πρόοδος που έχει σημειωθεί για την επίλυσή τους. Επίσης υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή Ελέγχου.

   Συνολικά η ΓΔΕΕ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλίζει ότι παρέχεται επαρκής κάλυψη στο πεδίο των κινδύνων ESG, και ότι οι δραστηριότητές της ενσωματώνουν πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια ESG και θετικής επιδράσης, όπως περιγράφονται παραπάνω και αναλύονται λεπτομερώς στην Ενοποιημένη Έκθεση για τον Πυλώνα 3.

   Aσφάλεια και προστασία δεδομένων πελατών

    Ουσιαστικό θέμα: Ασφάλεια και προστασία δεδομένων πελατών 

   Οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου εξακολουθούν να έχουν επίδραση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο παγκοσμίως, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός και ο βαθμός πολυπλοκότητας των κυβερνοεπιθέσεων.

   Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι εξαπατήσεις πολιτών μέσω ηλεκτρονικών μέσων και οι παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων είναι πλέον συχνό φαινόμενο, ειδικά στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, εξαιτίας της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών, της αυξημένης χρήσης των ψηφιακών καναλιών για την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών και των προηγμένων ικανοτήτων των κυβερνοεγκληματιών.

   Η Eurobank, οι πελάτες της, και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών δεν αποτελούν εξαίρεση στα παραπάνω.

   Κυβερνοασφάλεια

   Η κυβερνοασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Eurobank και, συγκεκριμένα, η προστασία των συναλλαγών, των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και η ανθεκτικότητα των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενάντια στις συνεχώς αυξανόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες κυβερνοαπειλές. Ειδικότερα, η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Τράπεζας βασίζεται σε μια πολύπλευρη αμυντική προσέγγιση σύμφωνα με το πλαίσιο ελέγχου «Πρόβλεψη, Πρόληψη, Ανίχνευση και Απόκριση».

   Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο τριών γραμμών άμυνας (3LoD - 3 Lines of Defence) για να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση κινδύνων και ελέγχων σε συνεχιζόμενη βάση. Στη δεύτερη γραμμή άμυνας, έχει οριστεί Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών (CISO) ο επικεφαλής της Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου, ο οποίος και αναφέρεται άμεσα σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και τη Διοικητική Επιτροπή της Eurobank. Ο CISO ενημερώνει επίσης τακτικά τη Διοικητική Επιτροπή, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το ΔΣ, ώστε να τους παρέχει αντικειμενική διασφάλιση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων κυβερνοασφάλειας της Eurobank.

   Στη διάρκεια του 2022 η Eurobank αντιμετώπισε με επιτυχία όλες τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, και έτσι δεν υπήρξαν:

   • Παραβιάσεις δεδομένων.
   • Διακοπές στις λειτουργίες της.
   • Χρηματικές ζημίες.
   • Περιστατικά κυβερνοασφάλειας που πρέπει να αναφερθούν στις Αρχές.

   Το 2022 η Eurobank συνέχισε να επενδύει προδραστικά σε προηγμένες, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες ασφάλειας και μηχανισμούς άμυνας, με σκοπό να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες απειλές και τις εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, να ελαχιστοποιήσει τις διακοπές και να προστατεύσει τα συστήματα και τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή βλάβη.

   Στη διάρκεια του 2022, η Eurobank:

   • Εξακολούθησε να συμμορφώνεται με τις εξελισσόμενες κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.
   • Εξακολούθησε να ενισχύει τις δυνατότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για νέα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, τηλεργασία και υιοθέτηση τεχνολογιών cloud, καθώς και για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων απειλών (πχ. Ransomware), και να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις.
   • Συνέχισε να είναι πιστοποιημένη και να λειτουργεί βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 27001, ISO 22301 και ISO 20000. Το αντικείμενο του προτύπου ISO 27001 επεκτάθηκε προκειμένου να καλύπτει και τις λειτουργίες των υπηρεσιών cloud της Τράπεζας.
   • Πραγματοποίησε συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερωτικές δράσεις του προσωπικού και των πελατών σχετικά με αναδυόμενες απειλές κυβερνοασφάλειας και διαδικτυακές απάτες, με διάφορες μεθόδους.
   • Πραγματοποίησε εκτιμήσεις κινδύνου, δοκιμαστικές επιθέσεις και αξιολογήσεις ευπάθειας σε τακτική βάση, και αντιμετώπισε έγκαιρα παγκόσμιες 0-day ευπάθειες κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές.
   • Αξιολόγησε την κυβερνοασφάλεια των τρίτων παρόχων της για υπηρεσίες πληροφορικής (ΙΤ).
   • Εφάρμοσε πολυεπίπεδη προστασία, όπως ενδεικτικά Endpoint Detection and Response (EDR), φιλτράρισμα email και διαδικτυακού περιεχομένου, προστασία DDoS και υπηρεσίες SIEM για την ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας.
   • Εξακολούθησε να ενισχύει τις δυνατότητές της για τον εντοπισμό απειλών μέσω της χρήσης υπερσύγχρονων τεχνολογιών/υπηρεσιών και της συνεργασίας με άλλες τράπεζες, καθώς και με την Ελληνική Αστυνομία και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

   Προστασία προσωπικών δεδομένων

   Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Eurobank, όχι μόνο λόγω της νομικής υποχρέωσης, αλλά και γιατί αναγνωρίζει ότι είναι βασικό στοιχείο ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας, καθώς και βασικό στοιχείο για την ανοικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες.

   Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει συνεχώς ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον Ν. 4624/2019 και άλλες διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΓΚΠΔ και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η Eurobank λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παράσχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων (π.χ. τους πελάτες) σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, με τρόπο συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα.

   Η βασική πολιτική απορρήτου της Eurobank [Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία] είναι μόνιμα διαθέσιμη στο διαδίκτυο και σε εκτυπωμένο έγγραφο στα καταστήματά της. Επιπλέον, η πολιτική απορρήτου περιλαμβάνεται σε αρκετά συμβατικά και άλλα έγγραφα της Eurobank. Η εν λόγω πολιτική ενημερώνεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της νομοθεσίας και όταν μεταβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα. Περαιτέρω, η Τράπεζα εκδίδει συμπληρωματικές πολιτικές για περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που δεν καλύπτονται από τη βασική πολιτική απορρήτου (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες ιστοσελίδας, cookies, κάμερες κλειστού κυκλώματος κ.ά.).

   Με αυτές τις πολιτικές απορρήτου, η Eurobank προσπαθεί να εξηγήσει ξεκάθαρα και με διαφάνεια πώς και γιατί χρησιμοποιεί/κατέχει προσωπικά δεδομένα, πώς μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πελάτες και τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να υποβάλλουν τους προβληματισμούς τους ταχυδρομικά ή με email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Eurobank. Μπορούν επίσης να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους επικοινωνώντας ταχυδρομικά ή με email με μια εξειδικευμένη Μονάδα, η οποία θα προσπαθήσει όσο καλύτερα γίνεται να απαντήσει στο αίτημα εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται από τον ΓΚΠΔ.

   Το 2022 η Eurobank ανανέωσε την πιστοποίησή της στο διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO 27001, το οποίο καλύπτει και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε cloud.

