Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Μεθοδολογία

Η Eurobank εκδίδει τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 με στόχο την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) σχετικά με τις επιδόσεις της στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Η παρούσα έκδοση συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI) (2021), εφαρμόζοντας τις αρχές έκδοσης απολογισμών (ακρίβεια, ισορροπία, σαφήνεια, συγκρισιµότητα, πληρότητα, πλαίσιο βιωσιμότητας, τακτική και έγκαιρη ενημέρωση, επαληθευσιμότητα). Η συγκεκριμένη προσέγγιση σχετικά με την έκδοση απολογισμών αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη και διαφανή πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών, σχετίζεται με την ανταπόκριση της Eurobank στις προσδοκίες και τα συμφέροντά τους, και επενδύει στη διαρκή προώθηση ενός ανοικτού διαλόγου μαζί τους.

Τα περιεχόμενα του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 καθορίστηκαν με βάση τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και με βάση τις δραστηριότητες της Eurobank και του τραπεζικού κλάδου. Η ανάλυση ουσιαστικότητας της Eurobank είναι η κύρια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του περιεχομένου του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022.

Η Διοίκηση της Eurobank συμμετέχει ενεργά στην ανάλυση ουσιαστικότητας, ενώ η Διοικητική Επιτροπή ESG της Eurobank επικυρώνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Επιπλέον, έχουν ληφθεί υπόψη τα πλαίσια έκδοσης απολογισμών βιωσιμότητας του συμπληρώματος της πρωτοβουλίας GRI για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το πρότυπο SASB για τις εμπορικές τράπεζες, καθώς και ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG (2022) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο παρών απολογισμός ενσωματώνει επίσης τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και τις Αρχές Υπευθυνότητας AccountAbility AA1000 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γνωστοποιήσεις του Απολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες των προτύπων GRI, του προτύπου SASB για τις εμπορικές τράπεζες, των Αρχών Υπευθυνότητας AccountAbility AA1000 2018 και του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Το πεδίο εφαρμογής του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που ασκεί η Eurobank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα σημεία όπου αυτό αναφέρεται, κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα και με την οικονομική περίοδο αναφοράς της Τράπεζας.

Για τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, συστάθηκε ειδική ομάδα έργου με εκπροσώπους από επιλεγμένες Μονάδες (Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής Ομίλου, Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενική Διεύθυνση Μαrketing και Επικοινωνίας Ομίλου, Τομέας Group Corporate Secreteriat, Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, Γενική  Διεύθυνση Retail Banking, Τραπεζική Επιχειρήσεων και Επενδυτική Τραπεζική, Γενική Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων, Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου, Τομέας Προμηθειών Ομίλου, Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές, Γενική Διεύθυνση Group Finance, Διεύθυνση Κλιματικού Κινδύνου Ομίλου, Διεύθυνση ESG) και συντονιστή το Programme Field ΙΙ. Βασικό έργο της ομάδας αποτέλεσε η συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη (οικονομία, κοινωνία, ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον), καθώς και η διασφάλιση ότι καλύπτονται όλα τα θέματα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξωτερικής διασφάλισης του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, και με στόχο τη διαφάνεια και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και των πληροφοριών που παρουσιάζονται, τα τελευταία 5 έτη η Διοίκηση έχει αποφασίσει να αναθέτει στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (PRICEWATERHOUSECOOPERS SA) την εξωτερική διασφάλιση του περιεχομένου του Απολογισμού.

Με σκοπό να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (PRB) του UNEP FI, η Eurobank περιλαμβάνει την 3η Έκθεση Προόδου PRB στον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, σύμφωνα με τη συνιστώμενη πρακτική. Η Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ελεγκτή για τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Eurobank βρίσκεται στη σελίδα 149, και για την 3η Έκθεση Προόδου PRB της UNEP FI στη σελίδα 145. Ο Απολογισμός εκδόθηκε τον Ιούλιο 2023. Η Eurobank ενθαρρύνει οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο που μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση.

Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 μπορούν να υποβάλλονται τηλεφωνικώς (+30 211 1868229), με email (CorporateCommunications@eurobank.gr) ή ταχυδρομικώς (Τράπεζα Eurobank ΑΕ, Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας, Πραξιτέλους 40-44, 10561 Αθήνα, Ελλάδα). Ο προηγούμενος Απολογισμός, που αφορούσε την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021, δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022. Οι προηγούμενοι Απολογισμοί (ετήσιος κύκλος υποβολής εκθέσεων) είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά.

GRI 2-2 GRI 2-3 GRI 2-4 GRI 2-5 GRI 2-14

Ο Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (pdf έκδοση). Η διαδικτυακή έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού 2022 έχει βασιστεί στην pdf έκδοση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας υπερισχύει η αγγλική έκδοση pdf.