   Η Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητές της να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Για τον σκοπό αυτό:

   • Έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που δρα ανεξάρτητα και αναφέρεται απευθείας σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος διατηρεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή της Eurobank. Ο DPO ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με τις πιο σημαντικές πτυχές της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Η Μονάδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποστηρίζει τον DPO στην άσκηση των καθηκόντων του.
   • Φροντίζει ο DPO να συμμετέχει ενεργά στα έργα της Eurobank, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ψηφιακού μετασχηματισμού και της παροχής νέων προϊόντων και υπηρεσιών (privacy by design).
   • Διατηρεί κεντρικό αρχείο επεξεργασίας ενεργειών και διεξάγει αξιολογήσεις επιπτώσεων στο απόρρητο των δεδομένων σε έργα/προϊόντα/διαδικασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για τον σκοπό της ανάλυσης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τα υποκείμενα των δεδομένων.
   • Συνέταξε και εξέδωσε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες, που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες και επικαιροποιούνται τακτικά. Ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί της προστασίας των δεδομένων.
   • Έχει σχεδιάσει και τροποποιήσει τους συμβατικούς όρους που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες.
   • Διασφαλίζει ότι οι κατάλληλοι όροι απορρήτου συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις με τρίτους, που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η Eurobank. Στους τρίτους συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία/υπεργολάβοι επεξεργασίας.
   • Έχει δημιουργήσει ένα επιχειρησιακό πλαίσιο για την αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων από πελάτες και υποκείμενα των δεδομένων για άσκηση των δικαιωμάτων τους (πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμός, αντίρρηση, διαγραφή, φορητότητα κ.λπ.) ή ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
   • Έχει δημιουργήσει κατάλληλες διαδικασίες για τη λήψη και διαχείριση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και για την ανάκλησή της. Η Eurobank προωθεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες, πέραν όσων έχει ήδη λάβει ο πελάτης, μόνο αν ο πελάτης έχει παράσχει εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση. Οι σχετικές νομικές διατάξεις περί ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας λαμβάνονται υπόψη εξίσου όσον αφορά τις προωθητικές ενέργειές της.
   • Η Eurobank, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ειδοποιεί την εποπτική αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και (όταν είναι εφικτό) εντός 72 ωρών από τη στιγμή που εντοπίζει οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εκτός κι αν αυτή η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε απειλή των δικαιωμάτων και ελευθεριών φυσικών προσώπων. Για την αξιολόγηση και διαχείριση τυχόν συμβάντων, έχει δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαχείρισης Συμβάντων, που περιλαμβάνει τη Μονάδα στην οποία έλαβε χώρα το συμβάν, τη Μονάδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και άλλες κατάλληλες και αρμόδιες Μονάδες της Eurobank.
   • Διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σχετικά με ζητήματα του ΓΚΠΔ, παρέχοντας κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται σε εργασίες επεξεργασίας.
   • Έχει θεσπίσει μέτρα για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων απορρήτου των δεδομένων. Περαιτέρω, η Τράπεζα διεξάγει τακτικές αξιολογήσεις κινδύνων απορρήτου ή ελέγχους στις τεχνολογίες και τις διαδικασίες που επηρεάζουν τα δεδομένα χρηστών.

   Κατά τη διάρκεια του 2022, δεν απαιτήθηκε η Τράπεζα να γνωστοποιήσει κανένα περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων (π.χ. διαρροές, κλοπές) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης δεν υπήρξαν τεκμηριωμένες καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και απώλειες/διαρροές προσωπικών δεδομένων πελατών.

   Την ίδια περίοδο, η Τράπεζα έλαβε 319 αιτήματα πρόσβασης πελατών/υποκειμένων δεδομένων (DSAR) και τα διαχειρίστηκε επιτυχώς εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον ΓΚΠΔ. Η πλειονότητα αυτών των αιτημάτων σχετιζόταν με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες εξυπηρέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενημέρωσης οφειλετών ή στο πλαίσιο τιτλοποίησης χρεών.

   Λειτουργία με ηθική και ακεραιότητα

    Ουσιαστικό θέμα: Επιχειρηματική ηθική και Ακεραιότητα 

   Η Eurobank παρέχει οικονομική ασφάλεια με την εφαρμογή πολιτικών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης οικονομικών περιορισμών και κυρώσεων, και με την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων. Η Τράπεζα έχει επίσης θεσπίσει το κατάλληλο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, με αρχές, ρόλους και επιτροπές που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ισότιμη μεταχείριση και την ακεραιότητα. Έχει δεσμευτεί να σέβεται και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να αποφεύγει ακούσιες δυσμενείς επιπτώσεις ή συμβολή σε δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να επηρεάσουν τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους πελάτες και άλλα μέρη που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

   Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής

   Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής (Κώδικας) επισημαίνει τη σημασία που αποδίδει η Eurobank στην ενσωμάτωση αρχών στον τρόπο επαγγελματικής συμπεριφοράς και διεξαγωγής των εργασιών από τους ανθρώπους της. Ο Κώδικας είναι ένας καθημερινός οδηγός που αφορά κάθε μέλος του προσωπικού της Eurobank, ανεξαρτήτως του τμήματος, της θέσης ή του ρόλου του.

   Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής επέχει θέση κανονιστικού πλαισίου για την Eurobank, και λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ο Κώδικας συμπληρώνεται από συγκεκριμένες πολιτικές (δηλ., Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς, Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων και Πολιτική Αναφοράς Ανέντιμης/Παράτυπης Συμπεριφοράς), οι οποίες χρησιμεύουν ως περαιτέρω σημείο αναφοράς για το προσωπικό της Eurobank.

   Έλεγχος και παρακολούθηση

   Η αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής διασφαλίζεται μέσα από σειρά μέτρων και ελέγχων που περιλαμβάνουν τη διενέργεια ασκήσεων παρακολούθησης, τη χρήση συστημάτων, την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στα μέλη του προσωπικού και την ύπαρξη ενός αρμόδιου οργάνου που εξετάζει περιπτώσεις που αφορούν τον Κώδικα.

   Η Κανονιστική Συμμόρφωση, καθώς και τα υπόλοιπα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Eurobank, είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν παρακολουθήσεις και ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση με τις αρχές του Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής, σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της Eurobank.

   Στην Eurobank, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα, εφαρμόζοντας με ιδιαίτερη επιμέλεια και αφοσίωση τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής. Επιπλέον, έχουν το καθήκον να επικοινωνούν τις αξίες της Eurobank και να εμπνέουν όλους τους εργαζομένους που έχουν στην ευθύνη τους.

   Τόσο ο Κώδικας όσο και οι επιμέρους πολιτικές που τον συμπληρώνουν (π.χ. Πολιτική Αναφοράς Ανέντιμης/Παράτυπης Συμπεριφοράς, Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων, κ.λπ.) διανέμονται στο 100% των μελών του προσωπικού, περιλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα που απασχολούνται σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή απασχολούνται επί τη βάσει συμβολαίου παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου και έργου. Όσον αφορά ειδικά τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, τα μέλη του προσωπικού βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τον Κώδικα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

   Όσον αφορά τη διαχείριση των ερωτημάτων που πιθανόν θα ανακύψουν σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, αρμόδια είναι η Κανονιστική Συμμόρφωση. Τυχόν διαπιστωμένες παραβιάσεις των διατάξεων του Κώδικα είναι δυνατό να παραπεμφθούν στα αρμόδια όργανα της Eurobank και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε διοικητικές ή πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λύσης της υπηρεσιακής σχέσης με την Eurobank. Για οποιοδήποτε ηθικό ζήτημα τους απασχολεί, τα μέλη του προσωπικού μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κανονιστική Συμμόρφωση ή να κάνουν χρήση των λοιπών διαύλων επικοινωνίας που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και στην Πολιτική Αναφοράς Ανέντιμης/Παράτυπης Συμπεριφοράς.

   Εκπαίδευση επί του Κώδικα

   Η Κανονιστική Συμμόρφωση παρέχει εκπαίδευση τόσο επί του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής όσο και επί ζητημάτων διαφθοράς και δωροδοκίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας αξιών και ακεραιότητας εντός του Ομίλου. Επιπροσθέτως, η εισαγωγική ενημέρωση των νεοπροσληφθέντων περιλαμβάνει και εκπαίδευση επί των προαναφερθέντων θεματικών.

   Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 2 εκπαιδευτικές συνεδρίες με θέμα τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και συναφή ζητήματα. Επιπλέον, προετοιμάστηκε ένα νέο ψηφιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στον Κώδικα και τα σχετικά ζητήματα, το οποίο διατέθηκε σε όλα τα μέλη του προσωπικού το 2023.

   Εντός του 2022, δεν υπήρξαν:

   • Διαπιστωμένα περιστατικά δωροδοκίας και διαφθοράς.
   • Διαπιστωμένα περιστατικά απόλυσης ή επιβολής πειθαρχικών μέτρων σε εργαζομένους λόγω διαφθοράς.
   • Διαπιστωμένα περιστατικά τερματισμού ή μη ανανέωσης συμβάσεων με επιχειρηματικούς εταίρους λόγω παραβάσεων σχετιζόμενων με διαφθορά.
   • Δημόσιες νομικές υποθέσεις διαφθοράς εναντίον του οργανισμού ή των εργαζομένων του.
   • Δικαστικές προσφυγές σχετικά με απάτη, αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, χειραγώγηση της αγοράς, αθέμιτες πρακτικές, συμπεριφορά αθέμιτου ανταγωνισμού ή μονοπωλιακές πρακτικές.
   • Χρηματικές ζημίες λόγω παραβιάσεων της επιχειρηματικής ηθικής που να οφείλονται σε δικαστικές προσφυγές που να σχετίζονται με αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, αντιανταγωνιστικές συμπράξεις, συμπεριφορά αθέμιτου ανταγωνισμού, χειραγώγηση της αγοράς ή αθέμιτες πρακτικές.

   Διεθνείς κανονισμοί για οικονομικές κυρώσεις

   Η Eurobank έχει αναπτύξει πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και να αντιμετωπίζει περιπτώσεις που αφορούν την παραβίαση διεθνών κανονισμών, αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε περίπτωση οικονομικής οντότητας/οργανισμού/χώρας που συνδέεται (κατά περίπτωση) με τρομοκρατικές δραστηριότητες, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, και απαγορεύοντας και διακόπτοντας κάθε συναλλαγή.

   Το προσωπικό λαμβάνει τη σχετική εκπαίδευση, ώστε να κατανοεί και να εντοπίζει περιπτώσεις που αφορούν οικονομικές κυρώσεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται μερική ή ολική απαγόρευση οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το προσωπικό, και ειδικότερα τα εξουσιοδοτημένα στελέχη, ενθαρρύνονται να αναφέρουν όλες τις υποθέσεις οικονομικών αδικημάτων που γίνονται αντιληπτές.

   Μηχανισμός Αναφοράς Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς

   Η Eurobank λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ηθικής, ακεραιότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας. Στρατηγικής σημασίας δέσμευση, αποτελεί η διαφύλαξη της φήμης και της πελατείας της. Γι’ αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας, οι εργαζόμενοι να ενεργούν με εντιμότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

   Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank εφαρμόζει τον κανόνα μηδενικής ανοχής σε περιστατικά απάτης, διαφθοράς, παραβίασης νομοθεσίας σχετιζόμενης με το ξέπλυμα χρήματος και γενικότερα σε ενέργειες που ζημιώνουν υλικά και επικοινωνιακά την Eurobank.

   Η Eurobank εφαρμόζει Πολιτική για την Αναφορά Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς και αντίστοιχη Δήλωση Πολιτικής για να διευκολύνει τα μέλη του προσωπικού της και τυχόν ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλλουν αναφορές – μέσω των συνιστώμενων εσωτερικών ή εξωτερικών διαύλων αναφοράς – σχετικά με πραγματικά περιστατικά, απόπειρες ή υπόνοιες περιστατικών που συνιστούν απάτη ή ανήθικη συμπεριφορά, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τυχόν ανησυχίες ότι η αναφορά μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες για τους ίδιους.

   Οι επικεφαλής των Μονάδων οφείλουν να διασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί ασφάλεια στο προσωπικό ώστε να επικοινωνεί ελεύθερα και να αναφέρει τα τυχόν θέματα που εμπίπτουν στην αντίληψή του. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα αναφέροντας γεγονότα ή περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συνιστούν:

   • παραβίαση του νόμου ή άλλων κανονισμών,
   • παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής,
   • παραβίαση των Πολιτικών της Eurobank,
   • άλλη μορφή παράνομης, παράτυπης, ανέντιμης, αντιεπαγγελματικής ή ανήθικης συμπεριφοράς, όπως ενδεικτικά, κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατάχρηση/καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφορίας, ηθική/ψυχολογική/σωματική/σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρες τέλεσης απάτης, και συναλλαγές ή συμπεριφορές που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ενδείξεις απάτης ή απόπειρας απάτης.

   Σύμφωνα με την Πολιτική για την Αναφορά Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς η Eurobank παρέχει προστασία από αντίποινα και διατηρεί μυστική την ταυτότητα όσων έχουν καταθέσει όλες τις πληροφορίες που γνωρίζουν και θεωρούν ακριβείς και αληθινές.

   Όλα τα μέλη του προσωπικού ενθαρρύνονται να εγείρουν ζητήματα που τους απασχολούν και να προβαίνουν σε αναφορές όταν υποψιάζονται ενδεχόμενες παρατυπίες ή όταν αντιμετωπίζουν συμπεριφορές ή καταστάσεις που μπορεί να εγείρουν ανησυχίες ηθικής, νομικής ή κανονιστικής φύσεως.

   Η υποβολή αναφοράς για τα παραπάνω περιστατικά γίνεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethicshotline@eurobank.gr, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 214-4058990 (καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο), είτε μέσω αλληλογραφίας προς τη Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Πεσμαζόγλου 2--6, 10559 Αθήνα.

   Σύγκρουση συμφερόντων

   Η Eurobank έχει θεσπίσει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και Δήλωση Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, για τον εντοπισμό και τη διαχείριση καταστάσεων που οδηγούν ή μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

   Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν τα προσωπικά, επαγγελματικά ή οικονομικά συμφέροντα ενός μέλους του προσωπικού έρχονται σε αντίθεση προς τα συμφέροντα της Eurobank ή βασικών ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. πελατών, μετόχων, προμηθευτών κ.ά.). Στην Eurobank αναγνωρίζουμε ότι ο σωστός εντοπισμός και διαχείριση συναλλαγών μεταξύ των συνδεόμενων με την Eurobank μερών και της Τράπεζας, ενισχύει τη διαφάνεια και αποτρέπει κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις της Eurobank προς τις ρυθμιστικές αρχές περιέχουν τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τα εξής:

   • Τη θέσπιση μιας εσωτερικής κουλτούρας που προάγει τη συμμόρφωση σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
   • Τη διασφάλιση της ύπαρξης μιας επαρκούς Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων.

   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

   • Διασφαλίζουν ότι ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση.
   • Αναγνωρίζουν εκ των προτέρων περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τις γνωστοποιούν όπως απαιτείται.
   • Εφαρμόζουν μέτρα περιορισμού.

   Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις θέσεις που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εκτός Ομίλου υπάρχουν διαθέσιμες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

   Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

   Η Eurobank επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και τη διαφθορά. Προς τούτο, η Πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς και η Δήλωση Πολιτικής κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς ισχύει για όλο το προσωπικό της Eurobank, με σκοπό την αποτροπή περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς και την προαγωγή της ακεραιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

   Η Eurobank παρέχει διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την αποτροπή και τον εντοπισμό των περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς. Μέσα από εκπαιδευτικά μαθήματα και εσωτερική επικοινωνία ενισχύεται η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με αναδυόμενους κινδύνους κατά την αντιμετώπιση περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς.

   Η Eurobank επίσης αξιολογεί συστηματικά τους προμηθευτές για τον μετριασμό του κινδύνου δωροδοκίας και διαφθοράς. Οι όροι για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αποτυπώνονται στα συμβατικά έγγραφα.

   Κανονιστική Συμμόρφωση

   Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου

   H Κανονιστική Συμμόρφωση είναι ανεξάρτητη μονάδα η οποία αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ και για διοικητικά θέματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. H Κανονιστική Συμμόρφωση έχει την εποπτεία της συνολικής λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι Διευθύνσεις/Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν απευθείας γραμμή αναφοράς στην Κανονιστική Συμμόρφωση. Σκοπός της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι να προάγει μια εταιρική κουλτούρα η οποία ενθαρρύνει την ακεραιότητα μέσα από τη δεοντολογική συμπεριφορά και τη δέσμευση για συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και με τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

   Οι κύριες ενέργειες για το 2022 ήταν:

   • Επανεξέταση του μοντέλου λειτουργίας και κατάρτιση Οδικού Χάρτη Μετασχηματισμού.
   • Επένδυση σε εργαλεία RegTech για την παρακολούθηση των κανονιστικών συνθηκών και σε Διαδικασίες Αξιολόγησης Κινδύνων AML, και εφαρμογή τους σε επίπεδο Ομίλου.
   • Επανασχεδιασμός των μεθοδολογιών AML/CFT και αξιολόγησης κινδύνων συμμόρφωσης σε επίπεδο Ομίλου.
   • Περαιτέρω βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών AML/CFT (π.χ. παρακολούθηση συναλλαγών, δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη).
   • Προετοιμασία ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, και διεξαγωγή πρακτικών εργαστηρίων AML/CFT ανά επιχειρησιακό τομέα.
   • Τήρηση ηγετικού ρόλου σε έργα που αφορούν την Τράπεζα στο σύνολό της σχετικά με AML/CFT και δεοντολογία της αγοράς, και υποστήριξη άλλων βασικών έργων της Τράπεζας (π.χ. εταιρικός μετασχηματισμός, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης).
   • Αναθεώρηση της Πολιτικής που διέπει τη δημιουργία, την έγκριση, τη διανομή και την παρακολούθηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων της οδηγίας MiFID II, της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και της Πολιτικής για την Αναφορά Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς

   Οι στόχοι του τέθηκαν από την Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου το 2022 επιτεύχθηκαν:

   • Η εισαγωγή ενός στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τον Κώδικα Δεοντολογίας, με στόχο την κάλυψη τουλάχιστον του 90% των εργαζομένων και στελεχών της Τράπεζας έως το 2024.
   • Η διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 65% των στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΓΔΚΣ) διαθέτουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις στις θεματικές που αφορούν ξέπλυμα χρήματος/χρηματοδότηση τρομοκρατίας, συμμόρφωση, λειτουργικό κίνδυνο και συναφή αντικείμενα.
   • Η επικαιροποίηση της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου.
   • Η επικαιροποίηση των δημοσιοποιήσεων/δηλώσεων περί δεοντολογίας/συμμόρφωσης.

   Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προσωπικού, η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου συνέχισε το υπάρχον ψηφιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους πόρους της.

   Όσον αφορά το 2023, η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως στόχο:

   • Να διατηρήσει τουλάχιστον το 65% όσον αφορά το ποσοστό των στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΓΔΚΣ) που διαθέτουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις στις θεματικές που αφορούν ξέπλυμα χρήματος/χρηματοδότηση τρομοκρατίας, συμμόρφωση, λειτουργικό κίνδυνο και συναφή αντικείμενα.
   • Να συνεχίσει να παρέχει εκπαίδευση επί του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και των επιμέρους πολιτικών του τουλάχιστον στο 90% των υπαλλήλων και στελεχών της Τράπεζας έως το 2024.
   • Να πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα όπως ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, πληρωμές και καταναλωτική πίστη, στο πλαίσιο των δράσεων της Τράπεζας για την προστασία του καταναλωτή.
   • Να επικαιροποιήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής.
   • Να επικαιροποιήσει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.
   • Να επικαιροποιήσει την Πολιτική Ανταγωνισμού Ομίλου.
   • Να παράσχει εκπαίδευση σε ζητήματα ανταγωνισμού σε σχετικό προσωπικό.
   • Να επικαιροποιήσει τις δημόσιες δηλώσεις.

   Διαχείριση παραπόνων και υπεύθυνη ενημέρωση πελατών

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Ενδυνάμωση της διαφάνειας και των δυνατοτήτων ESG έως το 2025
    Ενίσχυση της προστασίας του πελάτη υπό το πρίσμα της υπεύθυνης τραπεζικής

   H σχέση και η συνεργασία της Eurobank με τους πελάτες της αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο. Με την επιδίωξη της έντιμης και διαφανούς επικοινωνίας, έχει θεσπίσει συγκεκριμένες διαδικασίες πληροφόρησης όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των δεδομένων των πελατών της. Μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων και διαδικασιών πιστοποιημένων κατά ISO, η Τράπεζα διαχειρίζεται τα παράπονα των πελατών της με κατανόηση, παρακολουθώντας την απόδοση (ή το αποτέλεσμα) με βάση ποιοτικούς δείκτες.

   Διαχείριση παραπόνων

   Η Τράπεζα προσεγγίζει τους πελάτες με ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό στο πρόβλημά τους, εξαντλώντας κάθε περιθώριο για τη φιλική διευθέτηση του θέματος.

   Για την επίτευξη των στόχων, και την καλύτερη και αμεσότερη ανταπόκριση στα παράπονα των πελατών η Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις της ΠΕ157/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, και επικαιροποιεί τις σχετικές διαδικασίες και διεργασίες με βάσει τα Διεθνή Πρότυπα (ISO 9001 και 10002).

   Τα σημαντικότερα στοιχεία της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση των πελατών σχετικά με τον τρόπο υποβολής ενός παραπόνου, τον τρόπο διαχείρησής του, τους χρόνους ανταπόκρισης, τον τρόπο επανεξέτασης της υπόθεσής αλλά και κάθε σχετικό χρήσιμο στοιχείο.

   Η μέτρηση της απόδοσης των ενεργειών που πραγματοποιούνται γίνεται μέσω Ποιοτικών Δεικτών που έχει ορίσει η Τράπεζα, ενώ εξάγονται στατιστικά στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται σε αναφορές μέσω των οποίων ενημερώνονται οι μονάδες αλλά και η Διοίκηση της Τράπεζας.

   Η δέσμευση στην εξυπηρέτηση του πελάτη και το ειλικρινές ενδιαφέρον της Eurobank αποτυπώνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης ενός παραπόνου, καθώς παρέχεται στους πελάτες συνεχής ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσής τους. Παράλληλα, η επικοινωνία διατηρείται και μετά την επίλυση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πελάτης έμεινε ικανοποιημένος καθώς και για πιθανά σχόλια ή επισημάνσεις.

   Κάθε πληροφορία αξιοποιείται για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των αιτιών που προκαλούν τη δυσαρέσκεια των πελατών και προτείνονται βελτιωτικές ενέργειες με γνώμονα πάντα την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης και την πρόληψη τυχόν μελλοντικών θεμάτων.

   Όλα τα παράπονα αντιμετωπίστηκαν με κατανόηση, αμεροληψία και ειλικρινή διάθεση για εξεύρεση δίκαιης λύσης, αξιοποιώντας τα στοιχεία που αντλήθηκαν για την υποβολή σχετικών προτάσεων για βελτίωση υπηρεσιών και διαδικασιών στους αρμόδιους χώρους.

   Με γνώμονα τη σημασία της διαχείρισης παραπόνων, η εποπτεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε τακτική βάση από τη Διοικητική Επιτροπή της Τράπεζας καθώς και από επιτροπή σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

   Επίδοση ως προς τα παράπονα πελατών 2022
   Ποσοστό ικανοποίησης πελατών 48%
   Ετήσια αύξηση ποσοστού ικανοποίησης πελατών 1%
   Παράπονα που επιλύθηκαν εντός 2 εργάσιμων 46%
   Ετήσια μείωση των νέων παραπόνων (%) 32%
   Υποθέσεις πελατών που ελήφθησαν 15.355
   Υποθέσεις πελατών που επιλύθηκαν 15.006
   Συνολικό ποσοστό επίλυσης 97,8%

   Customer Excellence - Βελτίωση εμπειρίας πελάτη

   Για την Eurobank, η ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και η καλλιέργεια της συνεργασίας αποτελεί σημαντικό εγχείρημα και πρωταρχικό στρατηγικό στόχο. Γι’ αυτό, συστήθηκε η μονάδα Βελτίωσης Εμπειρίας Πελάτη προσβλέποντας στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε σημείο επαφής τους με την Τράπεζα και στη διασφάλιση σχέσης εμπιστοσύνης.

   Την αποτελεσματικότητα των δράσεων και ενεργειών έρχεται να ενισχύσει η Επιτροπή Retail Customer Excellence, στην οποία συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας, με σκοπό να λαμβάνονται αποφάσεις που θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στα θέματα ποιότητας και εξυπηρέτησης πελατών.

   Επιπλέον, η Eurobank αξιοποιεί πλήρως τα δεδομένα εμπειρίας πελάτη (Voice of Customer) από όλες τις διαθέσιμες πηγές, εσωτερικές και εξωτερικές, όπως παράπονα, έρευνες κ.λπ., προσθέτοντας συνεχώς νέους πόρους, καθιερώνοντας νέες έρευνες NPS σε διάφορα σημεία επαφής (καταστήματα, e-Banking, Eurobank Mobile App, v-Banking, ATM, EuroPhone Banking) και για σημαντικά προϊόντα. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται και αξιολογούνται για τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν βελτίωσης καθώς και για τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζα να ανταποκρίνονται πλήρως στις επιθυμίες και προσδοκίες των πελατών της. Επιπλέον, για την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, έχουν οριστεί ποιοτικοί δείκτες που παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

   Παράλληλα, υπάρχει διαρκής μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πελατοκεντρική κουλτούρα στα στελέχη της Eurobank, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, πρωτοβουλίες διάχυσης γνώσης και καλών πρακτικών, ενέργειες αναγνώρισης της εξαιρετικής επίδοσης, αλλά και με επισκέψεις στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης.

   Το 2022:

   • Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 155.000 αξιολογήσεις πελατών ως προς το επίπεδο της τραπεζικής τους εμπειρίας μέσω τακτικών μετρήσεων.
   • Αναλύθηκαν 60.000 σχόλια που βοήθησαν σε βελτιώσεις υφιστάμενων υπηρεσιών ή/και τον σχεδιασμό νέων.
   • Πραγματοποιήθηκε προσωπική επικοινωνία με περισσότερους από 250 πελάτες, προκειμένου η Τράπεζα να τους ενημερώσει για τις ενέργειες που επρόκειτο να λάβει σχετικά με τα σχόλιά τους.

   Η Τράπεζα επίσης ανταποκρίθηκε γραπτώς σε όλους τους πελάτες που απάντησαν σε μετρήσεις NPS για να τους ευχαριστήσει και να τους διαβεβαιώσει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αξιολόγησή τους.

   Υπεύθυνη ενημέρωση

   Η ειλικρινής επικοινωνία με τους πελάτες της αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Eurobank. Γι’ αυτό η διαφάνεια στις σχέσεις με τους πελάτες έχει στρατηγική σημασία.

   Η Eurobank, στο πλαίσιο της υπεύθυνης ενημέρωσης πελατών, δίνει έμφαση στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης σε κάθε πελάτη/συναλλασσόμενο με στόχο τη διαφάνεια στην επικοινωνία των προϊόντων και υπηρεσιών της. Για τον σκοπό αυτό:

   • Ανέπτυξε τμήματα υποστήριξης πελατών, καθώς και παραδοσιακά και ψηφιακά δίκτυα εξυπηρέτησης.
   • Δημιούργησε απλές και κατανοητές διαδικασίες και έντυπα για την παροχή κατάλληλης και σαφούς ενημέρωσης για το σύνολο των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.
   • Εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας και έχει θεσπίσει μηχανισμούς ελέγχου για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου.

   Πριν από την έναρξη της συναλλακτικής τους σχέσης με την Τράπεζα και πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος, οι πελάτες μπορούν να ανατρέξουν στους:

   • Γενικούς Όρους Συναλλαγών
   • Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών

   Στη συνέχεια, μέσω των ειδικών προσυμβατικών εντύπων για κάθε προϊόν, του Τιμολογίου Τραπεζικών Εργασιών, του δικτύου καταστημάτων, του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας www.eurobank.gr ή των εφαρμογών e-Banking και v-Banking, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με:

   • Την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τους πιθανούς αποδέκτες αυτής της επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματά τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
   • Τις χρεώσεις της Τράπεζας για τα προϊόντα και της υπηρεσίες της.
   • Την προστασία των καταθέσεων και των επενδύσεών τους από Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

   Πριν από τη λήψη δανείου, οι πελάτες λαμβάνουν:

   • Την τυποποιημένη προσυμβατική ενημέρωση, με τα κύρια χαρακτηριστικά του δανείου.
   • Εξατομικευμένες πληροφορίες για τον σκοπό της πίστωσης, την πιθανή διάρκεια του δανείου, το είδος του επιτοκίου και τον τρόπο υπολογισμού του, το νόμισμα, την περιοδικότητα καταβολής δόσεων και τις μορφές εξασφάλισης του δανείου.

   Μετά τη σύναψη της χορηγητικής σύμβασης ο πελάτης ενημερώνεται σε τακτική βάση μέσω της περιοδικής ενημέρωσης που του παρέχεται αλλά και κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

   Αντίστοιχη είναι και η ενημέρωση που παρέχεται στον πελάτη προσυμβατικά, συμβατικά και σε περιοδική βάση για τα επενδυτικά προϊόντα από ειδικά πιστοποιημένα, για τον σκοπό αυτό, στελέχη της Τράπεζας.

   Η Τράπεζα έχει επίσης θεσπίσει πολιτική και διαδικασίες για την εποπτεία και διακυβέρνηση των προϊόντων/υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Τα έγγραφα αυτά διασφαλίζουν ότι, καθόλη τη διάρκεια ζωής τους, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες συμφωνούν με τους πιθανούς στόχους και τις ανάγκες των πελατών στους οποίους απευθύνονται (ιδιώτες, private banking, εταιρικοί, θεσμικοί), καθώς και με τη στρατηγική κινδύνου, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και την κουλτούρα σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων της Τράπεζας, ενώ διορθωτικές κινήσεις πραγματοποιούνται εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Τράπεζα εφαρμόζει αποτελεσματικές πρακτικές για τον προσδιορισμό της αγοράς-στόχο, καθώς και της αρνητικής αγοράς-στόχο, κατά περίπτωση, για αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνολική τους συνέπεια με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των πελατών της.

   Ως προς τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους, η Τράπεζα προτείνει λύσεις ρύθμισης δανείων, όπως είναι μεταξύ άλλων η μείωση της μηνιαίας δόσης, η δυνατότητα τοκοπληρωμής, η παράταση διάρκειας δανείου, η μείωση επιτοκίου και η διαγραφή τόκων. Για τις οφειλές σε καθυστέρηση ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να βρει πληροφορίες για την υπαγωγή στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Δανείων του Νόμου 4224/2013, στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

   Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον ενημέρωση για τη συναλλακτική του σχέση με την Τράπεζα, από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της, από τον διαδικτυακό τόπο της, μέσω του e-Banking, καθώς και μέσω του EuroPhone Banking (+30 210 95 55000). Πρωταρχικός σκοπός της Τράπεζας είναι η συνεχής, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών της.

   Υπεύθυνο μάρκετινγκ και επικοινωνία

   Προσανατολισμένη στην ανθρωποκεντρικότητα, η Eurobank σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της. Με στόχο τη βελτιστοποίηση των επικοινωνιακών μηνυμάτων των ενεργειών αυτών η Τράπεζα διεξάγει συστηματικά έρευνες αγοράς στα επιμέρους κοινά του πελατολογίου της, εστιάζοντας τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύουν τις τάσεις και τις προσδοκίες των πελατών της. Με τη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων Customer Relationship Management, έχει τη δυνατότητα να προτείνει και να προσφέρει σε κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει πραγματικά ανάγκη.

   Παράλληλα, μέσω των ειδικών εργαλείων προσωποποιημένης επικοινωνίας, δίνεται η ευκαιρία στον πελάτη να ενημερώνεται άμεσα και έγκαιρα για τις καινούριες προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιλέγει. Οι καμπάνιες μάρκετινγκ που στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες πελατών λαμβάνουν υπόψη σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο πελάτης (νέος πελάτης ή πελάτης που μπορεί να έχει υποβάλει ένα παράπονο για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία) και ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε στάδιο.

   Η επικοινωνία δεν υφίσταται αποκλειστικά για τον σκοπό της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά στοχεύει επίσης:

   • Στην επιβράβευση της σχέσης με τον πελάτη.
   • Στη βελτιστοποίηση του customer journey με την πληροφόρηση σε κάθε βήμα.
   • Στη λήψη σχολίων από τον πελάτη.

   Κατά την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η Τράπεζα:

   • Συμμορφώνεται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
   • Λαμβάνει υπόψη τους προαιρετικούς κώδικες που αφορούν την επικοινωνία, το μάρκετινγκ και τα διαφημιστικά υλικά.

   Έχει επίσης θεσπίσει μηχανισμούς ελέγχου και δικλίδες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

   Για τη στοχευμένη επικοινωνία με τους πελάτες της (μέσω e-mail, μηνυμάτων sms, μηνυμάτων στο e-Banking, μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής άμεσων μηνυμάτων Viber, τηλεφωνικών κλήσεων κ.λπ.) η Τράπεζα προσαρμόζεται πλήρως, σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια και τις επικαιροποιημένες μεθόδους που χρησιμοποιεί, στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τη λοιπή σχετική νομοθεσία (Ν. 4624/2019, 3471/2006 κ.λπ.).

   Το 2022:

   • Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 500 στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας, μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας (ψηφιακών και φυσικών).
   • Οργανώθηκαν περισσότερες από 250 διαδικτυακές, φυσικές ή υβριδικές εκδηλώσεις προκειμένου να διατηρηθεί η συνεχής επαφή με τους πελάτες της Τράπεζας.

   Για τη διασφάλιση της ορθής διαφημιστικής προβολής, η Eurobank εφαρμόζει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να προωθεί και να επικοινωνεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με διαφάνεια και ειλικρίνεια. Κάθε νέα επικοινωνιακή δράση σχεδιάζεται μέσα σε ένα οργανωμένο και διαφανές πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει συστηματικές διαδικασίες και αρμοδιότητες για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η υλοποίηση κάθε διαφημιστικής/προωθητικής ενέργειας πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες μονάδες της Τράπεζας, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, ενώ το εκάστοτε περιεχόμενό της ελέγχεται αρμοδίως.

   Το 2022 δεν σημειώθηκε κανένα σημαντικό συμβάν μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και προαιρετικούς κώδικες που αφορούν την πληροφόρηση και σήμανση, ή τις ενέργειες μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, δεν επιβλήθηκε στην Τράπεζα κανένα σημαντικό πρόστιμο.

   Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων και υπηρεσιών.

   Έργα έρευνας αγοράς

   Περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα πραγματοποιήθηκαν το 2022 με πρωτοβουλία της Eurobank.

   • Εξακολούθησε να βελτιώνει τις επιδόσεις της στη μελέτη παρακολούθησης (tracking study), παρακολουθώντας κρίσιμες παραμέτρους σχετικά με την ικανοποίηση πελατών, την αξία της μάρκας και τη διαφήμιση.
   • Εξέτασε τις δυνατότητες και υποστήριξε ερευνητικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
   • Επέκτεινε περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση εσωτερικών ερευνών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών, για να υποστηρίξει τους εταιρικούς στόχους και τις πρωτοβουλίες.
   • Η έρευνα αγοράς συμβάλλει στις προσπάθειες της Eurobank προς την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και την επιχειρησιακή βιωσιμότητα, μέσω της ολοκλήρωσης των σχετικών ερευνητικών έργων.

   Η Eurobank διατηρεί τη δέσμευσή της να αντιμετωπίζει και να αξιοποιεί τις προκλήσεις της αγοράς, και να βελτιώνει περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς της στόχους.

   Συστήματα Διαχείρισης

   Η Eurobank εξακολουθεί να ενισχύει τις εσωτερικές τις διαδικασίες και να διαχειρίζεται τους κινδύνους με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης).

   Οι πιστοποιήσεις της Eurobank Holdings στην Ελλάδα όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης παρατίθενται ακολούθως.

   Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

   • Για την Eurobank από το 2000 – με έμφαση σε συγκεκριμένο φάσμα υπηρεσιών.
   • Για την Eurobank Holdings από το 2000.
   • Για την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ από το 2013.

   Από το 2021 η Eurobank έχει λάβει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 10002 Διαχείριση Ποιότητας – Ικανοποίηση Πελατών για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων.

   Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

   • Για την Eurobank από το 2004 – καλύπτει το 100% των δραστηριοτήτων της Eurobank.
   • Για την Business Exchanges ΑΕ από το 2013.

   Από το 2009 είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων που ακολουθούν το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMAS), το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθ. εγγραφής EL-000080).

   Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)

   • Για την Eurobank από το 2015 – καλύπτει το 100% των δραστηριοτήτων της Eurobank.

   Από το 2022, η Eurobank εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1:2018, με οδηγίες για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά σχετικά με τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου.

   Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001)

   • Για την Eurobank από το 2006 – καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων ολόκληρου του δικτύου καταστημάτων και των 7 κεντρικών κτιρίων.

   Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (ISO 20000)

   • Για τη Eurobank από το 2013 – διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στις υπόλοιπες μονάδες εντός της Τράπεζας, εστιάζει στα συστήματα και τις υποδομές πληροφορικής.

   Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)

   • Για την Eurobank από το 2013 – διασφαλίζει τη συνέχιση των εργασιών και την ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις πιθανής απειλής, υποστηρίζει ταυτόχρονα τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες.

   Σύστημα Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001)

   • Για την Eurobank από το 2004 – σε σχέση με τη διοίκηση και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις φυσικές εγκαταστάσεις και το cloud.

   Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών (ISO 37002)

   • Για την Eurobank – ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες και ο προ-έλεγχος, εν όψει της πιστοποίησης το 2023.

   Στα σχέδια για το 2023 περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 20400 (Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμων Προμηθειών) και το ISO 37001 (Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας).

   Σχέσεις με προμηθευτές και βιώσιμες προμήθειες

   Στόχος στρατηγικής επιχειρησιακής επίδρασης ESG
   • Εντατικοποίηση των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης προμηθειών έως το 2024

   Σχέσεις με προμηθευτές

   Τομέας Προμηθειών Ομίλου

   Με στόχο την κάλυψη των αναγκών του δικτύου των καταστημάτων και των κεντροποιημένων μονάδων του Ομίλου, ο Τομέας Προμηθειών Ομίλου λαμβάνει τα σχετικά αιτήματα online. Τα αιτήματα αυτά πρώτα αξιολογούνται και εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας, μέσω των αρμόδιων επιχειρηματικών Μονάδων.

   Όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Προμηθειών της Eurobank καθώς και στην οδηγία Διεθνών Προμηθειών που βρίσκεται διαθέσιμη στο intranet portal της Τράπεζας.

   Η Τράπεζα εφαρμόζει με πλήρως ηλεκτρονικό τρόπο, όλον τον κύκλο των προμηθειών, ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση όλων των αιτημάτων προμηθειών. Μια νέα λύση ηλεκτρονικών προμηθειών έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται προσφέροντας νέες δυνατότητες δημιουργίας αναφορών και καλύτερη παρακολούθηση των αιτημάτων αγοράς σε όλη την Τράπεζα.

   Μετά την ανάθεση της προμήθειας, στις συμβάσεις προστίθενται όλοι οι σχετικοί όροι με το αντίστοιχο έργο, αγαθό ή υπηρεσία, με στόχο την ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε κινδύνων από την εκάστοτε προμήθεια, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του DPO και των Νομικών Υπηρεσιών, κάθε σύμβαση απαιτεί και προβλέπει όλους τους αναγκαίους όρους σε σχέση με τους κανονισμούς περί Προστασίας Δεδομένων.

   Με τη χρήση της πλατφόρμας αξιολόγησης προμηθευτών, η Τράπεζα αξιολογεί τους προμηθευτές με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, σε ετήσια βάση. Λαμβάνεται μια σταθμισμένη αντικειμενική βαθμολογία για κάθε προμηθευτή που φανερώνει την πορεία και την ποιότητα της σχέσης με την Τράπεζα.

   Το 2022 με μια ματιά

   • Ξεκίνησαν 2 μεγάλα έργα, Data Estate Transformation και Cloud Systems Integrator, στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας.
   • Εφαρμόστηκαν τα κριτήρια ESG σε τεχνικές αξιολογήσεις ΠΕΕ, ενώ στην αγορά της ενέργειας πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση και επιλογή της βέλτιστης λύσης.

   Το 2022 η Τράπεζα διαχειρίστηκε:

   • 916 αιτήματα για προμήθειες πληροφορικής (ΙΤ), συνολικού ύψους €177 εκατ.
   • 3.918 αιτήματα για αγαθά και υπηρεσίες, συνολικού ύψους €53 εκατ.
   • 445 ολοκληρωμένες συμβάσεις με προμηθευτές, από τις οποίες 180 αποτελούσαν ανανεώσεις συμβάσεων και 265 ήταν νέες συμβάσεις.

   Συνεργασία με τους προμηθευτές

   Η Eurobank δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους προμηθευτές και συνεργάτες της. Το 2022 ο Όμιλος συνέχισε τη λειτουργία του κεντροποιημένου μοντέλου προμηθειών, το οποίο περιλαμβάνει τόσο θυγατρικές εσωτερικού όσο και εξωτερικού, ενώ η ανάληψη διαγωνισμών για την εκτέλεση σημαντικών στρατηγικών έργων οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

   Τον Ιούλιο του 2022, η Τράπεζα διενήργησε αξιολόγηση για τις κατηγορίες των προμηθευτών της – προμηθευτές IT, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες και κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς και για λοιπά αγαθά και υπηρεσίες – προσθέτοντας για λόγους ποιότητας αλλά και διαχείρισης του κινδύνου ειδικούς δείκτες που μετρούν:

   • Τον βαθμό εξάρτησης των προμηθευτών από την Τράπεζα σε σχέση με τον συνολικό τους κύκλο εργασιών.
   • Τον βαθμό εξάρτησης της Τράπεζας από τους προμηθευτές της σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών αυτών στον Οργανισμό.

   Επίσης στο πλαίσιο εμπλουτισμού και επικαιροποίησης της σχέσης με τους προμηθευτές, ο Τομέας Προμηθειών λαμβάνει ανατροφοδότηση από τον εκάστοτε προμηθευτή μέσω των αρμόδιων Επιχειρησιακών Μονάδων.

   Οι προμηθευτές της Τράπεζας και οι σχέσεις με τον καθένα εξ αυτών αναθεωρούνται μέσω επίσημων διαδικασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Επιτροπή Προμηθειών εξασφαλίζει την τήρηση και τη διαφύλαξη των διαδικασιών τόσο σε σχέση με την αναγκαιότητα της προμήθειας όσο και για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.

   Για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των συμφερόντων του Ομίλου, η Τράπεζα τηρεί τη διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας Ένταξης Νέου Προμηθευτή στην Τράπεζα. Βάσει αυτής της διαδικασίας ο νεοεισερχόμενος προμηθευτής καλείται μεταξύ άλλων να προσκομίσει δημοσιευμένους ισολογισμούς και όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, καθώς και τη νομιμοποίηση της εταιρείας σχετικά με τη νομική μορφή της, την ενημερότητά της και τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής.

   Η Τράπεζα συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με προμηθευτές που δραστηριοποιούνται, έχουν έδρα ή διατηρούν παράρτημα στην Ελλάδα (κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη). Το 76% των συνολικών εξόδων της Τράπεζας το 2022 αφορά εγχώριους προμηθευτές (που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα), σε σύγκριση με το 71% το 2021.

   Βιώσιμες προμήθειες

   Στο πλαίσιο της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών προμηθειών, θεσπίστηκαν κριτήρια ESG για τις διαγωνιστικές διαδικασίες μη-ΙΤ προϊόντων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διαγωνιστικής διαδικασίας. Πλέον λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τον αντίκτυπο ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου όσον αφορά τα ζητήματα ESG της εταιρείας ή του προμηθευτή. Έτσι, η συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία θεωρείται ότι έχει θετικό πρόσημο. Επιπλέον, όσον αφορά τους παράγοντες διακυβέρνησης, ζητούνται από τους προμηθευτές πιστοποιήσεις (π.χ. ISO 9001, 14001, 50001), καθώς και γνωστοποιήσεις σχετικά με το λειτουργικό τους αποτύπωμα, αξιολογήσεις ESG, καθώς και Έκθεση Βιωσιμότητας. Σε συμφωνία με την ισχύουσα διαδικασία, τα κριτήρια αυτά ενσωματώνονται σε καθορισμένη ενότητα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ)/Αιτημάτων για Προσφορές, και λαμβάνονται υπόψη κατά την τεχνική αξιολόγηση.

   Ο συνολικός στόχος είναι να επιλέγονται, όπου είναι εφικτό, φιλικά προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα, από προμηθευτές που εναρμονίζονται με αυτές τις αρχές. Οι διαδικασίες προμηθειών αποτελούν τμήμα των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης της Τράπεζας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 50001.

   Στα σχέδια για το 2023 συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία για την πιστοποίηση κατά ISO 20400 (Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμων Προμηθειών).

   Βιώσιμη λειτουργία σε επιλεγμένες θυγατρικές εξωτερικού

   Οι διεθνείς θυγατρικές της Eurobank υιοθετούν πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, τη στήριξη της κοινωνίας στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται, και τη χρήση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης που προάγουν την επιχειρηματική ακεραιότητα και τη συμπερίληψη, σύμφωνα με τις πολιτικές που θεσπίζονται από τον Όμιλο Eurobank.

   Postbank και Eurobank Cyprus

   Postbank Eurobank Cyprus
   Ουσιαστικό θέμα: Ενέργεια και εκπομπές από τη λειτουργία
   • 6% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) σε σύγκριση με το 2021, 31% σε σύγκριση με το έτος βάσης (2012).
   • Εκκίνηση 2 μεγάλων έργων: ριζική ανακαίνιση του κτιρίου των κεντρικών γραφείων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην οροφή του.
   • 0,2% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το 2021.
   • 0,2% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) σε σχέση με το 2021.
   • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) συνολικής ισχύος 43,72 kWp.
   • 3.558 kWh (2021: 0 kWh) της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από την τράπεζα προήλθε από ΑΠΕ (ιδιοπαραγωγή με σύστημα ΦΒ).
   Ουσιαστικό θέμα: Εθνική ανθεκτικότητα / Επίδραση στην κοινωνία
   • Συνεχιζόμενη αλληλεπίδραση με μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες για την προαγωγή ενός πιο ενεργού ρόλου τους στην κοινωνία.
   • Υποστήριξη της εκπαίδευσης, υποτροφίες, χορηγίες, εθελοντισμός και φιλανθρωπικό έργο.
   • Νέες πρωτοβουλίες ΕΚΕ.
   • Στήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας.
   • Στήριξη φιλανθρωπικών δράσεων.
   • Στήριξη, της κουλτούρας, του πολιτισμού και της θρησκείας.
   Ουσιαστικό θέμα: Πρακτικές απασχόλησης/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
   • Αναβάθμιση των παροχών στους εργαζόμενους, με στόχο την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστήριων συμβολαίων υγείας και ζωής.
   • Παροχή δυνατότητας εργασίας από απόσταση και πρόσθετων ημερών άδειας μετ’ αποδοχών.
   • Ολοκλήρωση έργων σχετικών με τη βελτίωση του wellbeing του προσωπικού.
   • Εφαρμογή νέας Δομής Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας (Job Grading Structure) και προγράμματος Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Career Management Programme)
   • Νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του wellbeing και της αφοσίωσης των εργαζομένων.
   • Εκκίνηση της διαδικασίας εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης Ευζωίας (Wellbeing Action Plan) το 2023.
   Ουσιαστικό θέμα: Ενίσχυση της καινοτομίας
   • Συνεχιζόμενη υποστήριξη προς το πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας Dare to Scale, που στοχεύει σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυναμική να μεγαλώσουν σημαντικά κύκλο των εργασιών τους (scale up).
   • Συμμετοχή στη διοργάνωση του επιτυχημένου ετήσιου διαγωνισμού για μικρές επιχειρήσεις The Big Little Ones με χορηγό το 24 Hours Daily, που απευθύνεται σε μικρές αλλά καινοτόμες βουλγαρικές επιχειρήσεις.
   • Παροχή πρωτοποριακών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως το EVA chatbot και το εργαλείο πληρωμών από κινητό ONE wallet.
   • Ενεργή στήριξη της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας, με τη στήριξη προς το πρόγραμμα Cyprus Seeds από την πρώτη στιγμή της θέσπισής του..
   • Ενίσχυση της συνεργασίας με το Cyprus Seeds ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρσι, μετά την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Cyprus Seeds και του egg-enter go grow.
   Ουσιαστικό θέμα: Ασφάλεια και προστασία δεδομένων πελατών
   • Διασφάλιση της ασφάλεια των δεδομένων, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των πληροφοριών μέσω της εφαρμογής των πλαισίων που έχουν δημιουργηθεί (π.χ. Πολιτική Ασφάλειας ΙΤ, Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων Κυβερνοασφάλειας, Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων και Πολιτική για την Ταξινόμηση των Δεδομένων.
   • Εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής, και σχετικών διαδικασιών με στόχο τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, και διενέργεια εκπαιδευτικών συνεδριών για τους εργαζόμενους με θέμα την προστασία των δεδομένων.
   • Καμία περίπτωση αναφοράς περιστατικών παραβίασης δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων ροσωπικού Χαρακτήρα ή στα αντίστοιχα υποκείμενα των δεδομένων το 2022.
   • Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας ΙΤ καθώς και ασκήσεις προσομοίωσης phishing, καθώς και αξιολογήσεις ευπάθειας και δοκιμαστικές επιθέσεις, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ευπάθειες ή αδυναμίες των συστημάτων πληροφορικής.
   Ουσιαστικό θέμα: Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα

   Εφαρμογή όλων των πολιτικών του Ομίλου σχετικά με την επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα

   Εφαρμογή όλων των πολιτικών του Ομίλου σχετικά με την επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα

   Ουσιαστικό θέμα: Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη
   • Είναι αντίθετη προς κάθε μορφή διακρίσεων, ανισότητας ή παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς αναγνωρίζει και προάγει τη μοναδικότητα του ατόμου, σύμφωνα με την Πολιτική του Ομίλου για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη.
   • Διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διέπονται από τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασφαλίζοντας ότι η διαφορετικότητα και η ισοτιμία αναγνωρίζονται και προάγονται.
   • Το 78% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων είναι γυναίκες.
   • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υιοθετεί βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την καθιέρωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές κουλτούρες και ομάδες, και όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να διαπρέψει, σύμφωνα με την Πολιτική του Ομίλου για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη.
   • Καθιέρωσε την Επιτροπή Γυναικείας Ενδυνάμωσης (Women Empowerment Committee) το 2022.
   • Το 62% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων είναι γυναίκες
   Ουσιαστικό θέμα: Επικοινωνία με τους πελάτες για θέματα ESG
   • Νέος ειδικός διαδικτυακός τόπος ESG, όπου αναρτώνται οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για θέματα βιωσιμότητας και παρέχονται πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα ESG στην τράπεζα, καθώς και σχετικά με τις προσφερόμενες λύσεις, βοηθώντας έτσι τα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις βιώσιμες χρηματοδοτικές λύσεις.
   • Σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των πελατών σε ζητήματα ESG εντός του 2023.
   ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Παραρτήματα